intTypePromotion=1

[Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 33 phần 9

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
50
lượt xem
3
download

[Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 33 phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khi luận cương cao học Gymnasium cho rằng tôn giáo có mục tiêu xã hội hàng đầu là khuyến khích sự đoàn kết, ở đây Marx xem xét chức năng xã hội của tôn giáo theo các quan điểm chính trị và kinh tế nổi bật/bảo tồn tương đương. Hơn nữa, ông đưa ra một phân tích về các chức năng lý tưởng của tôn giáo: để phát lộ "một sự ý thức đảo ngược của thế giới."

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 33 phần 9

 1. 1906 1907 chó thÝch chó thÝch ñng hé ph¸i Ba-cu-nin (chñ yÕu ë vïng nói Giuy-ra), nh÷ng minh gåm thñ lÜnh c¸c c«ng liªn, do cè g¾ng ®¶m b¶o viÖc bÇu ng−êi ®· chøng kiÕn sù sôp ®æ cña c¸c tæ chøc cña hä. Nh÷ng c«ng nh©n vμo H¹ nghÞ viÖn, nªn hä cÊu kÕt víi ®¶ng tù do tμi liÖu nμy ®−îc M¸c vμ ¡ng-ghen sö dông trong th«ng tri trong viÖc nμy. Ho¹t ®éng cña §ång minh chÊm døt sau n¨m "C¸i gäi lμ nh÷ng sù ph©n liÖt trong Quèc tÕ" (xem Toμn tËp, 1880. - 503. t.18, 1995, tr. 61 - 65). - 505. 378 Ngμy 4 th¸ng Ch¹p 1871 K. TÐc-xa-ghi ®Ò nghÞ ¡ng-ghen gióp ®ì vÒ mÆt vËt chÊt cho tê b¸o "Proletario" do «ng ta xuÊt 382 Cã ý nãi ®Õn tin ®¨ng trªn b¸o "Gazettino Rosa" sè 360, ngμy b¶n. GÇn ngμy 9 th¸ng Giªng ¡ng-ghen ®· viÕt cho «ng ta b¶n 28 th¸ng Ch¹p 1871, trong môc b×nh luËn "Phong trμo c«ng s¬ th¶o bøc th− tr¶ lêi. Tuy nhiªn tr−íc khi bøc th− nμy ®−îc nh©n", nãi r»ng Héi "Gi¶i phãng ng−êi v« s¶n" ë Tu-rin ®· göi ®i, ¡ng-ghen ®· nhËn ®−îc tin tøc nãi r»ng TÐc-xa-ghi ñng th«ng qua quyÕt nghÞ ñng hé th«ng tri X«ng-vi-li-ª - 507. hé ®Ò nghÞ cña Liªn ®oμn Giuy-ra ®ßi triÖu tËp ®¹i héi ngay 383 ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn viÖc c«ng bè ngμy 6 th¸ng Giªng 1872 trªn tê "Tagwacht" ("Ng−êi lÝnh g¸c") sè 1, d−íi tiªu ®Õ "N−íc lËp tøc. V× vËy mμ ngμy 14 - 15 th¸ng Giªng ¡ng-ghen ®· viÕt BØ", c¸c nghÞ quyÕt cña ®¹i héi Liªn ®oμn BØ, diÔn ra ngμy 24 - mét bøc th− míi, vÉn gi÷ (cã söa ch÷a ®«i chç) hai ®o¹n ®Çu. 25 th¸ng Ch¹p 1871 (xem chó thÝch 375). C¸c nghÞ quyÕt nμy V¨n b¶n tiÕp theo ®−îc viÕt thμnh tõng phÇn gi÷a nh÷ng dßng ®−îc c«ng bè kh«ng thªm chó gi¶i nμo. - 510. ®· g¹ch ®i cña v¨n b¶n ®Çu trªn nh÷ng chç trèng cña tê giÊy. - 384 Ngμy 7 th¸ng Giªng 1872 trªn b¸o "Neuer Social - Demokrat" 504. sè 3 ®· c«ng bè bøc th− cña nhiÒu ng−êi thuéc ph¸i L¸t-xan bÞ 379 Th¸ng Ch¹p 1871 trong Liªn ®oμn c«ng nh©n tØnh Tu-rin ®· khai trõ ra khái Héi gi¸o dôc céng s¶n cña c«ng nh©n §øc t¹i x¶y ra sù ph©n liÖt gi÷a nh÷ng ng−êi ñng hé Quèc tÕ (trong sè Lu©n §«n; bøc th− cã néi dung c«ng kÝch vu khèng M¸c vμ ®ã cã c¶ ph¸i Ba-cu-nin)vμ ph¸i M¸t-di-ni. Nh÷ng ng−êi ñng còng buéc téi Tæng Héi ®ång lμ cã cung c¸ch ®éc ®o¸n; bøc th− hé Quèc tÕ rót ra khái Liªn ®oμn c«ng nh©n vμ thμnh lËp héi cßn bμi b¸c c¶ tÝnh hîp ph¸p cña Héi nghÞ Lu©n §«n 1871. "Gi¶i phãng ng−êi v« s¶n" vμ gia nhËp Quèc tÕ ; TÐc-xa-ghi, Ngμy 27 th¸ng Giªng 1872 trªn tê "Volksstaat" sè 8 ®· ng−êi cña ph¸i Ba-cu-nin, ®−îc bÇu lμm th− ký Héi, sau nμy c«ng bè bμi tr¶ lêi cã ký tªn cña th− ký Héi gi¸o dôc céng s¶n «ng ta bÞ v¹ch mÆt lμ mËt vô cña c¶nh s¸t. - 504. cña c«ng nh©n §øc A. C«-len-cuèc d−íi tiªu ®Ò "KÎ thï cña Héi 380 ý nãi ®Õn viÖc c«ng bè trªn tê "ÐgalitÐ" sè 24, ngμy 24 th¸ng liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ", trong ®ã b¸c bá nh÷ng ®iÒu vu Ch¹p 1871 bμi "Tr¶ lêi cña uû ban Liªn ®oμn vïng thuéc hÖ khèng tê "Neuer Social - Demokrat"; trªn b¸o "Volksstaat" sè ng«n ng÷ la-tinh ®èi víi th«ng tri cña 16 thμnh viªn tham dù 14, ngμy17 th¸ng Hai ®· t¨ng bμi b¸o d−íi tªn gäi "I-«-dÐp ®¹i héi ë X«ng-vi-li-ª ("RÐponse du comitÐ fÐdÐral romand...", Snai-®¬ lμ ai", trong ®ã chØ trÝch nh÷ng quan ®iÓm theo ph¸i L¸t-xan cña Snai-®¬, ng−êi ®· lªn tiÕng ph¶n ®èi Quèc tÕ trªn nghÞ quyÕt cña 30 ph©n chi bé Gi¬-ne-v¬ (xem chó thÝch 371), bμo "Neuer Social - Demokrat". - 511. vμ còng lμ tuyªn bè chÝnh thøc cña ban biªn tËp b¸o 385 Cã ý nãi vÒ bμi tin ng¾n "Sù kiÖn trong tuÇn" cña ban biªn ("DÐcleration de la rÐedaction") nh»m chèng l¹i th«ng tri tËp ®¨ng trªn b¸o "Emancipacion" sè 31, ngμy 14 th¸ng Giªng X«ng-vi-li-ª. - 505. 1872, trong ®ã gäi b¸o "Neuer Social - Demokrat" sè 31, ngμy 381 Cã ý nãi vÒ b¸o c¸o cña uû ban cña ph¸i Ba-cu-nin, uû ban 14 th¸ng Giªng 1872, trong ®ã gäi b¸o "Neuer Social - nμy ®· cè giμnh lÊy tªn gäi cña uû ban liªn ®oμn vïng thuéc hÖ Demokrat" lμ tê b¸o ®· bÞ Bi-xm¸c mua chuéc. Bμi b¸o nμy ng«n ng÷ la-tinh, göi ®¹i héi ë X«ng-vi-li-ª. Trong b¸o c¸o nμy ®−îc ¡ng-ghen dÞch vμ c«ng bè trªn tê "Volksstaat" sè 10 ngμy cã dÉn ra nh÷ng tμi liÖu vÒ c¸c chi bé cña ph¸i v« chÝnh phñ,
 2. 1908 1909 chó thÝch chó thÝch 3 th¸ng Hai 1872. - 511, 514, 519. §¹i héi nhÊt trÝ ñng hé Tæng Héi ®ång vμ t¸n thμnh nghÞ 386 §Çu n¨m 1872 t¹i Lu©n §«n Héi ®ång liªn bang chñ nghÜa quyÕt cña Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871. LÝp-nÕch viÕt cho toμn thÕ giíi ®· ®−îc thμnh lËp gåm mét sè thμnh viªn cña chi ¡ng-ghen ngμy 10 th¸ng Giªng 1872, ®· th«ng b¸o vÒ nghÞ héi Ph¸p n¨m 1871 (xem chó thÝch 314), c¸c tæ chøc t− s¶n vμ quyÕt ®¹i héi: "§¹i héi diÔn ra rÊt tèt ®Ñp... Trong mét sè cuéc tiÓu t− s¶n kh¸c nhau, nh÷ng ng−êi thuéc ph¸i L¸t-xan ®· bÞ häp bÝ mËt c¸c ®¹i biÓu ®· nhÊt trÝ quyÕt ®Þnh ñng hé c¸c b¹n khai trõ khái Héi gi¸o dôc céng s¶n cña c«ng nh©n §øc vμ c¸c trong cuéc ®Êu tranh chèng ph¸i Ba-cu-nin, vμ t«i ®−îc giao phÇn tö kh¸c muèn chui vμo ban l·nh ®¹o cña Quèc tÕ. §èi nhiÖm vô th«ng b¸o cho c¸c b¹n vÒ ®iÒu nμy...". Ngμy 23 th¸ng t−îng c«ng kÝch chñ yÕu cña Héi ®ång nμy lμ nghÞ quyÕt cña Héi GiÕng 1872 M¸c ®· th«ng b¸o vÒ c¸c nghÞ quyÕt cña ®¹i héi víi nghÞ Lu©n §«n vÒ hμnh ®éng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n Tæng Héi ®ång. - 512, 521, 530, 891. vμ vÒ ®Êu tranh chèng hiÖn t−îng bÌ ph¸i. Th¸ng T− 1872 héi 388 Trong Quèc tÕ cã c¶ ®¶ng tÞch tËp thÓ vμ c¶ ®¶ng tÞch c¸ ®ång nμy xuÊt b¶n cuèn s¸ch cã tªn gäi "Conseil fÐdÐraliste nh©n. ë nh÷ng n−íc mμ t¹i ®ã ho¹t ®éng cña Héi liªn hiÖp universel de l'Associationinternationale des Travailleurs et de Quèc tÕ bÞ chÝnh thøc cÊm ®o¸n (trong ®ã cã c¶ n−íc §øc) th× SocietÐs republicaines socialistes adhÐrentes" ("Héi ®ång liªn Tæng Héi ®ång ph¸t thÎ ®¶ng viªn trùc tiÕp cho tõng ng−êi gia bang chñ nghÜa toμn thÕ giíi cña Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc nhËp. tÕ vμ c¸c héi cã xu h−íng céng hoμ x· héi chñ nghÜa"), trong cuèn s¸ch ®ã héi ®ång nμy tuyªn bè r»ng hä lμ c¬ quan l·nh ®¹o §¹i héi D¾c-den cña nh÷ng ng−êi d©n chñ - x· héi (xem chó "thùc sù" cña Quèc tÕ. Nh©n chuyÖn nμy Tæng Héi ®ång ®· thÝch trªn) th«ng qua quyÕt ®Þnh vÒ viÖc tiÕn hμnh lùa chän c¸c th«ng qua quyÕt ®Þnh v¹ch trÇn nh÷ng ©m m−u nμy vμ sau ®ã thμnh viªn riªng rÏ cña Quèc tÕ. - 512, 542. c«ng bè trªn c¸c c¬ quan ng«n luËn cña Quèc tÕ (xem Toμn tËp, 389 Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871 (nghÞ quyÕt IV) quyÕt ®Þnh d¸n t.18, 1995, tr.110-113). Vμo cuèi th¸ng ChÝn 1872 Héi ®ång c¸c con tem trÞ gi¸ 1 pen-ni vμo hoÆc lμ trang ®Æc biÖt trong liªn bang chñ nghÜa toμn thÕ giíi triÖu tËp mét ®¹i héi ë Lu©n thÎ ®¶ng, hoÆc lμ quyÓn §iÒu lÖ, vμ mçi thμnh viªn cña Héi §«n, m−u toan biÕn nã thμnh ®¹i héi cña Héi liªn hiÖp c«ng liªn hiÖp b¾t buéc ph¶i cã. V× cã quyÕt ®Þnh nμy nªn c¸c thÎ nh©n quèc tÕ. Ho¹t ®éng tiÕp theo cña Héi ®ång liªn bang chñ ®¶ng bÞ huû bá. - 512, 523, 561. nghÜa trë thμnh cuéc ®Êu tranh gi÷a nh÷ng bÌ ph¸i ®Ó tranh 390 Th¸ng M−êi mét 1871 nhμ d©n chñ t− s¶n Xtª-pha-n«-ni ®−a giμnh quyÒn l·nh ®¹o phong trμo c«ng nh©n. - 512, 678, 685, ra dù ¸n thμnh lËp "Héi toμn n¨ng cña ph¸i theo chñ nghÜa duy 746. lý", c−¬ng lÜnh cña nã lμ sù hçn hîp cña nh÷ng quan ®iÓm d©n 387 §¹i héi D¾c-den cña nh÷ng ng−êi d©n chñ x· héi diÔn r¸ ë chñ t− s¶n víi t− t−ëng cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng tiÓu Hem-ni-x¬ ngμy 6 - 7 th¸ng Giªng 1872, 120 ®¹i biÓu, ®¹i diÖn t− s¶n (tæ chøc cuéc di d©n trong n«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn cho h¬n 50 tæ chøc cña c¸c ®Þa ph−¬ng, trong sè ®ã cã 'bª-ben ®Ò x· héi v.v.). Môc ®Ých cña héi, theo sù thõa nhËn cña chÝnh vμ LÝp-nÕch, ®· tham gia dù ®¹i héi. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ th¸i ®é Xtª-pha-n«-ni, lμ lμm cho c«ng nh©n xao l·ng víi Quèc tÕ vÒ c¶n cña ®¶ng c«ng nh©n ®èi víi quyÒn bÇu cö hiÖn hμnh, vÒ tæ trë viÖc më réng ¶nh h−ëng cña Quèc tÕ ë I-ta-li-a. Nh−ng ®ång chøc c¸c c«ng ®oμn ®· ®−îc th¶o luËn t¹i ®¹i héi; t¹i mét phiªn thêi Xtª-pha-n«-ni l¹i tuyªn bè vÒ sù ®ång t×nh cña m×nh víi häp bÝ mËt ®· xem xÐt c¶ vÊn ®Ò vÒ th¸i ®é ®èi víi th«ng tri Liªn minh d©n chñ x· X«ng-vi-li-ª (xem chó thÝch 354) vμ ®èi víi cuéc ®Êu tranh héi chñ nghÜa. Trong cuéc luËn chiÕn b¾t ®Çu sau khi c«ng bè chèng ph¸i v« chÝnh phñ ®ang diÔn ra trong néi bé Quèc tÕ. dù th¶o c−¬ng lÜnh cña héi, Xtª-pha-n«-ni ®· ®−a ra nh÷ng bμi
 3. 1910 1911 chó thÝch chó thÝch b¸o cã tÝnh chÊt vu khèng chèng l¹i Tæng Héi ®ång, chèng M¸c vμ kÝch cã tÝnh chÊt vu khèng M¸c. T¹i phiªn häp cña Tæng Héi ¡ng-ghen, «ng ta lÊy tμi liÖu ®Ó viÕt nh÷ng bμi b¸o nμy tõ c¸c tê ®ång ngμy19 th¸ng Ch¹p 1871, M¸c ®· chØ ra mèi liªn hÖ chÆt b¸o cña ph¸i L¸t-xan, ë chç Ph«-gt¬ vμ v.v.. Cuéc ®Êu tranh cña chÏ cña bμi ph¸t biÓu nμy cña Brª-®lau víi chiÕn dÞch s¨n ®uæi M¸c vμ ¡ng-ghen (bøc th− cña ¡ng-ghen göi Ban biªn tËp b¸o Quèc tÕ tõ phÝa c¸nh h÷u vμ b¸o chÝ t− s¶n ®−îc t¨ng c−êng "Gazettino Rosa", xem Toμn tËp, t.17, 1994, tr. 641-643, bμi b¸o ®Æc biÖt sau khi xuÊt b¶n lêi kªu gäi ""Néi chiÕn ë Ph¸p". cña M¸c "L¹i nãi vÒ Xtª-pha-n«-ni vμ Quèc tÕ", xem Toμn tËp, Th¸ng Giªng 1872, nh©n viÖc Brª-®lau c«ng bè trªn tê b¸o t.18, 1995, tr. 114-118) nh»m v¹ch trÇn môc ®Ých thùc sù cña do «ng ta xuÊt b¶n "National Reformer" ("Nhμ c¶i c¸ch d©n Xtª-pha-n«-ni còng nh− mèi quan hÖ trùc tiÕp cóa ph¸i v« chÝnh téc") nh÷ng bøc th− míi cã tÝnh chÊt vu khèng. M¸c ®· viÕt phñ víi nh÷ng ng−êi d©n chñ t− s¶n, vμ c¶ cuéc ®Êu tranh cña nh÷ng bμi tuyªn bè v¹ch trÇn chóng, ®¨ng trªn tê "Eastern nhiÒu nhμ ho¹t ®éng cña phong trμo c«ng nh©n I-ta-li-a chèng Post" ((xem Toμn tËp, t.17, 1994, tr.628-629, 638 vμ 639-640). - b¶n dù th¶o c−¬ng lÜnh ®· lμm cho Xtª-pha-n«-ni bÞ thÊt b¹i 514, 877, 886. 393 La-vrèp trong bøc th− göi ¡ng-ghen ®Ò ngμy 21 th¸ng Ch¹p trong nh÷ng m−u ®å cña «ng ta nh»m b¾t phong trμo c«ng nh©n 1871 ®· ®Ò nghÞ göi cho «ng hai t¸c phÈm cña A. Ben: "The ë I-ta-li-a phô thuéc vμo ¶nh h−ëng t− s¶n. - 513, 544. Sen and the Intellect" ("C¶m gi¸c vμ lý tÝnh")vμ "The Emotions 391 Cã ý nãi ®Õn sù ph©n liÖt trong uû ban trung −¬ng cña c¸c and the Will" ("T×nh c¶m vμ lý trÝ") cïng cuèn s¸ch cua G. liªn chi héi B¾c Mü diÔn ra trong th¸ng Ch¹p 1871. Xpen-x¬ "The Principles ß Psychology" ("C¬ së cña t©m lý Sau Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871 trong néi bé cña uû ban häc"). - 515. nμy cuéc ®Êu tranh cña c¸c phÇn tö v« s¶n víi tiÓu t− s¶n, tiªu 394 Bøc th− nμy cña ¡ng-ghen lμ th− tr¶ lêi bøc th− cña La-ph¸c- biÒu tr−íc hÕt lμ c¸c chi bé sè 12 vμ sè 9, nh»m cè ®ßi sö dông g¬ ngμy 7 th¸ng Giªng 1872. La-ph¸c-g¬ th«ng b¸o cho ¡ng- c¸c tæ chøc cña Quèc tÕ ®Ó thùc hiÖn c¸c c¶i c¸ch t− s¶n, ®· trë ghen vÒ viÖc c«ng bè trªn b¸o "Emancipacion" bμi tr¶ lêi cña uû nªn v« cïng gay g¾t. HËu qu¶ cña sù ph©n liÖt nμy lμ viÖc ban vïng thuéc hÖ ng«n ng÷ la-tinh ®èi víi th«ng tri X«ng-vi-li- thμnh lËp hai uû ban - Héi ®ång liªn ®oμn l©m thêi (uû ban sè 1) ª (xem chó thÝch 380) vμ c¶ vÒ viÖc Héi ®ång liªn chi T©y Ban dùa vμo c¸c chi héi v« s¶n mμ trong ®ã Doãc-g¬ ®ãng vai trß tÝch Nha b¸c bá ®Ò nghÞ cña ph¸i Ba-cu-nin vÒ viÖc triÖu tËp ®¹i héi cùc, vμ uû ban sè 2 mμ tËp hîp xung quanh nã lμ c¸c tæ chøc bÊt th−êng, ñng hé quyÕt ®Þnh cña Liªn ®oμn BØ ®· xem xÐt l¹i tiÓu t− s¶n ®ñ lo¹i nh»m n¾m ch¾c phong trμo c«ng nh©n. VÊn tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò ®ang tranh c·i, trong ®ã cã c¶ vÊn ®Ò xem xÐt ®Ò ph©n liÖt ë Mü ®· ®−îc Tæng Héi ®ång xem xÐt trong ngμy 5 l¹i ®iÒu lÖ t¹i ®¹i héi th−êng kú. BiÕt r»ng M¸c vμ ¡ng-ghen vμ 12 th¸ng Ba 1872 ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr. 72-75). Tæng ®ang viÕt bμi tr¶ lêi cña Tæng Héi ®ång ®èi víi th«ng tri X«ng- Héi ®ång x¸c nhËn Héi ®ång liªn ®oμn l©m thêi lμ c¬ quan l·nh vi-li-ª ("C¸i gäi lμ nh÷ng sù ph©n liÖt trong Quèc tÕ"), La-ph¸c- g¬ khuyªn "®õng lμm cho sù viÖc cã tÝnh c ¸ch riªng". Cuèi th− ®¹o duy nhÊt cña c¸c liªn chi héi B¾c Mü ((xem tËp nμy, tr. 640 La-ph¸c-g¬ th«ng b¸o r»ng ®· tho¶ thuËn ®−îc víi Mª-xa vÒ - 642). - 513, 563, 634. viÖc dÞch tiÕng T©y Ban Nha cuèn s¸ch cña M¸c "Sù khèn cïng 392 Cuéc luËn chiÕn cña M¸c víi ®¶ng viªn ®¶ng cÊp tiÕn t− s¶n cña triÕt häc", cuèn s¸ch lμ c«ng cô cã hiÖu lùc nhÊt chèng ¶nh S.Brª-®lau xuÊt hiÖn do viÖc «ng nμy trong mét bμi gi¶ng tr−íc h−ëng cña Pru-®«ng (xem chó thÝch 421). - 516. c«ng chóng vμo ngμy 11 th¸ng Ch¹p 1871 vμ c¶ trong bøc th− 395 ¡ng-ghen gäi Héi gi¸o dôc céng s¶n cña c«ng nh©n §øc ë göi b¸o "Eastern Post", ®¨ng ngμy 16 th¸ng Ch¹p, ®· c«ng
 4. 1912 1913 chó thÝch chó thÝch Lu©n §«n lμ chi héi cò cña §øc(xem chó thÝch 157). - 518. tíi «ng ®Þa chØ cña c¸c ph©n héi t−¬ng tù. - 523. 396 ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn bμi "Tr¶ lêi "chÝnh thøc" cña uû ban 400 Cã ý nãi ®Õn bøc th− cña TÐc-xa-ghi ®Ò ngμy 14 th¸ng Giªng liªn ®oμn vïng thuéc hÖ ng«n ng÷ la-tinh ®èi víi th«ng tri cña 1872, trong ®ã «ng nμy ®ßi hái Tæng Héi ®ång can thiÖp ngay 16 thμnh viªn tham dù ®¹i héi ë X«ng-vi-li-ª" ("Reponse du lËp tøc vμo cuéc xung ®ét xuÊt hiÖn gi÷a Liªn ®oμn c«ng nh©n comitÐ fedÐral romand...", ®−îc th«ng qua t¹i phiªn häp ngμy vμ héi "Gi¶i phãng ng−êi v« s¶n" ®· t¸ch ra khái Liªn ®oμn. 20 th¸ng Ch¹p 1871 vμ ®Õn bμi b¸o "Quèc tÕ" ®−îc c«ng bè §Æc biÖt «ng ta yªu cÇu Tæng Héi ®ång chÝnh thøc t−íc quyÒn trªn tê "Tagwacht" sè 1, ngμy 6 th¸ng Giªng 1872. Trong bμi ®¹i diÖn ph¸t biÓu cña mét trong nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o Liªn b¸o nμy ban biªn tËp ®· lªn tiÕng ph¶n ®èi ý kiÕn cña c¸c tê ®oμn c«ng nh©n lμ Bª-hen-li. - 535. b¸o t− s¶n cho r»ng viÖc xuÊt hiÖn th«ng tri X«ng-vi-li-ª cña 401 Bøc th− nμy cña M¸c göi Gi«-®e-vÝch, còng nh− tÊt c¶ c¸c Liªn ®oμn Giuy-ra cã nghÜa lμ sù ph©n liÖt trong Quèc tÕ. Tr¶ bøcth− tiÕp theo göi «ng nμy, ®· ®−îc t×m thÊy trong l−u tr÷ bÝ lêi vÒ thùc chÊt ®èi víi th«ng tri nμy, ban biªn tËp ®· b¶o vÖ mËt cña nhμ n−íc Phæ; d−íi d¹ng b¶n sao; râ rμng bøc th− quyÒn h¹n cña Tæng Héi ®ång nh− mét sù ®¶m b¶o søc m¹nh ®−îc viÕt trªn giÊy mÉu chÝnh thøc cña Tæng Héi ®ång Héi liªn thμnh c«ng cña Héi liªn hiÖp. - 520. hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ. - 537. 397 Trong bøc th− ngμy 27 th¸ng Ch¹p 1871 Cu-n« hái ¡ng-ghen 402 Cã nãi vÒ tiÓu ban tuyªn truyÒn vμ hμnh ®éng c¸ch m¹ng x· tin tøc vÒ viªn "®¹i uý vÒ h−u víi ch©n gç" nμo ®ã, ng−êi mμ héi chñ nghÜa. TiÓu ban nμy do mét sè thμnh viªn cña chi héi theo tuyªn bè cña mét trong nh÷ung b¹n bÌ cña Cu-n«, cã thÎ Gi¬-ne-v¬ trong "Liªn minh d©n chñ x· héi chñ nghÜa" (Giu- ®¶ng do Tæng Héi ®ång cÊp vμ cã trao ®æi th− tõ víi Lu©n §«n; cèp-xki, Pª-r«n, vμ v.v.) tù trë lªn v« kû luËt tr−íc khi diÔn ra Cu-n« nghi ngê r»ng ®ã lμ mËt vô cña c¶nh s¸t. - 523. Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871 cïng víi nhiÒu kiÒu d©n Ph¸p ( 398 Cã ý nãi vÒ ý cña Ba-cu-nin ®¹t ®−îc viÖc th«ng qua t¹i ®¹i G.GhÕt. B. Ma-l«ng vμ v.v.) ®øng ra thμnh lËp vμo ngμy 6 héi cña tæ chøc hoμ b×nh chñ nghÜa t− s¶n -Héi hoμ b×nh vμ tù th¸ng ChÝn 1871. C¨n cø vμo c¸c quyÕt nghÞ cña Héi nghÞ do (xem chó thÝch 254) t¹i BÐc-n¬ trong th¸ng ChÝn 1868 b¶n Lu©n §«n vÒ viÖc cÊm kÕt n¹p c¸c nhãm cã tÝnh bÌ ph¸i. Tæng c−¬ng lÜnh x· héi chñ nghÜa m¬ h¬ hå do «ng ta so¹n ra )"b×nh Héi ®ång ®· kh−íc tõ viÖc kÕt n¹p tiÓu ban, ®iÒu mμ §¹i héi qu©n ho¸ vÒ kinh tÕ vμ x· héi cña c¸c giai cÊp", thñ tiªu nhμ La Hay th¸ng ChÝn 1872 ®· x¸c nhËn ((xem Toμn tËp, t.18, n−íc vμ quyÒn thõa kÕ v.v.). Ba-cu-nin chØ thu hót ®−îc mét sè 1995, tr. 208 - 211). - 539. l−îng Ýt ái nh÷ng ng−êi tham dù ®¹i héi mμ cïng víi hä «ng ta 403 T¹i phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ngμy 24 th¸ng M−êi 1871 I- ®· ra khái Héi hoμ b×nh sau khi ®a sè ng−êi trong Héi ®· b¸c ung ®· ®äc bøc th− cña Ma-l«ng göi Héi ®ång, trong ®ã «ng ta ®Ò nghÞ kÕt n¹p tiÓu ban tuyªn truyÒn vμ hμnh ®éng c¸ch bá b¶n dù th¶o cña «ng ta, vμ «ng ta ®· thμnh lËp Liªn minh m¹ng x· héi chñ nghÜa vμo Quèc tÕ. Bøc th− ®−îc M¸c vμ ¡ng- quèc tÕ d©n chñ x· héi chñ nghÜa (tæ chøc c«ng khai), c¬ së ghen sö dông trong th«ng tri "C¸i gäi lμ nh÷ng sù ph©n liÖt c−¬ng lÜnh cña liªn minh nμy lμ nh÷ng ®Ò nghÞ ®· nªu trªn trong Quèc tÕ" ((xem Toμn tËp, t.18, 1994, tr.30 - 32). - 539. cña «ng ta. - 524. 404 Uû ban th−êng vô hoÆc TiÓu ban cña Tæng Héi ®ång cña Quèc 399 B¶n s¬ th¶o th− tr¶ lêi ®−îc ¡ng-ghen viÕt trªn bøc th− cña tÕ xuÊt hiÖn tõ mét uû ban ®−îc thμnh lËp ngay tõ khi Héi A. Gv¸c-®i-«-la ngμy 23 th¸ng Giªng 1872, trong ®ã Gv¸c-®i-«- liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng vμo n¨m la th«ng b¸o vÒ viÖc thμnh lËp ë B¸c-xª-l«-na c¸c chi héi cña Quèc tÕ bao gåm c¸c nh©n viªn th−¬ng nghiÖp, vμ ®Ò nghÞ göi 1864 ®Ò so¹n th¶o c−¬ng lÜnh vμ ®iÒu lÖ cña H«i. Uû ban
 5. 1914 1915 chó thÝch chó thÝch phôc l¹i §Õ chÕ. B¸o c¸o vÒ phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ®−îc th−êng vô bao gåm c¸c bÝ th− phô tr¸ch c¸c n−íc kh¸c nhau, c«ng bè trªn bμo "Eastern Post" sè 170, ngμy 10 th¸ng Hai bÝ th− Tæng Héi ®ång vμ thñ quü. Uû ban th−êng vô, kh«ng 1872, - 542. ®−îc Ên ®Þnh trong §iÒu lÖ cña Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc 408 Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n" ®−îc c«ng bè b»ng tiÕng Anh tÕ, ®· ®ãng vai trß lμ c¬ quan chÊp hμnh cña c«ng nh©n; d−íi ngμy 30 th¸ng Ch¹p 1871 trªn tuÇn b¸o "Woodhull and sù l·nh ®¹o cña C.M¸c uû ban nμy ®· thùc hiÖn mét lo¹t Claflin's Weekly" cña Mü trong môc "chñ nghÜa céng s¶n §øc" nhiÖm vô vÒ l®o hμng ngμy ho¹t ®éng cña Quèc tÕ, chuÈn bÞ kh«ng ®Ò tªn t¸c gi¶. Ch−¬ng IV tÝnh chÊt phÇn kÕt luËn bÞ bá. c¸c v¨n kiÖn cña quèc tÕ ®Ó sau ®ã ®−îc ®Ö tr×nh Tæng Héi "Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n" ®−îc c«ng bè b»ng tiÕng ®ång xem xÐt. Tõ th¸ng S¸u 1872 nã ®−îc gäi lμ Uû ban chÊp Ph¸p trªn tuÇn b¸o "Socialiste" ("Ng−êi x· héi chñ nghÜa", c¬ hμnh cña Tæng Héi ®ång. quan ng«n luËn cña c¸c chi héi Ph¸p cña Quèc tÕ ë Mü, vμo I-ung lμ bÝ th− phô tr¸ch Thôy SÜ cña Tæng Héi ®ång, ®· th¸ng Giªng - th¸ng Ba 1872 trong môc "Linh tinh" d−íi tiªu nhËn ®−îc mét sè l−îng lín c¸c bøc th− liªn quan ®Õn cuéc ®Ò "Tuyªn ng«n cña C¸c M¸c". B¶n dÞch tiÕng Ph¸p ®¨ng trªn ®Êu tranh cña Liªn ®oμn vïng thuéc hÖ ng«n ng÷ la-tinh víi tê "Socialiste" ®−îc dÞch tõ b¶n tiÕng Anh "tuyªn ng«n cña c¸c chi héi ph©n liÖt thuéc ph¸i Ba-cu-nin; c¸c bøc th− nμy ®· §¶ng Céng s¶n" ®¨ng trªn b¸o "Woodhull and Claflin's ®−îc Uû ban th−êng vô xem xÐt. - 539, 634. Weekly". - 543, 578. 405 Trong bøc th− nμy nãi vÒ viÖc M¸c ký hîp ®ång xuÊt b¶n ë 409 Trong bøc th− ®Ò ngμy 20 th¸ng Giªng 1872 BÕch-c¬ th«ng Ph¸p bé "T− b¶n" víi nhμ b¸o tiÕn bé ng−êi Ph¸p vμ còng lμ ng−êi xuÊt b¶n M. La-sa-t¬-r¬. Th¸ng Ch¹p 1871, sau khi dù b¸o víi ¡ng-ghen r»ng «ng ®· chuyÓn sè tiÒn ®¶ng phÝ cña ®Þnh xuÊt b¶n gÊp bé "T− b¶n" ë Ph¸p kh«ng thμnh, La-ph¸c- ph©n héi Mi-la-n« cña Quèc tÕ mμ «ng nhËn tõ Cu-n« cho Le- g¬ ®· giêi thiÖu M¸c víi La-sa-t¬-r¬, mét ng−êi sèng l−u vong ë xn¬, kh«ng nhËn ®−îc tr¶ lêi cña Le-xn«, BÕch-c¬ ®· hái vÒ sè T©y Ban Nha ((xem tËp nμy, tr.491-493). Theo hîp ®ång mμ phËn cña nh÷ng ®ång tiÒn nμy. - 546. M¸c ký víi «ng nμy, viÖc xuÊt b¶n bé "T− b¶n" ®−îc Ên ®Þnh 410 ¡ng-ghen ®· nhËn ®−îc tõ La-ph¸c-g¬ vμo th¸ng Giªng 1872 thμnh tõng cuèn riªng. Toμn bé Ên phÈm ®−îc thùc hiÖn trong nh÷ng tin tøc vÒ viÖc Héi ®ång liªn ®oμn T©y Ban Nha ®Þnh nh÷ng n¨m 1872 - 1875, G. Rua ®−îc mêi lμm dÞch gi¶. - 540, xuÊt b¶n nh÷ng th− tõ trao ®æi cña «ng víi Tæng Héi ®ång ®Ó 582. v¹ch trÇn sù vu khèng cña ph¸i Giuy-ra vÌ "cung c¸ch ®éc 406 Theo ®¹o luËt vÒ nh÷ng ng−êi nghÌo tån t¹i tõ thÕ kû XVI ë ®o¸n" cña Héi ®ång. ý ®Þnh nμy kh«ng thùc hiÖn ®−îc. - 547. n−íc Anh, trong mçi kho¶n doanh thu ®−îc thu mét thø thuÕ 411 Cã ý nãi ®Õn ®iÓm 4 vμ 5 cña c¸c nghÞ quyÕt vÒ vÊn ®Ò tæ chøc ®Æc biÖt dμnh cho ng−êi nghÌo; nh÷ng ng−êi d©n xø ®¹o nμo do §¹i héi Ba-l¬ th«ng qua (1869). - 549. kh«ng thÓ nu«i sèng ®−îc b¶n th©n vμ gia ®×nh m×nh ®· nhËn 412 Cã ý nãi ®Õn ®iÒu kho¶n 14 cña Quy chÕ do §¹i héi Gi¬-ne-v¬ ®−îc sù cøu trî qua ng©n khè gióp ®ì ng−êi nghÌo. - 542. cña Quèc tÕ th«ng qua (1866), trong ®ã chØ ra r»ng ®iÒu lÖ cña 407 T¹i phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ngμy 6 th¸ng Hai 1872, c¸c chi bé kh«ng ®−îc m©u thuÉn víi §iÒu lÖ vμ Quy chÕ cña M¸c ®· th«ng b¸o víi c¸c thμnh viªn cña Héi ®ång r»ng A.Ri- Quèc tÕ. - 549, s¸c vμ G. Bl¨ng lμ mËt vô cña B«-na-p¸c-t¬ vμ hä ®· c«ng bè 413 Trong lÉn xuÊt b¶n ®Çu tiªn bé Toμn tËp ®· c«ng bè kh«ng trªn bμi ®¶ kÝch "L'Empire et la France nouvelle" ("§Õ chÕ vμ ®óng, r»ng bøc th− nμy lμ M¸c göi cho Ph. Min-c¬. Trong bøc n−íc Ph¸p míi"), trong ®ã hä kªu gäi c«ng nh©n Ph¸p kh«i
 6. 1916 1917 chó thÝch chó thÝch h−ëng qu¸ lín ®èi víi c«ng nh©n T©y Ban Nha, «ng ®· tho¶ th− nμy M¸c tr¶ lêi th− cña Gi«-dª-vÝch, ngμy 10 th¸ng Hai thuËn víi Mª-xa vÒ viÖc dÞch cuèn"Sù khèn cïng cña triÕt häc" 1872, lóc ®ã «ng nμy lf bÝ th− cña chi bé BÐc-lin cña Quèc tÕ. - cña M¸c ra tiÕng T©y Ban Nha vμ chuyÓn lêi ®Ò nghÞ cña Mª- 550. xa vÒ viÖc cho Ên phÈm b»ng tiÕng T©y Ban Nha Êy mét lêi tùa 414 Trong bøc th− göi M¸c, Gi«-dª-vÝch ®Ò nghÞ ®Ó Tæng Héi ®ång riªng. Tuy vËy, trong nh÷ng n¨m 1872 - 1873 viÖc dÞch thuËt tù bæ nhiÖm tõ chi bé BÐc-lin mét bÝ th− phô tr¸ch viÖc trao ch−a ®−îc hoμn chØnh; chØ cã nh÷ng ®o¹n trÝch riªng lÎ tõ cuèn ®æi th− tõ víi Héi ®ång. - 551. s¸ch ®ã cña M¸c ®−îc dÞch ra vμ c«ng bè trªn b¸o 415 Cã ý nãi ®Õn nghÞ quyÕt X cña Héi nghÞ Lu©n §«n 1871: "Emancipacion"; phÇn lêi tùa còng kh«ng ®−îc viÕt. - 554. "NghÞ quyÕt chung vÒ c¸c n−íc mμ ë ®ã chÝnh phñ c¶n trë tæ 422 Trong bøc th− ®−îc viÕt kho¶ng ngμy 14 th¸ng Hai 1872, La- chøc th−êng xuyªn cña Quèc tÕ" ((xem Toμn tËp, t.17, 1994, ph¸c-g¬ ®Ò nghÞ M¸c göi cho «ng mét vμi b¶n cña quyÓn tr.559). - 551. "Tuyªn ng«n thμnh lËp", "§iÒu lÖ chung", "Ngμy 18 th¸ng 416 Theo nghÞ quyÕt VI cña Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871 "VÒ S−¬ng mï cña Lu-i B«-na-p¸c-t¬", "Néi chiÕn ë Ph¸p", vμ c¶ nh÷ng t¸c phÈm cña §i-x¬-ghen. - 554. tæng thèng kª giai cÊp c«ng nh©n", ®iÒu 2, mçi chi bé ®Þa 423 Cã ý nãi vÒ viÖc La-ph¸c-g¬ ®Ò nghÞ gióp cho viÖc thiÕt lËp ph−¬ng ®Òu ph¶i cö uû ban thèng kª chuyªn m«n ((xem Toμn mèi quan hÖ th−êng xuyªn gi÷a tê "Emancipacion" mμ «ng tËp, t.17, 1994, tr.556). - 551. tham gia tÝch cùc vμo viÖc xuÊt b¶n vμ tê "Volksstaat" do LÝp- 417 Sau §¹i héi Dre-xden cua §¶ng c«ng nh©n d©n chñ - x· héi §øc nÕch lμm tæng biªn tËp, ®Æc biÖt, La-ph¸c-g¬ ®Ò nghÞ th−êng diÔn ra håi th¸ng T¸m 1871, trô së Ban chÊp hμnh cña ®¶ng xuyªn göi cho «ng c¸c sè b¸o cña tê "Volksstaat". - 554. ®−îc chuyÓn vÒ H¨m-buèc. - 551, 625,773. 424 Trong nh÷ng bøc th− göi M¸c vμo th¸ng Hai 1872, La-ph¸c- 418 Cã ý nãi vÒ phiªn häp th−êng kú cña Tæng héi ®ång, ph¶i ®−îc g¬ ®Ò nghÞ sö dông chñ xÝ nghiÖp ng−êi T©y Ban Nha sèng t¹i tiÕn hμnh vμo ngμy 27 th¸ng Hai 1872; c¸c thμnh viªn cña Héi Lu©n §«n lμ L«-pÐt §¬-La-ra lμm ng−êi tμi trî cho viÖc xuÊt ®ång kh«ng thÓ ®Õn häp v× ph¶i dù vô ¸n xö c«ng khai ®−îc Ên b¶n c¸c tμi liÖu chÝnh thøc cña Quèc tÕ. - 555. ®Þnh vμo ngμy h«m Êy do hoμng th©n Oen-x¬ ®· b×nh phôc. - 552. 425 §o¹n nμy lμ mét phÇn cña bøc th− kh«ng cßn gi÷ l¹i ®−îc cña ¡ng-ghen mμ «ng viÕt tr¶ lêi bøc th− cña Boãc-khai-m¬ ®Ò ngμy 419 Ngμy 26 th¸ng Hai 1872, trªn b¸o "Times", trong môc 24 th¸ng Hai 1872.Boãc-khai-m¬ yªu cÇu ¡ng-ghen giíi thiÖu cho "Nh÷ng ng−êi Ph¸p bÞ trôc xuÊt" ®· c«ng bè bøc th− dμi cña Doãc-g¬ cuèn s¸ch vÒ lÞch sö cña ql ®−îc viÕt theo quan ®iÓm chñ Ph. Ha-ri-x¬n, göi ban biªn tËp b¸o. - 553. nghÜa duy vËt lÞch sö, Tr¶ lêi Doãc-g¬ ngμy 15 th¸ng Ba 1872, 420 Nh©n viÖc Bª-nª-®Ých b»ng tiÕng Ph¸p tËp ®Çu bé "T− b¶n", Boãc-khai-m¬ trÝch dÉn mét phÇn bøc th− cña ¡ng-ghen cã liªn La-sa-t¬-r¬, ng−êi phô tr¸ch xuÊt b¶n, ®Þnh ®Ò nghÞ göi tiÓu sö quan ®Õn vÊn ®Ò Ai-r¬-len. - 556. cña M¸c cho «ng víi môc ®Ých tuyªn truyÒn Ên phÈm ®ã, trong 426 T¹i Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871, c¸c ®¹i biÓu BØ, ®−îc sù uû tiÓu sö cã nãi vÒ sù tham gia cña M¸c vμo cuéc ®Êu tranh c¸ch nhiÖm cña Héi ®ång liªn ®oμn BØ ®a bμy tá sù c«ng phÇn tr−íc m¹ng. TruyÒn ®¹t l¹i nguyÖn väng nμy cña La-sa-t¬-r¬, Lau-ra sù kiÖn lμ C«n, ng−êi ®−îc Tæng Héi ®ång cö ®Õn BØ ®Ó tæ chøc La-ph¸c-g¬ th«ng b¸o r»ng P«n La-ph¸c-g¬ sÏ b¾t tay vμo viÕt gióp ®ì c«ng nh©n chÕ t¹o m¸y ë Niu-ca-x¬ ®ang b·i c«ng, ®· phÇn tiÓu sö khi cã nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ. Sau ®ã La-sa-t¬- kh«ng ph¸t biÓu víi t− c¸ch ®¹i biÓu cña Héi ®ång, mμ nh− r¬ tõ bá ý ®Þnh nμy. - 554. mét ®¹i diÖn cña héi C«ng liªn vμ hμnh ®éng kh«ng th«ng qua tæ 421 Trong bøc th− göi ¡ng-ghen ®Ò ngμy 7 th¸ng Giªng 1872 La- chøc cña Héi liªn hiÖp; sau khi trë vÒ n−íc Anh, C«n cè ý b¸o c¸o ph¸c-g¬ th«ng b¸o r»ng do nh÷ng t− t−ëng Pru-®«ng cã ¶nh
 7. 1918 1919 chó thÝch chó thÝch l¸o r»ng tÊt c¶ mäi viÖc lμ do c¸c chi bé BØ cña Quèc tÕ lμm. Theo c«ng bè trong b¸o c¸o phiªn häp cña Tæng Héi ®ång trªn tê ®Ò nghÞ cña ¡ng-ghen, héi nghÞ ®· khiÓn tr¸ch C«n, mét uû "Eastern Post" sè 167, ngμy 9 th¸ng Ch¹p 1871. Nh÷ng b¶n viªn cña Tæng Héi ®ång. - 558. dÞch c¸c tμi liÖu nμy do ¡ng-ghen göi tíi T©y Ban Nha vμ Bå 427 Râ rμng lμ cã ý nãi ®Õn quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång liªn ®oμn cña §μo Nha còng ®−îc c«ng bè trªn c¸c b¸o "Emancipacion" sè 31, Liªn ®oμn Giuy-ra ra ngμy 7 th¸ng Hai 1872 kh−íc tõ ®ßi hái ngμy 14 th¸ng Giªng 1872, vμ tê "Pensamento Social" ("T− vÒ viÖc triÖu tËp ngay lËp tøc ®¹i héi cña Quèc tÕ vμ t¸n thμnh t−ëng x· héi") sè 1 th¸ng Hai vμ sè 2 th¸ng Ba 1872. Sù quan quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi Liªn ®oμn BØ cho r»ng viÖc xem xÐt l¹i t©m ®Æc biÖt cña ¡ng-ghen ®èi víi c¸c tμi liÖu nμy chÝnh lμ v× §iÒu lÖ cña Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ vμ nh÷ng vÊn ®Ò nh÷ng tμi liÖu Êy truyÒn b¸ t− t−ëng vÒ sù cÇn thiÕt cña sù tranh c·i kh¸c cÇn ®−îc quyÕt ®Þnh t¹i ®¹i héi th−êng kú vμo liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi giai cÊp v« s¶n n«ng nghiÖp vμ th¸ng ChÝn 1872. - 560, 565, 570. tÇng líp n«ng d©n nghÌo, vÒ viÖc thμnh lËp c¸c hiÖp héi s¶n 428 Cã ý nãi tíi cuéc bÇu cö vμo quèc héi ph¶i diÔn ra ngμy 24 xuÊt vμ quèc h÷u ho¸ ruéng ®Êt. - 574. th¸ng ChÝn 1872. Nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o c¸c chi bé cña Quèc tÕ 433 Trong thêi gian th¶o luËn t¹i Tæng Héi ®ång vÒ vÊn ®Ò sù nh− L. Pi-« vμ P.Ghe-le-ph¬ ®−îc ®Ò cö lμm øng cö viªn cña ph©n liÖt trong liªn ®oμn Mü, Õch-ca-ri-ót ®· ph¸t biÓu vμ bá c«ng nh©n t¹i C«-pen-ha-ghen. Trong cuéc bÇu cö Pi-« vμ Ghe- phiÕu chèng l¹i ®iÒu 2 cña nghÞ quyÕt III, ®Æc biÖt lμ ®iÒu nãi le-ph¬ kh«ng nhËn ®−îc sè phiÕu bÇu cÇn thiÕt. - 561. r»ng: "Tæng Héi ®ång ®Ò nghÞ tõ nay trë ®i kh«ng chÊp nhËn 429 Cã ý nãi vÒ mét trong c¸c nhãm ®−îc h×nh thμnh sau viÖc chi nh÷ng chi héi míi cña n−íc Mü gia nhËp Héi liªn hiÖp, nÕu bé Ph¸p phÊn r· n¨m 1871 (xem chó thÝch 314). Tæng héi ®ång nh÷ng chi héi nμy kh«ng cã Ýt nhÊt lμ hai phÇn ba héi viªn lμ tõ chèi viÖc kÕt n¹p nhãm nμy vμo Quèc tÕ v× ®iÒu lÖ cña nã c«ng nh©n" ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr. 75). - 577. ®éc lËp víi nh÷ng nguyªn t¾c cña §iÒu lÖ chung cña Quèc tÕ. - 434 Ngμy 20 th¸ng Hai 1872 Tæng Héi ®ång giao cho M¸c chuÈn 562. bÞ b¸o c¸o vÒ sù ph©n liÖt trong Liªn ®oμn Mü vμ c¸ch gi¶i 430 T¹i phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ngμy 20 th¸ng Hai 1872, quyÕt t−¬ng øng sau khi ®· th¶o luËn s¬ bé vÒ nã trong tiÓu Õch-ca-ri-ót ®· th«ng b¸o r»ng «ng göi tíi ®Þa chØ cña mét ban (xem chó thÝch 404). - 577. thμnh viªn cña Quèc tÕ t¹i Niu Oãc lμ Grª-g«-ri 1000 cuèn 435 Trong bøc th− ®Õ ngμy 1 th¸ng Hai 1872 ph©n héi Niu Oãc sè §iÒu lÖ chung vμ Quy chÕ tæ chøc. Sau khi Grª-g«-ri mÊt 10 ®· th«ng b¸o víi Tæng Héi ®ång r»ng, ph©n héi nμy sÏ (th¸ng Giªng 1872) c¸c tμi liÖu nμy cña Quèc tÕ r¬i vμo tay c¸c kh«ng cö ®¹i diÖn cña m×nh vμo trong sè nh÷ng uû ban cña phÇn tö tiÓu t− s¶n cã ch©n trong chi bé sè 12 vμ sè 9. - 564. liªn ®oμn ®−îc thμnh lËp sau khi x¶y ra sù ph©n liÖt cña Ban 431 Héi ®ång liªn ®oμn l©m thêi cña c¸c chi bé B¾c Mü ®· phμn ChÊp hμnh trung −¬ng ë Mü, khi mμ vÊn ®Ò vÒ ph©n liÖt ch−a ®èi viÖc Tæng Héi ®ång chØ ®Þnh bÝ th− riªng phô tr¸ch c¸c chi ®−îc gi¶i quyÕt trong Tæng Héi ®ång. §ång thêi ph©n héi còng héi Ph¸p ë Mü. Trong th− göi M¸c ®Ò ngμy 8 th¸ng Ba 1872, Doãc-g¬ viÕt r»ng viÖc ph¶n ®èi nμy xuÊt ph¸t tõ c¸c thμnh th¶o luËn vÒ c¸c ý ®Þnh cña nh÷ng ng−êi c¶i l−¬ng t− s¶n lîi viªn Ai-r¬-len cña Quèc tÕ, nh÷ng ng−êi nãi chung lμ ph¶n ®èi dông Quèc tÕ vμo nh÷ng môc ®Ých cña m×nh. - 577. viÖc chØ ®Þnh bÝ th− phô tr¸ch c¸c d©n téc riªng. - 564. 436 Ngμy 20 th¸ng Hai 1872 Tæng Héi ®ång th«ng qua quyÕt ®Þnh 432 Cã ý nãi ®Õn bμi tr×nh bμy cña ¡ng-ghen vÒ b¶n b¸o c¸o cña kû niÖm mét n¨m ngμy C«ng x· Pa-ri 18 th¸ng Ba b»ng mét Héi ®ång liªn chi ®oμn §an M¹ch tr−íc Tæng Héi ®ång vμ vÒ cuéc mÝt-tinh quÇn chóng ë Lu©n §«n. Mét uû ban ®Æc biÖt bμi b¸o cña Pi-« ®¨ng trªn tê "Socialisten" ("Ng−êi x· héi chñ ®−îc cö ra ®Ó chuÈn bÞ. M¸c ®−îc chØ ®Þnh lμ mét trong nh÷ng nghÜa") sè 17, ngμy 4 th¸ng M−êi 1871; bμi tr×nh bμy nμy ®−îc ng−êi tæ chøc. MÆc dï cuéc mÝt-tinh quÇn chóng bÞ ph¸ vì,
 8. 1920 1921 chó thÝch chó thÝch nhung c¸c thμnh viªn cña Quèc tÕ vμ nh÷ng ng−êi ®· tõng phï hîp víi nghÞ quyÕt 5 vÒ c¸c vÊn ®Ò tæ chøc cña §¹i héi Ba- tham gia C«ng x· ®· tËp hîp l¹i trong c¨n phßng chËt hÑp cña l¬ (1869). - 582. Héi nh÷ng thμnh viªn C«ng x· vμ kû niÖm ngμy 18 th¸ng Ba, 440 Cã ý nãi ®Õn b¸o c¸o do Xa-ca-d¬, thay mÆt ban nghiªn cøu ngμy kû niÖm c¸ch m¹ng v« s¶n, b»ng mét cuéc häp träng thÓ. d− luËn cña §uy-ph«-r¬, ®−a ra ngμy 5 th¸ng Hai 1872, theo T¹i cuéc häp nμy, theo ®Ò nghÞ cña c¸c nhμ ho¹t ®éng cña d− luËn nμy th× cã ch©n trong Quèc tÕ lμ bÞ ph¹t tï giam. (Chi C«ng x· lμ T©y-x¬ vμ D. Ca-me-li-na vμ mét thμnh viªn Tæng tiÕt vÒ tuyªn bè cña Xa-ca-d¬ vÒ c«ng t¸c tæ chøc cña Quèc tÕ Héi ®ång lμ Min-n¬, ba nghÞ quyÕt ng¾n gän do M¸c viÕt ®· (xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr.70 - 71). D− luËn nμy ®−îc Quèc ®−îc th«ng qua ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr. 78 - 79). - 579, tÕ Ph¸p th«ng qua ngμy 14 th¸ng Ba 1872. - 584. 585, 605. 441 VÒ viÖc M¸c ®¸nh gi¸ b¶n dÞch cña Roa, vμ c¶ vÒ ®Æc ®iÓm 437 Bøc th− nμy ë d¹ng thñ bót ®−îc in lμm lêi tùa cho lÉn xuÊt c«ng viÖc khi M¸c chuÈn bÞ xuÊt b¶n b»ng tiÕng Ph¸p tËp ®Çu b¶n b»ng tiÕng Ph¸p bé "T− b¶n". ®©y lμ bøc th− cña M¸c göi bé "T− b¶n" xem "Lêi b¹t viÕt cho b¶n tiÕng Ph¸p" ((xem Toμn La-sa-t¬-r¬, còng ®−îc c«ng bè trong tËp 23 cña bé C.M¸c vμ tËp, t.23, 1993, tr.40) vf tËp nμy, 638-639, 783, 893. - 585. Ph. ¡ng-ghen, Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai. - 580. 442 M¸c göi cho La-ph¸c-g¬ nh÷ng ®o¹n trÝch tõ b¶n th«ng tri 438 Bøc th− nμy ®−îc viÕt trªn c¬ së cña nh÷ng th«ng tin nhËn mËt "C¸i gäi lμ nh÷ng sù ph©n liÖt trong Quèc tÕ" do M¸c vμ ®−îc cña V. RÐt-gi-x¬. Trong nöa cuèi th¸ng Hai 1872 RÐt-gi- ¡ng-ghen viÕt vμo gi÷a th¸ng Giªng - ®Çu th¸ng Ba 1872, x¬ (d−íi bÝ danh £-chiªn Pª-s¸c) ®−îc sù uû nhiÖm cña Tæng nh−ng ch−a ®−îc c«ng bè vμo lóc göi bøc th− nμy. Bøc th«ng Héi ®ång, trong vßng m−êi ngμy ®· cã mÆt ë Mi-la-n« vμ Tu- tri ®−îc in vμo th¸ng n¨m 1872 ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, rin, t¹i nh÷ng n¬i Êy, theo chØ thÞ cña ¡ng-ghen, cÇn ph¶i tr.8-71). Nh÷ng ®o¹n göi kÌm theo bøc th− nμy cã tùa ®Ò nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c¸c c«ng viÖc trong c¸c ph©n chi "§o¹n trÝch. QuyÒn chØ ®Þnh bæ sung cña Héi ®ång. Chøc n¨ng héi cña Quèc tÕ, tiÕn hμnh ®Êu tranh víi chñ nghÜa v« chÝnh cña Tæng Héi ®ång" vμ trïng hîp víi néi dung cña phÇn t−¬ng phñ vf tuyªn truyÒn t− t−ëng cña Quèc tÕ. øng cóa phÇn IV trong "C¸i gäi lμ nh÷ng sù ph©n liÖt trong RÐt-gi-x¬ viÕt xong b¸o c¸o vÒ chuyÓn ®i cña m×nh vμo ngμy 1 Quèc tÕ (xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr.50-58). Tuy nhiªn nh÷ng th¸ng Ba 1872 d−íi d¹ng bøc th− göi ¡ng-ghen; trong bøc th− ®o¹n trÝch nμy, cïng víi mét sè ®iÒu tãm l−îc vμ thay ®æi so nμy ®Æc biÖt «ng th«ng b¸o vÒ viÖc khai trõ TÐc-xa-ghi-ra khái víi cuèn s¸ch ®−îc c«ng bè sau nμy, bao hμm nhiÒu nhËn xÐt ph©n héi Tu-rin cña Quèc tÕ - héi "Gi¶i phãng ng−êi v« s¶n" - vμ cña M¸c kh«ng ®−îc ®−a vμo th«ng tri. Trong v¨n b¶n nh÷ng vÒ viÖc cßn nghi vÊn lμ TÐc-xa-ghi liªn hÖ víi c¶nh s¸t. Trªn c¬ ®iÒu bæ sung vμ thay ®æi nμy ®−îc in ch÷ ng¶ h¬i ®¹m. së cña th«ng tin nμy ¡ng-ghen ®· tuyÖt giao víi TÐc-xa-ghi vμ Ngoμi ra, ®Ó dÔ dμng vËn dông nh÷ng ®iÒu trÝch dÉn ®èi víi ®iÒu kho¶n nμy hay ®iÒu kho¶n kh¸c cña §iÒu lÖ ban ®Çu thiÕt lËp quan hÖ víi bÝ th− míi cña ph©n héi lμ BÐc-t¬. xuÊt b¶n b»ng tiÕng Anh n¨m 1867 ®· ®−a vμo b¶n th«ng tri. Trong nguyªn b¶n bøc th− nμy ghi sai lμ göi C¸c-l¬ BÐc-t¬, M¸c chØ dÉn thªm vÒ ®iÒu kho¶n t−¬ng øng trong b¶n in chÝnh mμ kh«ng ph¶i lμ göi Xª-da-r¬ BÐc-t¬. Trong bøc th− cã ghi thøc cña §iÒu lÖ chung, xuÊt b¶n cuèi n¨m 1871. - 587. chó cña ¡ng-ghen: "Lu©n §«n, ngμy 21 th¸ng Ba 72. Göi S. BÐc-t¬, Tu-rin".-581. 443 VÒ chuyÕn ®i cña RÐt-gi-x¬ (E. Pª-sa-r¬) tíi Mi-la-n« vμ Tu-rin 439 Cã ý nãi ®Õn ®iÒu 5 môc II cña Quy chÕ tæ chøc, ®−îc xuÊt xem chó thÝch 438. - 592. b¶n theo quyÕt ®Þnh cña Héi nghÞ Lu©n §«n 1871; ®iÒu nμy 444 Trong bøc th− ngμy 10 th¸ng Ba 1872 TÐc-xa-gi ®· yªu cÇu
 9. 1922 1923 chó thÝch chó thÝch chuyÓn lêi th¨m hái tíi P. Xa-vi-«, mét ng−êi tõng tham gia th¸ng N¨m 1872. Theo lêi khuyªn cña ¡ng-ghen, vÒ phÝa m×nh phong trμo gi¶i phãng d©n téc cña I-ta-li-a vμ C«ng x· Pa-ri Cu-n« ®· viÕt mét bøc th− göi ban biªn tËp b¸o "Volksstaat", ®ang sèng l−u vong ë Lu©n §«n. - 593. ®−îc c«ng bè trªn sè 38, ngμy 11 th¸ng N¨m 1872; th«ng b¸o 445 Ngoμi bøc th− cña ¡ng-ghen cßn gi÷ ®−îc b¶n s¬ th¶o, kh«ng vÒ viÖc truy n· Cu-n« xuÊt hiÖn ngμy 7 th¸ng N¨m trªn tê kÓ nh÷ng c©u g¹ch xo¸ c¸ch biÖt, th× b¶n s¬ th¶o hoμn toμn "ÐgalitÐ". - 597. trïng hîp víi v¨n b¶n bøc th− nμy. - 593. 449 §¹i héi ë B«-l«-nh¬ -®¹i héi cña c¸i gäi lμ nh÷ng "liªn minh c«ng 446 Cã ý nãi vÒ ®¹i héi cña c¸c héi c«ng nh©n I-ta-li-a chÞu ¶nh nh©n" ("Fascio operaio") xuÊt hiÖn ë R«-ma-nh¬, vμ còng lμ ®¹i h−ëng cña ph¸i M¸t-di-ni häp trong c¸c ngμy 25 -27 th¸ng héi ®¹i biÓu cña c¸c ph©n héi v« chÝnh phñ ë Mi-ran-®«-la, Giª- M−êi 1864 t¹i Na-pl¬. T¹i ®¹i héi nμy, ®¹i diÖn cña héi c«ng n¬, Man-tui vμ Na-pl¬ - diÔn ra ngμy17 -18 th¸ng N¨m 1872. nh©n ë T¬-ra-ni lμ Gien-na-r« B«-vi-« ®Ò nghÞ triÖu tËp cã tÝnh §¹i héi ñng hé ®Ò nghÞ cña ph©n héi Tu-rin cña Quèc tÕ - chÊt ®Þnh kú c¸c ®¹i héi quèc tÕ cña c«ng nh©n vμ th¶o ra ®iÒu héi "Gi¶i phãng ng−êi v« s¶n" - triÖu tËp héi nghÞ cña c¸c ph©n lÖ chung cho hä. V× mét trong nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o, c¸nh héi I-ta-li-a cña Quèc tÕ. NhiÒu nghÞ quyÕt cña ®¹i héi thÓ hiÖn M¸t-di-ni lμ Xa-vi cã ®−îc th«ng tin râ rμng vÒ sù xuÊt hiÖn ¶nh h−ëng cña ph¸i Ba-cu-nin , ®Æc biÖt, ®¹i héi, tuy kh«ng Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ nªn ®· tuyªn bè r»ng n¨m b¸c bá ®Êu tranh chÝnh trÞ nãi chóng, nh−ng ph¶n ®èi tham 1865 sÏ triÖu tËp ®¹i héi c«ng nh©n quèc tÕ, §¹i héi Pa-pl¬ gia bÇu cö. §¹i héi tuyªn bè r»ng chØ coi Tæng Héi ®ång vμ Uû quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o cã ®¹i diÖn cña c«ng nh©n I-ta-li-a t¹i ®¹i ban liªn ®oμn Giuy-ra nh− nh÷ng uû ban th«ng tin ®¬n gi¶n, héi Êy. - 594. vμ giao cho c¬ quan ®¹i diÖn ë n−íc ngoμi ®−îc bÇu ra t¹i ®¹i 447 Cã ý nãi ®Õn bμi b¸o cña Gi. B«-vi-« "Ph−¬ng h−íng ®· bÞ héi liªn hÖ víi c¶ hai tæ chøc nμy. - 599. mÊt!" ®−îc c«ng bè trªn tê "La "LibertÐ" ("Tù do") sè 90 ngμy 450 Cã ý nãi ®Õn nhãm v« chÝnh phñ hoμn toμn ë Ra-vª-ni vμo 10 th¸ng S¸u 1871, vμ bμi "B¶o vÖ sau khi chÕt", ®¨ng trªn tê nöa cuèi n¨m 1871 vμ chÞu ¶nh h−ëng cña L. Na-bru-si, mét "LibertÐ" sè 97 - 100, c¸c ngμy 5, 8, 12 vμ 15 th¸ng B¶y 1871. ng−êi theo ph¸i Ba-cu-nin, ¡ng-ghen ®· trao ®æi th− tõ víi «ng Trong c¸c bμi b¸o nμy B«-vi-« lªn tiÕng b¶o vÖ nh÷ng chiÕn sÜ nμy vÒ vÊn ®Ò tiÕp nhËn nhãm nμy vμo Quèc tÕ. Nhãm nμy C«ng x·. - 595. kh«ng ®−îc kÕt n¹p vμo Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ. - 599. 448 ¡ng-ghen nhÊn m¹nh nh÷ng tin tøc vÒ sù truy n· cña c¶nh 451 §¹i héi Liªn ®oμn T©y Ban Nha cña Quèc tÕ ë Xa-ra-gèt häp s¸t ®èi víi Cu-n« qua bøc th− cña chÝnh Cu-n« ®Õ ngμy 17 vμo ngμy4 - 11 th¸ng T− 1872. T¹i ®¹i héi cuéc ®Êu tranh gay th¸ng T− 1872 vμ còng qua c¸c b¸o cña I-ta-li-a n÷a. Theo dâi g¾t gi÷a ph¸i Ba-cu-nin vμ nh÷ng ng−êi ñng hé Tæng Héi ®ång viÖc truy n· Cu-n« nh− mét biÓu hiÖn cô thÓ cña sù cÊu kÕt ®· trë nªn quyÕt liÖt. §¹i héi b¸c bá ®ßi hái cña nh÷ng ng−êi cña c¸c chÝnh phñ ph¶n ®éng ch©u ¢u chèng Quèc tÕ, ¡ng- thuéc ph¸i Ba-cu-nin ë Thôy SÜ vÒ viÖc triÖu tËp ngay lËp tøc ghen coi viÖc v¹ch trÇn sù kiÖn nμy cã ý nghÜa hÕt søc lín lao. ®¹i héi toμn thÓ, tuy nhiªn do ¶nh h−ëng cña ph¸i v« chÝnh phñ, Ngμy 23 th¸ng T− 1872 «ng th«ng b¸o vÒ sù kiÖn nμy t¹i phiªn ®¹i héi th«ng qua nghÞ quyÕt ñng hé cña Liªn ®oμn BØ vÒ viÖc häp cña Tæng Héi ®ång. Bμi tin ng¾n vÒ sù truy n· Cu-n« do xem xÐt l¹i §iÒu lÖ chung t¹i ®¹i héi th−êng kú cã xu h−íng ¡ng-ghen viÕt ®· ®−îc c«ng bè trªn b¸o "Eastern Post" sè 187, t¨ng c−êng tù trÞ cña c¸c tæ chøc ®Þa ph−¬ng. §¹i héi b¸c bá ®Ò ngμy 27 th¸ng T− vμ trªn b¸o "Gazettino Rosa" sè 127 ngμy 7 nghÞ cña mét sè ®¹i biÓu thuéc ph¸i Ba-cu-nin xem xÐt l¹i ®iÒu
 10. 1924 1925 chó thÝch chó thÝch 453 Trong thêi gian diÔn ra vô ¸n, ngμy 14 th¸ng Ba, khi tr¶ lêi lÖ cña Liªn ®oμn T©y Ban Nha theo tinh thÇn v« chÝnh phñ. tuy c©u hái cña luËt s− vÒ sè l−îng thμnh viªn cña Quèc tÕ ë §øc, nhiªn, trong khi bÇu cö thμnh phÇn míi cña Héi ®ång liªn ®oμn, Bª-ben ®· nªu ra con sè 1 000 ng−êi. - 602. ph¸i Ba-cu-nin ®· ®¹t ®−îc ®iÒu lμ trong héi ®ång ®−îc bÇu ra 454 Trong bøc th− göi ¡ng-ghen ®Ò ngμy 28 th¸ng Ba 1872, LÝp- th× chñ yÕu lμ c¸c thμnh viªn cña Liªn minh. Sau viÖc Ph. M«-r¬ nÕch ®· viÕt vÒ viÖc vi ph¹m c¸c quy t¾c vÒ thñ tôc tè tông tõ chèi tham gia héi ®ång vμ A. L«-ren-s« rót ra khái héi ®ång trong thêi gian diÔn ra vô ¸n vμ hái vÒ nh÷ng quy t¾c t−¬ng tù thi Héi ®ång liªn ®oμn T©y Ban Nha hoμn toμn r¬i vμo tay ph¸i Êy cña Anh. LÝp-nÕch ®· sö dông nh÷ng tin tøc nhËn ®−îc tõ Ba-cu-nin. ¡ng-ghen trong c¸c bμi ph¸t biÓu trªn b¸o chÝ cña m×nh. ¡ng-ghen nhËn ®−îc nh÷ng tin tøc ®Çu tiªn vÒ tiÕn tr×nh cña ¡ng-ghen nh¾c ®Õn vô ¸n Ti-boãc-n¬ - vô ¸n xö mét ng−êi ®¹i héi tõ bøc th− cña La-ph¸c-g¬ ®Ò ngμy12 th¸ng T− 1872, phiªu l−u lμ ¸c-tua Oãc-t«n, b»ng chøng cø gi¶ vμ giÊy tê gi¶ trong bøc th− nμy, La-ph¸c-g¬ t− b¶n víi «ng vÒ sù tån t¹i ë T©y m¹o «ng nμy (tù nhËn m×nh lμ Rèt-giÐc Ti-boãc-n¬) ®· cè søc Ban Nha mét Liªn minh bÝ mËt vμ mét vμi tin tøc c−êng ®iÖu vª ®Ó nhËn ®−îc quyÒn thõa kÕ. Vô ¸n nμy b¾t ®Çu vμo th¸ng viÖc chiÕn th¾ng ph¸i Ba-cu-nin t¹i ®¹i héi. Sau nμy, khi nhËn N¨m 1871 vμ kÐo dμi ®Õn th¸ng T− 1872. - 602. ®−îc th«ng tin chi tiÕt h¬n vÒ ®¹i héi. ¡ng-ghen ®· ®¸nh gi¸ kÕt 455 Nh©n viÖc xuÊt hiÖn trong t¹p chÝ "Concordia" sè 10, ngμy 7 qu¶ cña nã kh¸c ®i (xem tËp nμy, tr. 625). - 599. th¸ng Ba 1872 bμi b¸o cã tÝnh vu khèng "C¸c M¸c trÝch dÉn 452 C¸c ngμy 11 - 26 th¸ng Ba 1872 t¹i Lai-pxÝch ®· diÔn ra nh− thÕ ®Êy" ("Wie Kari Marx citiert") do L. Bren-ta-n«, mét phiªn toμ xÐt xö Bª-ben, LÝp-nÕch vμ HÐc-nÐt, nh÷ng ng−êi nhμ kinh tÕ t− s¶n ng−êi §øc viÕt, ngμy 23 th¸ng N¸m 1872 nμy bÞ b¾t ngμy 17 th¸ng Ch¹p 1870 v× téi "cã nh÷ng hμnh M¸c viÕt mét bøc th− göi ban biªn tËp b¸o "Volksstaat", ®−îc ®¨ng trªn b¸o nμy sè ra ngμy 1 th¸ng S¸u 1872 ((xem Toμn ®éng chuÈn bÞ ph¶n quèc" (xem chó thÝch 156). Nh÷ng m−u ®å tËp, t.18, 1995, tr.119 -124). Bren-ta-n« cho ®¨ng khuyÕt danh, cña giíi cÇm quyÒn §øc ®Þnh trõng trÞ nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o nh»m lμm mÊt uy tÝn cña M¸c víi t− c¸ch mét häc gi¶, vu c¸o phong trμo c«ng nh©n ®· vÊp ph¶i nhòng hμnh ®éng dòng c¶m «ng vÒ tÝnh thiÕu trung thùc trong khoa häc vμ xuyªn t¹c cña Bª-ben vμ LÝp-nÕch, nh÷ng ng−êi c«ng khai b¶o vÖ nh÷ng tμi liÖu ®· sö dông. Sau khi xuÊt hiÖn trªn tê quan ®iÓm cña m×nh. Bμi ph¸t biÓu cña LÝp-nÕch vμ Bª-ben ®−îc "Volksstaat" bμi M¸c tr¶ lêi bμi b¸o nÆc danh thø hai cña ®¨ng l¹i trªn tê "Volksstaat" vμ lμ mét ph−¬ng tiÖn tuyªn Bren-ta-n« trong t¹p chÝ "Concordia" l¹i ®−îc ®¨ng, mμ tiÕp truyÒn quan träng. sau nã lμ bμi tr¶ lêi cña M¸c ®−îc c«ng bè trªn tê "Volksstaat" MÆc dï viÖc buéc téi kh«ng cã chøng cø, Bª-ben vμ LÝp- sè 63, ngμy 7 th¸ng T¸m 1872 ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, nÕch vÉn bÞ kÕt ¸n 2 n¨m tï giam trong ph¸o ®μi (tÝnh c¶ hai tr.145 - 156). - 602, 625, 665. th¸ng t¹m giam); HÐc-nÐt ®−îc tr¾ng ¸n. Sau vô ¸n LÝp-nÕch, 456 Trªn b¸o ""Eastern Post" sè 185, ngμy 11 th¸ng T− 1872, ®· ®Çu th¸ng S¸u 1872, Bª-ben l¹i bÞ ®−a ra xÐt xö t¹i mét vô ¸n c«ng bè bøc th− cña LÝp-nÕch cã tiªu ®Ò "Vô ¸n Lai-pxÝch" ViÖn míi "v× téi l¨ng nhôc hoμng ®Õ" mμ «ng h×nh nh− ph¹m ph¶i nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c -Lª-nin (Liªn X« cò) kh«ng cã c¸c sè trong khi ph¸t biÓu tr−íc c«ng nh©n Lai-pxÝch, Bª-ben bÞ kÕt cña tê "Morning Post" ("B−u ®iÖn buæi s¸ng"). - 602. ¸n bæ xung thªm 9 th¸ng tï giam vμ bÞ t−íc quyÒn nghÞ sÜ. 457 "Penny Press" ("B¸o 1 pen-ni") ®−îc phæ cËp ë n−íc Anh tõ VÒ vô ¸n Brao-n¬-svai-g¬ xem chó thÝch 318. - 602, 609, sau khi b·i bá lÖ phÝ ®ãng dÊu vμo n¨m 1855, thø lÖ phÝ ®· lμm 726. cho b¸o chÝ ph¶i t¨ng gi¸ mét c¸ch ®Æc biÖt vμ lμm cho chóng
 11. 1926 1927 chó thÝch chó thÝch trõ chi bé sè 12, vμ còng ph¶n ®èi c¶ viÖc kÕt n¹p c¸c phÇn tö t− kh«ng ®Õn ®−îc víi ®«ng ®¶o quÇn chóng. Nh÷ng tê b¸o nμy s¶n vμo c¸c chi bé cña Quèc tÕ (xem chó thÝch 433), buéc téi Doãc- kh¸c biÖt víi b¸o chÝ cò ®¾t gi¸ bëi gi¸ rÎ vμ sè l−îng lín. - g¬ vμ chi bé sè 1 mμ «ng nμy l·nh ®¹o vÒ nh÷ng hμnh ®éng ph©n 603. liÖt. BÊt chÊp c¶ nh÷ng quy t¾c hiÖn hμnh. e, ®Æc biÖt ®· lªn 458 Trong bøc th− göi ¡ng-ghen ngμy 19 th¸ng T− 1872 LÝp-nÕch tiÕng ph¶n ®èi viÖc khai trõ chi bé sè 12, vμ còng ph¶n ®èi c¶ viÖc l¹i cho biÕt ban biªn tËp b¸o "Volksstaat" cã ý ®Þnh trong thêi kÕt n¹p c¸c phÇn tö t− s¶n vμo c¸c chi bé cña Quèc tÕ (xem chó gian gÇn nhÊt sÏ xuÊt b¶n "Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n" thÝch 433), buéc téi Doãc-g¬ vμ chi bé sè 1 mμ «ng nμy l·nh ®¹o thμnh mét cuèn s¸ch riªng vμ yªu cÇu göi cho lêi tùa nh− ®· vÒ nh÷ng hμnh ®éng ph©n liÖt. BÊt chÊp c¶ nh÷ng quy t¾c hiÖn høa. M¸c vμ ¡ng-ghen ®· viÕt xong lêi tùa cho Ên phÈm míi hμnh. Õch-ca-ri-ót kh−íc tõ viÖc göi tíi Mü nh÷ng nghÞ quyÕt vμo ngμy 24 th¸ng S¸u 1872 ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr. ®−îc nh¾c tíi cña Tæng Héi ®ång, ®ång thêi ch¼ng nh÷ng tuyªn 127 - 129). - 603, 625. bè trong c¸c bøc th− (®Æc biÖt lμ th− 459 Bøc th− nμy vμ c¸c b¶n th«ng b¸o cña ¡ng-ghen t¹i phiªn häp göi nhμ ho¹t ®éng tiÓu t− s¶n £-li-èt-t¬) r»ng «ng ta kh«ng t¸n cña Tæng Héi ®ång ngμy 7 th¸ng N¨m 1872 ((xem Toμn tËp, thμnh c¸c nghÞ quyÕt t.18, 1995, tr. 884 - 888) lμ dùa trªn c¬ së nh÷ng tin tøc nhËn nμy, mμ cßn tuyªn bè r»ng nh÷ng tμi liÖu nμy vμ nh÷ng bøc th− ®−îc cña La-ph¸c-g¬, ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn sù thÊt b¹i t¹i ®¹i cña chi bé sè 12 héi cña nh÷ng m−u ®å cña ph¸i Ba-cu-nin ®ßi xem xÐt l¹i ®iÒu tuång nh− chèng l¹i Tæng Héi ®ång. Hμnh vi nμy cña Õch-ca- lÖ cña Liªn ®oμn T©y Ban Nha theo tinh thÇn v« chÝnh phñ. Sau ri-ót ®· lμm cho c¸c phÇn tö c¶i l−¬ng phÊn chÊn vμ lμm cho khi nhËn ®−îc tÝn tøc chÝnh x¸c h¬n vÒ diÔn biÕn cña §¹i héi mét sè chi bé dao ®éng khã x¸c ®Þnh ®óng quan ®iÓm cña Xa-ra-gèt (xem chó thÝch 451), vμ ®Æc biÖt lμ vÒ nghÞ quyÕt cña m×nh. ®¹i héi, vÉn ñng hé ®ßi hái cña Liªn ®oμn BØ vÒ viÖc xem xÐt l¹i Ngμy 23 th¸ng T− 1872 t¹i phiªn häp cña Tæng Héi ®ång §iÒu lÖ chung (xem chó thÝch 357), ¡ng-ghen ®· thay ®æi c¸ch ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ kÕt qu¶ ®¹i héi, ®iÒu mμ «ng ®· th«ng b¸o M¸c ®−îc giao viÖc chuÈn bÞ th«ng b¸o cô thÓ vÒ lËp tr−êng cho LÝp-nÕch vμo ngμy 22 th¸ng N¨m 1872 (xem tËp nμy, tr. cña Õch-ca-ri-ót. - 606, 629. 625). - 604. 462 Theo yªu cÇu cña M¸c vμ bÊt chÊp c¸c thñ lÜnh c¬ héi chñ 460 Cã ý nãi ®Õn bμi b¸o "Tin tøc tõ BÐc-lin" ®¨ng trªn tê "Daily nghÜa cña ph¸i C«ng liªn, ®Çu th¸ng Hai 1866 Õch-ca-ri-ót ®· News" sè ra ngμy 9 th¸ng T− 1872. - 605. ®−îc cö gi÷ chøc vô tæng biªn tËp b¸o "Commonwealth", c¬ 461 Bøc th− nμy cña M¸c lμ th− tr¶ lêi bøc th− cña Õch-ca-ri-ót quan ng«n luËn chÝnh thøc cña Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc ngμy 2 th¸ng N¨m mμ «ng nμy viÕt nh©n viÖc th¶o luËn l¹i tÕ. ñng hé Õch-ca-ri-ót trong cuéc ®Êu tranh néi bé trong ban Tæng Héi ®ång vÒ c¸ch xö lý cña «ng ta trong viÖc gi¶i quyÕt biªn tËp, M¸c ®· ph¶n ®èi viÖc ®−a «ng ta ra khái ban biªn tËp vÊn ®Ò ph©n liÖt trong Liªn ®oμn Mü. b¸o vμ thu xÕp ®−îc viÖc ®−a «ng ta vμo vÞ trÝ tæng biªn tËp. Sau khi Tæng Héi ®ång th«ng qua vμo ngμy 5 vμ 12 th¸ng Ba Trong th¸ng ChÝn - th¸ng M−êi 1867 vÊn ®Ò r¾c rèi gi÷a 1872 c¸c nghÞ quyÕt do M¸c ®−a ra vÒ sù ph©n liÖt trong Liªn Phèc-x¬ vμ Õch-ca-ri-ót ®−îc th¶o luËn t¹i Tæng Héi ®ång. Phèc- ®oμn Mü vμ b»ng c¸ch ®ã ñng hé c¸nh v« s¶n cña Liªn ®oμn B¾c x¬ buéc téi Õch-ca-ri-ót r»ng b»ng nh÷ng bμi tin vÒ §¹i héi L«- Mü mμ ®¹i diÖn lμ Héi ®ång liªn ®oμn lËp thêi. H©y-d¬ (bÝ th− héi dan ®¨ng trªn tê "Times" sè ra ngμy 6 - 11 th¸ng ChÝn hμm chøa ®ång) vf Õch-ca-ri-ót (bÝ th− phô tr¸ch vÒ n−íc Mü) ®· ®øng trªn nh÷ng nhËn xÐt mØa mai ®èi víi chuyÖn v¨n vÎ r−êm rμ cña c¸c quan ®iÓm c¬ héi chñ nghÜa khi ®· tho¶ hiÖp ®−îc víi c¸c phÇn tö ®¹i biÓu ph¸i Pru-®«ng Ph¸p, «ng ta ®· lμm cho mét sè ®¹i biÓu tiÓu t− s¶n. Õch-ca-ri-ót, ®Æc biÖt ®· lªn tiÕng ph¶n ®èi viÖc khai
 12. 1928 1929 chó thÝch chó thÝch tøc giËn. M¸c ®· bªnh vùc Õch-ca-ri-ót. - 606, 630. bμi b¸o nμy. - 609. 463 Cã ý nãi vÒ viÖc Õch-ca-ri-ót c«ng bè trªn tê b¸o Mü "World" 468 LÝp-nÕch sö dông tμi liÖu nhËn ®−îc cña ¡ng-ghen, truyÒn ®¹t ("ThÕ giíi") bμi b¸o vÒ Héi nghÞ Lu©n §«n trong ®ã cã nªu ra l¹i trong môc "B×nh luËn chÝnh trÞ" trªn tê "Volksstaat" sè 40, nhiÒu nghÞ quyÕt cña héi nghÞ, mÆc dï ®· cã quyÕt ®Þnh hiÖn ngμy 18 th¸ng N¨m 1872 d−íi tiªu ®Ò "Neustes StÜckchen deutscher Cultur - fÜr die "verkommenen" Französen" ("TiÕng hμnh cña héi nghÞ lμ kh«ng ®−îc Ên hμnh c¸c nghÞ quyÕt nμy mμ kh«ng cã chØ dÉn ®Æc biÖt cña Tæng Héi ®ång. Sau khi mét uû ban nãi cuèi cïng cña nÒn v¨n ho¸ §øc - dμnh cho nh÷ng ng−êi Ph¸p do Tæng Héi ®ång chØ ®Þnh do I-ung lμm chñ tÞch ®Ó thÈm ®Þnh "®· tho¸i ho¸""). - 610. hiÖn t−îng nμy, t¹i phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ngμy 30 th¸ng 469 Trªn tê "Volksstaat" c¸c sè 10 - 13, 15 vμ 19, c¸c ngμy 3, 7, Giªng 1872, Õch-ca-ri-ót ®· bÞ khiÓn tr¸ch (xem tËp nμy, tr. 631- 10, 14, 21 th¸ng Hai vμ 6 th¸ng Ba 1872 ®· ®¨ng l¹i tõ tê 633). - 606. "Volksstaat" ("NguyÖn väng cña d©n téc") cña c«ng nh©n ¸o 464 Thμnh viªn cña Ban ChÊp hμnh trung −¬ng lμ Gri-g«-ri, lo¹t bμi b¸o khuyÕt danh d−íi tiªu ®Ò "VÊn ®Ò nhμ ë" ("Die trong bøc th− göi Õch-ca-ri-ót ®Ò ngμy 30 th¸ng M−êi mét Wohnungsfrage"); t¸c gi¶ cña lo¹t bμi b¸o nμy lμ A. Muyn-bÐc- 1871, ®· buéc téi c¸c ®¹i biÓu cña chi bé sè 1 (xem chó thÝch g¬, mét ng−êi thuéc ph¸i Pru-®«ng cña ¸o. Ngμy 22 th¸ng 330) vÒ nh÷ng hμnh ®éng ph©n liÖt. - 607. N¨m 1872, ¡ng-ghen ®· göi cho LÝp-nÕch th− trqr lêi cña 465 ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn bμi tin cña La-ph¸c-g¬ vÒ §¹i héi Xa- m×nh ®èi víi c¸c bμi b¸o cña Muyn-bÐc-g¬, bμi tr¶ lêi nμy lμ ra-gèt cña Liªn ®oμn T©y Ban Nha (xem chó thÝch 451) ®−îc ch−¬ng cuèi cña t¸c phÈm "VÒ vÊn ®Ò nhμ ë" ((xem Toμn tËp, c«ng bè trªn b¸o "Emancipacion" sè 44, ngμy 13 th¸ng T− 1872 t.18, tr. 287 -315). - 610. vμ th«ng b¸o vÒ nh÷ng phiªn häp ®Çu cña ®¹i héi. VÒ viÖc 470 §©y lμ nãi vÒ viÖc b¾t gi÷ bèn thμnh viªn cña Héi ®ång liªn m×nh lμ t¸c gi¶ cña bμi tin nμy, La-ph¸c-g¬ ®· th«ng b¸o víi ®oμn §an M¹ch (Ban ChÊp hμnh trung −¬ng) cña Quèc tÕ, ¡ng-ghen trong bøc th− ®Ò ngμy 12 th¸ng T− 1871. - 609. trong ®ã cã tæng biªn tËp b¸o "Socialisten" Pi-«, do c¶nh s¸t 466 Cã ý nãi vÒ nh÷ng bμi tin cña La-ph¸c-g¬ vÒ §¹i héi Xa-ra-gèt tiÕn hμnh vμo ®ªm 4 r¹ng ngμy 5 th¸ng N¨m 1872, sau khi cña Liªn ®oμn T©y Ban Nha ®¨ng trªn tê b¸o Bruy-xen gi¶i t¸n cuéc biÓu t×nh cña c«ng nh©n. - 611. "Liberte" d−íi tiªu ®Ò "T©y Ban Nha". Bμi tin ®Çu ®−îc viÕt 471 VÒ b¶n th«ng b¸o do ¡ng-ghen viÕt "VÒ viÖc truy n· uû viªn ngμy 9 th¸ng T−, ®−îc c«ng bè trªn tê "LibertÐ" sè 17, ngμy 28 cña Quèc tÕ Tª-«-®o Cu-n«" xem chó thÝch 448. th¸ng T− 1872 vμ ®−îc in l¹i trªn tê "Volksstaat" sè 36 ngμy 4 VÒ ý ®å cña ChÝnh phñ I-ta-li-a trong viÖc gÊy ra ®¸m ch¸y th¸ng N¨m 1872. ë ViÖn hμn l©m n«ng häc Mi-la-n« ®Ó buéc téi c¸c thμnh viªn cña Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ, ®· ®−îc ¡ng-ghen th«ng Bμi tin th− hai víi néi dung v¹ch trÇn Liªn minh bÝ mËt, b¸o t¹i phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ngμy 30 th¸ng T− 1872; ®−îc c«ng bè trªn tê "LibertÐ" sè 18, ngμy 5 th¸ng N¨m vμ th«ng b¸o nμy ®−îc ®¨ng trong b¸o c¸o vÒ phiªn häp cña Héi ®−îc ®¨ng l¹i trªn tê "Volksstaat" sè 11, ngμy 22 th¸ng N¨m ®ång trªn tê "Eastern Post" sè 188, ngμy 4 th¸ng N¨m 1872, - 1872. - 609, 613, 623. 612. 467 Trªn b¸o "Volksstaat" c¸c sè 35 vμ 36 ngμy 1 vμ 4 th¸ng N¨m 472 Trong bøc th− göii ¡ng-ghen ®Ò ngμy 6 th¸ng N¨m 1872, Cu- 1872 b¾t ®Çu c«ng bè b¶n dÞch bμi b¸o cña luËt gia ng−êi Ph¸p n« th«ng b¸o r»ng «ng ta buéc ph¶i ch¹y khái n−íc §øc, sau E.A. C«n-l¬ "NÒn céng hoμ vμ ph¶n c¸ch m¹ng". MÆc dï cã sù khi ®−îc biÕt r»ng c¶nh s¸t Phæ ®ang truy t×m «ng. - 615. ph¶n ®èi cña ¡ng-ghen, tê "Volksstaat" vÉn tiÕp tôc c«ng bè
 13. 1930 1931 chó thÝch chó thÝch 473 Bøc th− nμy do ¡ng-ghen viÕt ®Ó tr¶ lêi th− cña Héi Phe-ra de la FÐderation jurassienne" sè 6, ra ngμy 10 th¸ng N¨m 1872, ®−îc viÕt ®Ó tr¶ lêi bμi tin cña La-ph¸c-g¬ trªn tê cña nghiªn cøu ®Ò ngμy 27 th¸ng T− 1872. "LibertÐ", ngμy 5 th¸ng N¨m (xem chó thÝch 466). Trong bμi Th«ng b¸o vÒ viÖc thμnh lËp héi nμy víi ý ®Þnh tæ chøc tin ng¾n Êy ®· gi¶i ®o¸n bÝ danh (Pa-bl« Ph¸c-g¬) mμ La-ph¸c- nh− lμ mét chi héi cña Quèc tÕ, ®· ®−îc göi tíi cho ¡ng-ghen g¬ dïng khi ho¹t ®éng ë T©y Ban Nha. Trong bμi tin ng¾n cßn ngμy 3 th¸ng Ba 2872. Trong th«ng b¸o nμy cã mét sè ®iÒu hμm chøa c¶ nh÷ng ®iÒu c«ng kÝch vu khèng ®èi víi M¸c, ¡ng- minh chøng ¶nh h−ëng cña chñ nghÜa v« chÝnh phñ, ®Æc biÖt ghen vμ XÐc-rai-¬. - 623. trong ®ã cã nãi vÒ viÖc héi vÉn gi÷ quyÒn tù quyÕt. ¸u khi ¡ng- 477 Cã lÏ ¡ng-ghen ®· göi cho LÝp-nÕch b¸o c¸o vÒ phiªn häp cña ghen gi¶i thÝch vÒ nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc Quèc tÕ ((xem Tæng Héi ®ång, ®−îc ®¨ng trªn tê "Eastern Post" sè ra ngμy 12 Toμn tËp, t.18, 1995, tr.99 -100) c¸c thμnh viªn cña héi ®· th¸ng N¨m 1872. B¸o "Eastern Post" ra mét ngμy hai sè - buæi hoμn toμn ®ång ý víi c¸c nguyªn t¾c cña nh÷ng tμi liÖu cã tÝnh s¸ng vμ buæi chiÒu. - 623. c−¬ng lÜnh cña Héi liªn hiÖp. §iÒu lÖ cña héi ®· ®−îc ra phï 478 ¡ng-ghen cã ý ®Õn nghÞ quyÕt cña §¹i héi Xa-ra-gèt lÇn thø hîp víi c¸c nguyªn t¾c cña §iÒu lÖ chung. Theo ®Ò nghÞ cua IX cña Liªn ®oμn T©y Ban Nha "Tæ chøc chung cña c«ng ¡ng-ghen, ngμy 7 th¸ng N¨m 1872 Tæng Héi ®ång ®· kÕt n¹p nh©n", ®−îc th«ng qua d−íi søc Ðp cña ph¸i héi Phe-ra vμo Quèc tÕ. Ba-cu-nin. Trong nghÞ quyÕt nμy, ®¹i héi t¸n thμnh nghÞ quyÕt B¶n s¬ th¶o gèc cña th− tr¶ lêi nμy ®−îc ¡ng-ghen viÕt cña ®¹i héi Liªn ®oμn BØ diÔn ra ngμy 24 vμ 25 th¸ng Ch¹p trªn trang giÊy thø ba cßn bá trèng cña bøc th− cña Héi, ngμy 1871 (xem chó thÝch 375) vÒ viÖc xem xÐt l¹i §iÒu lÖ chung cña 27 th¸ng T− 1872. Trªn trang 4 cã hμng ch÷ cña ¡ng-ghen: Quèc tÕ t¹i ®¹i héi toμn thÓ gÇn ntjvf ñng hé viÖc t¨ng thªm "Phe-ra, ngμy 27 th¸ng T− 72. Ph©n héi Phe-ra. RÊt quan quyÒn tù quyÕt cña liªn ®oμn ®Þa ph−¬ng vμ h¹ thÊp Tæng Héi träng ngμy 10 th¸ng N¨m". ë trang 2: "Th«ng qua phiªn häp ®ång xuèng møc chi ®ãng vai trß cña mét uû ban th«ng tin ngμy 7 th¸ng N¨m 72". - 621. b×nh th−êng. - 625. 474 Cã ý nãi ®Õn bøc th− do V.Slª-b¸c thay mÆt ph©n héi §øc cña 479 Cã ý nãi vÒ bμi x· luËn trªn tê "Thêi míi" sè 106, ngμy 23 th¸ng Quèc tÕ ë VÐc-vi-ª viÕt göi cho LÝp-nÕch ®Ò ngμy 29 th¸ng T− T− (5 th¸ng N¨m) 1872, trong ®ã cã th«ng b¸o vÒ viÖc xuÊt b¶n 1872 vμ ®−îc LÝp-nÕch chuyÓn l¹i cho ¡ng-ghen. Cïng víi b»ng tiÕng Nga tËp ®Çu bé "T− b¶n". - 627. nh÷ng tin tøc vÒ t×nh h×nh cña Liªn ®oμn BØ. Slª-b¸c ®· th«ng 480 Cã ý nãi c¸c bøc th− cña Õch-ca-ri-ót vμ H©y-d¬ göi c¸c thμnh b¸o vÒ quan ®iÓm cña mét trong nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o cña Héi viªn cña chi bé sè 12 ®· bÞ Tæng Héi ®ång khai trõ ra khái ®ång Liªn ®oμn BØ lμ Hin-x¬n, ng−êi ®· giíi thiÖu cho c¸c uû Quèc tÕ, trong ®ã hä tuyªn bè kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh viªn §øc cña Quèc tÕ t¹i BØ ®Ó tiÕp nhËn c¬ cÊu tæ chøc cña nμy. Bøc th− cña H©y-d¬ ®−îc c«ng bè trªn bμo "Socialiste" Liªn minh c«ng nh©n toμn §øc thuéc ph¸i L¸t-xan vμ kh−íc ngμy 18th¸ng N¨m 1872. - 628. tõ ho¹t ®éng chÝnh trÞ. - 622. 481 Nãi vÒ bøc th− cña Õch-ca-ri-ót göi LÝp-nÕch ngμy 20 th¸ng 475 Trong th− göi LÝp-nÕch ®Ó ngμy17 th¸ng T− 1872, Doãc-g¬ N¨m 1872, ®−îc viÕt nh©n viÖc th¶o luËn t¹i Tæng Héi ®ång vÒ viÕt r»ng b»ng nh÷ng hμnh ®éng cña m×nh Õch-ca-ri-ót ®· lËp tr−êng quan ®iÓm cña «ng ta vμ H©y-d¬ trong vÊn ®Ò ph©n cñng cè ®Þa vÞ cña c¸c phÇn tö tiÓu t− s¶n trong Liªn ®oμn B¾c liÖt t¹i Liªn ®oμn Mü. Xem tËp nμy, tr. 605 - 607 vμ 894-898. - Mü (xem chó thÝch 461). - 622. 476 ®©y lμ nãi vÒ bμi tin ng¾n cña ban biªn tËp trªn tê "bulletin 630.
 14. 1932 1933 chó thÝch chó thÝch tËp ®Çu bé "T− b¶n" (xem chó thÝch 522). - 639. 482 Uû ban träng tμi - ®−îc bÇu ra t¹i phiªn häp cña Tæng héi 487 Cã ý nãi ®Õn c¸i gäi lμ vô ¸n Nª-sa-Ðp - vô ¸n giíi thanh niªn ®ång ngμy 13 th¸ng Hai 1872 gåm 7 ng−êi. V. Vru-b¬-lÐp-xki häc sinh bÞ buéc téi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng bÝ mËt ®−îc xÐt xö ë ®−îc chØ ®Þnh lμm chñ tÞch Uû ban. Uû ban ®−îc quyÒn ®−a ra Pª-tÐc-bua trong th¸ng B¶y -th¸ng T¸m 1871. Chi tiÕt vÒ vô nh÷ng quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc ®· ®−îc ¸n nμy xem Toμn tËp, t. 18, 1995, tr. 537 - 592. - 639, 682. bμn b¹c; chØ ®−îc phÐp ®−îc quyÒn kh¸ng c¸o lªn Tæng héi 488 T¹i phiªn häp cña Tæng héi ®ång, H©y-d¬ ®· b¸o c¸o vÒ c«ng ®ång trong tr−êng hîp khai trõ ra khái Héi liªn hiÖp c«ng t¸c cña Héi ®ång liªn ®oμn l©m thêi cña c¸c chi héi B¾c Mü nh©n quèc tÕ. - 633. trong th¸ng T− 1872, do th− ký cña «ng lμ Ch. PrÕt-sing viÕt; 483 §©y lμ nãi vÒ lêi hiÖu triÖu cña Héi ®ång liªn ®oμn ph©n liÖt (uû trong b¸o c¸o cã th«ng b¸o vÒ thÊt b¹i cña nh÷ng ý ®å ®ßi tho¶ ban sè 2) do c¸c phÇn tö tiÓu t− s¶n thμnh lËp sau khi cã sù ph©n hiÖp víi héi ®ång ph©n liÖt trªn c¬ së cña nh÷ng nghÞ quyÕt liÖt trong Liªn ®oμn Mü cña Quèc tÕ vμo th¸ng Ch¹p 1871 (xem cña Tæng héi ®ång ra ngμy 5 vμ 12 th¸ng Ba 1872 ((xem Toμn chó thÝch 391), héi ®ång nμy giμnh ®−îc sù l·nh ®¹o toμn Liªn tËp, t.18, 1995, tr. 72 - 75). - 641. ®oμn. Lêi hiÖu triÖu ®−îc c«ng bè trªn tê "Woodhull and Claflin's 489 V× ph¶n béi nghÞ quyÕt nμy nªn H©y-d¬ kh«ng ®−a v¨n b¶n Weekly" sè 25, ngμy 4 th¸ng N¨m 1872, ý kiÕn ph©n tÝch cô thÓ nghÞ quyÕt vμo biªn b¶n cña Tæng héi ®ång. V¨n b¶n nghÞ quyÕt vÒ lêi hiÖu triÖu nμy, xem trong bμi b¸o cña ¡ng-ghen "Quèc tÕ ë chØ ®−îc gi÷ l¹i trong phÇn ghi chÐp cña M¸c, mμ «ng ghi l¹i Mü" ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr. 130 - 139). - 634. nh©n viÖc th¶o luËn vÊn ®Ò vÒ sù ph©n liÖt trong Liªn ®oμn Mü, 484 §¹i héi Liªn ®oμn BØ, diÔn ra ë Bruy-xen vμo ngμy 19 - 20 vμ c¶ trong bøc th− chÝnh thøc ®−îc göi cho L¬-Mót-xuy ë Mü th¸ng N¨m 1872, ®· xem xÐt dù th¶o ®iÒu lÖ do Héi ®ång liªn vμ ®−îc ®¨ng trªn tê "New - York Union" ("Liªn minh Niu Oãc") ®oμn BØ th¶o ra theo sù uû th¸c cña ®¹i héi liªn ®oμn diÔn ra ngμy 17 th¸ng S¸u 1872 d−íi tiªu ®Ò "Th«ng b¸o chÝnh thøc cña ngμy 24 - 25 th¸ng Ch¹p 1871. Theo dù th¶o nμy, do mét uû Tæng héi ®ång cña Héi ®ång liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ". - 641. viªn cña héi ®ång, mét ng−êi theo ph¸i Ba-cu-nin lμ Gin-x¬ 490 Cã ý nãi Toμ th−îng thÈm chuÈn y håi cuèi th¸ng N¨m 1872 th¶o ra, th× trªn thùc tÕ viÖc b·i bá Tæng héi ®ång ®· ®−îc ®−a t¹i §re-x®en b¶n ¸n cña toμ ¸n Lai-pxÝch diÔn ra ngμy 11 -26 ra. Sau cuéc tranh luËn s«i næi, ®¹i héi ®· quyÕt ®Þnh th¶o th¸ng Ba 1872 (xem chó thÝch 452). - 642. luËn dù th¶o nμy trong c¸c chi héi vμ sau ®ã sÏ th«ng qua 491 Cã ý nãi vÒ b¶n danh s¸ch c¸c ®¶ng viªn cña §¶ng c«ng nh©n quyÕt ®Þnh cuèi cïng t¹i ®¹i héi bÊt th−êng cña liªn ®oμn vμo d©n chñ - x· héi §øc, ®ång thêi còng lμ thμnh viªn cña Quèc tÕ th¸ng B¶y 1872 (xem chó thÝch 517). - 636, 640, 646, 655, 662. mμ LÝp-nÕch nªu ra trong bøc th− göi ¡ng-ghen ®Ò ngμy 4 485 Trong bøc th− ®Ò ngμy 15 (27) th¸ng Ba 1872, §a-ni-en-x¬n th¸ng S¸u1872, c¸c thμnh viªn nμy gióp cho viÖc liªn hÖ víi ®· th«ng b¸o víi M¸c r»ng, sau 11 th¸ng bÞ giam gi÷ trong tï. Tæng héi ®ång trong thêi gian Bª-ben vμ LÝp-nÕch bÞ tï giam. - L«-pa-tin ®· ®−îc tr¶ tù do víi cam kÕt kh«ng ®−îc rêi khái I- 644. r¬-cót-xc¬. - 638. 492 ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn tuyªn bè tê "Bulletin de la FÐderation 486 ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c -Lª-nin (Liªn X« cò) kh«ng cã jurassienne" sè 6, ngμy 10 th¸ng N¨m 1872 cho r»ng ban biªn bøc th− cña M¸c göi V. O.Ba-nèp. M¸c, nh− ®· râ qua bøc th− tËp cã quyÒn sö dông nh÷ng bøc th− cña ¡ng-ghen viÕt vμo tr¶ lêi cña Ba-ra-nèp ngμy 10 (22) th¸ng S¸u 1872, ®· yªu cÇu mïa thu 1871 göi "Nh÷ng ng−êi I-ta-li-a cña «ng". Ca-phi-e-r« göi cho «ng nh÷ng tin tøc vÒ viÖc Ba-cu-nin dÞch ra tiÕng Nga ®· chuyÓn nh÷ng bøc th− nμy cho tæng biªn tËp b¸o chÝ Ghi-
 15. 1934 1935 chó thÝch chó thÝch «m. - 646, 651. quyÕt ®· chøng minh sù cÇn thiÕt cña sù tån t¹i cña Tæng héi 493 Trªn b¸o "Emancipacion" c¸c sè 52 vμ 53, ngμy 8 vμ 15 th¸ng ®ång vμ cña viÖc cñng cè nã. §¹i héi kªu gäi tÊt c¶ c¸c liªn S¸u 1872 ®· c«ng bè bμi b¸o d−íi nhan ®Ò "El progecto belga ®oμn gióp Héi liªn hiÖp tho¸t khái ho¹t ®éng ph¸ ho¹i tæ chøc de Ðstatutos gÐneralÐ" ("B¶n dù th¶o cña BØ vÒ §iÒu lÖ cña ph¸i v« chÝnh phñ vμ qua ®ã lªn tiÕng ph¶n ®èi dù th¶o chung"), trong ®ã phª ph¸n gay g¾t b¶n dù th¶o ®iÒu lÖ do Héi ®iÒu lÖ do Héi ®ång liªn ®oμn BØ ®−a ra (xem chó thÝch 484). - ®ång liªn ®oμn BØ th¶o ra (xem chó thÝch 484). - 646, 655. 655. 494 Ngμy 15 th¸ng S¸u 1872 LÝp-nÕch b¾t ®Çu thêi h¹n bÞ giam 500 M¸c trÝch dÉn bøc th− cña N.Ph. §a-ni-en-x¬n ngμy 23 th¸ng gi÷ t¹i ph¸o ®μi Gu-bÐc-tu-xbuèc do bÞ kÕt ¸n trong vô ¸n Lai- N¨m (4 th¸ng S¸u) 1872. Nh÷ng tin tøc vÌ xuÊt b¶n b¶n dÞch pxÝch (xem chó thÝch 452). ¤ng bÞ giam ®Õn trung tuÇn th¸ng ra tiÕng Nga cña tËp ®Çu bé "T− b¶n" còng ®−îc lÊy tõ bøc th− T− 1874. - 647. nμy. - 656. 495 Cã ý nãi vÒ bμi b¸o "BÇu cö ngμy 12 th¸ng N¨m" ®¨ng trªn tê 501 Ngμy 7 th¸ng S¸u 1822, Doãc-g¬ th«ng b¸o víi M¸c r»ng thñ "Bulletin de la FÐderation jurassienne" sè 6, ngμy 10 th¸ng quü cña Héi ®ång liªn ®oμn l©m thêi cña c¸c ph©n chi héi B¾c Mü N¨m 1872. - 648. lμ Ni-c«n-x¬n ®· kh«ng cã mÆt t¹i c¸c phiªn häp cña héi ®ång vμ 496 ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn bμi b¸o cña U-tin "Chñ nghÜa liªn bang v× vËy mμ ®Æt héi ®ång vμo t×nh tr¹ng cùc kú khã kh¨n. - 657. hay sù tËp trung ho¸" ®−îc ®¨ng trªn tê "ÐgalitÐ" sè 9 - 10, 502 Trong bøc th− ®Ò ngμy 29 th¸ng S¸u 1872, HÐc-nÐt ®· th«ng ngμy 7 th¸ng N¨m 1872. Trong bμi b¸o nμy khi tr×nh bμy b¸o r»ng «ng sÏ göi cho ¡ng-ghen ®Ó nghiªn cøu bøc th− cña nh÷ng quan ®iÓm liªn bang cña m×nh U-tin ®· lªn tiÕng ph¶n B«-rót-tau, trong ®ã B«-rót-tau yªu cÇu chi cho «ng ta t− liÖu ®èi sù tËp trung ho¸ ®· ®−îc Ên ®Þnh b»ng dù th¶o hiªn ph¸p "®Ó ®Êu tranh chèng Ba-cu-nin". - 658. míi cña Liªn bang Thôy SÜ. - 650. 503 Cã ý nãi ®Õn sè ®Æc biÖt cña tê "Bulletin de la FÐderation 497 B¶n b¸o c¸o cña Héi ®ång liªn ®oμn l©m thêi vÒ th¸ng N¨m jurassienne" sè 10 - 11, ngμy 15 th¸ng S¸u 1872, trong ®ã c«ng 1872 ®−îc göi kÌm theo bøc th− cña Doãc-g¬ göi M¸c ®Ò ngμy bè c¸c bμi tr¶ lêi cña nhiÒu ng−êi thuéc ph¸i Ba-cu-nin ®èi víi 7 th¸ng S¸u, - 654. bμi "C¸i gäi lμ nh÷ng sù ph©n liÖt trong Quèc tÕ" (trong ®ã cã 498 Trªn bμo "Emancipacion" sè 43 ngμy 6 th¸ng T− 1872 ®· c«ng bμi cña Ma-l«ng, Ba-cu-nin, Ghi-«m vμ v.v.), cã c¶ sù c«ng kÝch bè c¸c nghÞ quyÕt cña Tæng héi ®ång vÒ sù ph©n liÖt trong Liªn cña ban biªn tËp ®èi víi La-ph¸c-g¬ nh©n viÖc «ng nμy v¹ch ®oμn Mü (xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr.72 - 75). Trong lêi tùa cña trÇn ho¹t ®éng cña Liªn minh bÝ mËt ë T©y Ban Nha. - 659. 504 Cã ý nãi vÒ bμi b¸o "La burguesia y la Internacional en los ban biªn tËp cã nªu lªn ý nghÜa lín lao cña nh÷ng nghÞ quyÕt Êy Estados - Uniddos" ("Giai cÊp t− s¶n vμ Quèc tÕ ë Mü"), ®−îc ®èi víi c¸c tæ chøc cña Quèc tÕ trong cuéc ®Êu tranh cña hä víi c«ng bè trªn tê "Emancipacion" sè 54, ngμy 22 th¸ng S¸u nh÷ng ý ®å cña c¸c chóng t«i gia t− s¶n lîi dông phong trμo 1872. Trong bμi b¸o nμy m−u ®å cña ph¸i c¶i l−¬ng t− s¶n lîi c«ng nh©n vμo môc ®Ých cña m×nh. - 655. dông tæ chøc cña Quèc tÕ ë Mü vμo nh÷ng lîi Ých cña m×nh ®· 499 M¸c cã ý nãi ®Õn nghÞ quyÕt IV "Chèng viÖc bμi bá Tæng héi bÞ v¹ch trÇn. Bμi b¸o ®−îc viÕt dùa trªn nh÷ng t− liÖu mμ ®ång" do ®¹i héi cña liªn ®oμn vïng thuéc hÖ thèng ng«n ng÷ ¡ng-ghen göi cho La-ph¸c-g¬. - 663. la-tinh th«ng qua t¹i Viªn ngμy2 - 3 th¸ng S¸u 1872 vμ ®−îc 505 Bøc th− cña Ba-cu-nin göi chñ biªn b¸o "Bulletin de la c«ng b« trªn "ÐgalitÐ" sè 12, 13 th¸ng S¸u 1872. Trong nghÞ
 16. 1936 1937 chó thÝch chó thÝch 511 §iÒu 1 cña môc V - "§oμn thÓ, chi bé vμ tiÓu tæ ®Þa ph−¬ng" FÐderation jurassienne" ®−îc ®¨ng trªn b¸o nμy sè 10 - 11, cña Quy chÕ tæ chøc (xem Toμn tËp, t.17, 1994, tr.592) t−¬ng ngμy 15 th¸ng S¸u 1872 (xem chó thÝch 503), sau ®ã ®−îc xuÊt øng víi ®iÒu 14 cña Quy chÕ do §¹i héi Gi¬-ne-v¬ (1866) cña b¶n thμnh Ên phÈm riªng.- 663. Quèc tÕ th«ng qua. - 668. 506 Trong lÇn xuÊt b¶n riªng ch−¬ng ®Çu t¸c phÈm "VÒ vÊn ®Ò nhμ 512 §¹i héi La Hay, diÔn ra vμo c¸c ngμy 2 -7 th¸ng ChÝn 1872, ë" do nhμ xuÊt b¶n "Volksstaat" Ên hμnh vμo n¨m 1872, ¡ng- ph¶i cñng cè c¸c nghÞ quyÕt cña Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871 ghen ®· nhËn xÐt vÒ c©u: "PhÇn lîi tøc ®èi víi t− b¶n chØ chøa b»ng c¸c nghÞ quyÕt cña m×nh, ®Æc biÖt lμ nghÞ quyÕt vÒ hμnh ®ùng trong tiÒn thuª nhμ khi ng«i nhμ bÞ g¸nh nÆng nî nÇn ®éng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n vμ vÒ cuéc ®Êu tranh cÇm cè" nh− sau: "§èi víi nhμ t− b¶n, ng−êi mua ng«i nhμ ®· chèng nghÞ quyÕt vÒ hμnh ®éng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng lμm xong, th× phÇn gi¸ c¶ thuª nhμ, bao gåm kh«ng chØ lîi tøc nh©n vμ vÒ cuéc ®Êu tranh chèng hiÖn t−îng bÌ ph¸i. ViÖc ®Êt ®ai vμ chi phÝ, cã thÓ tréi lªn d−íi d¹ng lîi tøc t− b¶n. Tuy chuÈn bÞ ®¹i héi ®−îc tiÕn hμnh trong hoμn c¶nh cuéc ®Êu nhiªn, chÝnh v× ®iÒu nay mμ t×nh h×nh sù viÖc kh«ng hÒ thay ®æi tranh khèc liÖt cña nh÷ng ng−êi m¸c-xÝt chèng ph¸i v« chÝnh chót nμo vμ ®èi víi nã hoμn toμn kh«ng quan träng lμ liÖu chÝnh phñ vμ c¸c ®ång minh cña hä, nh÷ng ng−êi b¸c bá nh÷ng luËn ng−êi chñ ng«i nhμ cho thuª ng«i nhμ cña m×nh hay «ng ta b¸n ®iÓm c¬ b¶n cã tÝnh c−¬ng lÜnh cña lý luËn cña chñ nghÜa céng nã cho nhμ t− b¶n kh¸c v× nh÷ng môc ®Ých ®ã". s¶n khoa häc. N¨m 1887, khi chuÈn bÞ xuÊt b¶n lÇn thø hai t¸c phÈm M¸c vμ ¡ng-ghen ®· thùc hiÖn mét c«ng viÖc lín lao nh»m cña m×nh, ¡ng-ghen ®· hiÖu ®Ýnh ®o¹n v¨n nμy, bá chó thÝch chuÈn bÞ §¹i héi La Hay, nh»m ®oμn kÕt toμn bé c¸c lùc l−îng nμy ®i. - 665. c¸ch m¹ng v« s¶n. Víi sù tham gia tÝch cùc cña hai «ng t¹i c¸c 507 M¸c vμ ¡ng-ghen nghØ ë Ram-xghÕt gi÷a ngμy 9 vμ 15 th¸ng phiªn häp cña Tæng héi ®ång, nh÷ng ®Ò nghÞ ®èi víi ®¹i héi vÒ B¶y 1872. - 665. viÖc thay ®æi §iÒu lÖ vμ Quy chÕ cña Quèc tÕ ®−îc th¶o luËn vμ 508 Nhμ d©n chñ t− s¶n Pa-un Lin-®au, xuÊt b¶n t¹p chÝ "Die th«ng qua vμ dù th¶o §iÒu lÖ míi còng ®−îc th«ng qua (xem Gegenwart ("Thêi hiÖn ®¹i") ë BÐc-lin vμo mïa xu©n 1872, ®· chó thÝch 519). ®Ò nghÞ M¸c céng t¸c víi t¹p chÝ nμy; ®Æc biÖt Lin-®au ®· yªu §¹i héi La Hay lμ ®¹i héi mang tÝnh ®¹i diÖn nhÊt vÒ mÆt cÇu M¸c viÕt bμi b¸o vÒ Quèc tÕ . - 665. c¬ cÊu so víi c¸c ®¹i héi tr−íc. Tham gia ®¹i héi cã 45 ®¹i biÓu 509 Bøc th− nμy ®−îc viÕt ®Ó tr¶ lêi bøc th− cña Liªn minh c«ng cña 15 tæ chøc d©n téc. ViÖc §¹i héi La Hay ®−a vμo §iÒu lÖ chung (®iÒu 7) luËn ®iÓm quan träng nhÊt cña chñ nghÜa M¸c nh©n t¹i Phlo-ren-xi ngμy 27 th¸ng S¸u 1872, trong ®ã cã hái ý vÒ giμnh quyÒn chuyªn chÝnh v« s¶n vμ thμnh lËp c¸c ®¶ng c«ng kiÕn vÒ l¸ cê cña Quèc tÕ sÏ nh− thÕ nμo. Trªn bøc th− cã ghi nh©n ®«ng ®¶o, còng nh− c¸c quyÕt nghÞ cña ®¹i héi vÒ nh÷ng chó cña ¡ng-ghen: "Phlo-ren-xi-a ngμy 27 th¸ng S¸u 1872. vÊn ®Ò tæ chøc ®¸nh dÊu th¾ng lîi cña nh÷ng ng−êi m¸c-xÝt. T¹i Liªn minh c«ng nh©n. RÊt quan träng. 18 th¸ng B¶y. Th− tr¶ ®¹i héi nμy, cuéc ®Êu tranh nhiÒu n¨m cña M¸c vμ ¡ng-ghen lêi ®−îc kÌm theo". - 667. cïng c¸c ®ång chÝ cña hai «ng chèng l¹i tÊt c¶ c¸c kiÓu bÌ ph¸i 510 ¡ng-ghen trÝch dÉn ®iÒu 4 vμ 5 môc hai cña Quy chÕ vÒ tæ tiÓu t− s¶n trong phong trμo c«ng nh©n ®· hoμn tÊt: c¸c thñ chóc ®−îc xuÊt b¶n theo quyÕt nghÞ cña Héi nghÞ Lu©n §«n lÜnh cña c¸c ph¸i v« chÝnh phñ (Ba-cu-nin vμ Ghi-«m) ®· bÞ khai n¨m 1871 ((xem Toμn tËp, t.17, 1994, tr.590). C¸c ®iÒu kho¶n trõ ra khái Quèc tÕ. QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi La Hay ®· ®Æt nÒn nμy t−¬ng øng víi nghÞ quyÕt 4 vμ 5 vÒ vÊn ®Ò tæ chøc do §¹i mãng cho viÖc thμnh lËp c¸c ®¶ng chÝnh trÞ ®éc lËp cua giai cÊp héi Ba-l¬ (1869) cña Quèc tÕ th«ng qua - 668.
 17. 1938 1939 chó thÝch chó thÝch c«ng nh©n ë mçi n−íc. - 670. nghÜa vμ Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ" ("(xem Toμn tËp, 513 Trong lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn ngμy viÕt bøc th− nμy ®· ®Ò sai t.18, 1995, tr.631 - 633), c¸c quy chÕ tæ chøc §ång minh bÝ mËt lμ 18 th¸ng M−êi 1871. Bøc th− hμm chøa v¨n b¶n ®iÒu 8, ë T©y Ban Nha vμ bøc th«ng tri cña ph©n héi Ma-®rÝt cña ®ång ®−îc th«ng qua t¹i phiªn hép cña Tæng Héi ®ång ngμy 23 minh ®Ò ngμy 2 th¸ng S¸u 1872 cã chøa néi dung cña ®Ò nghÞ th¸ng B¶y 1872 trong thêi gian th¶o luËn dù th¶o míi cña vÒ gi¶i t¸n c¸c nhãm cña §ång minh. - 673. §iÒu lÖ vμ Quy chÕ (xem chó thÝch 519). T¹i §¹i héi La Hay 515 Trong khi th¶o luËn dù th¶o ®iÒu lÖ do Héi ®ång liªn ®oμn BØ v¨n b¶n cña ®iÒu nμy ®−îc ®−a vμo §iÒu lÖ chung lμm ®iÒu 7a th¶o ra (xem chó thÝch 484) t¹i cuéc häp cña c¸c thμnh viªn ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr.203). - 671. Quèc tÕ ë VÐc-vi-ª ngμy 21 th¸ng S¸u 1872, c¸c thμnh viªn cña 514 Cã ý nãi ®Õn lêi kªu gäi "Tæng héi ®ång -göi toμn thÓ thμnh chi bé §øc ®· ñng hé Tæng héi ®ång. Nh©n viÖc Héi ®ång liªn viªn cña Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ" - (xem Toμn tËp, t.18, ®oμn BØ ®· khai trõ chi bé nμy ra khái Liªn ®oμn. Theo lêi 1995, tr.157 - 167), b¶n dù th¶o cña lêi kªu gäi do ¡ng-ghen khuyªn cña Cu-n«, ng−êi ®ang tuyªn truyÒn trong c¸c chi bé so¹n ra theo sù uû th¸c cña Ban chÊp hμnh Tæng héi ®ång. T¹i §øc lóc ®ã, ph©n héi ë VÐc-vi-ª ®Ò nghÞ Tæng héi ®ång xem xÐt phiªn häp cña Tæng Héi ®ång ngμy 6 th¸ng T¸m b¶n dù th¶o ®· vô viÖc ®ã. - 676. 517 Nãi vÒ ®¹i héi cña Liªn ®oμn BØ diÔn ra ë Bruy-xen ngμy 16 g©y ra cuéc tranh luËn s«i næi, mμ trong qu¸ tr×nh tranh luËn th¸ng B¶y 1872; t¹i ®¹i héi dù th¶o ®iÒu lÖ míi cña Quèc tÕ do nμy nhiÒu thμnh viªn cña Héi ®ång ®· lªn tiÕng ph¶n ®èi viÖc Héi ®ång liªn ®oμn BØ ®−a ra ®· ®−îc th¶o luËn; b¶n dù th¶o c«ng bè lêi kªu gäi cho ®Õn khi thÈm ®Þnh râ sù viÖc vÒ §ång ®· ®−a ra viÖc thñ tiªu hoμn toμn Tæng héi ®ång. §¹i héi ®· minh. Dù th¶o do ¡ng-ghen ®−a ra ®· ®−îc th«ng qua b»ng ®a b¸c bá ®Ò nghÞ nμy b»ng ®a sè phiÕu, nh−ng t¸n thμnh ®ßi hái sè phiÕu. - 673, 676, 679. vÒ viÖc xem xÐt l¹i §iÒu lÖ chung. §¹i héi còng th¶o luËn vÊn 515 ¡ng-ghen cã ý nãi ®Õn giÊy tê mang tÝnh t− liÖu mμ «ng nhËn ®Ò vÒ quyÒn ®¹i diÖn cña BØ t¹i ®¹i héi th−êng kú cña Héi liªn ®−îc tõ T©y Ban Nha kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña §ång minh bÝ hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ. - 679. mËt; nh÷ng tμi liÖu nμy ®· ®−îc ®−a vμo lμm c¬ së cho b¶n dù 518 B¶n kh¸ng th− ph¶n ®èi ®Þa ®iÓm triÖu tËp ®¹i héi do SvÝt- th¶o lêi kªu gäi cña Tæng Héi ®ång göi toμn thÓ thμnh viªn xguª-ben thay mÆt Liªn ®oμn Giuy-ra göi Tæng héi ®ång ngμy Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ (xem chó thÝch trªn). 15 th¸ng B¶y 1872. Th− cña SvÝt-xguª-ben ®· ®−îc c«ng bè Sau nh÷ng sù viÖc ph¸t gi¸c cña La-ph¸c-g¬ trong th¸ng trong phô lôc sè 13 cña tê "Bulletin de la FÐderation T− - ®Çu th¸ng N¨m 1872, vμ trong khi trao ®æi th− tõ víi La- jurassienne" ngμy 27 th¸ng B¶y 1872. - 679. ph¸c-g¬, Mª-xa, M«-r¬ vμ c¸c cùu thμnh viªn kh¸c cña Héi 519 Sau khi ®−a viÖc xem xÐt l¹i §iÒu lÖ chung vμ Quy chÕ tæ ®ång liªn ®oμn T©y Ban Nha vμ c¸c biªn tËp viªn bμo chøc vμo tr−¬ng tr×nh nghÞ sù cña §¹i héi La Hay tõ ngμy 25 "Emancipacion" ¡ng-ghen ®· ®ßi b»ng ®−îc ph¶i ®−a cho «ng th¸ng S¸u 1872 Tæng héi ®ång ®· b¾t tay vμo th¶o luËn nh÷ng thËt sím nh÷ng tμi liÖu lμm b»ng chøng vÒ sù tån t¹i §ång thay ®æi cÇn ®−a vμo §iÒu lÖ vμ Quy chÕ. M¸c vμ ¡ng-ghen minh bÝ mËt. Kho¶ng ®Çu th¸ng T¸m 1872 ¡ng-ghen ®· nhËn ®ãng vai trß l·nh ®¹o trong viÖc chuÈn bÞ dù th¶o §iÒu lÖ míi, ®−îc tõ T©y Ban Nha, ngoμi nh÷ng th− tõ vμ c¸c bμi b¸ocña tËp hîp xung quanh hai «ng lμ ®a sè c¸c thμnh viªn cña Tæng La-ph¸c-g¬ v¹ch trÇn §ång minh nμy, mét b¶n sao bøc th− cña héi ®ång, ®−îc c¸c phÈn t− c¸ch m¹ng c¸c ®Þa ph−¬ng ñng hé. Ba-cu-nin göi M«-r¬ ®Ò ngμy 5 th¸ng T− 1872 mμ sau nμy Do kÕt qu¶ cña viÖc th¶o luËn dμi ®Òn cuèi th¸ng T¸m b¶n dù ®−îc c«ng bè trong t¸c phÈm "§ång minh d©n chñ x· héi chñ th¶o míi vÒ §iÒu lÖ vμ Quy chÕ míi ®· ®−îc th«ng qua, trong
 18. 1940 1941 chó thÝch chó thÝch ®ã nghÞ quyÕt IX cña Héi nghÞ Lu©n §«n n¨m 1871 "VÒ hμnh nμy Lu-ba-vin bÞ ®e däa trõng ph¹t, nÕu «ng kh«ng gi¶i tho¸t ®éng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n" ®· ®−îc ®−a vμo lμm Ba-cu-nin khái c¸c nghÜa vô mμ oong nμy nhËn vÒ dÞch bé "T− ®iÒu 8; v¨n b¶n cña nã ®−îc ®−a ra d−íi h×nh thøc diÔn ®¹t b¶n" ra tiÕng Nga. (Theo hîp ®ång ký kÕt thong qu¸ Lu-ba-vin míi (xem tËp nμy, tr. 670 - 673). Ngoμi ra trong dù th¶o nμy víi ng−êi xuÊt b¶n N.P. P«-La-cèp, Ba-cu-nin ph¶i nhËn ®−îc cßn ®−îc ®−a vμo nh÷ng ®iÒu kho¶n lμm s¸ng tá vμ më réng 1200 róp cho viÖc dÞch bé "T− b¶n" trong ®ã 300 róp ®· ®−îc c¸c chøc n¨ng cña Tæng Héi ®ång vμ phßng ngõa viÖc c¸c phÇn Lu-ba-vin øng tr−íc ngμy 28 th¸ng ChÝn 1869). Bøc th− cña tö t− s¶n th©m nhËp vμo Quèc tÕ vμ v.v.. Nª-sa-Ðp ®−îc Lu-ba-vin chuyÓn cho M¸c ngμy 8 (20) th¸ng §¹i héi La Hay kh«ng xem xÐt toμn bé b¶n dù th¶o §iÒu T¸m 1872 cïng víi mét bøc th− cã ý gi¶i thÝch vμ n»m trong sè lÖ vμ Quy chÕ mμ ®−a nghÞ quyÕt "VÒ hμnh ®éng chÝnh trÞ cña c¸c tμi liÖu do M¸c vμ ¡ng-ghen chuyÓn cho uû ban cña §¹i giai cÊp c«ng nh©n "vμo ®iÒu lÖ lμm ®iÒu 7a, vμ c¶ mét lo¹t héi La Hay vÒ viÖc thÈm tra ho¹t ®éng cña §ång minh bÝ mËt nghÞ quyÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò tæ chøc ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, (xem chó thÝch 533). - 683, 716, 722. tr.203-205). - 680. 523 Trªn b¸o "Times" ngμy 15 th¸ng T¸m 872 ®· ®¨ng l¹i tõ c¸c 520 Bøc th− nμy lμ b¶n s¬ th¶o tuyªn bè cña ¡ng-ghen göi Uû bμo ë Pa-ri lêi hiÖu triÖu ngôy t¹o cña Tæng Héi ®ång d−íi ban träng tμi cña Tæng héi ®ång (xem chó thÝch 482) nh©n viÖc nhan ®Ò "Quèc tÕ" vÒ viÖc triÖu tËp ®¹i héi th−êng kú cña La lμ trong thêi gian th¶o luËn b¶n dù th¶o lêi kªu gäi cña Tæng Hay, do "tæng bÝ th− C¸c M¸c" ký tªn. - 684. héi ®ång (xem chó thÝch 514) t¹i phiªn häp cña Tæng héi ®ång 524 Bøc th− cña ¡ng-ghen göi Gla-d¬ §¬ Vin-brèp cßn gi÷ l¹i ngμy 6 thsng T¸m 1872 H©y-d¬ ®· tá ý nghi ngê tÝnh ®óng ®¾n ®−îc ë d¹ng sao chÐp l¹i cña mét ®o¹n dμi cña bøc th− do Giu- cña th«ng b¸o cña ¡ng-ghen vÒ ho¹t ®éng cã tÝnh ph¸ ho¹i cña cèp-xki chÐp l¹i tõ bøc th− cña Gla-d¬ §¬ Vin-brèp göi Bri- ph¸i Ba-cu-nin ë T©y Ban Nha vμ buéc téi «ng vÒ viÖc gi¶ m¹o xm¬ ®Ì ngμy 21 th¸ng T¸m 1872, trong ®ã trÝch dÉn phÇn lín tin tøc nhËn ®−îc tõ ®ã. Tuyªn bè cña ¡ng-ghen ®−îc th¶o bøc th− cña ¡ng-ghen. Néi dung ®o¹n ®ã cña bøc th− trïng víi luËn t¹i phiªn hép cña uû ban vμo cuèi th¸ng T¸m 1872, nh÷ng ®¸nh gi¸ mμ ¡ng-ghen nªu ra trong c¸c th− kh¸c, vμ râ nh−ng do §¹i héi La Hay b¾t ®Çu lμm viÖc, vμ sau ®ã lμ viÖc rμng lμ kh«ng bÞ sai lÖch ®i. B¶n sao do Giu-cèp-xki thùc hiÖn Tæng héi ®ång thay ®æi trô së, nªn uû ban ®· kh«ng hoμn ®· ®−îc NÐt-lau c«ng bè trong tiÓu sö cña Ba-cu-nin in li-to thμnh ®−îc c«ng viÖc cña m×nh. - 681. (M.Nettlau. "Eine Biographie" VIII. K.57, S. 613-615) vμ ®−îc 521 §a-ni-en-x¬n göi cho M¸c t¸c phÈm kh«ng c«ng bè cña N.G. Ghi0«m c«ng bè d−íi d¹ng tãm t¾t (J.Guilaume. SÐc-n−-sÐp-xki "Nh÷ng bøc th− kh«ng cã ®Þa chØ" ®−îc viÕt vμo "L'Internationale. Dokuments et souvenirs (1864 - 1878)". T.II, n¨m 1862. V× c¬ quan kiÓm duyÖt cña Nga cÊm xuÊt b¶n t¸c Paris, 1907, p. 318 - 319). phÈm nμy, M¸c muèn xuÊt b¶n nã ph¶i nhê sù gióp ®ì cña U- Trong bøc th− ngμy 26 th¸ng T¸m 1872 Gla-d¬ §¬ Vin- tin ë Gi¬-ne-v¬. LÇn ®Çu tiªn "Nh÷ng bøc th− kh«ng cã ®Þa chØ" brèp th«ng b¸o víi ¡ng-ghen r»ng «ng cã ý ®Þnh giíi thiÖu bøc ®−îc La-vrèp c«ng bè ë Xuy-rÝch t¹i nhμ xuÊt b¶n t¹p chÝ "TiÕn lªn" n¨m 1874. - 682, 724. th− cña ¡ng-ghen víi c¸c thμnh viªn cua c¸c ph©n chi héi Bruy-xen cña Quèc tÕ. - 864. 522 Nãi vÒ bøc th− do Nª-sa-Ðp viÕt trong th¸ng Hai 1870 theo sù 525 Héi nghÞ ë Ri-mi-ni (4-6 th¸ng T¸m 1872) - héi nghÞ cóa c¸c uû th¸c cña Ba-cu-nin ®¹i diÖn cho tæ chøc c¸ch m¹ng Nga nhãm v« chÝnh phñ cña I-ta-li-a do Ba-cu-nin trùc tiÕp tham kh«ng hÒ hiÖn h÷u, göi N.N. Lu-ba-vin, ng−êi ®· chuÈn bÞ cho gia chuÈn bÞ. T¹i Ri-mi-ni ng−êi ta ®· thμnh lËp tæ chøc v« viÖc xuÊt b¶n tËp ®Çu bé "T− b¶n" ë n−íc Nga. Trong bøc th−
 19. 1942 1943 chó thÝch chó thÝch chÝnh phñ toμn I-ta-li-a, tæ chøc ®ã tù gäi hä lμ Liªn ®oμn I-ta-li- héi sÏ diÔn ra ë La Hay, vμ b¸o c¸o vÒ tμi chÝnh trong thêi gian a, cña Quèc tÕ. Trong nghÞ quyÕt ®Æc biÖt ra ngμy 6 th¸ng T¸m qua tõ th¸ng ChÝn 1871. B¸o c¸o nμy do ¡ng-ghen ®äc l¹i phiªn 1872, héi nghÞ tuyªn bè "chÊm døt bÊt kú sù ®oμn kÕt nμo" víi häp cña §¹i héi La Hay ngμy 7 th¸ng ChÝn 1872 vμ ®−îc nhÊt Tæng Héi ®ång, vμ kªu gäi c¸c chi héi cña Quèc tÕ cö c¸c ®¹i trÝ th«ng qua. - 689. biÓu kh«ng ph¶i tíi dù ®¹i héi th−êng kú ë La Hay, mμ lμ tíi dù 530 Tuyªn bè cña ph¸i thiÓu sè (DÐcleration dela minoritÐ) - b¶n ®¹i héi riªng rÏ cña ph¸i Ba-cu-nin do héi nghÞ nμy ®Ò nghÞ tuyªn c¸o do V.Da-v¬ ®äc t¹i phiªn häp cña ®¹i héi ngμy mång triÖu tËp vμo ngμy 2 th¸ng ChÝn 1872 ë N¬-sa-ten. §Ò nghÞ 7 th¸ng ChÝn vμ cã ch÷ ký cña 14 ®¹i biÓu thuéc ph¸i v« chÝnh mang tÝnh chÊt ph©n liÖt nμy kh«ng ®−îc mét chi bé nμo cña phñ tõ T©y Ban Nha. BØ, Thôy SÜ vμ Hμ Lan ®Õn dù ®¹i héi vμ Quèc tÕ, thËm chÝ c¶ c¸c tæ chøc cña ph¸i Ba-cu-nin, t¸n thμnh. cña c¶ ®¹i biÓu cña chi bé sè 12 cña Niu Oãc ®· bÞ §¹i héi khai Sau khi nhËn ®−îc nghÞ quyÕt cña héi nghÞ á Ri-mi-ni, thay trõ khái Quèc tÕ (xem chó thÝch 331). mÆt Tæng Héi ®ång ¡ng-ghen ra lêi kªu gäi göi c¸c chi héi I-ta- Tuyªn bè nμy b¸c bá tÊt c¶ c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi, c¸c li-a cña Quèc tÕ, ®ång thêi «ng v¹ch trÇn ©m m−u nμy cña ph¸i nghÞ quyÕt nh»m cñng cè kû luËt vμ t¨ng c−êng sù tËp trung Ba-cu-nin ((xem Toμn tËp, t.18, 1995, tr.171 - 172). - 685, 688. trong néi bé cña Quèc tÕ. Ph¸i thiÓu sè tuyªn bè r»ng hä chØ 526 Cã ý nãi ®Õn "Union de las tres clases de vapor" ("Liªn ®oμn thõa nhËn Tæng Héi ®ång lμ Uû ban th«ng tin - thèng ba lo¹i h×nh c«ng nh©n c«ng x−ëng") - mét trong nh÷ng c«ng kª.Tuyªn bè cña ph¸i thiÓu sè v« chÝnh phñ lμ b−íc ®i tíi chç ®oμn ®Çu tiªn ë Ca-ta-l«-ni hîp nhÊt thî dÖt, thî kÐo sîi vμ thî ph©n liÖt c«ng khai trong Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ, mμ lμm c«ng nhËt cña c¸c c«ng x−ëng dÖt. Liªn ®oμn nμy lμ thμnh sau ®ã nã ®−îc nªu lªn t¹i ®¹i héi cña ph¸i v« chÝnh phñ ë viªn tËp thÓ cña Quèc tÕ. - 686, 687. Xanh-I-mi-ª (xem chó thÝch 549). - 690. 527 Trong bøc th− göi ¡ng-ghen ngμy 18 th¸ng T¸m 1872, LÝp- 531 Cã ý nãi ®Õn nghÞ quyÕt cña §¹i héi La Hay ®−îc th«ng qua nÕch ®Ò nghÞ trong cuéc bÇu cö s¾p tíi ®Ò cö «ng ta lμm øng cö t¹i phiªn häp ngμy 5 th¸ng ChÝn 1872; quyÕt ®Þnh nμy kh«ng viªn Quèc héi t¹i mét trong c¸ckhu bÇu cö cóa D¾c-den - 687. ®−îc xuÊt b¶n chÝnh thøc trong c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi La 528 Trong th«ng tri mËt ngay 7 th¸ng B¶y 1872 Héi ®ång liªn ®oμn Hay. 691. T©y Ban Nha do ph¸i Ba-cu-nin n¾m, ®· ®Ò nghÞ tÊt c¶ c¸c 532 C¸c phiªn häp ®Çu tiªn cña §¹i héi La Hay dμnh cho viÖc ph©n chi héi cö ®Õn §¹i héi La Hay mét ®oμn ®¹i biÓu thèng th¶o luËn c¸c uû nhiÖm th− cña c¸c ®¹i biÓu dù ®¹i héi, trong nhÊt theo mét danh s¸ch chung vμ còng trao cho Héi ®ång tiÕn tr×nh ®ã trªn thùc tÕ lμ xem xÐt ho¹t ®éng cña Tæng Héi quyÒn sö dông tiÒn b¹c c¸c tæ chøc ®Þa ph−¬ng cÊp cho chuyÕn ®ång trong thêi kú võa qua, vμ c¶ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn cuéc ®Êu tranh diÔn ra trong néi bé Quèc tÕ chèng ph¸i v« chÝnh ®i cña c¸c ®¹i biÓu, vμ quyÒn so¹n th¶o uû nhiÖm th− cã tÝnh phñ vfa ®ång minh cña hä. Tæng kÕt cuéc th¶o luËn ®−îc ph¶n b¾t buéc thèng nhÊt. Do kÕt qu¶ cña c¸c hμnh ®éng cña Héi ¸nh trong nhiÒu nghÞ quyÕt ®· ®−îc §¹i héi th«ng qua, cô thÓ ®ång liªn ®oμn T©y Ban Nha cö ®Õn §¹i héi La Hay bèn ng−êi trong nghÞ quyÕt IV "VÒ viÖc kÕt n¹p vμ khai trõ c¸c chi héi" thuéc ph¸i Ba-cu-nin (M«-ra-g«. M¸c-xª-lau. A-le-ri-ni vμ Ph¸c- (xem Toμn tËp, t.1, 1995, tr. 208 - 221). ga) lμm ®¹i biÓu cña m×nh víi mét uû nhiÖm th− b¾t buéc ®−îc V¨n b¶n chÝnh thøc c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi La Hay so¹n th¶o theo tinh thÇn Ba-cu-nin. - 687. ®−îc so¹n th¶o vμ ®−îc M¸c vμ ¡ng-ghen hiÖu ®Ýnh, hai «ng lμ 529 T¹i phiªn häp cña Ban chÊp hμnh Tæng Héi ®ång ngμy 19 thμnh viªn uû ban biªn tËp c¸c biªn b¶n vμ chuÈn bÞ nghÞ th¸ng B¶y 1872, ¡ng-ghen ®−îc giao nhiÖm vô chuÈn bÞ cho ®¹i quyÕt ®Ó Ên hμnh. C¸c ®Ò nghÞ cña M¸c vμ ¡ng-ghen lμm c¬ së
 20. 1944 1945 chó thÝch chó thÝch cho phÇn lín c¸c nghÞ quyÕt ®−îc Tæng héi ®ång th«ng qua Anh, trong ®ã cã c¸c ph©n chi héi thuéc khu Man-se-xt¬, ®· trong thêi gian th¶o luËn s¬ bé dù th¶o §iÒu lÖ vμo mïa hÌ ph¶n ®èi quyÕt ®Þnh ®ã vμ hμnh vi cña ph¸i c¸i l−¬ng, nh÷ng n¨m 1872 (xem chó thÝch 519). Liªn quan tíi c¸c ®Ò nghÞ ®ã cã: ng−êi muèn khai trõ M¸c ra khái Quèc tÕ. ®iÒu 7a, nghÞ quyÕt vÒ §iÒu lÖ, c¸c nghÞ quyÕt vÒ Quy chÕ vμ Lª-nin ®· dÉn ®o¹n ®ã trong bøc th− cña ¡ng-ghen göi nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c. B¶n th¶o b»ng tiÕng Ph¸p vμ ¡ng-ghen Doãc-g¬ ®Ó minh ho¹ cho cuéc ®Êu tranh mμ M¸c tiÕn hμnh cßn gi÷ ®−îc bao gåm toμn bé v¨n b¶n c¸c nghÞ quyÕt chuÈn bÞ chèng c¸c thñ lÜnh c¬ héi chñ nghÜa cña ph¸i C«ng liªn. - 692, ®−a in. - 691. 699. 533 §Ó thÈm tra ho¹t ®éng cña §ång minh bÝ mËt, §¹i héi La 535 Ngμy 19 th¸ng ChÝn 1872 tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp ®óc ë Li-xbon Hay ®· chØ ®Þnh t¹i phiªn häp ngμy 5 th¸ng ChÝn mét uû ban b¾t ®Çu cuéc b·i c«ng, tham gia b·i c«ng cã thî méc, thî x¶m ®Æc biÖt gåm Cu-n«, Xplen-g¸c, Luy-ken, Vin-s¸c vμ Van-tÐc tÇu thuyÒn vμ c«ng nh©n c¸c nghÒ kh¸c. Cuéc b·i c«ng ®−îc sù (biÖt danh cña Van-GhÐt-®ª-ghem). M¸c vμ ¡ng-ghen chuyÓn ñng hé cña Liªn ®oμn Bå §μo Nha thuéc Quèc tÕ. cho ñy ban ®ã toμn bé khèi tμi liÖu to lín mμ hai «ng thu Cuèi th¸ng ChÝn 1872 Héi ®ång liªn ®oμn Li-xbon göi tíi nhËp ®−îc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ph¸ ho¹i cña ph¸i Ba- Héi ®ång liªn ®oμn Anh, th«ng qua ¡ng-ghen, mét bøc th− yªu cu-nin trong Quèc tÕ. Ngμy 5 vμ 6 th¸ng ChÝn uû ban ®· nghe cÇu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp nh»m ng¨n chÆn viÖc c¸c chøng cø cña M¸c, ¡ng-ghen, Vru-b¬-lÐp-xki, §uy-p«ng, XÐc-rai-¬, Ghi-«m, Giu-cèp-xki, M«-ra-g«, M¸c-xe-lau, A-lª-ri- chuyªn chë tõ n−íc Anh ®Õn Bå §μo Nha nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i ni vμ Ph¸c-g¬ Pª-li-xÐc. Tuy nhiªn, uû ban kh«ng kÞp xem xÐt b·i c«ng. Bøc th− ®−îc ®äc tõ ngμy 26 th¸ng ChÝn 1872 t¹i rÊt nhiÒu tμi liÖu b»ng tiÕng Ph¸p, tiÕng T©y Ban Nhμ, tiÕng phiªn häp cña Héi ®ång Anh vμ ®−îc c«ng bè trªn b¸o §øc vμ tiÕng Nga vμ c¸c chøng cø trμi ng−îc nhau (ph¸i Ba- "International Herald" ("Ng−êi truyÒn tin Quèc tÕ") sè 27, cu-nin cè ý ®−a ra uû ban c¸c ý kiÕn sai lÖch). Do ®ã, trong ngμy 5 th¸ng M−êi 1872. - 697, 701. b¸o c¸o göi §¹i héi ngμy 7 th¸ng ChÝn, ñy ban kh«ng ®i ®Õn 536 Ngμy 15 th¸ng ChÝn 1872 t¹i Xanh-I-mi-ª ®· diÔn ra ®¹i héi mét kÕt luËn x¸c ®Þnh vÒ sù kiÖn tån t¹i cña §ång minh bÝ th−êng kú cña Liªn ®oμn Giuy-ra, tham gia ®¹i héi cã 16 ®¹i mËt nh− mét tæ chøc quèc tÕ ®éc lËp trong Quèc tÕ. V× thÕ ®¹i biÓu. §¹i héi b¸c bá c¸c nghÞ quyÕt cña ®¹i héi La Hay vμ héi quyÕt ®Þnh c«ng bè toμn bé c¸c v¨n kiÖn cÇn gi¶i thÝch kh«ng thõa nhËn Tæng Héi ®ång ®−îc ®¹i héi bÇu ra, trong vÊn ®Ò ®ã.Tuy vËn, ñy ban còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c mét nghÞ quyÕt ®Æc biÖt ®¹i héi nμy tuyªn bè r»ng kh«ng thõa nghÞ quyÕt ®ã, v× c¸c ñy viªn cña ñy ban sau khi kÕt thóc nhËn quyÕt nghÞ cña §¹i héi La Hay vμ viÖc khai trõ Ba-cu- c«ng viÖc cña §¹i héi ®· trë vÒ c¸c n−íc kh¸c nhau. C¸c v¨n nin vμ Ghi-«m ra khái Quèc tÕ. B¸o c¸o vÌ ®¹i héi ®−îc c«ng bè kiÖn ®−îc chuyÓn sang Lu©n §«n cho M¸c vμ ¡ng-ghen vμ trong "Bulletin de la FÐderation jurassienne" c¸c sè 17-18, ®−îc lÊy lμm c¬ së cho cuèn s¸ch "§ång minh d©n chñ x· héi ngμy 15 th¸ng ChÝn - 1 th¸ng M−êi 1872. - 698, 703. chñ nghÜa vμ Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ" (xem chó thÝch 537 Cã ý nãi ®Õn ®iÒu I cña Quy chÕ tæ chøc ®−îc §¹i héi Gi¬-ne- 538). - 691, 722, 729. v¬ cña Quèc tÕ th«ng qua n¨m 1866. - 698. 534 T¹i phiªn häp cña H«i ®ång liªn ®oμn ngμy 12 th¸ng ChÝn 538 Theo quyÕt nghÞ cña c¸c thμnh viªn chi bé sè 6 (Niu Oãc) cña 1872, chñ tÞch héi ®ång lμ H©y-d¬, ng−êi ñng hé ph¸i ®a sè c¶i §øc, ¡ng-ghen lμ ®¹i biÓu cña chi bé nμy t¹i ®¹i héi ë La Hay. l−¬ng chñ nghÜa, ®· phª ph¸n g¸y g¾t M¸c v× bμi ph¸t biÓu cña V¨n b¶n b¸o c¸o do ¡ng-ghen viÕt, ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c t¹i ®¹i héi La Hay lªn ¸n c¸c thñ lÜnh C«ng liªn (xem M¸c -Lª-nin kh«ng cã v¨n b¶n nμy. - 699. Toμn tËp, t.18, 1995, tr.891). NhiÒu phÇn chi héi cñ Liªn ®oμn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2