VÍ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

HS nắm ba vị trí tương đối của 2 đ tròn .Tính chất của hai đường tròn cắt nhau ,tiếp xúc -Vận dụng được tính chất hai đtròn cắt nhau ,hai đtròn tiếp xúc vào bài tập - Rèn tính chính xác trong phát biểu ,vẽ hình và tính toán.

Nội dung Text: VÍ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

 

  1. VÍ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu: -HS nắm ba vị trí tương đối của 2 đ tròn .Tính chất của hai đường tròn cắt nhau ,tiếp xúc -Vận dụng được tính chất hai đtròn cắt nhau ,hai đtròn tiếp xúc vào bài tập - Rèn tính chính xác trong phát biểu ,vẽ hình và tính toán. II. Chuẩn bị : GV: Nghiên cứu bài dạy –dụng cụ dạy hình –Bảng phụ HS: Làm bài tập –xem trước bài mới III. Hoạt động dạy học : HĐ1:Kiểm tra bài cũ Làm bài tập56 SBT (GVđọc đề HSvẽ hình vào vỡ nháp, một em lên bẩng vẽ hình) AH 0  ABC ( A =90 ),AH  BC ,vẽ đtròn (A; ) B 2 H D C M A
  2. BD  DA, CE  AE .Chứng minh : BC C a)D,A, E thẳng hàng b) DE tiếp xúc ( M; ) 2  A1   A 2 ;  A3   A 4 mà CM: a) Ta có: 0 0 E  A1   A 2  90   A1  A 2   A3   A 4  180  D , A , E thẳng hàng BC b)Lấy M là trung điểm BC=> AM= MB =MC = => A 2 BC  đtròn(M; ) 2 Xét hình thang DBCE có AM là đường trung bình ( DA=AE ; MB =MC)=>AM // BD BC Mà BD  DE => AM  DE .Vậy Delà tiếp tuyến đtròn (M ; ) 2 Đtròn (A)và (M) có mấy điểm chung? Có mấy vị trí tương đối ? HĐ2: Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
  3. -Vì sao 2 đtròn phân biệt không thể -Qua 3 điểm không thẳng hàng ta . A . .. có quá 2 điểm chung ? xác định được 1 đtròn . Nếu có 3 O *O điểm chung => trùng nhau O’ -Vẽ hình 2 đtròn a)Hai đường tròn cắt nhau : cắt nhau? -Chúng có hai điểm chung :A , B -Em có nhận xét gì .Dây AB là dây chung của hai đường B về đoạn AB ? tròn .. . A .. A . O O’ ’ O b)Hai đường tròn tiếp xúc : - chúng có một điểm chung O - A được gọi là tiếp điểm Tiếp xúc ngoài Tiếp xúc .. c)Hai đường tròn không giao nhau: trong - Chúng không có điểm chung .. ’ OO O’ O ở ngoài đựng nhau
  4. HĐ 3: Tính chất đường nối tâm Đường thẳng nối OO’ được gọi là Tại sao đường nối tâm là trục đối xứng của hình gồm 2 đường tròn đường nối tâm Ta có OA = OB = R (O) OO’ là Làm ? 2 a) Chứng minh OO’ là đường trung trực đường O’A = O’B = R (O’) của đoạn AB ? trung trực b) Quan sát – dự đoán vị trí điểm A đối của AB với đường nối tâm ? => A  trục đối xứng của A  (O) A’  (O) - Từ nhận xét trên hãy nêu định lý ? hình gồm 2đường A (2 em đọc định lý) tròn=>A  đ .. tròn nối tâm - Làm ? 3 (O) tiếp xúc (O’) tại A => O,A,O’ ’ O O thẳng hàng D C B Định lý : SGK - Xác định vị trí tương đối (O) (O’) a) (O) và (O’) có 2 điểm chung Avà B => (O) cắt (O’) b) Nối AB ta có AB  OO’ (t/c)
  5. CB  BA (t/c) =>CB// OO’ Tương tự BD//OO’ => hay C,B,D thẳng hàng HĐ4: Củng cố -Nêu các vị trí tương đối của2 đường tròn ?Số điểm chung tương ứng ? - Bài tập 33: C/m OC // O’D. Xét  AOC có OA = OC =R =>  AOC cân tại O => C   A1 ;  O’AD có O’A= O’D =R C A ’ =>  O AD cân tại O => D   A 2 Mà :  A1   A 2 (đ đ) .o .o ’ => C  D Vậy OC//OD(Có cạp góc sole trong bằng nhau) - C/m bài này ta đã sử dụng t/chất gì của đường nối tâm ? D (H ai đtròn tiếp xúc tại A => A thuộc đường nối tâm ) HĐ 5: Hướng dẩn -Nắm vững các vị trí tương đối hai đtròn ,tính chất của đường nôi
  6. tâm - Làm bài tập 34 SGK , 64 , 65 , 66 SBT
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản