Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: misanu

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát hai con thằn lằn con (lời bài hát có nốt)

 

  1. Hai con thaèn laèn con. b2 « « « « l « « « l « 4 « « « _ j j j « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j « « j « « « « ˆ « ˆ « ====================== l & « « « « l « j j ˆ ˆ « « « ˙ « = j Hai con thaèn laèn con ñuøa nhau caén nhau ñöùt ñuoâi b « « « « « « œ « « « « l « j j « j ˆ ˆ _ ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « l « j j ˆ ˆ « « ˆ « ˆ »» l « « »J j « =========================l & « ˙ « j Cha thaèn laèn buoàn thiu goïi chuùng ñeán môùi maéng cho « « œ œ « « »J »J « « b »» »» ˆ ˆ j j « « l œ »»» œ « j « »J »J « « « « œ œ « « « ˆ »» ˆ l »» »» « ˆ « « l « »J « ˆ ˆ « « « ˙ =========================l & « Hai con thaèn laèn con ñuoâi thì to nhöng ñaõ cuït roài b « « « « l « « « « « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « »J « « « l « œ « « l « ˆ »» ˆ « j « j « « ˆ j « ˙ « ========================= & « _ ˆ « « « _ _ j j ˆ ˆ « « ” OÂi ñôùn ñau quaù trôøi Thaèn laèn ta khoùc la tôi bôøi.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản