intTypePromotion=1

30 bộ đề thi thử đại học môn Toán - 2009

Chia sẻ: Mai Hữu Minh Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
186
lượt xem
73
download

30 bộ đề thi thử đại học môn Toán - 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng là một kì thi chung nhằm mục đích lấy đầu vào cho các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Kì thi này do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức hằng năm, ngay sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng một tháng. Theo như những dự định ban đầu, hai kì thi trên sẽ được gộp lại làm một vào năm 2010 nhưng sau đó đã không thực hiện được....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 bộ đề thi thử đại học môn Toán - 2009

 1. !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - + = . /0123# + !" #$ % & $$ '() *+ , $- . / 0 . /0123# 1 2 *3 ! 4 + − − = 1 2 *3 ! 4 + + 5 . 0123# − →+∞ .6 !7 8 9: 9;:; ; $( < 9: . # $ => ? . 0123# = 9@9 AB@ C*+ $ D : ; $E# F B" ::; ; ? G 2 99; ; H ($ 5 HI ? 9 ; J& .6 !7 #@B@$ . $ $ K$ I*3 $( % BL !4 . 0123#      +  +  +  ≥         M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# + + − − += #C . *+ !P BC ' 9 QR &S *T$ )2 =
 2. / !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + − . /0123# & A + −= c$ 2 *3 ! $( , I=< 0 π π 1 2 *3 ! 4 . /0123# − < 1 B0 2 *3 ! 4 π ∫ − 4" = #$ 5 . 0123# π $ (2 8 $ Z= $( $? < . #@$? B" T2 G F < . 0123# H ($ 5 J& $O= *3 8 + + ≤ #@B@$ . $ $ I*3 W !4 . 0123# + + ≥ + + + CU 8$ ^ < !# & d M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# % −& e-2 2 *3 ! $5 f$ $E# g. 2 h B ) !7$ .G ]^@$( H "= i=# ' & ++ += 2 j (( ) J ) 2 *3 ! )2 ^`$ G F $O= + + − + − += k4 !" 2 ? H@ -2 T2 B =Il $ $ 2 8$ W . 4 0123# ≤ −+ < Z= & , 4 . 5 /0123# U∆ e-2 2 *3 ! *+ i=# m QM $f $ $ # ]^@]< ? \@n & $ ] # $ ]\_]n / 0  =# ! &> # ]^
 3. 6 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - − = . /0123# + JG ! $E# @ *+ U I 4 9; ^8 4 / − /− ≥ + + ∀≥ . 4 0123# . 5 /0123# + = !" g. 2 h 4 "= I*G ($ @ , ⊥ '+ '+ 8 I , k9: $( k A 9A9:A => ?9 0 ∈ ,' 1 ∈ + # $ 9\A nA Rt t # #5 HI ? \n ! $E# \n f 0 B ? \n f 0 @$ \n . *+ => ($ $ = $E# : k9 + − = − − -.$ 2 . 5 0123# − J ) 2 *3 ! )2 =
 4. 7 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + − + . /0123# & A 1a 9 . $ $E# ! $E# )2 = r : ? k9 => ($ G . 0123# < ' 9 &S '3 ⊥ ,+ $'4$ ⊥ , : ) 9:A#@: AB@k9A$ 5 5$ & [4 ] ,'+ $ (2 k 9Yh ^@< . $ $ K$ #< % 1 nn $E# B = 8$4 . 0123# '= − + + + + + − M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123#  = +# J ) 2 *3 ! *+ !P )2 ^`$ G !7$ $( u =H$ *+ U I4 ^X
 5. 8 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - − = + + − . /0123# = & c$ # $f !7$ ?M 2 u B, . /0123# 1 2 *3 ! 4 +* = + + 1 2 *3 ! 4 "= ∫ 5 . 0123# − $ (2 8 $ Z= k 9: Y @ < . => $? # @$? B" . 0123# ? G < H ($ 1a \ . != k \F 2 U i=# 9\ G :Y @$f k: ? h $f kY ? w 5 J & $ (2 k 9h\w !4 + + ≥++ ≤ #@B@$ . $ $ K$ I*3 W . 0123# CU 8$ ^ < !# & d M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# + = 0∈ 4 % % I*G g. 2 h 4 #$ \ ($ => − ∆ = = 5 & $$ ' 9 QRQ ) *+ U − =  4 −=−  2 8$ o W , 2 *3 ! . 4 0123# . 5 /0123# ! 2 ]^
 6. 9 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - =− . /0123# = & JG ! $E# $( M $K$ ! ? H# $ => . /0123# + = 1 2 *3 ! 4 + − = + 1 2 *3 ! 4  − −   + →+∞  +   5 . 0123# ) I , i=# !7$ $E# H (. H# $ => $u $( $? ($ . 0123# => BL # , - , #6 $E# 5 ( 5 5 J& ( *3 8 ++= #@B@$ . $ $ K$ I*3 W 4 . 0123# * + + + ≥ CU 8$ ^ < !# & d M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# ! 2 ]^< @$ 9 QR @: [Qv J ) 2 *3 ! *+ !P )2 ^`$ G !7$ ? 9& $ $ ' u $E# ) : BL p '+ @B ) 9 QX Q @: XMQ QR @ QRQX $( *+ $# 9V ?H V '&+ 8$ 4 2 = +− , ! &# ! # 8$ $E# B = . 4 0123# . 5 /0123# \ #QB G #yR@ByR J ) 2 *3 ! *+ U i=# \ $f $ $ # ]^@]< ? 9@B 7'+ $( I , 5$ #$ /0 !7 8 '+ ' + : ) 9 #QRQR @: X#QRQR @ RQ QR @ + X#QRQB @ #yR@ByR .6 + ' #5 + ' B #@B #< % * .=> .=> W #_B Av@ #@B .G 0 − + − + − = c$ $( $K$ . 5 0123# − ! 5$ $E# 1 Cz1 ? ! / 0
 7. : !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - =− + − + − . /0123# = & $f !7$ ?M $$ Z= #= . /0123# + = − + + 1 2 *3 ! 4 − −− < C B0 2 #= $( , 4 8 $9: $ ; $ = , -.$ 5 . 0123# + $ (2 # $ Z= k 9: $( 9:A# $ $? B" k9@k:@k ? G . 0123# < H ($ 5 J& $ (2 k 9: F $O= ? )2 & $ (2 ( + + = ^@
 8. ; !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - =+ − . /0123# = & 4+ − = $( c$ 2 *3 ! , I=< 0 + + + 1 2 *3 ! 4 . /0123#  + = +  4 + =   , 2 *3 ! #1 ,2 G #A B $$ ! $E# # , $( , I=< 0 4∫ + / 5 . 0123# & $ (2 k 9: $( *+ $# k9 A# @ < . # $ => $u $( 9: . 0123# $E# k: @ ; . $ u *+ $# ? ' 9 $E# '+ A: A# 1a :; . != 4 , ⊥ 6 '+ < < M 5 J & 5 J& $ (2 k 9: $ (2 k 9:; ; = ^@
 9. " !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - − = =− + = . /0123# + V ! 4 I .=> $f V ? 2 u B, =H$ $E# V − + /0123# 1 2 *3 ! 4 .  − =   1 2 *3 ! 4 * 4, 8 $9: $ ; $ = -.$ = 5 . 0123# .6 !7 8 9: 9;:; ; $( < 9: . # $ => @9:A: A#@ . 0123# $? B" '' < = 1a \ . != $E# $? : 5 g# 5$ & .6 !7 9: 9;:; ; & $ $ # *+ U 9\@:; 8$ 2 = ++ + + ++ 1 nn $E# B =
 10. ! !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + − − − . /0123# & A JG ! $E# @ $f !7$ ?M 2 u B , $( H .G 3X π = + − * 1 2 *3 ! 4 . /0123#  +=   4  1 , 2 *3 ! +=   = + 4, 8 $9: $ ; $ $ = 5 . 0123# . 0123# $ (2 k 9: Y $( < 9: Y . => $? # @ F B" k9Y . # $ Z= L! F2U => ($ G < 1a \@n@j .O .*T . != $E# $ $ $? 4 '0 ⊥ +2 k:@: @ Y J& 8 I , \nj . 0123# 42 = + − − ≥ = B < G #@B . $ $ K$ I*3 W M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# ! 2]^
 11. !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = − − + + − − . /0123# & AX $( X L ! & $K$ ! + =− 1 2 *3 ! 4 . /0123# +− +* = − +− +* 1 2 *3 ! 4 π ∫ 4" = − 5 . 0123# . 0123# # @k9A# @ ,+ = $ (2 k 9: Y $( < 9: Y . => $? 2 k9: => ($ G F 2 U < 1a \@n .O .*T . != $E# $ $ $? 9:@: 5 g# 5$ & $ (2 k :\Yn 5 $ $E# ($ # *+ U k\@Yn ! .G 0 $E# B = 8$ 4 . 0123# K$ =H$ ? [ & ] jA ^X<
 12. / !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = − − + − + . /0123# & A JG ! $E# $( $K$ ? @$K$ =Q + H$ $ C@ + = W π * − − − 1 2 *3 ! 4 . /0123# + =− + 1 2 *3 ! 4 + − + 5 4 . 0123# → # @ '+ = +'3 = $ (2 k 9: Y $( < . @ :9A: A# . 0123# ,' = @9Y A # ? B" k9 => ($ G < 1a V . $ )= => ($ $E# 9 !" [ >& , 3 ] , 3 => k: 5 . 0123# += π 24 ! $E# # $( , I=< 0 M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# + + − −= J) 2 )2 = . 4 0123# $? =
 13. 6 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = − + . /0123# & #A ∆ 4
 14. 7 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + + + − . /0123# G AR !4 ' 9 QXv $( M )2 = $u @$? =
 15. 8 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + − − . /0123# G A $$ $ $E# Mc$ $( M $K$ ! − = 1 2 *3 ! 4 + . /0123#   >  +   1 24 ∫ /− 5 . 0123# $ (2 # $ k 9: V# F B" k9: k: $E# $ (2 $• . 0123# ($ α C < 9: $E# $ (2 $( ' = => ($ G < @ F B" $P .? ? G < @ += , @ $? : A# 5 J $E# $ (2 5 8$ 4 2 = + + +* + + 1 nn $E# B = @! ( #@B@$ . 0123# ≤ . $$ I*3 W M 4 ,$ - 5 $ N. H! #2O . 4 /0123# + +=& −− =& − = ! 2 ]^ # ]^ ($ G #= *+ # B cD -2 V $( MR & $ #=@ ! ( !" *+ U . 4 0123# # $( R !" *+ U B $( R $E# V ( B# "= # $ $ $ N $E# ( =H$ -2 V + = J ) 2 *3 g. 2 h ! $5 f$ $E#
 16. 9 !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = − + . /0123# J ) 2 j#!#B . i=# $ $ C@ $E# )2 ^`$ G *+ U
 17. : !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = − − + − + . /0123# & AR J) 2 )2 = 9: Y B ) N 9X Q $ D . 4  =− # 2 $E# *+ = & = − + #& = + # -.$ = − #
 18. ; !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + − . /0123# 4 =− + − ' @ W< =< !# $E# 2 4 − + −= M : , .=- g , + # # 1 2 *3 ! 4 . /0123# − < 1 B0 2 4 +− − 5 . 0123# 4 → ( ) ( !P ^ #< N k ! < $E# ( ( $( => 9: Y . 0123#
 19. " !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - =− + + − . /0123# ! $E# .=> $( $K$ ! c $ ! $K$ ! L !" !7$ ]^ & AM = − MJ) 2 )2 = ($ . 0123# ($ BL α < Q ', = G k9 ? G < 5 J $E# $ (2 ^@
 20. /! !"# $ % &' ( ) (*+ ,$ - = + + + . /0123# & A $ B) !" H ? $( H I BL 1 2 *3 ! 4 . /0123# = − + − 1 24 π − ∫ / "= 5 . 0123# 4 + / $ (2 8 $ Z= k 9: Y @ $( $ Z= $# @ ($ r N $E# F B" . 0123# α5 , BL J $E# $ (2 ( 5 8$ #= @B ) ^_
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2