intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách dân tộc

Xem 1-20 trên 1395 kết quả Chính sách dân tộc
 • Nước Việt Nam ta là nước có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, vì thế vấn đề dân tộc mà trong đó trước hết là vấn đề ngôn ngữ văn hóa các dân tộc đã, đang và sẽ là vấn đề nóng bỏng của đất nước ta. Tiểu luận: "Chính sách dân tộc thiểu số" trình bày về vấn đề song ngữ ở Việt Nam, khái quát về vùng Bắc Trung Bộ, điều kiện tự nhiên và xã hội ở Bắc Trung Bộ, ý kiến về chính sách ngôn ngữ cho vùng Bắc Trung Bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc14p heolynk 04-06-2010 1269 273   Download

 • Bài tiểu luận: Vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta - thực trạng và giải pháp giới thiệu về một số vấn đề thực trạng và những giải pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

  doc26p quangvinhhsphg 05-03-2016 1261 122   Download

 • Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam do Quách Thị Tươi biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức một số vấn đề chung về dân tộc; tình hình đặc điểm chủ yếu và mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

  ppt49p lelong237 02-04-2015 535 79   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, việc giải quyết một cách đúng đắn các quan hệ dân tộc, hoạch định và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, vấn đề dân tộc đang có những diễn biến phức tạp, vừa mang tính đặc thù riêng của từng quốc gia,...

  pdf91p vascaravietnam 16-08-2012 197 77   Download

 • Là một quốc gia đa dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc là một trong những nội dung cơ bản được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm thể hiện trong quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Xuất phát từ tình hình đặc điểm của một quốc gia có nhiều dân tộc, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; Đảng Cộng sản Việt Nam lấy những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin,...

  pdf87p vascaravietnam 16-08-2012 211 73   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới ở Việt Nam - Qua thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn hướng đến mục đích đánh giá những ưu điểm, phân tích những tác động cụ thể của chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực đời sống, chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ đổi mới; từ đó đưa ra một số kiến nghị trong quá trình thực thi chính sách và đề ra các giải pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, pháp luật về dân tộc. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 145 29   Download

 • Mục đích của "Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010" nhằm làm sáng tỏ nhận thức khoa học về chính sách dân tộc của Đảng và quá trình tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh vùng Đông Bắc của Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p chuotchuot09 03-12-2015 118 25   Download

 • Nội dung bài viết trình bày tổng quan chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, định hướng về chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay, pháp luật về dân tộc, cơ sở để thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền cấp xã trong công tác dân tộc.

  pdf39p kloi1234 17-09-2017 67 17   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay bao gồm những nội dung về chủ trương và chính sách dân tộc của Đảng, một số kết quả đạt được, một số hạn chế và bất cập, một số đề xuất giải pháp.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 99 16   Download

 • Đoàn kết là truyền thống quý báu, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc là đường lối cơ bản, chiến lược hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trên thực tế, Đảng ta đã sớm nhận thức vai trò của việc thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là một trong những động lực quan trọng của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích quan điểm của Đảng về chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 88 16   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở một số nước trên thế giới" dưới đây để nắm bắt được các lý thuyết nghiên cứu về quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở một số nước trên thế giới, quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở một số nước trên thế giới,...

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 91 14   Download

 • Luận án làm sáng tỏ nhận thức khoa học về chính sách dân tộc của Đảng và quá trình tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh vùng Đông Bắc của Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010; đánh giá những thành tựu, hạn chế của quá trình tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2010; tổng kết một số kinh nghiệm chủ yếu về tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở một số tỉnh vùng Đông Bắc từ năm 1996 đến năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf195p boobu123 16-12-2016 52 14   Download

 • Nội dung bài giảng "Tổng quan chính sách dân tộc ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay" trình bày về cách phân loại và sử dụng phân loại chính sách dân tộc ở Việt Nam như: Chính sách vĩ mô, chính sách đất đai, chính sách cán bộ, chính sách đầu tư,...

  pdf11p thuyhuynh02 04-03-2016 72 13   Download

 • Bài viết "Kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010 của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An" trình bày khái quát chung về huyện Kỳ Sơn, kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010 của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf2p thuyhuynh02 04-03-2016 63 12   Download

 • Tham khảo sách 'điều tra thực hiện chính sách dân tộc địa bàn 3 khu vực trong 10 năm qua', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p mylan23 15-04-2013 79 11   Download

 • Với kết cấu nội dung bao gồm 11 phần, dự án cải thiện nông nghiệp có tưới: Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) trình bày về những tác động tiềm ẩn của dự án tới người dân tộc thiểu số, khung pháp lý và chính sách, đánh giá xã hội, khung tham vấn và tham vấn phổ biến thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf43p pechi1412 02-12-2015 49 7   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận chung về thực hiện chính sách dân tộc, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi; để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và trong cả nước nói chung.

  pdf107p anhinhduyet000 01-07-2019 33 7   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đổi mới quy trình hoạch định chính sách dân tộc trong khung cảnh cải cách thể chế quản lý ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về định hình triết lý của chính sách dân tộc, xây dựng dữ liệu khoa học làm căn cứ cho hoạch định chính sách dân tộc, tạo lập khung khổ cho chính sách dân tộc,...

  pdf6p thuyhuynh02 02-03-2016 63 6   Download

 • Nội dung bài viết "Kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh ĐắkLắk năm 2012" trình bày khái quát về tỉnh ĐắkLắk, tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh ĐắkLắk, đánh giá chung về tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh ĐắkLắk. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p thuyhuynh02 04-03-2016 46 6   Download

 • Khái quát về huyện Sơn Dương, tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2013, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc của huyện Sơn Dương là những nội dung chính trong bài viết "Kết quả thực hiện chính sách dân tộc của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2013". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf2p thuyhuynh02 04-03-2016 45 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Chính sách dân tộc
p_strCode=chinhsachdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2