intTypePromotion=1

Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát xây dựng

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

2
816
lượt xem
419
download

Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng. Cách trình bày sẽ kết hợp văn bản pháp quy và những thực tiễn vi phạm về giám sát chất lượng công trình xay dựng, để hiểu và rút kinh nghiệm. Chuyển từ cơ chế thanh tra sang cơ chế giám sát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát xây dựng

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM YEÂU CAÀU VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA COÂNG TAÙC TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG www.chinhphu.vn PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN HIEÄP www.moc.gov.vn PHOÙ GIAÙM ÑOÁC SÔÛ XAÂY DÖÏNG TP. HOÀ CHÍ MINH www.mpi.gov.vn nvhiep89@hcm.vnn.vn www.monre.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.mof.gov.vn 0903706108 - 39325923 www.tcxdvn.xaydung.gov.vn www.hochiminhcity.gov.vn www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 2009 1
 2. CAÙC VAÊN BAÛN PHAÙP QUY LIEÂN QUAN : LUAÄT XAÂY DÖÏNG 2003 NÑ 209/2004/NÑ-CP NGAØY 16/12/2004 (HIEÄU LÖÏC 05/1/2005) NÑ 49/2008/NÑ-CP NGAØY 18/4/2008 SÖÛA ÑOÅI NÑ 209/2004 NÑ 12/2009/NÑ-CP NGAØY 12/2/2009 (VEÀ QLDA ÑTXD) • NÑ 33/2005/NÑ-CP NGAØY 31/10/2005 CUÛA CP BOÅ SUNG, SÖÛA ÑOÅI MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA NÑ 105/2004/NÑ-CP VEÀ KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP NÑ 23/2009/NÑ-CP NGAØY 27/3/2009 CUÛA TTCP VEÀ XÖÛ PHAÏT VPHC TRONG HÑXD, KDBÑS, VLXD, HTKT, QLN. NÑ 53/2007/NÑ-CP NGAØY 27/3/2007 CUÛA TTCP VEÀ XÖÛ PHAÏT HAØNH CHÍNH TRONG ÑT • NÑ 99/2007/NÑ-CP NGAØY 13/6/2007 CUÛA TTCP QUAÛN LYÙ CPÑTXDCT • QÑ 80/2005/QÑ-TTG NGAØY 18/4/2005 CUÛA TTCP VEÀ GSÑT CUÛA COÄNG ÑOÀNG • CT 21/2005/CT-TTG NGAØY 15/6/2005 CUÛA TTCP CHOÁNG L/PHÍ, THAÁT THOAÙT TRONG ÑTXD • CT 13/2006/CT-BXD NGAØY 10/11/2006 CUÛA BXD VEÀ QLCL NHAØ DAÂN RIEÂNG LEÛ • CT 07/2007/CT-BXD NGAØY 05/11/2007 VEÀ TAÊNG CÖÔØNG QLCC NCT. TT 16/2008/TT-BXD NGAØY 11/9/2008 CUÛA BXD VEÀ KIEÅM TRA CHÖÙNG NHAÄN AN TOAØN KNCL VAØ GCN SPHVCLCTXD TT 12/2005/TT-BXD NGAØY 15/7/2005 CUÛA BXD VEÀ QLCL VAØ NAÊNG LÖÏC HÑXD • TT 05/2007/TT-BXD NGAØY 25/7/2007 VEÀ LAÄP QUAÛN LYÙ CPÑTXDCT • TT 06/2007/TT-BXD NGAØY 25/7/2007 VEÀ HÔÏP ÑOÀNG TRONG HÑXD • TTLT 04/2006/TTLT-BKHÑT-UBTUMTTQVN-TC - 04/12/2006 VEÀ GSÑT CUÛA COÄNG ÑOÀNG • QÑ 12/2005/QÑ-BXD NGAØY 18/4/2005 CUÛA BXD VEÀ CAÁP CCHN GS THI COÂNG VB 1751/BXD-VP NGAØY 12/8/2007 CUÛA BXD VEÀ ÑM CHI PHÍ QLDA, QLÑTXDCT CAÙC VB HÖÔÙNG DAÃN VEÀ GIAÙM SAÙT VAØ CAÁP GCNSPHVCLCTXD CUÛA BXD. CAÙC VB HÖÔÙNG DAÃN VEÀ QLCL BAN HAØNH TREÂN ÑÒA BAØN TP. 2
 3. I- LÔØI NOÙI ÑAÀU: • “LAØM ÑUÙNG, LAØM TOÁT NGAY TÖØ ÑAÀU” (ISO 9000) • CAÙCH TRÌNH BAØY SEÕ KEÁT HÔÏP VAÊN BAÛN PHAÙP QUY VAØ NHÖÕNG THÖÏC TIEÃN VI PH M VEÀ GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XD, ÑEÅ HIEÅU VAØ RUÙT KINH NGHIEÄM. • 5 TIEÂU CHÍ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG (THEO LUAÄT XD) LAØ: TIEÁN ÑOÄ, CHAÁT LÖÔÏNG, GIAÙ THAØNH, AN TOAØN VAØ (ÑAÛM BAÛO) MOÂI TRÖÔØNG (XD). • 4 NOÄI DUNG CUÛA GS LAØ: KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO, ÑAÙNH GIAÙ • CHUYEÅN TÖØ CÔ CHEÁ “THANH TRA” SANG CÔ CHEÁ “GIAÙM SAÙT” • SÖÏ ÑIEÀU TIEÁT VÓ MOÂ HOAÏT ÑOÄNG XD CUÛA NHAØ NÖÔÙC (TRUNG QUOÁC COÙ TÖØ 1988). • YEÂU CAÀU HOÄI NHAÄP, ÑAÅY MAÏNH XAÕ HOÄI HOÙA, ÑAÅY MAÏNH PHAÂN CAÁP • SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI CHAÁN CHÆNH ÑOÄI NGUÕ TV, ÑAËC BIEÄT LAØ TVGS (PHAÏT NAËNG) • CHAÁT LÖÔÏNG CTXD LAØ LÔÏI ÍCH BEÀN VÖÕNG. HOAÏT ÑOÄNG QLCL THÖÏC HIEÄN ÔÛ CÑT, NHAØ THAÀU VAØ GIAÙM SAÙT TAÙC GIAÛ. • GIAÙM SAÙT PHAÛI XEM LAØ MOÄT NGHEÀ RIEÂNG. VIEÄC GIAÙM SAÙT LAØ CHEÁ ÑOÄ BAÉT BUOÄC ÑOÁI VÔÙI CAÙC CTXD, ÑAËC BIEÄT KHI XD BAÈNG VOÁN COÙ TÍNH CHAÁT NGAÂN SAÙCH. VAØ ÑEÅ QLCL ÑUÙNG QUY TRÌNH. • COÙ GIAÙM SAÙT, CAÙC RUÛI RO DEÃ NGAÊN NGÖØA TÖØ ÑAÀU VAØ QUYEÀN LÔÏI CÑT ÑÖÔÏC ÑAÛM BAÛO, CAÛ KHI VIEÄC ÑAÀU TÖ ÑÖÔÏC XHH ROÄNG RAÕI. • TVGS LAØ COÂNG VIEÄC VOÁN ÑAÕ COÙ TÖØ LAÂU ÔÛ CAÙC NÖÔÙC PHAÙT TRIEÅN, GIUÙP CÑT SÖÛ DUÏNG ÑOÀNG VOÁN ÑTXD HIEÄU QUAÛ. ÔÛ COÂNG TRÖÔØNG, GSV GOÏI CHUNG LAØ KYÕ SÖ. 3
 4. II- QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN MOÄT DAÑTXD HIEÄN HAØNH SÖÛ DUÏNG VOÁN NS: XAÙC ÑÒNH DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC CHUÛ ÑAÀU TÖ Chuaån bò PHEÂ DUYEÄT Thöïc hieän NGHIEÄM THU Keát thuùc - CHUÛ TRÖÔNG ñaàu tö ñaàu tö ñaàu tö - QH 1/2000 - Ñaáu thaàu DA, ñaáu thaàu choïn NÑT - Laøm thuû tuïc vay, ghi voán (NS) - Baøn giao, ñöa coâng trình Ghi voán (NS) - Khaûo saùt (chi tieát) ñòa hính, ñòa chaát vaøo söû duïng - Laäp vaø trình duyeät PA ÑBGT - Khaûo saùt (sô boä), ñieàu tra XHH - Hoaøn coâng coâng trình - Laäp vaø trình duyeät PATÑC - Thi tuyeån QH, KT hay ñaáu thaàu TV - Vaän haønh, chaïy thöû - Boài thöôøng GPMB, taùi ñònh cö - Laäp nhieäm vuï QH - Thu hoài, giao, thueâ ñaát, chuyeån MÑSDÑ - Saûn xuaát thöû - Quy hoaïch chi tieát (1/500) - Xin pheùp xaây döïng (laäp TKCS) - Kieåm toaùn - BCÑT; ÑTM - Ñaáu thaàu, laäp thieát keá, döï toaùn (QS) - Quyeát toaùn, taát toaùn - Döï aùn khaû thi (DA ÑT) vaø TKCS - Thaûm tra TK-DT (QS) - Traû laõi vay - BC KT-KTXDCT (toân giaùo, nhoû) - Tthaãm ñònh vaø duyeät TK-DT - Chuyeån giao coâng ngheä - Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö (GPÑT) - Ñaáu thaàu xaây laép – thieát bò - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Gíam saùt xaây laép – thieát bò - Thaåm ñònh TKCS - Caáp GCNQSHCT - Thoâng baùo khôûi coâng XD - Thaåm ñònh DA, BCÑT - Xaây laép coâng trình - Caáp GCNQSHNÔ vaø QSDÑÔ - Pheâ duyeät DA, BCKTKT - Laép ñaët thieát bò - Giaùm ñònh ñaàu tö - Ñieàu chænh QH - Mua caùc loaïi baûo hieåm - Ñieàu chænh DA, BCKTKT - Ñoùng thueá xaây döïng - GIaùm ñònh ñaàu tö - Nghieäm thu töøng phaàn, töøng haïng muïc - Thanh toaùn töøng phaàn - Nghieäm thu toaøn phaàn - Ñieàu chænh thieát keá- DT-TDT - Ñieàu chænh döï aùn (neáu coù) - Trình coâng taùc phaùt sinh - Caáp GCNSPH VCLCTXD - Gíam ñònh ñaàu tö HÑXD PHAÛI ÑÖÔÏC GIAO CHO NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC VAØ CAÙ NHAÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC ÑEÅ THÖÏC HIEÄN GÑÑTÖ HAY GS ÑEÅ ÑAÙNH GIAÙ ÑAÀU TÖ: NHIEÄM VUÏ CUÛA BOÄ, SÔÛ KEÁ HOAÏCH ÑAÀU TÖ 4
 5. III- KHAÙI NIEÄM VEÀ TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG : III.1. SOÁ LÖÔÏNG ÑAÕ ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH (XD – TVXD) TAÏI TP. HOÀ CHÍ MINH – SOÁ LIEÄU ÑEÁN T5/2009 LAØ 26.000 DOANH NGHIEÄP, KHOAÛNG 700 NHAØ TVXD) III.2. CAÙC LOAÏI HÌNH TÖ VAÁN: NHIEÀU LOAÏI HÌNH, VN CHÖA TIEÁP CAÄN • ÑAÙNH GIAÙ TRÖÕ LÖÔÏNG • CUNG CAÁP THOÂNG TIN PHUÏC VUÏ ÑAÀU TÖ, ÑIEÀU TRA NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG • XAÙC NHAÄN THOÂNG TIN • ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH, THÒ TRÖÔØNG, ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN (GIAÙN TIEÁP). • ÑAÀU TÖ BAÁT ÑOÄNG SAÛN • KHAI THAÙC BAÁT ÑOÄNG SAÛN • MOÂI GIÔÙI, ÑÒNH GIAÙ, QUAÛN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG SAØN GIAO DÒCH BÑS QUY HOAÏCH (COÙ CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG) LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ (ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG) ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) – KHOÂNG CAÀN CCHN (!) KHAÛO SAÙT (ÑÒA CHAÁT, ÑO ÑAÏC) (COÙ CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG) THIEÁT KEÁ (P, A, S, M & E) VAØ DÖÏ TOAÙN (QS) (COÙ CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG) THAÅM ÑÒNH (DÖÏ AÙN, THIEÁT KEÁ, DÖÏ TOAÙN); THAÅM ÑÒNH GIAÙ, KS ÑÒNH GIAÙ. ÑAÁU THAÀU (COÙ CCBDNV) GIAÙM SAÙT (COÙ CHÖÙNG CHÆ BOÀI DÖÔÕNG, CCHN, ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG) QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN (ÑÖÔÏC PHAÂN HAÏNG) KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG; ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG COØN LAÏI; CAÁP GCN SÖÏ PHUØ HÔÏP; ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ COÁ (KHOÂNG CAÀN CCHN !); QLCL CHO NHAØ THAÀU. ÑÒNH BEÄNH COÂNG TRÌNH, XAÙC LAÄP QUY CHEÁ BAÛO TRÌ PHAÙP LUAÄT VAØ HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ.... 5
 6. III.3. THÖÏC TRAÏNG ÑOÄI NGUÕ TÖ VAÁN: • THUEÂ PHAÙP NHAÂN – CHÖA TAÏO UY TÍN CAO. • TOÅ CHÖÙC LOÛNG LEÛO (RAÁT ÍT ÑÔN VÒ COÙ HEÄ THOÁNG QLCL) – CHUÛ YEÁU LAØ DN VÖØA VAØ NHOÛ. • TÌM VIEÄC CHUÛ YEÁU DO QUEN BIEÁT; COÙ VIEÄC, MÔÙI TÌM NGÖÔØI; • “CHUYEÂN” NHIEÀU LÓNH VÖÏC; NHÖNG LAÏI KHOÂNG CHUYEÂN NGHIEÄP; SÖÛ DUÏNG LAÏI “TAÙC PHAÅM” • KHOÂNG THAÏO LUAÄT PHAÙP QUOÁC GIA, QUOÁC TEÁ. TRANG BÒ KEÙM; KHOÂNG LAØM CHUÛ PHAÀN MEÀM • MOÄT CAÙ NHAÂN “OÂM” NHIEÀU DÖÏ AÙN – NHAÄN KEÁT QUAÛ MAØ KHOÂNG KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC. • VOÁN ÍT YEÁU NGOAÏI NGÖÕ • CHÖA MUA BH SAÛN PHAÅM. MUA KHOÂNG PHUØ HÔÏP THOÂNG LEÄ KHU VÖÏC, QT CAÙ NHAÂN GIAÙM SAÙT CHÖA THAÁY TAÀM QUAN TROÏNG CAÙ NHAÂN GS CHÖA THOÂNG HIEÅU HEÁT QC, TC; CLVL HOAØN THIEÄN CAÙ NHAÂN GS CHÖA THOÂNG HIEÅU HEÁT COÂNG NGHEÄ XD, LAÉP ÑAËT HIEÄN ÑAÏI • CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC CHÖA CAO; TREÅ TIEÁN ÑOÄ TÖ VAÁN THÖÔØNG XUYEÂN. • THIEÁT KEÁ DÖ, QUAÙ AN TOAØN HAY NGUY HIEÅM – THIEÁU TRAÙCH NHIEÄM. • VAÁN ÑEÀ LÖÔNG TAÂM NGHEÀ NGHIEÄP VAØ VAI TROØ CUÛA HNN: COØN YEÁU. • XÖÛ LYÙ CHEÁ TAØI HIEÄN HAØNH COØN YEÁU, THAÁP.... • KHEÙP KÍN (BAÏN BEØ), CAÛ NEÅ, THOÛA HIEÄP ?! 6
 7. III.4. YEÂU CAÀU VEÀ PHAÂN HAÏNG DOANH NGHIEÄP VAØ CAÙ NHAÂN HAØNH NGHEÀ GIAÙM SAÙT THEO LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ HOÄI NHAÄP: • GIAO VIEÄC PHAÛI THEO NAÊNG LÖÏC CUÛA CAÛ CAÙ NHAÂN LAÃN TOÅ CHÖÙC GIAÙM SAÙT. • THEO KINH NGHIEÄM, LOAÏI HÌNH HOAÏT ÑOÄNG, SOÁ LÖÔÏNG NHAÂN SÖÏ ÑANG COÙ (NGHÒ ÑÒNH 16, THOÂNG TÖ 12) – NHIEÀU DN, KIEÅM TRA CHAÉC CHAÉN KHOÂNG ÑAÏT !. • CAÙ NHAÂN HAØNH NGHEÀ ÑOÄC LAÄP: PHAÛI COÙ CHÖÙNG CHÆ HAØNH NGHEÀ, ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH; CHÆ GIAÙM SAÙT HAY THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH CAÁP IV VAØ NHAØ ÔÛ RIEÂNG LEÛ. • CAÙ NHAÂN HAØNH NGHEÀ KHAÛO SAÙT: CHÆ ÑÖÔÏC LAÄP NHIEÄM VUÏ; KHAÛO SAÙT; THAÅM ÑÒNH KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT THOÂI. • GS KHAÛO SAÙT, PHAÛI GIAÙM SAÙT CAÛ COÂNG VIEÄC TRONG PTN VAØ KHOÂNG CAÀN CCHN. • KHOÂNG ÑÖÔÏC CHO THUEÂ, MÖÔÏN HAY TAÅY XOAÙ CCHN. • LÖÏC LÖÔÏNG GIUÙP VIEÄC CHO GS ÔÛ COÂNG TRÖÔØNG: KHOÂNG CAÀN CCHN. III.5. CAÙC “NGHEÀ” MÔÙI: • TÖ VAÁN QLDA • TÖ VAÁN LAÄP DÖÏ TOAÙN; THAÅM TRA DÖÏ TOAÙN; KS ÑÒNH GIAÙ (QS); CAÀN CCHN • TÖ VAÁN GIUÙP CÑT CHOÏN NHAØ THAÀU GIUÙP CÑT HAY NHAØ THAÀU LAÄP HOÀ SÔ NGHIEÄM THU, QLCL, THANH QUYEÁT TOAÙN: KSÑG • TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG ÑÒNH KYØ (ÑÒNH BEÄNH), LAÄP QUY CHEÁ BAÛO TRÌ • TÖ VAÁN CAÁP GCNSPH VEÀ CLCTXD. • TÖ VAÁN BÑS (MOÂI GIÔÙI, ÑÒNH GIAÙ, SAØN GIAO DÒCH), TÖ VAÁN ÑÒNH GIAÙ: CAÀN CCHN • GS CHO CHUÛ TÖ NHAÂN (KHI XAÂY NHAØ, KHI MUA NHAØ). • TÖ VAÁN VEÀ ÑAÀU TÖ, CUNG CAÁP THOÂNG TIN, ÑAÙNH GIAÙ TRÖÕ LÖÔÏNG. 7
 8. IV- COÂNG TAÙC TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT XAÂY DÖÏNG: IV.1. GIAÙM SAÙT XAÂY DÖÏNG LAØ GÌ ? LAØ CAÙC COÂNG TAÙC KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO VAØ ÑAÙNH GIAÙ COÂNG VIEÄC CUÛA NHÖÕNG NGÖÔØI THAM GIA COÂNG TRÌNH THEO 5 TIEÂU CHÍ LAØ TIEÁN ÑOÄ, CHAÁT LÖÔÏNG, GIAÙ THAØNH, AN TOAØN VAØ ÑBMTXD. NOÙ LAÁY: • HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG LAØM ÑOÁI TÖÔÏNG • PHAÙP LUAÄT, CHÍNH SAÙCH, TC, QC, HÔÏP ÑOÀNG LAØM CHOÃ DÖÏA • TIEÁN ÑOÄ, THÖÏC HIEÄN, HIEÄU QUAÛ, CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC LAØM MUÏC ÑÍCH KIEÅM TRA: THÖÔØNG XUYEÂN, LIEÂN TUÏC; BAÙM SAÙT HSMT, HSDT, TIEÁN ÑOÄ, CHAÁT LÖÔÏNG, AN TOAØN, MOÂI TRÖÔØNG XD, NHÖÕNG CAM KEÁT; YÙ THÖÙC TRAÙNH NHIEÄM CAO... ÑOÂN ÑOÁC: ÑAÛM BAÛO TIEÁN ÑOÄ, CHAÁT LÖÔÏNG, BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG, THIEÁT BÒ; NGUOÀN NHAÂN LÖÏC, CAM KEÁT.... CHÆ ÑAÏO: ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG ÑAËC BIEÄT LAØ CHAÁT LÖÔÏNG HOAØN THIEÄN; AN TOAØN; SAÉP XEÁP COÂNG VIEÄC HOAØN THIEÄN, SÖÏ ÑAÙP ÖÙNG TIEÁN ÑOÄ.... ÑAÙNH GIAÙ: CHAÁT LÖÔÏNG, KHOÁI LÖÔÏNG, THANH TOAÙN, QUYEÁT TOAÙN, NGHIEÄM THU.... • DEÅ COÙ RUÛI RO, PHAÛI NGAÊN NGÖØA TÖØ ÑAÀU LAØ CHÍNH. 8
 9. IV.2. 5 TIEÂU CHÍ CUÛA HOAÏT ÑOÄNG GIAÙM SAÙT: CHAÁT LÖÔÏNG GIAÙM SAÙT KHOÁI LÖÔÏNG (GIAÙ THAØNH) Ngieäm thu töøng boä phaän – khuaát laép Phaùt sinh, phaûi baùo caùo vaø thoûa Kieåm tra naêng löïc, thieát bò, PTN, vaät tö thuaän tröôùc khoâng ñöôïc khai khoáng, Kieåm tra HTQLCL khoâng ñöôïc laøm khoù GCNSPHVCLCTXD AN TOAØN TIEÁN ÑOÄ ÑAÛM BAÛO MT XD Con ngöôøi, thieát bò, bieän phaùp thi coâng Töøng giai ñoaïn, toång theå Buïi, oàn, khoùi – ngoaøi giôø Noäi quy, baûng caûnh baùo, coâng boá, hoïc taäp Theo doõi, giaùm saùt, ñieàu chænh OÂ nhieãm CTN, pheá thaûi Giaùm saùt, nhaéc nhôû, ñình chæ Xeùt thöôûng, phaït Ñieän, chieáu saùng, Internet. Toå chöùc ñaøo taïo ATCÑ Baûo veä cho ngöôøi lao ñoäng cö daân Giaùm saùt trang bò ATLÑ Boài thöôøng thieät haïi, neáu coù Boài thöôøng thieät haïi MOÃI TIEÂU CHÍ THÖÏC HIEÄN THEO 4 NOÄI DUNG: KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO, ÑAÙNH GIAÙ 9
 10. IV.3. NOÄI DUNG CHUNG CUÛA COÂNG TAÙC GIAÙM SAÙT: 1. XAÙC NHAÄN NAÊNG LÖÏC ÑÔN VÒ THAÀU PHUÏ MAØ ÑÔN VÒ THAÀU CHÍNH CHOÏN; 2. THAÅM TRA THIEÁT KEÁ TOÅ CHÖÙC THI COÂNG, PHÖÔNG AÙN KYÕ THUAÄT THI COÂNG VAØ TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG MAØ ÑÔN VÒ NHAÄN THAÀU ÑEÀ XUAÁT, ÑOÀNG THÔØI GOÙP YÙ KIEÁN CHÆ ÑAÏO; 3. THAÅM TRA DANH MUÏC VAÄT LIEÄU VAØ THIEÁT BÒ CUØNG VÔÙI QUY CAÙCH VAØ CHAÁT LÖÔÏNG MAØ ÑÔN VÒ NHAÄN THAÀU ÑEÀ XUAÁT; 4. ÑOÂN ÑOÁC, KIEÅM TRA ÑÔN VÒ NHAÄN THAÀU THÖÏC HIEÄN NGHIEÂM TUÙC HÔÏP ÑOÀNG GIAO THAÀU VAØ TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH; 5. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP GIÖÕA CHUÛ ÑAÀU TÖ VAØ ÑÔN VÒ NHAÄN THAÀU; 6. KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG VAÄT LIEÄU, CAÁU KIEÄN VAØ THIEÁT BÒ MAØ COÂNG TRÌNH SÖÛ DUÏNG; KIEÅM TRA BIEÄN PHAÙP PHOØNG HOÄ AN TOAØN; 7. KIEÅM TRA TIEÁN ÑOÄ COÂNG TRÌNH VAØ CHAÁT LÖÔÏNG THI COÂNG, NGHIEÄM THU BOÄ PHAÄN HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH. ÑAÙNH GIAÙ VAØ KYÙ CHÖÙNG TÖØ THANH TOAÙN HAY NGHIEÄM THU; 8. ÑOÂN ÑOÁC, CHÆNH LYÙ CAÙC VAÊN BAÛN HÔÏP ÑOÀNG VAØ CAÙC TAØI LIEÄU KYÕ THUAÄT; 9. TOÅ CHÖÙC ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ VAØ ÑÔN VÒ NHAÄN THAÀU TIEÁN HAØNH NGHIEÄM THU SÔ BOÄ, HOAØN COÂNG COÂNG TRÌNH, ÑEÀ XUAÁT BAÙO CAÙO NGHIEÄM THU HOAØN COÂNG; 10. THAÅM TRA THANH TOAÙN, QUYEÁT TOAÙN CT. 10
 11. 11. NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT THI COÂNG: VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG, AÙP DUÏNG CHO MOÏI COÂNG TRÌNH a. KIEÅM TRA CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHÔÛI COÂNG COÂNG TRÌNH (ÑIEÀU 72 – LUAÄT XD) b. KIEÅM TRA SÖÏ PHUØ HÔÏP NAÊNG LÖÏC CUÛA NHAØ THAÀU SO VÔÙI HSDT, HÑ (NHAÂN SÖÏ, TB, HTQLCL, PTN…....) c. KIEÅM TRA,ÑOÂN ÑOÁC, ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG VT, THIEÁT BÒ, XUAÁT XÖÙ VAÄT LIEÄU MANG ÑEÁN. d. KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO ÑAÙNH GIAÙ TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG: TIEÁN ÑOÄ, BIEÄN PHAÙP THI COÂNG, NHAÄT KYÙ COÂNG TRÖÔØNG, THAY ÑOÅI TK; XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG, ÑAÙNH GIAÙ VAØ NGHIEÄM THU, HOAØN COÂNG; TOÅ CHÖÙC KÑ LAÏI CL; XAÙC NHAÄN PHAÙT SINH GIAÛI QUYEÁT VÖÔÙNG MAÉC KHAÙC e. KIEÅM TRA THIEÁT KEÁ ÑEÅ YEÂU CAÀU ÑIEÀU CHÆNH f. TOÅ CHÖÙC KIEÅM ÑÒNH KHI COÙ NGHI NGÔØ (KHOÂNG TRÖÏC TIEÁP THÖÏC HIEÄN). 12. GIAÙM SAÙT KHI NHAØ THAÀU LAØ TOÅNG THAÀU: a- KHOÂNG PHAÛI CHÌA KHOÙA TRAO TAY: KIEÅM TRA KHOAÛN A, B, C ÑOÁI VÔÙI TOÅNG THAÀU VAØ THAÀU PHUÏ KIEÅM TRA KHOAÛN D - MUÏC 2, ÑOÁI VÔÙI TOÅNG THAÀU CUØNG TOÅNG THAÀU KIEÅM TRA, GIAÙM SAÙT THAÀU PHUÏ. b- DAÏNG CHÌA KHOÙA TRAO TAY: GIUÙP CÑT PHEÂ DUYEÄT TIEÁN ÑOÄ VAØ THÔØI ÑIEÅM NT; KIEÅM TRA CHAËT TRONG QUAÙ TRÌNH THÖÏC HIEÄN TRÖÔÙC KHI NT, CUØNG CÑT TOÅ CHÖÙC KIEÅM ÑÒNH CLCTXD, NEÁU CAÀN. 13. NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT VEÀ TIEÁN ÑOÄ: KIEÅM TRA, ÑOÂN ÑOÁC, CHÆ ÑAÏO VEÀ TIEÁN ÑOÄ ÑEÀ XUAÁT RUÙT NGAÉN, GIAÛM TIEÁN ÑOÄ, DAÂN TIEÁN ÑOÄ, LAÄP LAÏI TIEÁN ÑOÄ….... ÑEÀ XUAÁT THÖÔÛNG, PHAÏT TIEÁN ÑOÄ. 11
 12. 14. NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT KHOÁI LÖÔÏNG: (GIAÙ THAØNH) XAÙC NHAÄN KHOÁI LÖÔÏNG THI COÂNG HOAØN THAØNH THEO THÔØI GIAN, GIAI ÑOAÏN; COÙ ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI KHOÁI LÖÔÏNG THIEÁT KEÁ XAÙC NHAÄN PHAÙT SINH. CHÒU TRAÙCH NHIEÄM VEÀ KHOÁI LÖÔÏNG VAØ THÔØI GIAN XAÙC NHAÄN 15. NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT VEÀ AN TOAØN: KIEÅM TRA CAÙC BIEÄN PHAÙP AN TOAØN THI COÂNG YEÂU CAÀU COÂNG KHAI BIEÄN PHAÙP AT, NOÄI QUY; NHÖÕNG BAÛNG HÖÔÙNG DAÃN, CAÛNH BAÙO TAÏI NHÖÕNG VÒ TRÍ CAÀN THIEÁT GIAÙM SAÙT, NHAÉC NHÔÛ VEÀ AN TOAØN ÑÌNH CHÆ THI COÂNG KHI VI PHAÏM NGHIEÂM TROÏNG VEÀ AN TOAØN KIEÅM TRA NHAØ THAÀU ÑAØO TAÏO, HÖÔÙNG DAÃN, PHOÅ BIEÁN AT CHO CN; CAÁP GCN (NEÁU COÙ) KIEÅM TRA AN TOAØN CUÛA THIEÁT BÒ; BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG, ATLÑ CUÛA COÂNG NHAÂN BAÙO CAÙO KHI COÙ SÖÏ COÁ VEÀ AN TOAØN LAO ÑOÄNG. 16. NOÄI DUNG GIAÙM SAÙT VEÀ MOÂI TRÖÔØNG: ÑAÛM BAÛO MOÂI TRÖÔØNG CHO NGÖÔØI LAO ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG. ÑAÛM BAÛO MOÂI TRÖÔØNG CHO COÄNG ÑOÀNG XUNG QUANH. ÑÌNH CHÆ THI COÂNG, NEÁU MOÂI TRÖÔØNG BÒ XAÂM HAÏI. KHI PHAÙT HIEÄN SAI PHAÏM, PHAÛI BUOÄC DÖØNG THI COÂNG VAØ KHAÉC PHUÏC HAÄU QUAÛ. 17. PHAÛI BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI NEÁU NGHIEÄM THU KHOÂNG ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG, SAI SOÙT THIEÁT KEÁ VAØ NHÖÕNG HAØNH VI KHAÙC GAÂY THIEÄT HAÏI. 12
 13. 18. LÖU YÙ VEÀ NGHIEÄM THU: HAÏNG MUÏC, TOÅNG NGHIEÄM THU: • CHÆ ÑÖÔÏC PHEÙP ÑÖA VAØO SÖÛ DUÏNG CT, HAÏNG MUÏC, KHI ÑAÕ NGHIEÄM THU. • THÔØI GIAN BAÛO HAØNH, TÍNH TÖØ THÔØI ÑIEÅM NGHIEÄM THU. • NHAØ THAÀU XD PHAÛI TÖÏ TOÅ CHÖÙC NT TRÖÔÙC NHÖÕNG COÂNG VIEÄC CUÛA MÌNH. • CÑT TOÅ CHÖÙC NT KHI COÙ PHIEÁU YEÂU CAÀU NGHIEÄM THU CUÛA NHAØ THAÀU. • NGHIEÄM THU: TÖØNG COÂNG VIEÄC, BOÄ PHAÄN, HAÏNG MUÏC, COÂNG TRÌNH. NOÄI DUNG CHI TIEÁT ÑAÕ ÑÖÔÏC NEÂU ROÕ ÔÛ ÑIEÅM 24, 25, 26 NÑ 209. 19. CAÙC LÖU YÙ KHAÙC: GIAÙM SAÙT KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑAÙNH GIAÙ CLVL MANG TÔÙI COÂNG TRÌNH GIAÙM SAÙT KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑAÙNH GIAÙ NGUYEÂN NHAÂN; TÌM GIAÛI PHAÙP KHAÉC PHUÏC, (KHI COÙ SÖÏ COÁ); KHOÂNG ÑÖÔÏC CHÖÙNG NHAÄN SPHVCLCTXD ÑÔN VÒ GIAÙM SAÙT PHAÛI LAÄP HEÄ THOÁNG QLCL, CHO CAÛ 5 TIEÂU CHÍ GIAÙM SAÙT ÑAÕ NEÂU • GOÏI LAØ KYÕ SÖ GS, (VAÃN COÙ THEÅ LAØ KTS….... ) MIEÃN LAØ COÙ CCHN VAØ ÑUÛ NAÊNG LÖÏC. 20. GIAÙM SAÙT CUÛA COÄNG ÑOÀNG DAÂN CÖ: • DO COÄNG ÑOÀNG TOÅ CHÖÙC, THOÂNG QUA MTTQ P, XAÕ (ÑAÊNG KYÙ) – KHOÂNG COÙ PHÍ • ÑAËC BIEÄT AÙP DUÏNG ÑOÁI VÔÙI NHÖÕNG COÂNG TRÌNH VOÁN NS; COÂNG TRÌNH AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG, CAÛNH QUAN CUÛA COÄNG ÑOÀNG DAÂN CÖ • HAÀU HEÁT SAI PHAÏM, THAÁT THOAÙT TRONG XD, ÑEÀU DO COÄNG ÑOÀNG DAÂN CÖ PHAÙT HIEÄN ! 21. GIAÙM SAÙT ÑIEÀU KIEÄN KHÔÛI COÂNG CTXD: • COÙ MAËT BAÈNG XD ÑEÅ BAØN GIAO TÖØNG PHAÀN HAY TOAØN PHAÀN CHO NHAØ THAÀU. • COÙ GPXD (ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH BAÉT BUOÄC COÙ GPXD) • COÙ TKBVTC ÑÖÔÏC PHEÂ DUYEÄT • COÙ HÑXD • COÙ ÑUÛ VOÁN ÑAÛM BAÛO TIEÁN ÑOÄ • COÙ BIEÄN PHAÙP AN TOAØN, ÑBMTXD • ÑOÁI VÔÙI KHU ÑTM, PHAÛI XD XONG TÖØNG PHAÀN HAY TOAØN BOÄ CAÙC CT HAÏ TAÀNG KT. 13
 14. IV.4. YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT: • THÖÏC HIEÄN TÖØ KHI KHÔÛI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH • THÖÔØNG XUYEÂN, LIEÂN TUÏC TRONG QUAÙ TRÌNH XAÂY DÖÏNG • CAÊN CÖÙ VAØO THIEÁT KEÁ ÑÖÔÏC DUYEÄT, QUY CHUAÅN, TIEÂU CHUAÅN, TIEÁN ÑOÄ, HSMT, HSDT. • TRUNG THÖÏC, KHAÙCH QUAN, KHOÂNG VUÏ LÔÏI, CAÛ NEÅ. • PHAÛI COÙ CCHN VAØ HOAÏT ÑOÄNG PHUØ HÔÏP NAÊNG LÖÏC ÑAÕ ÑÖÔÏC QUY ÑÒNH. • NHAØ THAÀU GIAÙM SAÙT PHAÛI LAÄP HEÄ THOÁNG QLCL CHO MÌNH, ÑEÅ GIUÙP CÑT QUAÛN LYÙ TOÁT 5 TIEÂU CHÍ VAØ 4 NOÄI DUNG NEÂU TREÂN, TÖØ ÑAÀU • PHAÂN BIEÄT: KYÕ SÖ G/SAÙT TRÖÔÛNG; KYÕ SÖ G/SAÙT CHUYEÂN NGAØNH; KYÕ SÖ – NHAÂN VIEÂN G/SAÙT KHAÙC. • GIUÙP CHUÛ ÑAÀU TÖ QLCL, NGHIEÄM THU VAØ KHOÁNG CHEÁ GIAÙ THAØNH COÂNG TRÌNH. DO VAÄY GS PHAÛI ÑÖÔÏC ÑAØO TAÏO BAØI BAÛN, HIEÅU BIEÁT PHAÙP LUAÄT VAØ COÙ ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP. • CAÀN ÑOÏC FIDIC ÑEÅ HOÄI NHAÄP. • TIEÁN ÑEÁN GIAÛM HAÚN: COI TROÏNG SX NHÖNG XEM THÖÔØNG QUAÛN LYÙ COI TROÏNG GIAÙ TRÒ SAÛN LÖÔÏNG NHÖNG XEM NHEÏ HIEÄU QUAÛ COI TROÏNG TIEÁN ÑOÄ, REÛ NHÖNG KHOÂNG QUAN TAÂM CHAÁT LÖÔÏNG • PHAÛI MUA BAÛO HIEÅM NGHEÀ NGHIEÄP • TÖ VAÁN QLDA, BQLDA, CÑT COÙ THEÅ GIAÙM SAÙT, NEÁU ÑUÛ NAÊNG LÖÏC • PHAÛI XAÙC NHAÄN CAÙC BAÛN VEÕ HOAØN COÂNG 14
 15. V- NGÖÔØI TVGS VAØ ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP: 1. KHAÛ NAÊNG TRÍ TUEÄ: • COÙ KHAÛ NAÊNG HOÏC TAÄP NHANH CHOÙNG, DEÃ DAØNG; • COÙ TAØI QUAN SAÙT, THU THAÄP, LÖÏA CHOÏN, ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ KIEÄN; • COÙ ÑAÀU OÙC PHAÙN ÑOAÙN TOÁT; • COÙ KHAÛ NAÊNG LÍ LUAÄN, QUI NAÏP VAØ SUY DIEÃN; • COÙ KHAÛ NAÊNG TOÅNG HÔÏP VAØ KHAÙI QUAÙT HOAÙ; • COÙ ÑAÀU OÙC TÖÔÛNG TÖÔÏNG, TÖ DUY ÑOÄC ÑAÙO. 2. KHAÛ NAÊNG HIEÅU BIEÁT CON NGÖÔØI VAØ COÄNG TAÙC VÔÙI MOÏI NGÖÔØI: • TOÂN TROÏNG NGÖÔØI KHAÙC, ÑOÄ LÖÔÏNG; • COÙ KHAÛ NAÊNG DÖÏ ÑOAÙN VAØ ÑAÙNH GIAÙ PHAÛN ÖÙNG CUÛA CON NGU7I2; • DEÃ DAØNG TIEÁP CAÄN VÔÙI MOÏI NGÖÔØI; • COÙ KHAÛ NAÊNG DAØNH ÑÖÔÏC NIEÀM TIN VAØ SÖÏ TOÂN TROÏNG; • LÒCH SÖÛ VAØ PHONG CAÙCH TOÁT. 3. KHAÛ NAÊNG GIAO TIEÁP, THUYEÁT PHUÏC VAØ THUÙC ÑAÅY: • BIEÁT LAÉNG NGHE; • DEÃ DAØNG GIAO TIEÁP BAÈNG LÔØI NOÙI VAØ VAÊN BAÛN; • COÙ KHAÛ NAÊNG THUYEÁT PHUÏC VAØ THUÙC ÑAÅY. 15
 16. 4. CHÍN CHAÉN VEÀ TRÍ TUEÄ VAØ TÌNH CAÛM: • OÅN ÑÒNH VEÀ ÖÙNG XÖÛ VAØ HAØNH ÑOÄNG; • ÑOÄC LAÄP VAØ RUÙT RA KEÁT LUAÄN VOÂ TÖ; • COÙ KHAÛ NAÊNG CHÒU ÑÖÏNG SÖÙC EÙP, SOÁNG TRONG TAÂM TRAÏNG BÖÏC MÌNH VAØ BAÁP BEÂNH; • COÙ KHAÛ NAÊNG HAØNH ÑOÄNG THÖ THAÙI VÔÙI PHONG CAÙCH BÌNH TÓNH VAØ KHAÙCH QUAN; • TÖÏ CHUÛ TRONG MOÏI TÌNH HUOÁNG; • LINH HOAÏT VAØ THÍCH NGHI VÔÙI ÑIEÀU KIEÄN THAY ÑOÅI. 5. NIEÀM SAY MEÂ VAØ SAÙNG KIEÁN CAÙ NHAÂN: • COÙ TRÌNH ÑOÄ TÖÏ TIN CAO TREÂN CÔ SÔÛ BAÛN LÓNH VÖÕNG VAØNG; • COÙ THAM VOÏNG, VAØ HOAØI BAÕO LAØNH MAÏNH; • COÙ TINH THAÀN KINH DOANH, CHAÁP NHAÄN RUÛI RO; • DUÕNG CAÛM, SAÙNG KIEÁN VAØ KIEÂN TRÌ TRONG HAØNH ÑOÄNG. 6. ÑAÏO ÑÖÙC VAØ LIEÂM CHÍNH: • MONG MUOÁN GIUÙP NGÖÔØI THÖÏC SÖÏ; • CÖÏC KÌ TRUNG THÖÏC; • COÙ KHAÛ NAÊNG THÖØA NHAÄN SÖÏ GIÔÙI HAÏN CUÛA TRÌNH ÑOÄ; • COÙ KHAÛ NAÊNG NHAÄN KHUYEÁT ÑIEÅM VAØ HOÏC TAÄP TÖØ THAÁT BAÏI. 7. TRAÙNG KIEÄN VEÀ THEÅ LÖÏC VAØ MINH MAÃN VEÀ TINH THAÀN: • COÙ K/NAÊNG CHÒU ÑÖÏNG CAÙC ÑIEÀU KIEÄN SOÁNG VAØ L/ÑOÄNG ÑAËC BIEÄT CUÛA NHAØ T/VAÁN. 16
 17. VI- CHI PHÍ GIAÙM SAÙT: • TÍNH THEO % GIAÙ TRÒ XAÂY LAÉP (HAY THIEÁT BÒ, HAY CAÛ HAI). • CHAÁM COÂNG VAØ LÔÏI NHUAÄN • KHOAÙN GOÏN • KEÁT HÔÏP TRONG TAÁT CAÛ CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP, NEÁU THÔØI GIAN THI COÂNG KEÙO DAØI, KHOÂNG DO LOÃI CUÛA GIAÙM SAÙT, GS ÑÖÔÏC LÖÔNG THEÂM, ÖÙNG VÔÙI THÔØI GIAN KEÙO DAØI. PHAÛI CÖÛ CAÙN BOÄ ÑUÙNG NAÊNG LÖÏC, ÑUÙNG CHUYEÂN MOÂN CHO TÖØNG COÂNG VIEÄC, TRONG TÖØNG THÔØI ÑIEÅM. VII- VEÀ CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅNG THAÀU: • THIEÁT KEÁ • CUNG CAÁP THIEÁT BÒ • THI COÂNG • THIEÁT KEÁ – THI COÂNG (THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG + THI COÂNG) • EPC (THIEÁT KEÁ – CUNG CAÁP THIEÁT BÒ – THI COÂNG): KHUYEÁN KHÍCH (LUAÄT ÑAÁU THAÀU) (ENGINEENING – PROCUREMENT – CONSTRUCTION). • CKTT (TURN KEY) = LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ + EPC: KHUYEÁN KHÍCH • LÖU YÙ NAÊNG LÖÏC HAØNH NGHEÀ ÑAÕ ÑÖÔÏC QUY ÑÒNH KHI CHOÏN TOÅNG THAÀU • LÖU YÙ CÑT COÙ THEÅ CUNG CAÁP VAÄT LIEÄU (THOÂNG TÖ 04/2005), GIÔÙI THIEÄU THAÀU PHUÏ CHO THAÀU CHÍNH CUÛA MÌNH; NHAØ THAÀU PHUÏ PHAÛI ÑÖÔÏC CÑT CHAÁP THUAÄN. • TRONG TOÅNG THAÀU, GS VAÃN ÑLAÄP VAØ KYÙ HÑ TRÖÏT TIEÁP VÔÙI CÑT, BVEÄ QUYEÀN LÔÏI CHO CÑT. • GIAÙM SAÙT COÙ THEÅ LAØ NGÖÔØI NÖÔÙC NGOAØI (VAÃN PHAÛI COÙ CHÖÙNG CHÆ HAØNH NGHEÀ). • COÂNG CHÖÙC HAØNH CHAÙNH NHAØ NÖÔÙC KHOÂNG ÑÖÔÏC HAØNH NGHEÀ GIAÙM SAÙT. • CHÖA QUI ÑÒNH ROÕ THEÁ NAØO LAØ BAÙN THAÀU. • THIEÁU TOÅNG THAÀU PC (THI COÂNG – MUA SAÉM VAØ LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ). • GIAÙ TRÒ TOÅNG DÖÏ TOAÙN CUÛA TOÅNG THAÀU EPC VAØ CHÌA KHOÙA TRAO TAY KHOÙ XAÙC ÑÒNH. 17
 18. VIII- NGHIEÄM THU: 1. NGHIEÄM THU COÂNG VIEÄC (XAÂY DÖÏNG, LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ): ÑEÅ CHO PHEÙP THÖÏC HIEÄN TIEÁP (COÙ MAÃU). GOÀM GS CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ; CUÛA TOÅNG THAÀU; NGÖÔØI TRÖÏC TIEÁP THI COÂNG. 2. NGHIEÄM THU HAÏNG MUÏC: ÑEÅ CHO PHEÙP CHUYEÅN GIAI ÑOAÏN THI COÂNG, LAÉP ÑAËT GOÀM GS CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ; CUÛA TOÅNG THAÀU, NGÖÔØI TRÖÏC TIEÁP THI COÂNG. 3. NGHIEÄM THU HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG : • KIEÅM TRA HIEÄN TRÖÔØNG • KIEÅM TRA TAØI LIEÄU. • BAÛN VEÕ HOAØN COÂNG • KIEÅM TRA QUY TRÌNH VAÄN HAØNH, THÖÛ NGHIEÄM ÑOÀNG BOÄ • CHEÁ ÑOÄ DUY TU, BAÛO TRÌ COÂNG TRÌNH; TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG • BIEÂN BAÛN ÑAÁU NOÁI HAÏ TAÀNG, PCCC, NOÅ, AN TOAØN MOÂI TRÖÔØNG, AN TOAØN VAÄN HAØNH KHAÙC. • SAÛN XUAÁT THÖÛ, CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ, ÑAØO TAÏO NHAÂN LÖÏC; TRAÛ LAÕI VAY. • NHÖÕNG BAÁT CAÄP THAÁY TRÖÔÙC, CAÀN CAÛNH BAÙO NGAY KHI NGHIEÄM THU. 18
 19. IX- CAÙC QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ ÑÖÔÏC QUI ÑÒNH: 1- QUYEÀN CUÛA NHAØ THAÀU (LXD): • TÖØ CHOÁI THÖÏC HIEÄN NHÖÕNG YEÂU CAÀU TRAÙI PHAÙP LUAÄT • ÑEÀ XUAÁT THAY ÑOÅI THIEÁT KEÁ PHUØ HÔÏP THÖÏC TEÁ, ÑAÛM BAÛO CLCT • YEÂU CAÀU TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG HOAØN THAØNH THEO HÑ • DÖØNG THI COÂNG NEÁU HÑ BÒ BEÂN KHAÙC VI PHAÏM • YEÂU CAÀU BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI DO LOÃI CUÛA BEÂN THUEÂ • CAÙC QUYEÀN KHAÙC THEO QUI ÑÒNH CUÛA PHAÙP LUAÄT 2- NGHÓA VUÏ CUÛA NHAØ THAÀU (LXD): • THÖÏC HIEÄN ÑUÙNG HÑ; THI COÂNG ÑUÙNG THIEÁT KEÁ, CL, TÑ, AT, MOÂI TRÖÔØNG. • COÙ NHAÄT KYÙ THI COÂNG. • KIEÅM ÑÒNH VAÄT LIEÄU, SAÛN PHAÅM XAÂY DÖÏNG; MUA BAÛO HIEÅM • QUAÛN LYÙ COÂNG NHAÂN XAÂY DÖÏNG • LAÄP BAÛN VEÕ HOAØN COÂNG; THAM GIA NGHIEÄM THU; BAÛO HAØNH. • BOÀI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI KHI VI PHAÏM HÑ • CHÒU TRAÙCH NHIEÄM VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG THI COÂNG • CAÙC NGHÓA VUÏ KHAÙC THEO QUI ÑÒNH CUÛA PHAÙP LUAÄT. 19
 20. 3- QUYEÀN CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ (LXD): • ÑÖÔÏC TÖÏ THI COÂNG, NEÁU ÑUÛ NAÊNG LÖÏC • ÑAØM PHAÙN, KYÙ KEÁT, GS THÖÏC HIEÄN HÑ • ÑÌNH CHÆ HAY CHAÁM DÖÙT HÑ VÔÙI NHAØ THAÀU ÑUÙNG QUI ÑÒNH • DÖØNG THI COÂNG VAØ YEÂU CAÀU KHOÂI PHUÏC HAÄU QUAÛ • YEÂU CAÀU CAÙC TOÅ CHÖÙC, CAÙ NHAÂN LIEÂN QUAN PHOÁI HÔÏP TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG • KHOÂNG THANH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG NEÁU KHOÂNG ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG, KHOÂNG HÔÏP LYÙ • CAÙC QUYEÀN KHAÙC THEO QUI ÑÒNH CUÛA PHAÙP LUAÄT. 4- NGHÓA VUÏ CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ (LXD): • CHOÏN NHAØ THAÀU ÑUÛ NAÊNG LÖÏC • THAM GIA GPMB ÑEÅ GIAO NHAØ THAÀU • TOÅ CHÖÙC GIAÙM SAÙT • KIEÅM TRA BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO AN TOAØN, VSMT • TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU, THANH QUYEÁT TOAÙN • THUEÂ TV ÑUÛ NAÊNG LÖÏC ÑEÅ KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG KHI CAÀN • XEM XEÙT VAØ QUYEÁT ÑÒNH LIEÂN QUAN ÑEÁN THIEÁT KEÁ. • TOÂN TROÏNG QUYEÀN TAÙC GIAÛ • MUA BAÛO HIEÅM COÂNG TRÌNH • LÖU TRÖÕ HOÀ SÔ COÂNG TRÌNH • BOÁI THÖÔØNG THIEÄT HAÏI VI PHAÏM HÑ • CHÒU TRAÙCH NHIEÄM VEÀ NHÖÕNG QÑ CUÛA MÌNH • CAÙC NGHÓA VUÏ KHAÙC THEO QUI ÑÒNH CUÛA PHAÙP LUAÄT. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản