Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: misanu

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

Hai con thaèn laèn con.
b2 « « « « l « « « l «
4 « « « _
j j j «
ˆ ˆ ˆ «
« « « ˆ ˆ ˆ
j
« « j «
« « «
ˆ
« ˆ
«
====================== l
&
« «
« « l «
j j
ˆ ˆ
« « «
˙
« =
j
Hai con thaèn laèn con ñuøa nhau caén nhau ñöùt ñuoâi


b « « « « « « œ
« « « « l «
j j « j
ˆ ˆ _ ˆ
« « ˆ « «
ˆ
«
« «
« « l «
j j
ˆ ˆ
« « ˆ
« ˆ »» l «
« »J
j
«
=========================l
& «
˙
«
j
Cha thaèn laèn buoàn thiu goïi chuùng ñeán môùi maéng cho

« «
œ œ « «
»J »J « «
b »» »» ˆ ˆ
j j
« « l œ
»»» œ « j
« »J »J « « « «
œ œ « « « ˆ
»» ˆ l »» »» « ˆ « « l «
»J « ˆ ˆ «
« «
˙
=========================l
& «
Hai con thaèn laèn con ñuoâi thì to nhöng ñaõ cuït roài


b « « « « l «
« « « «
j
ˆ
« j j j
ˆ ˆ ˆ
« « «
« »J «
« « l « œ « « l «
ˆ »» ˆ «
j
« j «
« ˆ
j «
˙
«
=========================
& «
_
ˆ
« « «
_ _
j j
ˆ ˆ
« « ”
OÂi ñôùn ñau quaù trôøi Thaèn laèn ta khoùc la tôi bôøi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản