Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT và đề ra dựa trên cấu trúc đề thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

0
112
lượt xem
36
download

Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT và đề ra dựa trên cấu trúc đề thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập đề thi thử một số trường thpt và đề ra dựa trên cấu trúc đề thi', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập đề thi thử một số trường THPT và đề ra dựa trên cấu trúc đề thi

 1. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 Trƣờng THPT Nam Trực-Nam Định Thời gian làm bài: 90 phút; Câu 1: Mô ̣t vâ ̣t thực hiê ̣n đồ ng thời 4 dao đô ̣ng điề u hòa cùng phương và cùng tầ n số có các phương trình :x1 = 3sin(t + ) cm; x2 = 3cost (cm);x3 = 2sin(t + ) cm; x4 = 2cost (cm). Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp của vật . A. x  5 cos(t   / 2) cm B. x  5 2 cos(t   / 2) cm C. x  5 cos(t   / 2) cm D. x  5 cos(t   / 4) cm Câu 2: Sự xuấ t hiê ̣n cầ u vồ ng sau cơn mưa do hiê ̣n tươ ̣ng nào ta ̣o nên ? A. Hiê ̣n tươ ̣ng khúc xa ̣ ánh sáng . B. Hiê ̣n tươ ̣ng giao thoa ánh sáng . C. Hiê ̣n tươ ̣ng phản xa ̣ ánh sáng . D. Hiê ̣n tươ ̣ng tán sắ c ánh sáng . Câu 3: Ánh sáng không có tính chất sau: A. Có truyền trong chân không . B. Có thể truyền trong môi trường vật chất . C. Có mang theo năng lượng . D. Có vận tốc lớn vô hạn. Câu 4: Tìm phát biểu sai về đă ̣c điể m quang phổ va ̣ch của các nguyên tố hóa ho ̣c khác nhau . A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ . B. Khác nhau về màu sắc các vạch . C. Khác nhau về độ sáng tỉ đố i giữa các va ̣ch. D. Khác nhau về số lượng vạch . Câu 5: Hiê ̣n tươ ̣ng quang điê ̣n trong là hiê ̣n tươ ̣ng A. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng . B. bứt electron ra khỏi bề mă ̣t kim lo ại khi bị chiếu sáng . C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng . D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion . Câu 6: Đoa ̣n ma ̣ch AC có điê ̣n trở thuầ n , cuô ̣n dây thuầ n cảm và tu ̣ điê ̣n mắ c nố i tiế p . B là mô ̣t điể m trên AC với u AB = cos100t (V) và u BC  = 3 cos (100t - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế u AC. 2  A. u AC  2 2cos(100t) V B. u AC  2cos 100t   V    3    C. u AC  2cos 100t   V   D. u AC  2cos 100t   V    3  3 Câu 7: Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha: A. Động cơ không đồng bộ 3 pha đươ ̣c sử du ̣ng rô ̣ng rai trong các du ̣ng cu ̣ gia đinh . ̃ ̀ B. Rôto là bô ̣ phâ ̣n để ta ̣o ra từ trường quay. C. Vâ ̣n tố c góc của rôto nhỏ hơn vâ ̣n tố c góc của từ trường quay . Năm học 2008-2009 Page 1
 2. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT D. Stato gồ m hai cuô ̣n dây đă ̣t lê ̣ch nhau mô ̣t góc 90o. Câu 8: Cho hai nguồ n kế t hơ ̣p S 1, S2 giố ng hê ̣t nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát đươ ̣c số cực đa ̣i giao thoa là A. 7 B. 9 C. 5 D. 3 Câu 9: Cho dòng điê ̣n có tầ n số f = 50Hz qua đoa ̣n ma ̣ch RLC không phân nhánh , dùng Oát kế đo công suất của m ạch thì thấy công suất có giá trị cực đại. Tìm điện dung của tụ điện , biế t đô ̣ tự cảm của cuô ̣n dây là L = 1/ (H) A. C  3,14.10-5 F. B. C  1,59.10-5 F C. C  6,36.10-5 F D. C  9,42.10-5 F Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là: A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải của tia X: A. Tính đâm xuyên mạnh . B. Xuyên qua các tấ m chì dày cỡ cm . C. Gây ra hiê ̣n tươ ̣ng quang điê ̣n . D. Iôn hóa không khí . Câu 12: Mô ̣t vâ ̣t dao động điều hòa với tầ n số bằ ng 5Hz. Thời gian ngắ n nhấ t để vâ ̣t đi từ vi ̣trí có li đô ̣ x 1 = - 0,5A (A là biên đô ̣ dao đô ̣ng ) đến vị trí có li độ x 2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. Câu 13: Trong các trường hơ ̣p sau đây trường hơ ̣p nào có thể xảy hiê ̣n tươ ̣ng quang điê ̣n ? Khi ánh sáng Mă ̣t Trời chiế u vào A. mă ̣t nước. B. mă ̣t sân trường lát ga ̣ch . C. tấ m kim loa ̣i không sơn . D. lá cây. Câu 14: Trong máy phát điê ̣n xoay chiề u mô ̣t pha A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực . B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực . C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực . D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực . Câu 15: Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế : A. Khi giảm số vòng dây ở cuô ̣n thứ cấ p, cường đô ̣ dòng điê ̣n trong cuô ̣n thứ cấ p giảm . B. Muố n giảm hao phí trên đường dây tải điê ̣n , phải dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế . C. Khi ma ̣ch thứ cấ p hở , máy biến thế xem như không tiêu thụ điện năng . D. Khi tăng số vòng dây ở cuô ̣n thứ cấ p , hiê ̣u điê ̣n thế giữa hai đầ u cuô ̣n thứ cấ p tăng . Câu 16: Sau 2 giờ, đô ̣ phóng xa ̣ của mô ̣t mẫu chấ t phóng xa ̣ giảm 4 lầ n. Chu kì bán rã của chấ t phóng xa ̣ là A. 1 giờ . B. 1,5 giờ . C. 2 giờ . D. 3 giờ . Câu 17: Trong đoa ̣n ma ̣ch RLC không phân nhánh , đô ̣ lê ̣ch pha giữa hai đầ u cuô ̣n dây và hai đầ u trở thuầ n R không thể bằ ng A. /4 B. /2 C. /12 D. 3/4 Năm học 2008-2009 Page 2
 3. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 18: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U 0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng: A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4 C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sớm pha i một góc π/4 Câu 19: Hiê ̣n tươ ̣ng giao thoa ánh sáng là sự kế t hơ ̣p của hai sóng ánh sáng thỏa man điề u kiê ̣n : ̃ A. Cùng pha và cùng biên độ . B. Cùng tần số và độ lệch pha không đổi . C. Cùng tần số và cùng điều kiện chiếu sáng . D. Cùng tần số và cùn g biên đô .̣ Câu 20: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Tìm bước sóng. A. 5m B. 3m C. 10m. D. 1 m. Câu 21: Chọn tính chất không đúng khi nói về ma ̣ch dao đô ̣ng LC : A. Năng lươ ̣ng điê ̣n trường tâ ̣p trung ở tu ̣ điê ̣n C . B. Năng lươ ̣ng điê ̣n trường và năng lươ ̣ng từ trường cùng biế n thiên tuầ n hoàn theo mô ̣t tầ n số chung . C. Dao đô ̣ng trong ma ̣ch LC là dao đô ̣ng tự do vì năng lươ ̣ng điê ̣n trường và từ trườn g biế n thiên qua la ̣i với nhau . D. Năng lươ ̣ng từ trường tâ ̣p trung ở cuô ̣n cảm L . Câu 22: Trong thí nghiê ̣m về giao thoa ánh sáng của Y -âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, đơn sắ c chiế u vào hai kh e có bước sóng  = 0,64m. Vân sáng bâ ̣c 4 và bậc 6 (cùng phía so với vân chính giữa ) cách nhau đoạn A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 1 D + 1 D  2 He + 0 n + 3,25 (MeV). Biết độ hụt khối của 21 D là  mD= 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng 2 2 3 1 lượng liên kết của hạt 23 He là A. 8,52(MeV) B. 9,24 (MeV) C. 7.72(MeV) D. 5,22 (MeV) Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Cho g =  2 = 10m/s 2 . tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 Câu 25: Âm sắ c là mô ̣t đă ̣c tính sinh lí của âm cho phép phân biê ̣t đươ ̣c hai âm A. có cùng độ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau . B. có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau . C. có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau . D. có cùng biên độ được phát ra ở cùng một nhạc cụ tại hai thời điểm khác nhau . Câu 26: Sau 1năm, khố i lươ ̣ng chấ t phóng xa ̣ giảm đi 3 lầ n. Hỏi sau 2 năm, khố i lươ ̣ng chấ t phóng xa ̣ trên giảm đi bao nhiêu lầ n so với ban đầ u. Năm học 2008-2009 Page 3
 4. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT A. 9 lầ n. B. 6 lầ n. C. 12 lầ n. D. 4,5 lầ n Câu 27: Sự hình thành dao đô ̣ng điê ̣n từ tự do trong ma ̣ch dao đô ̣ng là do hiê ̣n tươ ̣n g A. từ hóa . B. tự cảm. C. cô ̣ng hưởng điê ̣n . D. cảm ứng điện từ . Câu 28: Cho ha ̣t proton bắ n phá ha ̣t nhân Li , sau phản ứng ta thu đươ ̣c hai ha ̣t .Cho biế t m p = 1,0073u; m = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu ? A. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV. C. Phản ứng thu năng lượng 15MeV. D. Phản ứng tỏa năng lượng 17,41MeV. Câu 29: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V -27 Câu 30: Mô ̣t ha ̣t nhân có khố i lươ ̣ng m = 5,0675.10 kg đang chuyể n đô ̣ng với đô ̣ng năng 4,78MeV. Động lượng của hạt nhân là A. 3,875.10-20kg.m/s B. 7,75.10-20kg.m/s. C. 2,4.10-20kg.m/s. D. 8,8.10-20kg.m/s. Câu 31: Mô ̣t vâ ̣t có khố i lươ ̣ng m dao đô ̣ng điề u hòa với biên đô ̣ A .Khi chu kì tăng 3 lầ n thì năng lươ ̣ng của vâ ̣t thay đổ i như thế nào ? A. Giảm 3 lầ n. B. Tăng 9 lầ n. C. Giảm 9 lầ n D. Tăng 3 lầ n Câu 32: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm Câu 33: Mô ̣t vâ ̣t phát ra tia hồ ng ngoa ̣i vào môi trường xung quanh phải có nhiê ̣t đô ̣ A. trên 1000C. B. cao hơn nhiê ̣t đô ̣ môi trường . C. trên 00K. D. trên 00C. Câu 34: Hạt nhân 84 Po là chất phóng xạ . Sau khi phân rã , hạt nhân con sinh ra có 210 A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Câu 35: Chiế u bức xa ̣ có bước sóng  = 0,4m vào catot của mô ̣t tế bào quang điê ̣n . Công thoát electron của kim loa ̣i làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện . Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10- 19 J A. UAK  - 1,2V. B. UAK  - 1,4V. C. UAK  - 1,1V. D. UAK  1,5V. Câu 36: Cho dòng điê ̣n xoay chiề u có cường đô ̣ 1,5A tầ n số 50 Hz qua cuô ̣n dây thuầ n cảm , có độ tự cảm L = 2/ H. Hiê ̣u điê n thế hai đầ u ̣ dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300 2V. D. U = 320V. Câu 37: Chiế u vào catot của mô ̣t tế bào quang điê ̣n các bức xa ̣ có bước sóng  = 400nm và ' = 0,25m thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điê ̣n gấ p đôi nhau . Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot . Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. Năm học 2008-2009 Page 4
 5. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT A. A = 3,3975.10-19J. B. A = 2,385.10-18J. C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 1,9875.10-19J. Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100 2cos100t (V) thì dòng điện qua mạch là i = 2cos100t (A). Tổ ng trở thuầ n của đoa ̣n ma ̣ch là A. R = 50. B. R = 100. C. R = 20. D. R = 200. Câu 39: Trong ma ̣ch điê ̣n xoay chiề u không phân nhánh , hiê ̣u điê ̣n thế giữa hai đầ u đoa ̣n ma ̣ch và cường đô ̣ dòng điê ̣n trong ma ̣ch lầ n lươ ̣t là: u = 100sin100t (V) và i = 100sin(100t + /3) (mA). Công suấ t tiêu thu trong ma ̣ch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 40: Cho đoa ̣n ma ̣ch RLC nố i tiế p , trong đó cuô ̣n dây thuầ n cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện dung C = 16 F và trở thuầ n R . Đặt hiệu điê ̣n thế xoay chiề u tầ n số 50Hz vào hai đầ u đoa ̣n ma ̣ch . Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại . A. R = 200 B. R = 100 2  C. R = 100  D. R = 200 2 Câu 41: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v=20 m/s. D. v= 25 m/s. Câu 42: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz , dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm . Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là: A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm Câu 43: Chiế u bức xa ̣ có bước sóng  = 0,552m với công suấ t P = 1,2W vào catot của mô ̣t tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có cường đô ̣ I bh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện . Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C. A. 0,37% B. 0,425% C. 0,55% D. 0,65% Câu 44: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s.    A. 0 B. rad C. rad D. rad 4 6 3 Câu 45: Con lắ c lò xo dao đô ̣ng theo phương thẳ ng đứng , trong hai lầ n liên tiế p con lắ c qua vi ̣trí cân bằ ng thì A. đô ̣ng năng bằ ng nhau , vâ ̣n tố c bằ ng nhau . B. gia tố c bằ ng nhau, đô ̣ng năng bằ ng nhau . C. gia tố c bằ ng nhau, vâ ̣n tố c bằ ng nhau . D. Tất cả đề u đúng. Câu 46: Cho phản ứng ha ̣t nhân : p  3Li  2  17,3MeV . Khi ta ̣o thành đươ ̣c 1g Hêli thì năng lươ ̣ng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu ? 7 Cho NA = 6,023.1023 mol-1. A. 13,02.1023MeV. B. 8,68.1023MeV. C. 26,04.1023MeV. D.34,72.1023MeV. Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bu ̣ng sóng , đầ u A nố i với nguồ n dao đô ̣ng (coi là mô ̣t nút sóng ), đầ u B cố đinh. Tìm tần số ̣ dao đô ̣ng của nguồn, biế t vâ ̣n tố c sóng trên dây là 200m/s. Năm học 2008-2009 Page 5
 6. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT A. 25Hz B. 200Hz C. 50Hz D. 100Hz Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: T T A. . B. 2T. C. T. D. . 2 2 Câu 49: Trong ma ̣ch thu sóng vô tuyế n người ta điề u chinh điê ̣n dung của tu ̣ C = 1/4000 (F) và độ tự cảm của cuô ̣n dây L = 1,6/ (H). Khi ̉ đó sóng thu đươ ̣c có tầ n số bao nhiêu ? Lấ y 2 = 10. A. 50Hz. B. 25Hz. C. 100Hz. D. 200Hz. Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu điện thế pha là 120V. Hiệu điện thế dây bằng: A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƢỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN Thời gian: 90 phút. I. Phần chung. Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 1 10 4  100 2 cos(100πt) (V). Biết R = 100  , L = H, C = (F). Để hiệu điện thế giữa hai đầu mạch nhanh pha hơn so với hiệu điện thế giữa  2 2 hai bản tụ thì người ta phải ghép với tụ C một tụ C’ với: 10 4 10 4 A. C’ = (F), ghép song song với C. B. C’ = (F), ghép song song với C. 2  10 4 10 4 C. C’ = (F), ghép nối tiếp với C. D. C’ = (F), ghép nối tiếp với C.  2 Câu 2. Tần số của dao động điện từ do máy phát dao động điều hoà dùng tranzito phát ra bằng tần số của A. dao động riêng của mạch LC. B. năng lượng điện từ. C. dao động tự do của ăng ten phát. D. điện thế cưỡng bức. Câu 3. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử ? A. Lực tỉnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . B. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân. C. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân. D. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân. Năm học 2008-2009 Page 6
 7. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 4. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình : x1  4 3cos10 t(cm) và x2  4sin10 t(cm) . Nhận định nào sau đây là không đúng? A. Khi x1  4 3 cm thì x2  0 . B. Khi x2  4 cm thì x1  4 3 cm. C. Khi x1  4 3 cm thì x2  0 . D.Khi x1  0 thì x2  4 cm. Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ1 và λ2 trùng nhau là: A. 9 vân. B.3 vân. C.7 vân. D.5 vân. Câu 6. Đồng vị 11 Na là chất phóng xạ  và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu 11 Na có khối lượng ban đầu là mo=0,25g. Sau 24  24 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Cho Na=6,02. 1023 hạt /mol.Tìm khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ. A. 0,25g. B.0,41g. C.1,21g. D.0,21g. Câu 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp ổn định có giá trị hiệu hiệu dụng là 100V và tần số 50Hz và pha ban đầu bằng không thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 60V và điện áp giữa hai đầu đoạn MB có biểu  thức uMB = 80 2 cos(100πt + B Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn AM là: )V. C L A R M 4   A. uAM = 60cos(100πt + )V. B. uAM = 60 2 cos(100πt - )V. 2 2   C. uAM = 60cos(100πt + )V. D. uAM = 60 2 cos(100πt - )V. 4 4 9 8 Câu 8. Cho chu kì bán ra của U là T1=4,5.10 năm, của U là T2=7,13.10 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn 238 235 238 U và U theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là: 235 A. 2.109 năm. B.6.108 năm. C.5.109 năm. D.6.109 năm. Câu 9. Mạch dao động để bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 2  F và một tụ điện. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng  = 16m thì tụ điện phải có điện dung bằng bao nhiêu? A. 36pF . B.320pF. C.17,5pF. D.160pF. Câu 10. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, có một vạch quang phổ có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,37 μm đến 0,39 μm. Hỏi vạch đó thuộc dãy nào? A. Lai-man. B.Pa-sen. C.Ban-me hoặc Lai-man. D.Ban-me. Câu 11. Một prôtôn có động năng Wp=1,5Mev bắn vào hạt nhân 3 Li đang đứng yên thì sinh ra 2 hạt 7 X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gamma. Tính động năng của mỗi hạt X? Cho m Li=7,0144u;mp=1,0073u; mx=4,0015u; 1uc2=931Mev. Năm học 2008-2009 Page 7
 8. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT A. 9,5Mev. B.9,6Mev. C.9,7Mev. D.4,5Mev. Câu 12. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối 1 tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = . Khi thay đổi R thì 4 2 f 2 A. hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi. B.độ lệch pha giữa u và i thay đổi. C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi. D.hệ số công suất trên mạch thay đổi. Câu 13. Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một cây đàn phát ra thì A. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2. B. tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. C. tần số âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. D. họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản. Câu 14. Trong giao thoa ánh sáng, tại vị trí cho vân tối ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí đó có A. độ lệch pha bằng chẵn lần λ B. hiệu đường truyền bằng lẻ lần nửa bước sóng. C. hiệu đường truyền bằng nguyên lần bước sóng. D. độ lệch pha bằng lẻ lần λ/2. Câu 15. Tìm câu phát biểu đúng. Trong hiện tượng quang điện: A. động năng ban đầu cực đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng kích thích. B. để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải lớn hơn hoặc bằng 0. C. hiệu điện thế hãm tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng kích thích. D. giới hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt. Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai về phản ứng nhiệt hạch ? A. Phản ứng nhiệt hạch rất dễ xảy ra do các hạt tham gia phản ứng đều rất nhẹ. B. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt trời. C. Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch toả nhiều năng lượng hơn phản ứng phân hạch. D. Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp của hai hạt nhân rất nhẹ tạo thành hạt nhân nặng hơn. Câu 17. Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1, chất phóng xạ S2 có có ch kì bán rã T2. Biết T2 = 2 T1. Sau khoảng thời gian t = T2 thì: 1 1 1 1 A. Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . B.Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . 4 2 2 2 1 1 1 1 C. Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . D.Chất S1 còn lại , chất S2 còn lại . 4 4 2 4 Năm học 2008-2009 Page 8
 9. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 18. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình u  a cos100 t (cm). tốc độc truyền sóng trên mặt nước là v = 40cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và từ B truyền đến có pha dao động A. ngược pha. B.vuông pha. C.cùng pha. D.lệch pha 45o. Câu 19. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ lần lượt là UR, UL, UC. Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25  so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng. A. UR= UC - UL = 110 2 V. B.UR= UC - UL = 220V. C. UR= UL - UC =110 2 V. D.UR= UC - UL = 75 2 V. Câu 20. Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A. 10cm. B.5,2cm C.5cm. D.7,5cm. Câu 21. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 570nm và có công suất P = 0,625W được chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Biết hiệu suất lượng tử H = 90%. Cho h = 6.625.10 -34J.s, e = 1,6.10-19C, c = 3.108m/s. Cường độ dòng quang điện bão hoà là: A. 0,179A. B.0,125A. C.0,258A. D.0,416A. Câu 22. Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai? A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó. B. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức. D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Câu 23. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ A. luôn giảm . B. luôn tăng . C. không thay đổi. D. tăng đến một giá trị cực đại rồi lại giảm . Câu 24. Một mạch điện xoay A L, r M R C B chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f = 1 50Hz. Biết R là một biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L = (H), điện trở r = 100Ω. Tụ điện có điện dung C =  10 4  (F). Điều chỉnh R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM sớm pha so với điện áp giữa hai điểm MB, khi đó giá trị của R là : 2 2 A. 85  . B.100  . C.200  . D.150  . Năm học 2008-2009 Page 9
 10. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 25. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung C = 10μF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 1H, lấy π =10. Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nữa năng lượng điện trường cực đại là 1 1 1 1 A. s. B. s. C. s. D. s. 400 300 200 100 Câu 26. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là A. 9. B.5. C.8. D.11.   Câu 27. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ B và véctơ điện trường E luôn luôn A. dao động vuông pha. B. cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. C. dao động cùng pha. D. dao động cùng phương với phương truyền sóng. Câu 28. Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằng A. một số nguyên lần bước sóng. B.một số nguyên lần phần tư bước sóng. C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D.một số lẻ lần một phần tư bước sóng. v(cm / s) Câu 29. Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như 25 hình vẽ. Lấy   10 . Phương trình dao động của vật nặng là: 2  A. x = 25cos( 3 t  ) (cm, s). O 0,1 t(s) 2 25  B. x = 5cos( 5 t  ) (cm, s). 2   C. x = 25πcos( 0, 6t  ) (cm, s). D. x = 5cos( 5 t  ) (cm, s). 2 2 Câu 30. Dùng máy biến thế có số vòng cuộn dây thứ cấp gấp 10 lần số vòng cuộn dây sơ cấp để truyền tải điện năng thì công suất tổn hao điện năng trên dây tăng hay giảm bao nhiêu A. Không thay đổi. B.Giảm 100 lần C.Giảm 10 lần. D.Tăng 10 lần. Câu 31. Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm theo phương thẳng đứng rồi buông cho vật dao động điều hòa. Kể từ lúc thả vật đến lúc vật đi được một đoạn 7cm, thì lúc đó độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s 2. A. 2,8N. B.2,0N. C.4,8N. D.3,2N. Câu 32. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ Năm học 2008-2009 Page 10
 11. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT A.Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. B. Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ. C.Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. D.Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. Câu 33. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa. A. Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng. B. Thế năng tăng chỉ khi li độ của vật tăng C. Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng. D. Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng. Câu 34. Chọn ý sai khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha. A. stato là phần ứng. B.phần ứng luôn là rôto. C. phần cảm luôn là rôto. D.rôto thường là một nam châm điện. Câu 35. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng? A.Độ lớn lực đàn hồi bằng lực kéo về. B.Tần số phụ thuộc vào biên độ dao động. C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. D.Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo. Câu 36. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,2eV. Chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng  . Muốn triệt tiêu dòng quang điện, người ta phải đặt vào anốt và catốt một hiệu điện thế hãm có độ lớn U h = 0,4V. Bước sóng  của bức xạ có thể nhận giá trị nào sau đây? A. 0,678  m. B. 0,577  m. C.0,448  m. D.0,478  m. Câu 37. Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4  m đến 0,76  m . Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm là A. 5. B.4. C.2. D.3. Câu 38. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn 4cm. Thời gian để hòn bi đi được 5cm kể từ vị trí cân bằng là 15 21 18 A. s. B.2 s. C. s. D. s. 12 12 12 Câu 39. Nhận xét nào dưới đây sai về tia tử ngoại? A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím. B. Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. Năm học 2008-2009 Page 11
 12. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh. D. Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và những vật bị nung nóng trên 3000 0C đều là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh. Câu 40. Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại? A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75  m . C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất . D. Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại. II. Phần dành cho chƣơng trình nâng cao. Câu 41. Một bánh xe nhận một gia tốc góc 5 rad/s2 trong 8 giây dưới tác dụng của momen ngoại lực và momen lực ma sát. Sau đó momen ngoại lực ngừng tác dụng, bánh xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. Cho biết momen quán tính của bánh xe quay quanh trục I = 0,85kgm2. Momen ngoại lực tác dụng lên bánh xe là: A. 10,83Nm. B.5,08Nm. C.25,91Nm. D.15,08Nm. 0,5 Câu 42. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (H), một điện áp xoay chiều ổn  định. Khi điện áp tức thời là 60 6 (V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là  2 (A) và khi điện áp tức thời 60 2 (V) thì cường độ dòng điện tức thời là 6 (A). Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là: A. 65 Hz. B.60 Hz. C.68 Hz. D.50 Hz. Câu 43. Một vận động viên nhảy cầu, khi thực hiện cú nhảy, đại lượng nào sau đây không thay đổi khi người đó đang nhào lộn trên không ? (bỏ qua sức cản không khí) A. Động năng quay của người quanh trục đi qua khối tâm. B. Mômen quán tính của người đối với trục quay đi qua khối tâm. C. Mômen động lượng của người đối với khối tâm. D. Tốc độ quay của người đó. Câu 44. Khi một vật rắn quay quanh 1trục cố định gia tốc góc của vật sẽ không đổi khi A.momen lực tác dụng lên vật bằng không. B.momen lực tác dụng lên vật là không đổi. C.momen quán tính của vật là không đổi. D.momen quán tính của vật bằng không. Câu 45. Trong quang phổ của nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f1 =8,22.10 Hz, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lượng cần thiết để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ 14 bản là: A.E  21,74.10- 19J. B.E  16.10- 19 J. C.E  13,6.10- 19 J. D.E  10,85.10- 19 J. Năm học 2008-2009 Page 12
 13. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT Câu 46. Một thanh thẳng đồng chất OA có chiều dài l, khối lượng M, có thể quay quanh một trục cố M định qua O và vuông góc với thanh. Người ta gắn vào đầu A một chất điểm m = . Momen quán tính của hệ đối với trục qua O là 3 2 Ml 2 Ml 2 4 Ml 2 A. . B. . C.Ml2. D. . 3 3 3 Câu 47. Một đặc điểm của sự phát quang là A. mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hợp thì sẽ phát quang. B. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích. C. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục. D. bức xạ phát quang là bức xạ riêng của vật. Câu 48. Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là T, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là A. 0. B. 2T. C. vô cùng lớn. D. T.  Câu 49. 9) Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O: x = 4cos( t- 2  ) (cm). Tốc độ truyền sóng v = 0,4 m/s . Một điểm M cách O khoảng d = OM . Biết li độ của dao động tại M ở thời điểm t là 3 cm. Li độ 2 của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là: A. xM = - 4 cm. B. xM = 3 cm. C. xM = 4 cm. D. xM = -3 cm. Câu 50. Hạt mêzôn trong các tia vũ trụ chuyển động với tốc độ bằng 0,98 lần tốc độ ánh sáng (có thời gian sống  t0 = 2,2 μs). Tính khoảng thời gian theo đồng hồ người quan sát đứng trên trái đất ứng với khoảng “thời gian sống” của hạt mêzôn. A. 3 μs. B. 2,3 μs. C. 11μs. D. 2,4 μs. ******************** HẾT ******************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƢỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT Thời gian: 90 phút. C©u1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay cè ®Þnh. A.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo khèi l-îng cña vËt. B.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo vÞ trÝ trôc quay cña vËt. C.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n phô thuéc vµo tèc ®é gãc cña vËt. D.Momen qu¸n tÝnh cña vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo kÝch th-íc vµ h×nh d¹ng cña vËt. Năm học 2008-2009 Page 13
 14. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u2. Mét ®Üa máng, ph¼ng, ®ång chÊt cã b¸n kÝnh 2m cã thÓ quay ®-îc xung quanh mét trôc ®i qua t©m vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña ®Üa. T¸c dông mét momen lùc 960Nm kh«ng ®æi, ®Üa chuyÓn ®éng quay quanh trôc víi gia tèc gãc 3rad/s2. Khèi l-îng cña ®Üa lµ A. 160kg B. 960kg C. 240kg D. 80kg C©u3. Mét rßng räc cã b¸n kÝnh 20cm cã momen qu¸n tÝnh 0,04kgm 2 ®èi víi trôc quay cña nã. Rßng räc chÞu mét lùc kh«ng ®æi 1,2N tiÕp tuyÕn víi vµnh . Lóc ®Çu rßng räc ®øng yªn. Tèc ®é cña rßng räc sau 5s chuyÓn ®éng lµ. A. 15 rad/s B. 75 rad/s C. 30 rad/s D. 6 rad/s C©u4. C¸c vËn ®éng viªn nhÈy cÇu xuèng n­íc cã ®éng t¸c “bã gèi” thËt chÆt trªn kh«ng lµ nh»m ®Ó. A. Gi¶m momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng momen ®éng l-îng. B. T¨ng momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é gãc. C. T¨ng momen qu¸n tÝnh ®Ó gi¶m tèc ®é gãc. D. Gi¶m momen qu¸n tÝnh ®Ó t¨ng tèc ®é gãc. C©u5. Ph-¬ng tr×nh to¹ ®é gãc  theo thêi gian nµo sau ®©y m« t¶ chuyÓn ®éng quay nhanh dÇn ®Òu cña mét chÊt ®iÓm quay quanh mét trôc cè ®Þnh, ng-îc víi chiÒu d-¬ng quy -íc. A.  = - 5 + 4t + t2 (rad, s) B.  = 5 - 4t + t2 (rad, s) C.  = 5 + 4t - t2 (rad, s) D.  = - 5 - 4t - t2 (rad, s) C©u6. Víi con l¾c lß xo nÕu t¨ng khèi l-îng vµ kh«ng thay ®æi biªn ®é th×. A. ThÕ n¨ng t¨ng B. §éng n¨ng t¨ng C. C¬ n¨ng toµn phÇn kh«ng thay ®æi D. Lùc ®µn håi t¨ng C©u7. Gäi  vµ  lµ vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc ®¹i cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ- Chän ®¸p ¸n ®óng c«ng thøc tÝnh biªn ®é cña dao ®éng cña vËt. 2 2 1 A. A  B. A  C. A   . D. A     . C©u8. Hai lß xo gièng hÖt nhau cã chiÒu dµi tù nhiªn l 0= 20cm, ®é cøng k = 200N/m ghÐp nèi tiÕp víi nhau råi treo th¼ng ®øng vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Treo vµo ®Çu d-íi mét vËt nÆng m = 200g råi kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é 2cm. LÊy g = 10m/s2. ChiÒu dµi tèi ®a vµ tèi thiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lÇn l-ît lµ. A. 24cm vµ 20cm B. 42,5cm vµ 38,5cm C. 23cm vµ 19cm D. 44cm vµ 40cm Năm học 2008-2009 Page 14
 15. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u9. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi lÇn l-ît lµ l1 vµ l2. T¹i cïng mét n¬i c¸c con l¾c cã chiÒu dµi l1 + l2 vµ l1 - l2 dao ®éng víi chu kú 2,7s vµ 0,9s. Chu kú dao ®éng cña c¸c con l¾c cã chiÒu dµi l1 vµ l2 còng ë n¬i ®ã lµ. A. T1 = 1,8(s) T2 = 2(s) B. T1 = 2,2(s)T2 = 2(s) C. T1 = 2(s)T2 = 1,8(s D. T1 = 2(s)T2 = 2,2(s) C©u10.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå lµ A. Dao ®éng duy tr× B. Dao ®éng céng h-ëng C. Dao ®éng c-êng bøc D. Dao ®éng t¾t dÇn C©u11. Tæng n¨ng l-îng cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ E = 3.10 -5J, lùc cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt b»ng  1,5.10-3N. Chu kú dao ®éng T = 2s pha ban ®Çu ph-¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt cã d¹ng nµo sau 3 ®©y.   A. x  0, 2cos( t  )(m) B. x  0, 04cos( t  )(m) 3 3   C. x  0, 02cos( t  )(m) D. x  0, 4cos( t  )(m) 3 3 C©u12. Mét vËt r¾n cã khèi l-îng m cã thÓ quay xung quanh 1 trôc n»m ngang, kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m d = 15cm. Momen qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc quay lµ I = 0,03kgm2, lÊy g = 10m/s2. VËt dao ®éng nhá víi chu kú T = 1s d-íi t¸c dông cña träng lùc. Khèi l-îng cña vËt r¾n lµ. A. 1kg B. 0,98kg C. 1,2kg D. 0,79kg C©u13. Biªn ®é dao ®éng cña vËt ®iÒu hoµ lµ 0,5m, ly ®é lµ hµm sin, gèc thêi gian chän vµo lóc li®é cùc ®¹i. XÐt trong chu kú dao ®éng ®Çu tiªn, t×m pha dao ®éng øng víi ly ®é x = 0,25m. 5   5 A. B. C. D. 3 2 6 6 C©u14. Trong chuyÓn ®éng dao ®éng th¼ng nh÷ng ®¹i l-îng nµo d-íi ®©y ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu t¹i 3 pha t  0  . 2 A. Gia tèc vµ vËn tèc B. Lùc vµ vËn tèc C. Lùc vµ li ®é D. Li ®é vµ vËn tèc Năm học 2008-2009 Page 15
 16. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u15. Mét vËt tham gia ®ång th¬i hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph-¬ng cïng tÇn sè. BiÕt ph-¬ng   tr×nh dao ®éng cña vËt 1 lµ x1  8 3 cos(t  ) vµ ph-¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp x  16 3 cos(t  )cm . 6 6 Ph-¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt 2 lµ.   A. x2  24cos(t  )(cm) B. x2  24cos(t  )(cm) 3 6   C. x2  8cos(t  )(cm) D. x2  8cos(t  )(cm) 6 3 C©u16. Trªn mÆt hå rÊt réng , vµo buæi tèi, mét ngän sãng dao ®éng víi ph-¬ng tr×nh  u  5cos(4 t  ) . Mét c¸i phao næi trªn mÆt n-íc. Ng-êi ta chiÕu s¸ng mÆt hå b»ng nh÷ng chíp s¸ng 2 ®Òu ®Æn cø 0,5(s) mét lÇn. Khi ®ã ng-êi quan s¸t sÏ thÊy c¸i phao. A. Dao ®éng víi biªn ®é 5cm nh-ng tiÕn dÇn ra xa nguån. B. §øng yªn. C. Dao ®éng víi biªn ®é 5cm nh-ng l¹i gÇn nguån. D. Dao ®éng t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh víi biªn ®é 5cm. x C©u17. Mét sãng ngang ®-îc m« t¶ bëi ph-¬ng tr×nh y  y0 cos 2 ( ft  ) trong ®ã x,y ®-îc ®o b»ng cm,  vµ t ®o b»ng s. VËn tèc dao ®éng cùc ®¹i cña mçi phÇn tö m«i tr-êng gÊp 4 lÇn vËn tèc sãng nÕu.  y0 y0 A.   B.    y0 C.   2 y0 D.   4 2 C©u18. Trong mét bµi h¸t cã c©u “ cung thanh lµ tiÕng mÑ, cung trÇm lµ giäng cha”. “ Thanh” vµ “ TrÇm” lµ nãi ®Õn ®Æc tÝnh nµo cña ©m. A. §é to cña ©m B. ©m s¾c cña ©m C. §é cao cña ©m D. N¨ng l-îng cña ©m C©u19. Víi sãng dõng, nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ sai. A. Kho¶ng c¸ch gi÷a ba bông sãng liªn tiÕp lµ mét b-íc sãng. B. Hai phÇn tö ë hai bông sãng liªn tiÕp dao ®éng cïng pha. C. §Ó cã sãng dõng trªn sîi d©y víi mét ®Çu lµ nót sãng vµ mét ®Çu lµ bông sãng chiÒu dµi cña  d©y lµ l  (2n  1) . 4 D. Lµ sãng tæng hîp cña hai sãng kÕt hîp. Năm học 2008-2009 Page 16
 17. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u20. Ng-ìng nghe, ng-ìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè ©m nh- thÕ nµo? A. Ng-ìng nghe phô thuéc vµo tÇn sè cßn ng-ìng ®au kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè. B. Ng-ìng nghe kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cßn ng-ìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè. C. Chóng ®Òu phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m. D. Chóng ®Òu kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m. C©u21. Hai nguån kÕt hîp c¸ch nhau 16cm cã chu kú dao ®éng T = 0,2s. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i tr-êng lµ 40cm/s. Sè cùc ®¹i giao thoa trong kho¶ng S1,S2 lµ. A. 4 B. 7 C. 2 D. 3 C©u22. Khi cã sãng dõng trªn d©y AB th× thÊy trªn d©y cã 7 nót ( A,B ®Òu lµ nót). TÇn sè sãng lµ 42Hz. Víi d©y AB vµ vËn tèc truyÒn sãng nh- trªn, muèn trªn d©y cã 5 nót (A,B ®Òu lµ nót) th× tÇn sè ph¶i lµ. A. 63Hz B 30Hz C. 28Hz D. 58,8Hz C©u23. Mét c¸i cßi ph¸t sãng ©m cã tÇn sè 1500Hz vÒ phÝa 1 chiÕc « t« ®ang ch¹y l¹i gÇn víi tèc ®é 20m/s , tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s. Hái tÇn sè ©m cña cßi mµ ng-êi ngåi trong xe « t« nghe ®-îc cã tÇn sè lµ. A. 1000Hz B. 1588Hz C. 1500Hz D. 1758Hz C©u 24. Mét møc c-êng ®é ©m nµo ®ã ®-îc t¨ng thªm 20dB. Hái c-êng ®é ©m cña ©m ®ã t¨ng bao nhiªu lÇn. A. 100 lÇn B. 200 lÇn C. 20 lÇn D. 30 lÇn C©u25. Trong thÝ nghiÖm giao thoa sãng trªn mÆt n-íc, hai nguån kÕt hîp dao ®éng cïng pha O 1 vµ O2 c¸ch nhau 20,5cm dao ®éng víi cïng tÇn sè f = 15Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch hai nguån nh÷ng kho¶ng d1 = 23cm vµ d2= 26,2cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. BiÕt r»ng gi÷a M vµ ®-êng trùc cña O1O2 cßn mét ®-êng cùc ®¹i giao thoa. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n-íc lµ. A. 2,4m/s B. 48cm/s C. 16cm/s D. 24cm/s C©u26. Mét m¹ch LC ®-îc dïng ®Ó thu c¸c sãng trung. Muèn m¹ch thu ®-îc sãng dµi th× cÇn ph¶i. A. Nèi anten víi ®Êt B. Gi¶m sè vßng d©y C. T¨ng ®iÖn dung cña tô D. Nèi tiÕp thªm mét tô ®iÖn míi vµo tô ®· cã s½n trong m¹ch. C©u27. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè dao ®éng riªng lµ f. NÕu m¾c thªm mét tô C’ = C vµ nèi tiÕp víi C th× tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch sÏ. A. T¨ng hai lÇn B. T¨ng 2 lÇn C. Gi¶m 2 lÇn D. Gi¶m 2 lÇn Năm học 2008-2009 Page 17
 18. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u28. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ lÝ t-ëng cã L = 1,6.10-3(H), C = 25pF. ë thêi ®iÓm ban ®Çu dßng ®iÖn trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ b»ng 20mA. Ph-¬ng tr×nh dao ®éng cña ®iÖn tÝch trªn c¸c b¶n tô lµ.  A. q  4.106 cos(5.106 t  ) B. q  4.109 sin(5.106 t ) 2   C. q  4.106 sin(5.106 t  ) D q  4.109 cos(5.106 t  ) 2 2 C©u29. Mét m¹ch chän sãng gåm cuén c¶m L = 4  H vµ mét tô cã ®iÖn dung biÕn ®æi tõ C1=10pF ®Õn C2= 490pF, coi  2  10 . D¶I sãng thu ®-îc víi m¹ch trªn cã b-íc sãng trong kho¶ng nµo sau ®©y. A. Tõ 24m ®Õn 168m B. Tõ 12m ®Õn 588m C. Tõ 24m ®Õn 299m D. Tõ 12m ®Õn 84m C©u30. C©u nµo d-íi ®©y lµ kh«ng ®óng vÒ m¹ch LC. A. Mét m¹ch kÝn gåm mét cuén thuÇn c¶m L vµ 1 tô ®iÖn C t¹o thµnh m¹ch dao ®éng LC. B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn trong m¹ch biÕn thiªn ®iÒu hoµ cã tÇn sè phô thuéc vµo nguån ®iÖn kÝch thÝch. C. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cña cuén c¶m cña m¹ch dao ®éng còng lµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu tô ®iÖn. D. Dao ®éng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng lµ dao ®éng tù do. C©u31. Trong m¹ch RLC, khi Z L = ZC kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai. A. HiÖu ®iÖn thÕ trªn R ®¹t cùc ®¹i. B. C-êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dung ®¹t cùc ®¹i. C. HiÖu ®iÖn thÕ trªn hai ®Çu cuén c¶m vµ trªn tô ®¹t cùc ®¹i. D. HÖ sè c«ng suÊt ®¹t cùc ®¹i. C©u32. M¹ch RLC nèi tiÕp. Khi tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ f th× Z L = 25(  ) vµ ZC = 75(  ) nh-ng khi dßng ®iÖn trong m¹ch cã tÇn sè f0 th× c-êng ®é hiÖu dung qua m¹ch cã gi¸ trÞ lín nhÊt. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng. A. f0 = 3 f B. f = 3 f0 C. f0 = 25 3 f D. f = 25 3 f0 C©u33. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã stato gåm 8 cuén d©y nèi tiÕp vµ r«to gåm 8 cùc quay ®Òu víi vËn tèc 750 vßng / phót t¹o ra suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dung 220V. Tõ th«ng cùc ®¹i qua mçi vßng lµ 4mWb. Sè vßng ë mçi cuén lµ. A. 25 vßng B. 31 vßng C. 28 vßng D. 35 vßng Năm học 2008-2009 Page 18
 19. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT 103 1 C©u34. Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp . BiÕt L = ( H ) , C  ( F ) . §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch 1 hiÖu  4 ®iÖn thÕ xoay chiÒu uAB  75 2 cos100 t (V ) . C«ng suÊt trªn toµn m¹ch P = 45W. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ b»ng. A. 60  B. 100  hoÆc 40  C. 60  hoÆc 140  D. 45  hoÆc 80  1 1 C©u35. Cho m¹ch RLC nèi tiÕp , tÇn sè dßng ®iÖn lµ f = 50Hz. Cuén d©y cã L = ( H ) vµ C  (mF ) .  8 §Ó c-êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lín nhÊt ng­êi ta ph¶i m¾c thªm tô C’ víi C. H·y chän gi¸ trÞ cña C vµ c¸ch m¾c. 1 1 A. C '  (mF ) m¾c song song. B. C '  (mF ) m¾c song song 2 10 1 1 C. C '  (mF ) m¾c nèi tiÕp D. C '  (mF ) m¾c nèi tiÕp 2 10 C©u36. Ta cÇn truyÒn mét c«ng suÊt ®iÖn 1MW d-íi mét hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông 10kV ®i xa b»ng ®-êng d©y mét pha. M¹ch ®iÖn cã hÖ sè c«ng suÊt cos   0,8 . Muèn cho tØ lÖ n¨ng l-îng mÊt m¸t trªn ®-êng d©y kh«ng qu¸ 10% th× ®iÖn trë cña ®-êng d©y ph¶i cã gi¸ trÞ. A. R  6, 4() B. R  3, 2() C. R  64() D. R  32(k  ) C©u37. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ u  310cos100 t (V ) . T¹i thêi ®iÓm nµo gÇn gèc thêi gian nhÊt, hiÖu ®iÖn thÕ cã gi¸ trÞ 155V? 1 1 1 1 A. ( s) B. ( s) C. ( s) D. ( s) 600 300 150 60 C©u38. §èi víi ®o¹n m¹ch R vµ C ghÐp nèi tiÕp th×.  A. C-êng ®é dßng ®iÖn trÔ pha h¬n ®iÖn ¸p 1 gãc 4  B. C-êng ®é dßng ®iÖn nhanh pha h¬n ®iÖn ¸p 1 gãc 4 C. C-êng ®é dßng ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p D. C-êng ®é dßng ®iÖn lu«n nhanh pha h¬n ®iÖn ¸p C©u39. Trong ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn R vµ 1 cuén d©y thuÇn c¶m L m¾c nèi tiÕp. NÕu gi¶m tÇn sè cña dßng ®iÖn th× nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ sai. A. C-êng ®é hiÖu dông trong m¹ch t¨ng. B. §é lÖch pha gi÷a ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn gi¶m C. HÖ sè c«ng suÊt gi¶m. D. C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch t¨ng Năm học 2008-2009 Page 19
 20. Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT C©u40. Khi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ho¹t ®éng , nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng. A. TÇn sè cña tõ tr-êng quay b»ng tÇn sè cña dßng ®iÖn. B. TÇn sè cña tõ tr-êng quay b»ng 3 lÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn. C. VËn tèc quay cña r«to lín h¬n vËn tèc quay cña tõ tr-êng. D. VËn tèc quay cña r«to b»ng vËn tèc quay cña tõ tr-êng. C©u41. Cho chïm s¸ng song song hÑp tõ mét ®Ìn ®iÖn d©y tãc räi tõ kh«ng khÝ vµo mét chËu n-íc th× chïm s¸ng sÏ nh- thÕ nµo? A. Kh«ng bÞ t¸n s¾c v× n-íc kh«ng gièng thuû tinh. B. ChØ bÞ t¸n s¾c, nÕu räi xiªn gãc vµo mÆt n-íc. C. Lu«n bÞ t¸n s¾c. D. Kh«ng bÞ t¸n s¾c v× n-íc kh«ng cã h×nh l¨ng kÝnh. C©u42. Mét thÊu kÝnh cã hai mÆt låi b»ng thuû tinh cã cïng b¸n kÝnh R = 10cm, biÕt chiÕt suÊt cña thuû tinh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm lÇn l-ît lµ n®=1,495 vµ nt=1,510. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm . A. 2,971mm B. 1,278mm C. 5,942mm D. 4,984mm C©u43. Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe ®-îc chiÕu bëi ¸nh s¸ng cã b-íc sãng   0,75 m , biÕt kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ a = 1,5mm, kho¶ng c¸ch tõ 2 khe ®Õn mµn lµ D = 2m. Cã bao nhiªu v©n s¸ng quan s¸t ®-îc trªn tr-êng giao thoa cã bÒ réng L = 21mm. A. 18 B. 19 C. 23 D. 21 C©u 44. Hai khe I©ng c¸ch nhau a = 1,2mm ®-îc räi bëi nguån s¸ng S mµn E c¸ch S 1vµ S2 lµ D = 1,8m. Nguån S ph¸t ®ång thêi 2 bøc x¹ ®¬n s¾c 1 vµ 2 kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n s¸ng bËc 3 cña hai bøc x¹ lµ 0,72mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a v©n s¸ng bËc 3 cña 1 vµ v©n tèi thø 3 cña 2 lµ 1,08mm. TÝnh 2 ( biÕt 2 < 1 ) A. 2  0, 40 m B. 2  0, 42 m C. 2  0, 48 m D. 2  0,50 m C©u45. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau. A. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨ng kÝnh. B. ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña 7 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: ®á, cam, vµng, lôc, lam, chµm, tÝm. C. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau cã mµu nhÊt ®Þnh vµ kh¸c nhau. D. L¨ng kÝnh cã kh¶ n¨ng lµm t¸n s¾c ¸nh s¸ng. C©u46. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ v¹ch. A. Quang phæ v¹ch cña mçi nguyªn tè cã tÝnh ®Æc tr-ng riªng cho nguyªn tè ®ã. Năm học 2008-2009 Page 20
Đồng bộ tài khoản