intTypePromotion=1

Vật lý đại cương - Động học lực chất điểm phần 2

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
272
lượt xem
69
download

Vật lý đại cương - Động học lực chất điểm phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - động học lực chất điểm phần 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Động học lực chất điểm phần 2

  1. 5.2. HiÖu øng ®−êng hÇm U §èi víi c¬ cæ ®iÓn nÕu n¨ng Umax W l−îng h¹t W
  2. Ph−¬ng tr×nh Schrodinger cho ba vïng d ψ1 2 2mW + k1 ψ1 = 0 víi k 1 = 2 2 miÒn I 2 2 h dx d ψ2 2 2m + k 2 ψ 2 = 0 víi k 2 = 2 ( U 0 − W ) 2 2 miÒn II 2 h dx d ψ3 2 2mW + k1 ψ 3 = 0 víi k 1 = 2 2 miÒn III 2 2 h dx NghiÖm cña c¸c ph−¬ng tr×nh: − ik1x ψ1 ( x ) = A1e + B1e ik1x − k2x ψ 2 ( x ) = A 2 e + B2 e k2x ik1 ( x − a ) − ik1 ( x − a ) ψ 3 ( x ) = A 3e + B3e
  3. ψ 3ψ * 2 HÖ sè truyÒn qua | A3 | D= = 3 /xuyªn hÇm ψ1ψ * 2 | A1 | 1 Theo tÝnh chÊt liªn tôc cña hμm sãng vμ ®¹o hμm bËc nhÊt cña hμm sãng. C¸c hÖ thøc: T¹i c¸c bê: A1+B1= A2+B2 ψ1(0)= ψ2(0) ik1(A1-B1)= -k2(A2+B2) ψ’1(0)= ψ’2(0) A2e-k2a +B2ek2a = A3 ψ2(a)= ψ3(a) -k2(A2e-k2a +B2ek2a)=ik1A3 ψ’2(a)= ψ’3(a) B3=0, kh«ng cã sãng ph¶n x¹ tõ v« cïng Tõ 2 ph−¬ng tr×nh cuèi x¸c ®Þnh A2, B2 qua A3
  4. 1 − in A2 = k 2a A 3e k1 W 2 n= = U0 − W 1 + in k2 − k 2a B2 = A 3e 2 i (1 − in )(1 + ) Coi W1 2 16n 2 16n − 2 k 2a D= ~ 1 (U0 ~10W) e (1 + n ) 2 (1 + n ) 2 2a − 2 m ( U0 −W ) − 2 k 2a D=e =e h
  5. MÆc dï W TÝnh sãng cña vi h¹t Ph¸t x¹ ®iÖn tö l¹nh Ph©n r· h¹t α
  6. 5.3.Dao tö ®iÒu hoμ 1 2 dao ®éng Vi h¹t chuyÓn ®éng theo U = kx ph−¬ng x trong tr−êng thÕ ion,ngtö 2 mω x 2 2 ThÕ n¨ng U = 22 m ph−¬ng tr×nh d ψ mω x 2 22 + 2 (ε − )ψ = 0 Schrodinger dx 2 h 2 hω Gi¶i ra cã 1 n¨ng l−îng ε n = hω( n + 2 ) n=0 cã ε 0 = 2 N¨ng l−îng “Kh«ng”: ngay c¶ khi T=0 vÉn cã dao ®éng => Phï hîp víi hÖ thøc bÊt ®Þnh: Δx=0 th× Δpx vÉn kh¸c 0
  7. 5.4. Quay tö Vi h¹t chuyÓn ®éng tù do trªn mét mÆt cÇu x¸c ®Þnh =>øng dông N/C ph©n tö 2 nguyªn tö, H V(r)=V(a)=const -> Chän V(a)=0 2mε Δψ + 2 ψ = 0 h h l( l + 1) 2 Gi¶i ra t×m ®−îc n¨ng l−îng ε l = 2 2ma l = 0, 1, 2, 3,... n¨ng l−îng quay tö còng gi¸n ®o¹n: l−îng tö ho¸
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2