intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng nền giáo dục dân tộc Dân chủ ở vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Chia sẻ: Đặng Thị Tràn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

32
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Xây dựng nền giáo dục dân tộc Dân chủ ở vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) trình bày cho thấy, trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), ở Thủ Dầu Một - Bình Dương vẫn duy trì giáo dục cách mạng trong khó khăn thử thách mới (1954-1960), từng bước phát triển giáo dục dân tộc dân chủ trong quá trình chuyển thế cách mạng (1960-1965), và cho thấy sức sống giáo dục cách mạng của Thủ Dầu Một trong chiến tranh ác liệt (1965-1975),... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng nền giáo dục dân tộc Dân chủ ở vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

XAY mjNG l\hi GIAO DIJC DAN XdC DAI\ CHU « VtWG<br /> CAN Ctr CACH MANG TINH THU DAU MOT - BINH DlTONG<br /> TRONG KHANG CHIEN CHONG MY (1954-1975)<br /> <br /> NGUYEN VAN HIEP*<br /> <br /> H<br /> <br /> iep dinh ve cha'm dflt chie'n tranh,<br /> lap lai hda binh b Ddng Dfldng<br /> dfldc ky ngay 21-7-1954 tai Gendve, Thuy<br /> Si; theo do, cac nflde tham dfl hdi nghi cam<br /> ke't tdn trpng ehii quyen, dpc lap, thd'ng<br /> nha't va toan ven lanh thd, khdng can thiep<br /> vao edng viee ndi bd ciia ba nflde Ddng<br /> Dfldng. Ldi dung thd't bai cua Phap, de' qud'e<br /> My nhanh chdng trien khai am mflu xam<br /> lUdc Viet Nam, bien miln Nam Viet Nam<br /> thanh thupc dia kieu mdi va can cfl quan sfl<br /> eiia My, ngan ehan anh hfldng ciia chu<br /> nghia cpng san va phong trao giai phong<br /> dan tdc dang lan rdng b khu vfle Dong Nam<br /> A. Trong bd'i canh do, giao due each mang b<br /> Thii Diu Mpt - Binh Dfldng phai vupt qua<br /> cudc chie'n tranh ac liet de xay dflng nen<br /> giao due dan tde dan ehii.<br /> 1. Duy t r i giao d u e ca,ch m a n g t r o n g<br /> kho k h a n t h i i t h a c h m 6 i (1954 - 1960)<br /> Hiep dinh Geneve ky chfla rao mflc,<br /> chinh quyen Ngo Dinh Diem da bdc lp rd y<br /> do pha hoai, khiing bd' nhflng ngUdi tham<br /> gia khang chie'n. Tren linh vflc giao due,<br /> chinh quyen Ngd Dinh Diem lap tflc thay<br /> doi he thdng va ndi dung giao due b mien<br /> Nam, bang each cho ap dung chfldng trinh<br /> • TS, Trudng Dai hoc Thu Dau Mpt<br /> <br /> giao due do eac doan cd van ve" van hoa •<br /> giao due cua My soan thao. Mpt mat, chinh<br /> quyen Diem mudn loai bd anh hfldng ciia<br /> nen giao due Phap de lai, mat khac ra sflc<br /> dfla vao ehfldng trinh giao due mdi xay<br /> dflng ndi dung chd'ng cdng, phu nhan thanh<br /> qua each mang va khang chie'n. Khau hieu<br /> cua nganh giao due do chinh quyin Diem<br /> d l ra la "ddn toe, nhdn bdn, khai phon^',<br /> nhUng thuc cha't do la nen giao due nhim<br /> phue vu eho tang Idp thfldng lflu, trung lUu<br /> dang edng tac mat thiet vdi My - Diem, U<br /> vung ndng thon, he thd'ng trfldng hpc do<br /> chinh quyen Sai Gdn xay dflng chi co duy<br /> nhat bae tieu hpc, tap trung tai cac true lp<br /> chinh, gin ddn bo't. Hpe sinh mudn hpc tiep<br /> tfl Idp De tha't (Idp 6) trd len, phai ra thi<br /> tra'n, thi xa hoac len cae thanh phd ldn. Do<br /> vay, con em nhan dan lao ddng ngheo tJ<br /> nhflng vung nong thdn khdng ed dilu kien<br /> dfldc den trfldng, nhieu em trong do tudi di<br /> hpc hoan toan khdng bidt chfl.<br /> Tren thflc te, nhu cau hpe tap eua con<br /> em nhan dan lao ddng la ra't 16n. Nam bat<br /> dflde nhu cau dd, dpi ngu lam cdng tac giao<br /> due each mang b tinh Thu Dau Mdt mong<br /> mud'n tiep tuc duy tri va phat trien boat<br /> <br /> Xay dung n ^ giao dijc dan »6c dan chi...<br /> ddng giao due, nhlft la giao due tieu hoc va<br /> binh dan hoc vu. Nhung dieu kien thuc te'<br /> khdng cho phdp thUc hien mong mudn dd,<br /> bdi sau Hiep dinh Geneve, mdt sd can bd<br /> chii chdt eua nganh giao due tinh Thu D i u<br /> Mdt thdi chdng Phap hy sinh, sd' khae dupe<br /> td chflc s i p xep ra rhiln Bie tap ket, mdt sd'<br /> giao vien khang chiin dfldc phan cdng b lai<br /> phai rut vao ho^t ddng bi mat (1). Trong<br /> hoan canh dd, nhflng can bp, giao vien tam<br /> huyet b tinh Thu D i u Mdt tim each tao vd<br /> bpc hdp phap dd hoat ddng va no lflc gay<br /> dflng cd sd tai cae trfldng tfl thuc. Tieu bieu<br /> la cae trfldng Binh Dan, Anh Minh, Tri Tri,<br /> Dflc Tri, Nghia An, Nghia PhUdng (thi xa<br /> Thu Dau Mdt), Tan Quang (Chau Thanh)<br /> (2).<br /> Ben canh dd, tai cac huyen, mdt sd' can<br /> bd, cd sd each mang hoac quin chung ydu<br /> nflde, ed cam tinh vdi each mang da tan<br /> dung t h i edng khai hdp phap dflng ra md<br /> eac Idp hoc tai tfl gia, dfla vao ehfldng trinh<br /> giang day nhflng bai hpc vl ldng ai qudc,<br /> long tfl hao dan tpc. Hinh thflc Idp hpc tU<br /> gia phat trien manh b vung can cfl khang<br /> chien cu nhfl Long Nguyen, Lai Hflng, An<br /> Dien, An Tky, Phfl An (Ben Cat), Thanh<br /> An, Thanh Tuyln, Dinh An (Diu Tieng),<br /> Uyen Hflng, An Thanh, Binh Hda, My Hda<br /> (Tan Uyen) (3). Trong dilu kien bi chinh<br /> quyen tay sai d l qudc kilm soat gat gao,<br /> cac t h i y ed giao cf cac Idp hpc tu gia nay<br /> thudng ehu trpng giao due dao dflc, nhan<br /> each va tinh ydu que hfldng, da't nfldc cho<br /> hpc sinh nhfl: k l chuyen v l tfldng Nguyin<br /> Binh (4), ve cae chien khu b Thu Dau Mdt<br /> thdi chd'ng Phap (chien khu Long Nguyen,<br /> Thuan An Hda, chien khu D), gidi thieu<br /> lang sdn mai t r u y i n thd'ng Tfldng Binh<br /> Hi^p, lang gdm Tan PhUdc Khanh (Tan<br /> Uydn), gidi thidu nhflng ndt van hda cd<br /> truyin ciia qud hUdng (vd thuat Tan Khanh<br /> - Ba Tra, le hdi chfla Ba Thien Hau, le hpi<br /> <br /> ehfla Ong Bon), Ben canh vide hpc chfl, hoc<br /> sinh edn dUde t h i y giao "khai tam" nhflng<br /> hieu biet ve each mang (nhU can cfl khang<br /> Phap d i u the ky XX d My Ldc - Tan Uyen,<br /> phong trao Hdi kin d Uyen Hflng (Tan<br /> Uyen), phong trao cdng san b Nhk may xe<br /> ICla Di An, phong trao truyin ba chfl Qudc<br /> ngfl vdi nhflng thay giao ten tud'i mdt thdi<br /> nhfl Le Minh ChUdng, Nguyin Van Tiet...)<br /> (5).<br /> Tuy nhien, trong boi canh ehinh quyin<br /> My - Diem ngay cang day manh cac ehien<br /> dich "td' cdng", "diet cdng", hoat ddng cua<br /> eac Idp hpe tu gia vdi tinh t h i n yeu nudc,<br /> tie'n bd khdng t h i tranh khoi tinh trang hi<br /> theo ddi, kiem soat chat ehe. Hdn nfla, dpi<br /> ngu can bd, dang vien bam tru dia ban de<br /> chi dao phong trao each mang - trong dd cd<br /> mang eong tac giao due - lai bi tdn tha't het<br /> sflc nang ne. Nhilu thiy, cd giao da bi bat,<br /> tu day va bi gie't (nhfl thiy Nguyen Van<br /> Cudng, Pham Van Tiep, LUu Vkn Chfl,<br /> Nguydn Van Minh, Nguyen Van Tam,<br /> Nguyin Van Lie, Nguydn Van Dfldng,<br /> Hu^nh Minh Bach, Nguyin Van Lila, thiy<br /> Diep Hdi, ed Nguyin Thi Re. bi dich bit,<br /> ngfldi bi k i t an tOf hinh, ngfldi hi day di Cdn<br /> Dao...). Cd sd Dang, ed sd each mang tan vd<br /> hang loat, mot sd huyen khdng cdn chi bp<br /> cd sd nao tdn tai va boat dong. Phong trao<br /> each mang ci Thii Diu Mdt noi ehung, boat<br /> ddng giao due each mang trdn dia ban tinh<br /> ndi rieng, dflng trfldc thii thach khde liet<br /> (6).<br /> Tfl cudi nam 1957 de'n nam 1959, d Thii<br /> Diu Mdt khdng cd hoat ddng ddc lap cua bp<br /> phan lam cdng tae giao due. Cac Idp hpe tfl<br /> gia cung ngay eang thu hep. Mdt sd cd sd<br /> each mang va quan ehung yeu nflde tan<br /> dung the edng khai hdp phap d i u tranh ddi<br /> ehinh quyen phai xay dflng trfldng Idp cho<br /> con em cd chd hpe tap. 6 mdt sd trfldng hpc<br /> <br /> 68<br /> cua chinh quyen tay sai, giao vien thanh<br /> lap cac td bi mat lien he vdi ed sd each<br /> mang, tham gia cung eSp tin tflc, tai lieu<br /> cua dieh cho each mang. Trong hoan eanh<br /> hi dan ap ngat ngheo, cac hoat ddng giao<br /> due tam lang nhflng tinh t h i n yeu nghi,<br /> nhidt tinh each mang eua dpi ngii nha giao<br /> ydu nfldc van am t h i m chd dpi cd hdi tie'p<br /> tiic boat ddng.<br /> 2. Ttfng hxidc p h a t t r i e n giao d u e<br /> dan toe dan chu trong qua trinh<br /> e h u y e n t h e e a c h m a n g (1960 -1965)<br /> Tfl d i u nam 1960, phong trao Ddng khdi<br /> cua ddng bao mien Nam ngay cang lan<br /> rdng, lam suy sup bd may quan sU va chinh<br /> quyin Sai Gdn b xa, a'p. De'n ngay 20-121960,.M^t tran Dan tdc giai phdng mien<br /> Nam Viet Nam ra ddi. Tuyen ngdn va<br /> ehfldng trinh hanh ddng eua Mat tran Dan<br /> tdc giai phdng mien Nam Viet Nam la ngpn<br /> cd hieu trieu nhan dan Thu D i u Mdt dflng<br /> ldn da'u tranh each mang, danh dd e h i dp<br /> thudc dia tra hinh eiia de' qud'e My va chinh<br /> quyen tay sai Ngd Dinh Diem, lap nen<br /> chinh quyin each mang (7). Vdi sfl phat<br /> triln ciia phong trAo Ddng khdi va sfl ra ddi<br /> cua Mat tr$n Dfin tde giai phdng mien Nam<br /> Viet Nam, t)y ban Mat tran Dan tdc giai<br /> phdng dfldc thAnh lap b cd'p tinh, huy§n va<br /> nhilu xa, a'p. Ban Thdng tin van hda giao<br /> due ciia Mat tran Dfin t0c giai phdng cac<br /> ea'p dflng ra ehi dao phong trao binh dan<br /> hpc vu va bd tuc van hda cho nhan dan.<br /> Vdi chii trfldng "giai phdng de'n dau,<br /> thue hidn cdng tac giao due din do", tai cac<br /> xa do each mang lam chu sau Ddng khdi,<br /> ean bd bd phan tuyen truyen td ehflc ngay<br /> nhflng budi gap gd de van ddng, hfldng d i n<br /> cac t h i y cd giao tai d|a ban tiep quan cae<br /> trudng hpe, Idp hpc dk cd hoac xay dflng<br /> trfldng, I6p mdi. Dfldi su lanh dao eua Mat<br /> <br /> Rghien eijru Lieh siSr. sg 8.2014<br /> trfin Dan tdc giai phdng, cae xa, i p hd hdi<br /> md Idp xoa mii chfl va tjo tuc van hda. Xa<br /> nao, a'p nao giai phong deu ed trUdng Idp va<br /> ddng dao hpe sinh di hpe. TrUdng Idp lflc<br /> nay chu ye'u xky dflng hang tre, la do nhan<br /> dan gdp. Thiy ed giao van dpng phu huynh<br /> va hpc sinh trdng cfiy de tao mau xanh va<br /> tranh may bay dich ban pha. Ndi dung<br /> giang day theo chfldng trinh giao due each<br /> mang thdi ky khang chie'n chdng Phap,<br /> nha't la dd'i vdi cac mdn Van, Sii, Giao due<br /> cdng dan. Do saeh giao khoa thieu, nen 3<br /> mdt sd ndi cd ke't hdp st[ dung saeh giao<br /> khoa cac mdn Toan, Danh Van trong vung<br /> dieh tam ehiem. De npi dung day va hpc<br /> gan vdi thflc tien, giao vien cdn sii dung<br /> mdt sd'bai bao, tin tfle thdi sfl... truyin dat<br /> cho hpc sinh. Khdng khi hpe tap trong vung<br /> giai phdng tuy cdn nhilu khd khan gian<br /> khd,, tham chi ed luc t h i y trd dang trong gid<br /> hpe phai ehay ean nhflng ludn tran day l^c<br /> quan, pha'n khdi. Trfldc sU phat triln manh<br /> ciia phong trao giao due b vung giai phdng,<br /> thang 10-1962, Tieu ban Giao due Trung<br /> Udng Cue mien Nam (gpi t i t la Tilu ban<br /> Giao due miln) dflde thanh lap, trfle thudc<br /> Ban Tuyen hua'n, giup Trung Udng Cue chi<br /> dao cdng tac giao due toan miln Nam (8).<br /> Sau dd, eae tieu ban giao due khu, tinh,<br /> huyen, xa dUdc thanh lap chinh thfle.<br /> 6 tinh Thu D i u Mdt, Tieu ban Giao due<br /> tinh dfldc thanh lap do ba Nguydn Thi Re<br /> lam Trfldng tilu ban. Cac dng Nguyen Van<br /> Tai, Vu Hoang Khanh, Ngd Long Vd lam uy<br /> vien. Tilu ban Giao due tinh ddng tai Bau<br /> Rd, xa Thanh Tuyen - Tri Tam (Diu Tieng).<br /> Sau khi Tieu ban Giao due tinh thanh ISp,<br /> tai cac huyen, xa, bd may chi dao edng tac<br /> giao due eung l i n lUdt hinh thanh theo<br /> nganh dpc; huyen cd Tieu ban Giao due<br /> true thudc Ban Tuyfin hua'n, eae xa cd Ban<br /> Giao due thudc chi b§ xa, mot so" ndi b cac<br /> <br /> Xay dung n&i gjAo due dan »6c dan chii...<br /> a'p ciing hinh thanh Ban Giao due a'p. Vao<br /> thcli dilm mdi thanh l|ip, trinh dp chuyen<br /> mdn ciia can bd cdc tieu ban giao due tfl cip<br /> huydn din xa, a'p edn ban che. Song vdi khi<br /> t h i each mang dang phat trien rat manh,<br /> tilu ban giao due cac efi'p da nd lUe cham lo<br /> td chflc trUdng, 16p, cung eip sach vd, giai<br /> quylt nhu e i u hpe hanh cho con em nhan<br /> dan. De phu hdp vdi dieu kidn thUc te eua<br /> dia phUdng, eae trUdng hpe dUdc td ehflc<br /> th&nh tflng dilm nhd trong tflng a'p, thuan<br /> tidn di lai cua giao vien va hpc sinh; Idp hpc<br /> chu ye'u do nhan dan cho da't, dong gdp cay,<br /> l a v a eiing nhau dung ldn, ed Idp dUde td<br /> chfle trong nha dan; ban ghe, dung cu hpe<br /> t^tp edn r i t thilu thd'n. Thay, cd giao chii<br /> yeu la nhflng thanh nien biet chfl tfl<br /> nguydn tham gia giang day khdng ddi hdi<br /> thu lao. Sau gid day hpc, cac t h i y ed giao<br /> ciing san xua't b gia dinh hoae giup nhan<br /> dan san xua't.<br /> Vdi sfl hoat dpng tieh cflc eiia tieu ban<br /> giao due huydn, xa va cac a'p, phong trao<br /> binh dan hpe vu va bd tue van hda d Thu<br /> Diu Mdt phat trien ra't manh. Dau nam<br /> 1963, Tinh uy Thii Diu Mdt da thanh lap<br /> trfldng Van Chinh vdi nhiem vu day van hda,<br /> chinh tri eho can bd khang ehien cac ca'p<br /> tinh, huyen va thanh thilu nien la con em<br /> can bd, du kich, ddng thdi dao tao dpi ngu<br /> giao vien bing each md nhflng Idp hua'n<br /> luydn nghiep vu n g i n ngay tfl 1 t u i n den 1<br /> - 2 thang. Tieu ban Giao due tinh lam ndng<br /> cdt cho cdng tac dao tao giao vien tai trfldng<br /> Vfln Chinh. Ngay sau khi trfldng Van<br /> Chinh thanh lap, Tieu ban Giao due tinh<br /> da tap hdp nhflng can bd, du kieh b ckc ed<br /> quan eua tinh, huyen tham gia cdng tac<br /> trong Tilu ban Giao due va eac Idp dao tao<br /> giao vidn. Cac huyen Ben Cat, Chau<br /> Thanh, Tri Tam (Diu Tilng) deu cii ngUdi<br /> tham dfl. Khda hpc keo dai trong 1 thang.<br /> Mdt sd' giao vidn b vung tam ehiem cung<br /> <br /> dupe van ddng vao vung giai phdng tham<br /> cdng tac giao due. Phu trach Idp la can bp 5<br /> Tieu ban Giao due tinh va mot so" lanh dao<br /> Ban Tuydn hugfli tinh.<br /> De dap flng nhu ciu giao vien cho cae<br /> dia phfldng, thang 8-1963, Tieu ban Giao<br /> due mien Nam da md trfldng sfl pham dao<br /> t£io giao vien trong toan miln la'y ten la<br /> Trfldng giao due Thang Tam (9). 6 tinh<br /> Thu Dau Mpt, cung vdi can bd Tieu ban<br /> Giao due tinh, mdi huydn eflng cut 3 - 4 can<br /> bd tham dfl khda dao tao giao vien Thang<br /> Tam.<br /> Sau chin thang hpc tap tai can efl R (Tay<br /> Ninh), cae t h i y cd giao da vl td ehfle Idp<br /> hua'n luyen b mdi huyen dl phd biln vl<br /> dfldng ldi giao due cua Mat tran Dan tpc<br /> Giai phdng miln Nam, ddng thdi gidi thipu<br /> nhflng tai Udu hpc tap do Tieu ban Giao due<br /> mien bien soan nhu quyen: Vdn binh ddn<br /> hgc vu phuc vu cuoc khdng chie'n chdng My,<br /> Chuang trinh cdp 1 bd tdc vdn hoa cflng<br /> mdt sd saeh ea'p 1 bd tfle van hda (Tap dpc,<br /> Toan, Dia ly...).<br /> Cflng thdi diem eac t h i y cd giao k i t thflc<br /> khoa dao tao giao vien b can cfl R trd vl,<br /> tinh Thu Diu Mot dflpe Trung fldng tfing<br /> cfldng them 4 can bd tfl miln Bic cd trinh<br /> dp dai hpc vl tham gia cdng tac tai Tieu<br /> ban Giao due tinh, ddng thdi Tinh uy cung<br /> tang cfldng them hai giao vien dang edng<br /> tae tfl Ban Tuyen huan cho Tieu ban. Lflc<br /> lfldng nay nhanh chong tda ve cae huyen<br /> chi dao ehuyen mdn, hua'n luydn vl nghiep<br /> vu day hpc, phd bie'n phUdng phap to chflc<br /> va xay dung phong trao giao due. Sd can bp<br /> nay da trd thanh nhflng nong cot ca vl<br /> chuyen mdn va edng tac td chfle, phat ddng<br /> phong trao giao due b dia phfldng.<br /> Cudi thang 4 d i u thang 5-1964, Dai hdi<br /> giao due toan miln Nam dupe td chflc nhim<br /> thd'ng nha't dfldng ldi, muc tieu, he thong to<br /> <br /> 70<br /> ehflc giao due, chfldng trtnh sach giao khoa.<br /> Tilp dd, ngay 19-5-1964, Dai hoi thanh lap<br /> Hdi nha giao ydu nfldc nham tfip hop tat ea<br /> nhflng ngfldi lam cdng tac giao due, eae nha<br /> giao ydu nUdc va tid'n bd trong toan miln<br /> Nam vao mat tran da'u tranh thflc hien mdt<br /> n i n giao due dan tpc, dan chu va t i l n bd,<br /> ehdng lai ehinh saeh nd dieh cua d l qud'c<br /> My va chinh quyen tay sai (10).<br /> Sau Dai hpi giao due toan mien Nam,<br /> Tilu ban Giao due tinh da md bd'n Idp hua'n<br /> luyen giao vien n g i n ngay cho cac dia<br /> phUdng. Hai Idp dUdc to chfle tai Thanh<br /> Tuyln (Diu Tilng), mdt Idp md tai An Tay<br /> va mpt Idp md tai Long Nguyen (Ben Cat).<br /> Mdi Idp tfl 15 d i n 20 ngfldi tham dfl. Npi<br /> dung trpng tam la bdi dfldng phUdng phap<br /> va nguydn tac day hpe de dflng Idp.<br /> Cd dpi ngii giao vien lam ndng cdt, hau<br /> h i t eae xa b vung can cfl diu hinh thanh<br /> Tilu ban Giao due (trflc thudc Ban Van<br /> giao xa). Tieu ban Giao due lam nhidm vu<br /> md Idp va van ddng nhan dan ddng gdp<br /> edng sflc, gao, tien xay dflng trfldng Idp;<br /> nudi gia'u, bao ve giao vidn. Khdng khi hpc<br /> tdp hd't sfle sdi nd'i. Cac Idp hpe dfldc td chfle<br /> thfldng xuyen, b ba't cfl chd nao (dfldi gd'c<br /> cfiy, gian biu, gian mfldp...), ba't k l ngay<br /> ddm, miln yen tid'ng sung la ed t h i dd'n Idp<br /> de .hpe. Muc tieu eua Idp hpe ra't thiet thflc<br /> va phu hpp vdi hoan canh eu t h i la lam sao<br /> cho ddng bao, can bd, chie'n si bie't dpc, bie't<br /> vid't (de dpc dflde cdng van, vid't dUpc k h i u<br /> hieu). Vdi long nhiet tinh, tan tam, cdng tae<br /> van ddng quan ehflng td't, nen eae giao vidn<br /> di de'n dau cung dUpc ea'p uy, mat tran va<br /> nhan dan h i t ldng giup dd d l md diem<br /> trudng (hoae cho mUdn nha dl md Idp),<br /> Vdi nhflng cd' ging tren, trong nhflng<br /> nam 1963 - 1964, phong trao giao due d<br /> Thii Dau Mdt phat trien thuan lpi nha't<br /> <br /> t e h i e n cuu Ljtdi sit, sd 8.2Q14<br /> trong khang chie'n cho'ng My. De'n cum nam<br /> 1964, Thu D i u Mdt fldc tinh cd den 38<br /> trudng va diem trUdng tieu hpc, 120 giao<br /> vien vdi g i n 2.500 hpc sinh ea bd tflc van<br /> hda va binh dan hpe vu; xa nhieu nha't cd<br /> vai diem trfldng ed tii 4 - 10 giao vien, xa it<br /> nha't Cling cd 1 - 2 diem trfldng va 3 - 5 giao<br /> vien. Theo so heu thd'ng ke sd bp eiia Ban<br /> Lidn lae eUu giao ehfle Thii D i u Mot, vao<br /> thdi diem cuoi nam 1964, trdn dia ban cac<br /> lang cao su Dau Tilng ta md dfldc 8 diem<br /> trfldng b eac lang 4, 5, 6, 10, 16, 18, 21, 22;<br /> hai xa Thanh An va Thanh Tuyln deu co 5<br /> diem trfldng (Thanh An b eac ap 2, 3, 4, 5,<br /> 6, Thanh Tuyln b cac a'p 3, 4, 5, 7, 11). Ben<br /> Cat la ndi co phong trao giao due phat trien<br /> manh nha't. Xa An Tay md dfldc 3 diem<br /> trfldng (b ckc a'p 1, 2, 4); xa An Diln md<br /> dupc 1 diem trudng; xa Phfl An md hai<br /> diem trUdng (ap 1, 4); xa Long Nguyen ed 6<br /> diem trUdng (a'p 3, 4, 5, 6, 7, Trang Ldn); xa<br /> Kie'n An (An Lap) cd 3 dilm trudng (Bau<br /> Khai, Hd Can, Da't Dd); xa Chanh Lflu<br /> (Chanh Phu Hda) md dfldc 4 Idp (a'p 1, 2, 3,<br /> 4) (11).<br /> CJ mdi diem trUdng deu ed tfl mdt de'n ba<br /> Idp hpe. Tfly tinh hinh b mdi ndi, ed dilm<br /> trfldng dflpe xay dflng ngay trong xdm, ap<br /> (Diu Tie'ng, Chanh Phu Hda); ed diem<br /> trfldng dfldc lam dfldi nhflng tan eay ldn<br /> (Thanh An, Thanh Tuyln); cd diem trfldng<br /> d\i6c lam kin dao trong bia rflng. Phin ldn<br /> eae diem trfldng, Idp hpe deu ed he thd'ng giao<br /> thdng hao tranh bom dan. Dac biet la b Long<br /> Nguyen va cae xa An Diln, An Tay, Phu An<br /> la ndi thfldng xuyen hi dieh can quet, ban<br /> pha bom phao nen cac dilm trUdng diu cd h§<br /> thdng giao thdng hao Uen ke't vdi hd thdng<br /> cdng sfl ea nhan de giao vidn va hpc sinh tni<br /> an khi eo dich can quet. Cd ndi nen Idp hpc<br /> dflde dao sau xudng da't ehiing hdn Im de<br /> dflng nha.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2