Bài hát thiên thai - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
301
lượt xem
58
download

Bài hát thiên thai - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thiên thai - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thiên thai - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Thieân thai. ( 1945 ) _ _ œ _ œ œ œ »»»œ »J œ »J »» »J »» »J »» » « Vaên Cao œ »»» »» »» œ »»» œ »»» « « ˆ « bc ˆ « ˆ « Œ ====================== l l & l l = & b œ œ œ « « « « « l w »J »J »J « « « « « »» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « j j j j « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ l ˆ « ˆ « « « « _ j j j j j j « « « « « « « ˆ «= ========================= l j ˆ j « Tieáng ai haùt chieàu nay vang löøng treân soùng Nhôù Löu Nguyeãn ngaøy xöa laïc tôùi Ñaøo « « « »J »» œ œ » » b « « « « Œ l « « œ œ œ l »» »» « œ=l « ˆ l « « ˆ j « « ˆ ˆ »» » j « « ========================= & w ˆ ˆ j « « »»» « »»» ˆ « Nguyeân Kìa ñöôøng leân tieân kìa nguoàn höông duyeân theo gioù tieáng ñaøn xao b w ˙ »»» œ œ œ »J »» »J »» » »» l w ˙ »»» œ œ « »J »» « »» » ˆ l w = j « ========================= l & l l xuyeán Phím tô löu luyeán maáy cung u huyeàn b ‰ « « «« « « « «« « j j ˆ ˆ «« ˙ « « ˆ« « ‰ « « « « « « « « l ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ « Œ «=l « ˆ « ========================= & ˆ l j « w l « ˙ « Maáy cung trìu meán nhö nöôùc reo maïn thuyeàn AÂm b «. « ˆ « œ « œ « « Œ « «. « « « »J « »»» bˆ l « »» ˆ j « « ˙ « « l « « « « l « « « =l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j « « « ˆ ˆ ˙ « « « ========================= & j « ba thoaùng rung caùnh ñaøo rôi Nao nao baàu söoâng khoùi phuû quanh trôøi b « Œ œ l œ . bœ œ œ « l ˙ Œ œ l œ « œ œ œ l « Œ =l » » « »» »» »J »J »»» « »» »» »» ========================= & ˙ j ˆ » « »»» »»» « »J »»» »»» j ˆ »» « « ˙ « « « ˆ « « Leânh ñeânh döôùi hoa chieác thuyeàn nan Queâ höông daàn xa laáp nuùi ngaøn Baâng b « #ˆ #ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ « « « j j « « « « « « « « l« Œ « l « « _ _ l w ˆ ˆ ˆ _ « & ˆ « ˙ « « « « « ˆ ========================= l « « ˆ « = khuaâng cheøo khua nöôùc Ngoïc Tuyeàn Ai haùt treân bôø Ñaøo Nguyeân b « Œ œ l“l { ˙ »»» »»» œ œ œ œ »J œ »J »J »J »J »»œ »» »» »» »» »» l « « ˆ « œ »»» « « l w = j ˆ & « ========================= l ˙ « » « Thieân thai choán ñaây hoa xuaân chöa gaëp böôùm traàn gian (Thieân) Tieân chuùng em xin daâng hai chaøng traùi ñaøo thôm
  2. b ‰ œ « « « « « « « « « « »J « « « « « l « « « « « l »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « j « j j « « « « « « « « Œ œ” » « »» { w =l 1. 2. ========================= & j j w l˙ « Coù moät muøa ñaøo doøng ngaøy thaùng chöa taøn qua moät laàn Thieân... ....ñaøn b « Œ « « « « « œ œ » »J » » » » » « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l »» »» œ . #œ l œ œ « #ˆ ˆ l « Œ =l »» »» »» « « « ˙ Khuùc nghe thöôøng naøy ñeàu cuøng muùa vui baày tieân theo... « « « « « « « « » « « « « « ˆ « & «« « l ========================= ˙ ˆ « ˆ « Ñeøn soi traêng eâm nhaïc laéng tieáng quyeän ñaây ñoù noãi loøng mong nhôù naøy œ »» »J »» »J b »» #œ œ ˙ » »» » ‰ « « « œ « « « »»» ˆ ˆ ˆ « « « j œ #œ œ « œ » l »» »J »J « »»» »» »» ˆ « ˙ » « l »» Œ = « ˆ « ========================= l & l khuùc boàng lai laø caû moät thieân thu trong tieáng ñaøn chôi vôi Ñaøn b « « « « « l « « « « « « l « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ & ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « _ « j j j j j j « « « « « « « « « « « « « « ˙ jj ========================= l « œ »»» l« Œ = _ « « ˆ « ˙ « xui ai queân ñôøi döông theá ñaøn non tieân ñaøn khao khaùt khuùc tình duyeân Thieân b ˙ »»» œ œ œ œ œ œ « œ « »J »J »J »J »J »» « »»» « »» »» »» »» l »» » ˆ j « »J « « « « « ˆ l w l ‰ œ « « « « =l »» ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « « jj « ˆ ========================= & « j « thai aùnh traêng xanh mô tan thaønh suoái traâng gian AÙi aân thieân tieân em ngôø ## œ . œ « œ b « « « « « l « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « »»» »J « J w ========================= l & j ll »» ˆ . »»» l « l œ. œ « œ »»» »J « J « »»» »» ˆ . = w phuùt meâ cuoàng coù moät laàn Gioù haùt traàm tieáng ca Tieáng phaùch doøn laéng ## « « « « « ‰ « « « « « w « « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ j jj j « « « « j ˆ « « « l « « « j j ˆ ˆ ˆ _ « « « « ˆ ˙ ========================= & « « ‰ « « ˙ =l l « ˆ « « ˆ »»» « j j ˆ « j « xa Nhaéc chi ngaøy xöa ñoù ñeán xe buoàn loøng ta Ñaøo Nguyeân tröôùc ## œ œ œ œ »J J »» »» »»» « Œ « « l « . #ˆ « =l « « (Ñaøo Nguyeân tröôùc) »»» » œ »»» « ˙ « « « « ˆ ˆ « « j « ˙ « « j ========================= & “{ l j ˆ « Löu Nguyeãn queân traàn hoaøn Cuøng baày tieân ñaøn ca ## ˙ Œ « l «. Œ «=l Löu Nguyeãn khi trôû veà Tìm Ñaøo Nguyeân Ñaøo Nguyeân »»» ˙ »»» ˙ »»» « ˆ « « « « l ˙ « « ˆ & l « =========================ˆ « « «. j ˆ ˆ « « « « j ˆ « « « bao naêm Nhôù queâ chieàu naøo xa khôi Chaéc nôi nao? Nhöõng khi chieàu taø traêng leân Tieáng ## « Œ « « ˙ «. « « « « lw « « « »»» j ˆ « 1. 2. & ˆ « « « « ˆ « « « j ˆ ˆ ˆ « j j l j ˆ « ========================= { ” w =” khoâng ñöôøng veà tieân nöõ ôi Ñaøo Nguyeân tröôùc... ca coøn reàn treân coõi... ...tieân.
Đồng bộ tài khoản