intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

31 điều nội quy công ty

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

15.387
lượt xem
2.761
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

31 điều nội quy công ty có tổng cộng 5 chương trình bày về các nội dung: quy tắc hành chính; quy định liên quan đến chế độ với người lao động; quy định về khen thưởng và kỷ luật; các quy trình quản lý; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nôi dung hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 31 điều nội quy công ty

 1. NỘI QUY CÔNG TY NỘI QUY CÔNG TY 1 /29
 2. NỘI QUY CÔNG TY MỤC LỤC CHƯƠNG I...................................................................................................................................4 ́ ̀ ́ QUI TĂC HANH CHINH...............................................................................................................4 Điêu1. Qui đinh thưc hiên giơ lam viêc hanh chinh:.................................................................................................................4 ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ 1. Thơi gian lam viêc trong giơ hanh chinh như sau:.................................................................................................................4 ̀ ̣ ̀ ́ ́ 2. Châm công: ...........................................................................................................................................................................4 Điêu 2. Quy đinh hoat đông trong giơ lam viêc.......................................................................................................................5 ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ Điêu 3. Qui đinh về trang phuc trong giơ lam viêc:...................................................................................................................6 ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ Đông phuc là trang phuc đươc may theo đung quy đinh cua công ty và đươc trang bị cho toan bộ nhân viên trong công ty....6 ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ Điêu 4. Quy đinh viêc vệ sinh, an toan trong giơ lam viêc:.......................................................................................................6 ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ Điêu 5. Quy đinh hệ thông phong chông chay nổ và nhiêm vụ cua nhân viên bao vê:............................................................7 ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ Điêu 6. Quy đinh về bao vệ tai san, bí mât công nghê, kinh doanh cua Doanh nghiêp:..........................................................8 ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ Điêu 7. Quy đinh tiêp khach trong giơ lam viêc:.......................................................................................................................8 ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Điêu 8. Quy đinh về viêc goi điên thoai:......................................................................................................................................9 ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ 1. Goi điên thoai đi: ...................................................................................................................................................................9 ̣ ̣ ̣ ́ 2. Nhân điên thoai đên:...............................................................................................................................................................9 Điêu 9. Sư dung và bao quan con dâu trong Công ty................................................................................................................9 ̀ ̣ ̉ ̉ ́ Điêu 10. Viêc sư dung, khai thac thông tin và lưu trư bao chi:..............................................................................................10 ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ 1. Thông tin:.............................................................................................................................................................................10 ́ ́ 2. Bao chi:................................................................................................................................................................................10 Điêu 11. Hop thương ky, hop bât thương cua Ban lanh đao, cac trương bộ phân và toan Công ty:.................................10 ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ Điêu 12. Uỷ quyên và nhân uỷ quyên:.......................................................................................................................................11 ̀ ̀ ̣ ̀ Điêu 13. Viêc lam thêm giơ và thâm quyên giai quyêt:..........................................................................................................11 ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ CHƯƠNG II................................................................................................................................12 QUI ĐINH LIÊN QUAN ĐÊN CHẾ ĐỘ ĐÔI VƠI NGƯƠI LAO ĐÔNG......................................12 ̣ ́ ́ ̣ Điêu 14. Chế độ lương và phụ câp cua Ngươi lao đông:........................................................................................................12 ̀ ́ ̉ ̣ Điêu 15. Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.................................................................................................................12 ̀ 1. Qui đinh cua Nhà nươc về chinh sach BHXH, BHYT:........................................................................................................12 ̣ ̉ ́ ́ 2. Qui đinh cua công ty về chinh sach BHXH và BHYT:.........................................................................................................13 ̣ ̉ ́ ́ Điêu 16. Thơi giơ nghỉ ngơi đôi vơi ngươi lao đông:............................................................................................................14 ̀ ́ ̣ 1. Chế độ nghỉ hang tuân:.........................................................................................................................................................14 ̀ ̀ 2. Chế độ nghỉ phep:.................................................................................................................................................................15 ́ 3. Cac trương hơp nghỉ khac:.................................................................................................................................................15 ́ ́ Điêu 17. Chế độ công tac phi:...................................................................................................................................................16 ̀ ́ ́ Điêu 18. Chế độ hiêu, hi:...........................................................................................................................................................16 ̀ ́ ̉ CHƯƠNG III...............................................................................................................................17 2 /29
 3. NỘI QUY CÔNG TY QUI ĐINH VỀ KHEN THƯƠNG VÀ KỶ LUÂT..........................................................................17 ̣ ̣ ̣ Muc I...........................................................................................................................................................................................17 Khen thương..............................................................................................................................................................................17 Điêu 19. Quy tăc khen thương:.................................................................................................................................................17 ̀ ́ Điêu 20. Nguyên tăc căn ban để thưc hiên viêc khen thương nhân viên:..............................................................................17 ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ Muc II..........................................................................................................................................................................................18 Kỷ luât lao đông và trach nhiêm vât chât.................................................................................................................................18 ̣ ̣ ́ ̣ ́ Điêu 21. Cac hinh thưc kỷ luât:.................................................................................................................................................18 ̀ ́ ̀ ̣ Điêu 22. Thơi hiêu xư lý vi pham:............................................................................................................................................18 ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ Điêu 23. Trach nhiêm vât chât...................................................................................................................................................19 ...................................................................................................................................................19 CHƯƠNG IV. CAC QUY TRINH QUAN LÝ...............................................................................19 ́ ̀ ̉ Điêu 24. Quy trinh về tổ chưc nhân sư:...................................................................................................................................19 ̀ ̀ 1. Qui trinh tuyên chon nhân sư:..............................................................................................................................................19 ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ 2. Qui trinh đao tao:..................................................................................................................................................................21 Điêu 25. Quy trinh câp phat và sư dung văn phong phâm:....................................................................................................24 ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ 1. Quy tăc câp phat và sư dung:...............................................................................................................................................24 ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ 2. Quy trinh câp phat:...............................................................................................................................................................24 Điêu 26. Quy trinh câp phat và sư dung tai - san trang thiêt bi.............................................................................................25 ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ 1. Quy tăc chung:......................................................................................................................................................................25 ̀ ́ ́ 2. Quy trinh câp phat:...............................................................................................................................................................25 ̀ ̀ ̣ ̉ Điêu 27. Quy trinh thuê taxi vân tai:.........................................................................................................................................25 ́ 1. Quy tăc chung:......................................................................................................................................................................25 2. Quy trinh thưc hiên:.............................................................................................................................................................26 ̀ ̣ Điêu 28. Quy trinh sưa chưa may moc và trang thiêt bị văn phong;.....................................................................................26 ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ 1. Quy tăc chung:......................................................................................................................................................................26 2. Quy trinh thưc hiên:.............................................................................................................................................................26 ̀ ̣ Điêu 29. Quy trinh sư dụng két sắt Phòng Hành chính.........................................................................................................27 ̀ ̀ ́ 1. Quy tăc chung:......................................................................................................................................................................27 2. Quy trinh thưc hiên: ............................................................................................................................................................27 ̀ ̣ CHƯƠNG V................................................................................................................................28 ̀ ̉ ̀ ĐIÊU KHOAN THI HANH...........................................................................................................28 Điêu 30 Hiêu lưc cua nôi quy.....................................................................................................................................................28 ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ Điêu 31 Điêu khoan thi hanh.....................................................................................................................................................28 3 /29
 4. NỘI QUY CÔNG TY Chương I ́ ̀ ́ Qui tăc hanh chinh Điêu1. Qui đinh thực hiên giờ lam viêc hanh chinh: ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ 1. Thời gian lam viêc trong giờ hanh chinh như sau: ̀ ̣ ̀ ́ ́ Sang : 08h00’ - 12h00’ ̀ Chiêu : 13h30’ -17h30’ ́ 2. Châm công: Công ty thưc hiên viêc châm công theo Máy chấm công bằng vân tay như sau: ̣ ̣ ́ - Đâu giơ lam viêc buôi sang (tư 8h kem 5 phut đên 8h 9’) và buôi chiêu (tư 12h31’ đên ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ 13h39'), moi thanh viên trong công ty phải check in bằng vân tay theo qui đinh. ̣ ̀ ̣ - Cuôi giơ lam viêc buôi sang ( 12h00') và buôi chiêu (17h30'), moi thanh viên trong công ty ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ đều phải check out theo đúng quy định. - Nêu nhân viên thuôc bộ phân nao đi công tac, phụ trach bộ phân đó phai ký xác nhận vào Sổ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ theo dõi chấm công của Phòng Hành chính. Trương hơp phụ trach bộ phân đi văng, thì ngươi ́ ̣ ́ đươc phụ trach bộ phân uỷ quyên sẽ ký thay. ́ ̣ ̀ 4 /29
 5. NỘI QUY CÔNG TY - Nêu phụ trach bộ phân đi công tac, trươc khi đi phai thông bao hoăc đã đi do điêu kiên, thì ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ phai thông bao cho bộ phân hanh chinh vao đâu giơ lam viêc cua ngay hôm sau. Để bộ phân ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ hanh chinh trưc tiêp ghi vao sổ theo doi theo qui đinh. ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̣ - Cac trương hơp đi lam viêc bên ngoai, đêu phai có măt ký sổ đâu giơ. Cuôi giơ nêu đang phai ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ thưc hiên nhiêm vụ cho khach hang, đôi tac thì đươc thông bao băng điên thoai cho phụ trach ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ bộ phân hoăc ngươi thay thê, ký thay và ghi lý do theo qui đinh. ̣ ̣ ́ ̣ - Trương hơp đăc biêt sẽ đươc giai quyêt cụ thể theo quyêt đinh cua phụ trach bộ phân hoăc ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ giam đôc công ty. ́ - Phong hanh chinh có nhiêm vụ phôi hơp cung bao vệ thương xuyên và đinh kỳ kiêm tra, giam ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ sat viêc thưc hiên cac qui đinh, nôi qui cua công ty đã ban hanh. Cac trương hơp vi pham đêu ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ đươc xư lý theo qui đinh cua công ty. ̣ ̉ Nghiêm câm trương hơp Check in chấm công đầu giơ rôi bỏ ra ngoài quá giơ lam viêc. ́ ̀ ̀ ̣ Đối vơi các trương hơp vi phạm mà Phòng Hành chính phát hiện qua hệ thống giám sát Camera sẽ bị phạt gấp hai lần mức phạt theo quy định. Điêu 2. Quy đinh hoat đông trong giơ lam viêc ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ - Toan thể cac thanh viên trong công ty phai tuân thủ nhiêm vụ cua minh, dươi sư chỉ đao cua ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ phụ trach bộ phân và Giam đôc Công ty. ́ ̣ ́ ́ - Triêt để tiêt kiêm khi sư dung cac thiêt bị và vât liêu bao gôm: điên, nư ươc, may in, may điên ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ thoai/fax, giây in, nươc uông... Không sư dung cac trang thiêt bi, may moc, công cụ lam viêc ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ vao cac muc đich khac ngoai công viêc đươc giao. ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ - Khi đem may moc và cac thiêt bị ra ngoai công ty phai lam đây đủ cac giây tơ quy đinh. ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ - Trương hơp hêt giơ lam viêc khi mang hang ra khoi công ty nhân viên mang hang phai có ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ xac nhân cua Trương ban và phai ký vao sổ theo doi cua bao vê. ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̃ ̉ ̉ ̣ - Trương hơp hêt giơ lam viêc khi mang hang vao công ty nhân viên mang hang phai chiu ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ hoan toan trach nhiêm về măt phap lý đôi vơi số hang mang vao và phai ký vao sổ theo doi cua ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̃ ̉ bao vê.̉ ̣ - Không hút thuốc và không ném tẩu thuốc trong phòng và khu vưc làm việc của công ty. Không ăn quà trong giơ làm việc, không vứt rác bưa bãi trong phòng cũng như khu vưc làm việc của công ty. - Không đong đinh treo, dan tranh anh, giây tơ...lên tương khi chưa đươc phep. ́ ́ ̉ ́ ́ - Môi cá nhân đêu phai giư gin trât tư, vệ sinh chung, và khu vưc lam viêc cua minh. Môi sang ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ́ trươc khi vao giơ lam viêc, môi cá nhân phai vệ sinh khu vưc lam viêc, ban ghế sach se. Cuôi ̀ ̀ ̣ ̃ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ giơ chiêu trươc khi ra vê, phai săp xêp tai liêu và cât vao tu, khoá cân thân (rut chia khoá khoi ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ổ khoa). ́ - Phai tăt may vi tinh cá nhân và cac thiêt bị có liên quan trươc khi ra vê. ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ - Tông vệ sinh, don dep, lau chui cac thiêt bị lam viêc và cac thiêt bị hỗ trơ vao cac chiêu thứ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ bay hang tuân. ̀ ̀ - Bao vệ an toan tai san cua công ty và tuân thủ chăt chẽ cac nguyên tăc phong chay, chưa chay. ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ Quy đinh về viêc ban giao giưa bao vệ và hanh chinh cua Công ty như sau: ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ 5 /29
 6. NỘI QUY CÔNG TY - Giưa bộ phân hanh chinh cua Công ty và bao vệ phai ký sổ ban giao khi bao vệ ban giao vơi ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ hanh chinh vao cuôi và đâu giơ lam viêc, bao vệ ban giao vơi nhau khi thay ca. ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ - Bao vệ chỉ đươc cho phep nhân viên ơ lai lam thêm, vao công ty ngoai giơ theo cac quy đinh ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ cua Công ty. - Bao vệ phai ghi chep rõ và cụ thể trong sổ ban giao cac hiên tương xay ra như đã quy đinh đôi ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ vơi tưng nhân viên cua Công ty. ̉ Điêu 3. Qui đinh về trang phuc trong giơ lam viêc: ̀ ̣ ̣ ̀ ̣  Đông phuc là trang phuc đươc may theo đung quy đinh cua công ty và đươc ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ trang bị cho toan bộ nhân viên trong công ty. ̀ o Đôi vơi nhân viên Nam đông phuc bao gôm: 1bộ vec, ao sơ mi và cà vat ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ o Đôi vơi nhân viên Nư đông phuc bao gôm: 1 bộ vec, ao sơ mi trăng và juyp ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ - Ngoai nhưng ngay măc đông phuc theo quy đinh, nhân viên măc cac trang phuc khac vơi điêu ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ kiên gon gang, lich sư, kin đao, phù hơp vơi thuân phong mỹ tuc và truyên thông Viêt Nam. ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ - Khuyên khich bộ phân kinh doanh và bộ phân Hanh chinh - văn phong măc đông phuc cac ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ngay trong tuân. ̀ - Viêc măc đông phuc đươc quy đinh vao cac ngay: thứ hai và thứ năm trong tuân (ngay măc ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ đông phuc có thể thay đôi theo thông bao cua Phong Hanh chinh) ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ́ o Vao mua đông: ̀ ̀ + Đôi vơi Nam: Bộ vec nam ́ ́ + Đôi vơi nư: Bộ vec nư ( có thể quân âu hoăc juyp) ́ ́ ̀ ̣ ́ o Vao mua he: ̀ ̀ ̀ + Đôi vơi nam: ao sơ mi và quân âu ( theo mâu cua công ty) ́ ́ ̀ ̃ ̉ + Đôi vơi nư: ao sơ mi trăng và juyp hoăc quân âu ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ Điêu 4. Quy đinh viêc vệ sinh, an toan trong giơ lam viêc: ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ 1. Vệ sinh, an toan trong giơ lam viêc: ̀ ̀ ̣ - Môi cá nhân đêu phai giư gin vệ sinh khu vưc lam viêc cua minh. ̃ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ - Hang ngay vao môi sang trươc khi vao giơ lam viêc, môi cá nhân phai vệ sinh khu vưc lam ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̃ ̉ ̀ viêc, ban ghê, may vi tinh cá nhân sach se. ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̃ - Cuôi giơ chiêu trươc khi ra vê, phai săp xêp tai liêu vao nơi quy đinh ( cac tai liêu quan trong ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ phai cât vao tu, khoá cân thân và rut chia khoá ra khoi ổ khoa), phai để tai liêu ngăn năp, ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ́ không lôn xôn. Tranh để thât lac, mât tai liêu công ty. ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ - Phai tăt hêt đen, quat, may điêu hoa, may tinh và cac thiêt bị có liên quan. ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ - Giây tơ không dung đên thì tiêu huỷ trươc khi đem ra ngoai khu vưc công ty. ́ ̀ ́ ̀ - Không Không hút thuốc và không ném tẩu thuốc trong phòng và khu vưc làm việc của công ty. Không ăn quà trong giơ làm việc, không vứt rác bưa bãi trong phòng cũng như khu vưc làm việc của công ty. - Không dan giây lên tương băng hô, keo, băng dinh hoăc bât kỳ hoá chât nao mà gây bân, ố ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ tương. - Không lam bân, viêt, vẽ lên tương trong khu vưc công ty. ̀ ̉ ́ 6 /29
 7. NỘI QUY CÔNG TY - Không khoan, đuc tương, treo tranh anh hoăc bât kỳ môt tac đông nao gây sứt, hong tương, ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ khi chưa đươc phep cua Giam đôc công ty hoăc ngươi đươc uỷ quyên theo qui đinh. ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ - Ban ghế lam viêc phai đươc săp xêp theo qui đinh. Không tư do săp xêp ban ghế lung tung ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ trong phong lam viêc, khi chưa có lênh cua giam đôc hoăc ngươi đươc uỷ quyên theo qui ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ đinh.̣ 2. Vệ sinh chiêu thư bay: ̀ ̉ - Cac bộ phân phai tiên hanh tông vệ sinh chiêu thứ bay gôm cac công viêc cụ thể như sau: tăt ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ may tinh và cac thiêt bị điên, khoá tủ và ban lam viêc, don dep tai liêu trên ban, quet phong, đổ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ rac vao thung, cât tai liêu đung nơi quy đinh, vệ sinh điên thoai, ban ghế tủ điêu hoà quat, ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ không gian lam viêc vac cac vât dung khac phuc vụ cho công viêc hang ngay, khoá phong và ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ giao chia khoá cho bao vê. ̀ ̉ ̣ - Thơi gian thưc hiên tư 16h đên 16h30 cac buôi chiêu thứ bay ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ - Tư 16h30 trơ đi nhân viên trưc nhât cua cac bộ phân cung chinh và bao vệ đi kiêm tra ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ tai cac khu vưc và lâp biên ban xac nhân lôi VP. ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ Điêu 5. Quy đinh hệ thông phong chông chay nổ và nhiêm vụ cua nhân viên bao vê: ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ - Tât cả cac thanh viên trong công ty phai tuyêt đôi tuân thủ nguyên tăc phong chay theo qui ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ đinh. - Nhân viên công ty trươc khi ra về phai kiêm tra, thu don nhưng vât liêu đễ gây chay nổ để ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ đung nơi quy đinh. ́ ̣ - Tât cả cac thanh viên trong công ty, nêu trương hơp xay ra chay nổ phai nhanh chong xư lý và ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ bao cho ngươi có trach nhiêm trong công ty. Nêu sư viêc vươt quá tâm kiêm soat cua minh ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ phai thông bao ngay cho cơ quan phong chay chưa chay cua thanh phố theo số điên thoai 114 ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ và thông bao cho ngươi có trach nhiêm cua công ty và giam đôc công ty. ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ 1. Hệ thông điên ́ ̣ - Tăt tât cả cac hệ thông điên trư cac hệ thông điên bao vê, điên cho may chủ và may fax khi hêt ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ giơ lam viêc. ̀ ̣ - Trong trương hơp phat hiên thây có hư hong có thể gây nguy hiêm cho tai san cua công ty thì ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ phai nhanh chong căt nguôn điên cua bộ phân hư hong để bao đam an toan cho cac thiêt bị và ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ tai san khac cua công ty và nhanh chong thông bao cho ngươi có trach nhiêm trong công ty. ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ 2. Điêu kiên bao vệ cua công ty ̀ ̣ ̉ ̉ - Hệ thông cửa: ́ Đam bao hệ thông cưa cua công ty đủ độ chăc chăn bao vệ tai san cua công ty. Nêu thây hệ thông ̉ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ cưa có dâu hiêu hư hong, không đủ để đam bao an toan trong viêc bao vệ tai san cua công ty thì ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ bao vệ phai tim cach khăc phuc ngay và bao cho ngư ơi có trach nhiêm trong công ty để kip thơi ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ giai quyêt. ́ - Hệ thông khoa: ́ ́ Đam bao khoá cưa cua công ty có đây đủ và nguyên ven như luc đươc giao. Trong trương hơp ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ khoá bị mât hoăc có dâu hiêu nghi vân thì nhanh chong thông bao cho ngươi có trach nhiêm cua ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ công ty để thay thế và tim cach giai quyêt. ̀ ́ ̉ ́ - Hệ thông may tinh: ́ ́ ́ 7 /29
 8. NỘI QUY CÔNG TY o Kiêm tra xem hệ thông may tinh có con bât hay không. Nêu thây hệ thông may tinh vân ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ con hoat đông phai nhăc nhân viên sư dung may tăt đi. Nêu nhân viên đó không có măt thì ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ nhơ nhân viên khac tăt, nêu không con ai thì bao vệ tư tăt. Trong trương hơp nhân viên đó ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ có nhu câu để may thư qua đêm thì phai có xac nhân cua giam đôc hoăc ng ươi phụ trach ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ bộ phân đó sau khi đã có xac nhân băng văn ban. ̣ ́ ̣ ̀ ̉ o Bao vệ đươc phep ap dung moi biên phap an ninh trong khuôn khổ phap luât cho phep để ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ đam bao an toan tai san cho công ty trong thơi gian đươc giao bao vê. ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ o Nêu thây có tinh trang an ninh không đam bao thì phai goi điên thông bao ngay cho công ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ an nơi sơ tai để phôi hơp giai quyêt. Trong trương hơp tinh trang an toan cua tai san công ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ty bị đe doạ thì nhân viên bao vệ đươc ap dung moi biên phap mà phap luât và quy đinh ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ cua công ty cho phep để đam bao an toan cho tai san cua công ty. ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ o Ngoai giơ lam viêc cac nhân viên không đươc phep tư ý vao công ty. Trong trương hơp ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ có công viêc đôt xuât thì phai đươc sư đông ý cua giam đôc hoăc phó giam đôc và có xac ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ nhân cua cac trương ban. ̣ ̉ ́ o Trong moi trương hơp bao vệ không đươc phep để ngươi ngoai vao khu vưc cua công ty ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ khi chưa đươc phep theo qui đinh. ́ ̣ o Đôi vơi nhân viên công ty: Sau 18h và ngay nghỉ ngay lễ không đ ươc phep để ngươi ́ ̀ ̀ ́ ngoai vao khu vưc kế toan, kho, bao hanh. ̀ ̀ ́ ̉ ̀ o Đôi vơi cac khu vưc khac phai có sư đông ý cua trương ban phụ trach trưc tiêp. Ngay ́ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ nghỉ và ngay lễ phai có sư châp thuân cua giam đôc hoăc phó giam đôc. ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ o Trong moi trương hơp bao vệ phai ghi rõ moi sư viêc xay ra vao sổ nhât ký trưc hang ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ngay và phai ban giao vơi ngươi có trach nhiêm cua công ty. Đông thơi phai theo doi đôn ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̃ đôc cho tơi khi sư viêc đó đươc giai quyêt triêt đê. ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ o Sau khi hêt giơ lam viêc moi nhân viên công ty mang hang vao hoăc ra khoi công ty đêu ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ phai có xac nhân cua trương ban và phai kí nhân vao sổ bao vê. Bao vệ không đ ươc tư ý ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ghi. Trong trương hơp bao vệ tư ý ghi bao vệ phai chiu hoan toan trach nhiêm. ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Điêu 6. Quy đinh về bao vệ tai san, bí mât công nghê, kinh doanh cua Doanh nghiêp: ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ Moi nhân viên đêu phai có ý thức bao vệ tai san cua Công ty, bí mât công nghê, kinh doanh cua ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ Công ty. Moi trương hơp xâm pham tai san chung, tiêt lộ bí mât công nghệ cung như kinh doanh ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ cua Công ty đêu bị xư lý kỷ luât theo quy đinh cua phap luât và nôi quy cua Công ty. ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ Điêu 7. Quy đinh tiêp khach trong giơ lam viêc: ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ - Bộ phân hanh chinh có nhiêm vụ đon tiêp, và hương dân cho khach đên phong khách. ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ́ ̀ - Cac trương hơp tiêp khach đên giao dich tai Công ty, sẽ đươc Phong Hanh chinh thông bao ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ cho đôi tương đên Phong khach để lam viêc. ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ - Trong trương hơp phong khach đã có khach hang đang lam viêc, thì khach hang đó đươc tiêp ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ khach tai phong lam viêc cua đôi tương ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ - Sau khi giao dich vơi khach hang tai phong khach, moi cá nhân phai săp xêp ghế và cac vât ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ dung khac (nêu có sư dung) gon gang, ngay ngăn và có ý thức giư gin vệ sinh chung cua ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ phong khach. ́ 8 /29
 9. NỘI QUY CÔNG TY Điêu 8. Quy đinh về viêc goi điên thoai: ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ 1. Goi điên thoai đi: - Điên thoai cố đinh tai công ty dung cho giao dich, không sư dung vao muc đich cá nhân. ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ - Trong trương hơp cân sư dung điên thoai để giao dich đương dai, ngoai tinh và quôc tế thì ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ phai goi trưc tiếp qua mã số cá nhân. ̉ ̣ - Công ty sẽ cấp cho mỗi nhân viên một Mã số cá nhân. Các nhân viên sẽ tư gọi điện và quản lý việc gọi điện thoại thông qua Mã số cá nhân của mình. - Khi noi chuyên điên thoai về công viêc cân ngăn gon tranh lam ngen đương và tôn phí điên ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̉ thoai cua Công ty ̣ ̣ ̣ ́ 2. Nhân điên thoai đên: - Moi nhân viên khi nhân điên thoai phai tư tôn, nhã nhăn, lich sư và rõ rang khi trả lơi khach. ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ - Không noi chuyên riêng vơi ngươi ngoai khi đang nhân điên thoai. ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ - Nêu điên thoai đên về viêc cá nhân thì nhân viên phai đam thoai ngăn gon, nhanh chong để ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ́ han chế đương dây bân. ̣ ̣ - Trương hơp đôi tương có điên thoai đi văng, thì nhân lai lơi nhăn và ghi vao sô, sau đó tim ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ cach thông bao cho đôi tương đó sơm nhât. ́ ́ ́ ́ Điêu 9. Sư dung và bao quan con dâu trong Công ty ̀ ̣ ̉ ̉ ́ - Con dâu cua công ty khăng đinh giá trị phap lý cua cac văn ban trong quan hệ giao dich giưa ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ cac cơ quan, tổ chức. ́ - Con dâu cua công ty đươc phong Hanh chinh quan ly. Phong có trach nhiêm giư gin cân thân, ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ không lam rơi gây sứt mẻ và lam biên dang ban đâu. Khi ra vê, phai cât con dâu trong tủ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ đươc khoa. ́ - Trong trương hơp cân thiêt chỉ có Giam đôc hoặc Phó Giám đốc là ngươi thứ hai đươc câm ̀ ́ ́ ́ ̀ dâu cua Công ty đươc câm dâu cua Công ty. Cac trương hơp giao nhân dâu phai có biên ban ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̉ xac nhân giưa hai bên. ́ ̣ - Nhân viên giư dâu không đươc sư dung con dâu bưa bai và sư dung vao muc đich cá nhân. ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ - Khi đong dâu, nhân viên đong dâu phai đong dâu công ty, dâu chức vu, dâu tên thât ngay ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ngăn, rõ rang, không nhoe. Theo đung qui đinh cach đong dâu cua Nhà nươc. ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ - Viêc đong dâu cac bao giá và hồ sơ thâu cua cac đơn vị khac phai có xac nhân cua Giam đôc, ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ Phó Giam đôc hoăc nhân viên kinh doanh phụ trach. ́ ́ ̣ ́ - Con dâu cua công ty đươc sư dung trong cac trương hơp sau: ́ ̉ ̣ ́ • Quyêt đinh, Thông bao, Công văn do Giam đôc ky. ́ ̣ ́ ́ ́ ́ • Giây giơi thiêu, cac tai liêu cân cung câp thông tin hoăc giao dich vơi cac cơ quan, cá ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ nhân bên ngoai do Giam đôc hoăc Phó Giam đôc ky. ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ • Sec, chuyên khoan do Giam đôc ky. ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ • Hơp đông, Biên ban Thanh lý Hơp đông do Giam đôc hoăc Phó giam đôc ky. ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ • Bao gia, Biên ban ban giao, Hơp đông, Biên ban lam viêc ( nêu cân thiêt ) đươc đong ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ dâu treo. 9 /29
 10. NỘI QUY CÔNG TY • Hoá đơn tai chinh do Giam đôc hoăc Phó giam đôc ky. ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ • Cac trương hơp đăc biêt phai là giây đề nghị trinh giam đôc duyêt trươc khi thưc hiên. ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ • Chú y: Cac trương hơp Phó Giam đôc hoăc trương phong ký (nêu đong dâu), thì phai ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ có uỷ quyên cua Giam đôc. ̀ ̉ ́ ́ Điêu 10. Viêc sư dung, khai thac thông tin và lưu trư bao chi: ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ 1. Thông tin: Tât cả cac thông tin dươi moi hinh thức, không phân biêt cua cá nhân hay công ty. Khi chuyên ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ đên công ty đêu phai thông qua bộ phân hanh chinh trưc tiêp nhân, đăng ky, ghi chep, theo doi ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̃ và câp phat, thông bao đên cac đôi tương có liên quan để xư ly. Tât cả cac đôi tương khac sau ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ khi nhân đươc đêu phai chuyên cho hanh chinh theo qui đinh nay. ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ Không có bât kỳ bộ phân hay cá nhân nao, tiêp nhân thông tin khi chưa thông qua bộ phân ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ hanh chinh đăng ký đã tư ý xư lý thông tin đo. Nêu đôi tương nao vi pham sẽ bị xư lý theo ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ qui đinh cua công ty.̉ ́ ́ 2. Bao chi: - Hang ngay bộ phân Hanh chinh tiêp nhân, lưu giư cac loai bao, ân phâm cua Công ty. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ - Phong Hanh chinh có nhiêm vụ thu nhân, câp nhât cac thông tin trên cac bao có liên quan tơi ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ cac bộ phân, và thông bao đên cac bộ phân. ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ - Cac bộ phân khi nhân đươc thông tin, có trach nhiêm cư ngươi tim hiêu, nghiên cứu và xư lý ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ thông tin đó có hiêu qua. ̣ ̉ - Viêc thông bao và tiêp nhân thông tin, đươc thưc hiên theo qui đinh cua công ty. ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ - Bộ phân hanh chinh có trach nhiêm bao thông tin cho cac bộ phân phai kip thơi, nhanh chong, ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ chinh xac. ́ ́ - Cac thanh viên khac trong công ty, đươc quyên tiêp nhân cac thông tin có liên quan đên chức ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ năng, nhiêm vụ cua minh để phuc vụ cho cac hoat đông cua công ty. Cac thông tin khac trên ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ bao chí thì đươc quyên tiêp nhân ngoai giơ lam viêc, nhưng không đươc mang ra ngoai công ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ty khi chưa đươc phep cua ngươi lưu giư. ́ ̉ Điêu 11. Hop thương ky, hop bât thương cua Ban lanh đao, cac trương bộ phân và toan ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ Công ty: - Họp định kỳ là cuôc hop đinh kỳ do giam đôc công ty chủ tri, có sư tham gia cua cac thanh ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ viên liên quan để xem xet và đanh giá tinh hinh hoat đông kinh doanh cua công ty. ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ - Đinh kỳ môi tuân môt lân vao môt ngay trong tuân Giam đôc công ty sẽ tổ chức cuôc hop Ban ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ Giám đốc để xem xet và đanh giá tinh hinh hoat đông kinh doanh cua công ty. Trong trương ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ hơp có sư thay đôi thì phong hanh chinh có trach nhiêm thông bao trươc cho thành viên Ban ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ giám đốc. - Cac cuôc hop bât thương sẽ đươc giam đôc triêu tâp, hoăc cac phụ trach bộ phân có viêc đôt ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ xuât đề nghị lên giam đôc công ty yêu câu triêu tâp cuôc hop bât thương. ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ 10 /29
 11. NỘI QUY CÔNG TY Điêu 12. Uỷ quyên và nhân uỷ quyên: ̀ ̀ ̣ ̀ - Giam đôc công ty là ngươi có quyên lưc tôi cao đôi vơi cac hoat động cua toan công ty. Có ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ quyên đươc uỷ quyên băng mênh lênh hoăc băng văn ban vơi nôi dung uỷ quyên, thơi han uỷ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ quyên và qui mô, đươc cụ thể hoá trong tưng giây uỷ quyên cho bât cứ đôi tương nao, khi cân ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ thiêt. ́ - Cac Phó Giam đôc có quyên đươc uỷ quyên cho cac trương bộ phân, cac nhân viên khi cân ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ thiêt trong pham vi quyên han cua minh, theo qui đinh và trinh tư thủ tuc cua công ty. ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ - Cac Trương phong ban, bộ phân có quyên đươc uỷ quyên cho câp dươi cua minh hoăc nhân ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ viên khac, khi cân thiêt trong pham vi quyên han cua minh, theo qui đinh và trinh tư thủ tuc ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ cua công ty. - Cac trương hơp đươc nhân uỷ quyên phai có đủ tư cach, phâm chât và năng lưc để thưc hiên ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ công viêc, nhiêm vụ đươc uỷ quyên. ̣ ̣ ̀ - Ngoai Giam đôc công ty, cac trương hơp khac khi uỷ quyên cho ngươi ngoai công ty về công ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ viêc có liên quan đên hoat đông, kinh doanh cua công ty phai đươc sư châp nhân cua Giam ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ đôc hoặc Phó Giám đốc phụ trách. ́ - Giây uỷ quyên phai đươc lâp theo mâu thông nhât trong toan công ty theo qui đinh tai hanh ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ chinh. ́ - Nôi dung, qui mô và thơi gian uỷ quyên phai phù hơp vơi nhiêm vụ cua công viêc đo. ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ - Cac trương hơp khac ngoai cac trương hơp đã nêu ơ trên, do giam đôc công ty quyêt đinh ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ Điêu 13. Viêc lam thêm giơ và thâm quyên giai quyêt: ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ - Nêu do công viêc có nhu câu lam thêm tư sau 18h30 thì phai điên vao phiêu đăng ký đề nghị ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ lam thêm giơ tai bộ phân hanh chinh và đươc sư đông ý cua trương bộ phân. ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ - Căn cứ vao phiêu đăng ký xin lam thêm đã đươc duyêt, bộ phân hanh chinh thông bao cho ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ bao vệ biêt để hỗ trơ trong thơi gian lam ngoai giơ đo. ̉ ́ ̀ ̀ ́ - Thơi gian lam thêm không quá 22h00 , trư cac trương hơp nhâp, vân chuyên hang hoá ... sẽ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ đươc thông bao cụ thê. ́ ̉ - Ngay lễ và chủ nhât nêu không đươc sư đông ý cua Giam đôc hoăc ngươi đươc giam đôc uỷ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ quyên không đươc vao công ty. ̀ ̀ - Cac trương hơp đăc biêt khac, trinh giam đôc quyêt đinh ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ 11 /29
 12. NỘI QUY CÔNG TY Chương II Qui đinh liên quan đên chế độ đôi với ̣ ́ ́ người lao đông ̣ Điêu 14. Chế độ lương và phụ câp cua Ngươi lao đông: ̀ ́ ̉ ̣ Tiên lương cua Ngươi lao đông do hai bên thoả thuân trong Hơp đông lao đông và đươc trả theo ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ năng suât lao đông, chât lương và hiêu qua công viêc. ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ Hệ số lương cua Ngươi lao đông đươc tinh như sau: ̉ ̣ ́ Đôi vơi nhân viên có trinh độ Đai hoc và trên Đại học : Hệ số lương khơi điêm là 1,78 (2.34) ́ ̀ ̣ ̣ ̉ Đôi vơi nhân viên có trinh độ Cao đăng và trung câp: Hệ số lương khơi điêm là 1,46 (1.80) ́ ̀ ̉ ́ ̉ Hệ số lương cua nhân viên Công ty đươc nâng lên theo đung quy đinh cua Công ty và Nhà nươc ̉ ́ ̣ ̉ vơi điêu kiên không vi pham theo hơp đông lao đông, qui chế công ty và đat đươc sư thoả thuân ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ cua hai bên. Lương hàng tháng sẽ đươc phát 01 lần trong tháng. Trong trương hơp khâu trư lương cua ́ ̉ ngươi lao đông thì ngươi sư dung lao đông phai thông bao rõ lý do và không đươc khâú trư quá ̣ ̣ ̣ ̉ ́ 30% tiên lương hang thang. ̀ ̀ ́ Điêu 15. Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ̀ 1. Qui đinh cua Nhà nươc về chinh sach BHXH, BHYT: ̣ ̉ ́ ́ - Tông phí BHXH = Mức lương chinh x 20% ̉ ́ Trong đo: ́ Ngươi lao đông đong: Phí BHXH = Mức lương chinh x 5 % ̣ ́ ́ ́ Công ty đong: Phí BHXH = Mức lương chinh x 15 % ́ 12 /29
 13. NỘI QUY CÔNG TY - Tông phí BHYT = Mức lương chinh x 3% ̉ ́ Trong đo: ́ Ngươi lao đông đong: Phí BHYT = Mức lương chinh x 1 % ̣ ́ ́ ́ Công ty đong: Phí BHYT = Mức lương chinh x 2 % ́ 2. Qui đinh cua công ty về chinh sach BHXH và BHYT: ̣ ̉ ́ ́ a. Mức lương được tính để trích nộp BHXH và BHYT: - Đôi vơi cac nhân viên có thơi gian lam viêc tai công ty dươi 03 năm: ́ ́ ̀ ̣ ̣ Mức lương chinh = Mức lương tôi thiêu x Hệ số lươnǵ ́ ̉ - Đôi vơi cac nhân viên có thơi gian lam viêc tai công ty tư 03 năm trơ lên: ́ ́ ̀ ̣ ̣ Mức lương chinh = Mức lương tôi thiêu x Hệ số lương x Hệ số thâm niên ́ ́ ̉ - Hệ số thâm niên đươc chia 03 mức như sau: o Nhưng đôi tương có thơi gian công tac tai công ty dươi 03 năm, thì hệ số thâm ́ ́ ̣ niên băng 1. ̀ o Nhưng đôi tương có thơi gian công tac tai công ty tư 03 năm đên dươi 5 năm, thì ́ ́ ̣ ́ hệ số thâm niên băng 1,5. ̀ o Nhưng đôi tương có thơi gian công tac tai công ty tư 05 năm trơ lên, thì hệ số thâm ́ ́ ̣ niên băng 2. ̀ b. Quy định và cách thức trích nộp BHXH và BHYT: - Đôi vơi cac đôi tương đã ký hơp đông chinh thức vơi công ty dươi 1 năm: Công ty sẽ thưc ́ ́ ́ ̀ ́ hiên viêc đong BHXH theo hinh thức không băt buôc. Nêu cá nhân nao có nhu câu đong ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ BHXH, công ty sẽ trich nôp theo đung quy đinh cua Phap luât và trư trưc tiêp vao lương hang ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ thang ́ - Đôi vơi cac đôi tương đã ký hơp đông chinh thức tư lân thứ hai trơ đi: Viêc đong bao hiêm ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ xã hôi theo nguyên tăc băt buôc. Công ty và ngươi lao đông sẽ trich nôp BHXH và BHYT ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ theo tỷ lệ qui đinh trên. ̣ - Đôi vơi cac đôi tương đã có số thơi gian ký hơp đông lao đông liên tuc vơi công ty tư 3 năm ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ trơ lên: Công ty sẽ trich nôp toan bộ số tiên BHXH và BHYT mà ngươi lao đông phai đong ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ hang thang. ́ c. Thanh lý Hợp đồng lao động và giải quyết chế độ cho người lao động Đôi vơi cac trương hơp thưc hiên mua BHXH, BHYT khi hêt han hơp đông lao đông đã đươc ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ký hang năm, sẽ đươc hai bên tiêp tuc thoả thuân ký môt (01) năm tiêp theo. Nêu trong trương ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ hơp hai bên không tiêp tuc nưa và không có vi pham nao đôi vơi hơp đông lao đông đã ky, cung ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̃ như cac qui đinh cua công ty thi: ́ ̣ ̉ ̀  Về BHXH: + Trương hơp đã có sổ BHXH thi: ̀  Ngươi lao đông phai có trach nhiêm hoan thanh nghia vụ cua minh theo hơp đông lao ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ đông và cac qui đinh cua công ty. ̣ ́ ̣ ̉  Sau khi hai bên ký kêt và thưc hiên xong Biên ban thanh lý hơp đông lao đông, công ty ́ ̣ ̉ ̀ ̣ sẽ có trach nhiêm chuyên trả sổ BHXH cho ngươi lao đông, đông thơi ký xac nhân cac ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ thủ tuc, giây tơ cân thiêt hơp phap cho ngươi lao đông để chuyên cac chế độ BHXH ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ đên đơn vị mơi theo đề nghị cua ngươi lao đông. ́ ̉ ̣ 13 /29
 14. NỘI QUY CÔNG TY  Ngươi lao đông tư lo liêu và chuân bị cac giây tơ cân xac nhân. ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ + Trương hơp chưa đủ thơi gian câp sổ BHXH thi: ́ ̀  viêc thưc hiên tương tư như trương hơp đã có sô, nhưng không chuyên băng sổ mà ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ chỉ có trach nhiêm xac nhân cac thủ tuc giây tơ liên quan (do ngươi lao đông chuân bi), ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ để chuyên BHXH đên đơn vị mơi. ̉ ́  Đôi vơi BHYT: ́ BHYT đươc mua băt buôc kem theo BHXH, vì vây viêc châm dứt trach nhiêm mua BHYT ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ cung đươc tinh theo thơi điêm châm dứt BHXH theo thoả thuân trong biên ban thanh lý hơp ̃ ́ ̉ ́ ̣ ̉ đông lao đông, và ngươi lao đông phai nôp lai thẻ BHYT cho công ty để trả lai cho cơ quan ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ bao hiêm, không có cac giây tơ kem theo. ̉ ̉ ́ ́ ̀  Đôi vơi cac trương hơp khac: ́ ́ ́ • Moi trương hơp con lai đêu đươc coi là vi pham và không đươc giai quyêt bât cứ chế độ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ nao liên quan, đông thơi phai hoan thanh nghia vụ và trach nhiêm đôi vơi công ty, con viêc ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̣ giai quyêt thì phai căn cứ theo biên ban lam viêc cụ thê. ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ • Cac trương hơp cố tinh vi pham và cố ý tư chôi trach nhiêm, đêu phai xư lý theo qui đinh ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ cua công ty và phap luât hiên hanh. ̉ ́ ̣ ̣ ̀ • Tuỳ theo mức độ để bị truy tố trươc phap luât. ́ ̣  Cac chế độ mà ngươi lao đông đươc hương khi nghỉ viêc: ́ ̣ ̣ • Đôi vơi trương hơp phai nghỉ viêc mà không vi pham cac điêu khoan trong hơp đông lao ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ đông đã ký và cac qui đinh cua công ty thì đươc hương đây đủ cac chế độ đươc ghi trong ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ hơp đông lao đông đó và cac qui đinh khac cua công ty (nêu co). ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ • Đôi vơi cac trương hơp khac: moi trương hơp con lai đêu đươc coi là vi pham và không ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ đươc giai quyêt bât cứ chế độ nao liên quan, đông thơi phai hoan thanh nghia vụ và trach ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ nhiêm đôi vơi công ty, con viêc giai quyêt thì phai căn cứ theo biên ban lam viêc cụ thê. ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ • Cac trương hơp cố tinh vi pham và cố ý tư chôi trach nhiêm, đêu phai xư lý theo qui đinh ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ cua công ty và phap luât hiên hanh và tuỳ theo mức độ để bị truy tố trươc phap luât. ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ Điêu 16. Thơi giơ nghỉ ngơi đôi vơi ngươi lao đông: ̀ ́ ̣ 1. Chế độ nghỉ hang tuân: ̀ ̀ Moi nhân viên đêu đươc nghỉ ngay chủ nhât hang tuân. Đôi vơi chiêu ngay thứ bay, cac bộ phân ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ đươc giam số ngươi lam xuông tôi đa 1/2 tông số nhân viên trong bộ phân. Trương hơp tông số ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ nhân viên trong bộ phân là số lẻ thì số ngươi đi lam phai nhiêu hơn số nhân viên nghỉ nêu đap ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ứng đươc cac yêu câu sau: ́ ̀ - Cac nhân viên cua bộ phân lam viêc chiêu thứ 7 phai đam bao công viêc cua bộ phân đươc ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ tiên hanh thuân tiên. - Moi công viêc cua cac nhân viên đươc nghỉ phai đươc giai quyêt theo đung kế hoach ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ - Trương bộ phân phai chiu trach nhiêm trươc giam đôc công ty về công viêc cua cac nhân viên ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ đươc nghỉ chiêu thứ 7. Trương hơp trương bộ phân nghỉ phai chỉ đinh ngươi chiu trach ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ nhiêm thay thê. 14 /29
 15. NỘI QUY CÔNG TY Số ngươi nghỉ cua tưng bộ phân sẽ đươc trương bộ phân quyêt đinh vao cuôi giơ lam viêc buôi ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ sang ngay thứ 7 và đăng ký vơi bộ phân hanh chinh. Trong trương hơp cân thiêt giam đôc có ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ quyên yêu câu moi nhân viên cua bộ phân đi lam để giai quyêt công viêc. ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ 2. Chế độ nghỉ phep: ́ Tât cả moi nhân viên công ty khi nghỉ viêc đêu phai có giây phep điên đây đủ thông tin theo mâu ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̉ cua Công ty tai Phong Hanh chinh. ̣ ̀ ̀ ́ Trong trương hơp nghỉ dươi 03 ngay lam viêc, vì lý do cá nhân thì phai có đơn xin nghỉ tư ngay ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ hôm trươc và trinh phụ trach bộ phân ký đông y. Nêu phụ trach bộ phân đi văng thì ngươi đươc ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ phụ trach bộ phân uỷ quyên ký thay theo qui đinh. ́ ̣ ̀ ̣ Trong trương hơp nghỉ trên 03 ngay lam viêc, thì phai trinh giam đôc duyêt hoăc ng ươi đươc̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ giam đôc uỷ quyên theo qui đinh. ́ ́ ̀ ̣ Trương hơp nghỉ đôt xuât bât khả khang, thì phai goi điên thông bao cho bộ phân hanh chinh ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ hoăc bao vệ cua công ty. Ngươi nhân đươc thông tin phai có trach nhiêm thông bao cho bộ phân ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ hanh chinh(nêu không phai bộ phân hanh chinh)và cho bộ phân cua ngươi bao nghỉ đôt xuât đó ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ biêt. Sau khi trơ lai lam viêc không qua 24h nhân viên xin nghỉ phai hoan tât thủ tuc theo thông lê. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ Trong moi trương hơp đêu phai ghi rõ và ban giao cac công viêc chưa hoan thanh và cac công ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ viêc cân hoan thanh trong thơi gian nhân viên đó nghỉ cho ngươi phụ trach trưc tiêp. Trong ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ trương hơp ngươi phụ trach đi văng thì phai ban giao lai cho nhân viên cung phong. ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ Cac trương hơp đăc biêt khac, sẽ tuỳ theo tưng trương hơp cụ thê, trinh giam đôc quyêt đinh. ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ 3. Cac trường hợp nghỉ khac: ́ ́ - Cac ngay nghỉ đươc hương lương trong năm : ́ ̀ o Nghỉ têt âm lich: 04 ngay tư ngay 30 têt đên hêt ngay mung 3 têt âm lich. ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ o Nghỉ têt dương lich: 01 ngay vao ngay mung 1 têt dương lich. ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ o Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương: 01 ngày vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch o Nghỉ quôc khanh: 01 ngay vao ngay mung 2 thang 9 dương lich. ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ o Nghỉ Quôc tế lao đông: 02 ngay vao ngay 30 thang 4 và mung 1 thang 5. ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ - Cac ngay nghỉ khac (Nghỉ phep, Nghỉ ôm, Nghỉ viêc riêng.....): 15 ngay. ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ - Cac ngay nghỉ khac đêu bị trư lương. Nêu nghỉ mà không có giây xin phep trươc có xac nhân ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ cua trương ban đêu bị trư gâp đôi ngay lương. Nêu tông số ngay mà ngươi lao đông nghỉ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ vươt quá số cac ngay nghỉ khac hoăc trong môt thang có hơn 02 lân nghỉ (trư cac trương hơp ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ôm dai ngay có xac nhân cua cơ quan y tê, hiêu, hỉ cua cá nhân, vơ hoăc chông, anh chị em ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ruôt, bố mẹ vơ hoăc bố mẹ chông, cac trương hơp đăc biêt khac phai có sư đông ý trưc tiêp ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ cua giam đôc) thì ngươi lao đông đêu không đươc linh cac khoan thương, tiên phep và phụ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ́ câp chung cua toan công ty. Nêu số ngay nghỉ trong môt năm cua môt nhân viên quá 25 ngay ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ mà không rơi vao cac trương hơp đăc biêt và cac ngay nghỉ theo quy đinh trên thì công ty có ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ quyên đơn phương châm dứt hơp đông lao đông vơi ngươi lao động. ̀ ́ ̀ ̣ - Nhân viên công ty xây dưng gia đinh đươc nghỉ thêm 07 ngay hương nguyên lương. Nư ̀ ̀ nhân viên sinh con lân thứ nhât và lân thứ hai (cach lân thứ nhât tư 02 năm trơ lên) đươc nghỉ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ và hương lương theo đung qui đinh hiên hanh cua Nhà nươc. ́ ̣ ̣ ̀ ̉ 15 /29
 16. NỘI QUY CÔNG TY Điêu 17. Chế độ công tac phi: ̀ ́ ́ - Cac trương hơp phai đi giao dich hoăc giao hang có ban kinh lơn hơn 25km kể tư văn phong ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ Công ty trơ lên đươc coi là đi công tac và đươc châp nhân có công tac phi. ́ ́ ̣ ́ ́ - Chi phí công tac đươc lây tư chi phí phân bổ theo quý cua cac bộ phân hoăc trong phân chi ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ phí triên khai mà khach hang đông ý trả tiên cho công ty thể hiên trên cac hơp đông hoăc bao ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ giá có xac nhân cua khach hang có liên quan trưc tiêp đên chuyên công tac đo. Cac trương ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ hơp không lây tư hai nguôn nay mà tinh vao chi phí chung cua Công ty phai đươc Giam đôc ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ đông ý trươc khi thưc hiên. ̀ ̣ - Nguyên tăc tinh chi phí công tac như sau: ́ ́ ́ • Chi phí vân chuyên đi lai đương dai theo mức trung binh cua thị trương, viêc quyêt ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ đinh phương tiên vân chuyên do trương bộ phân quyêt đinh dưa trên yêu câu thưc tế ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ và han mức tai chinh, trương hơp dung xe may cá nhân đươc tinh 1000đ/km. Khi ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ thanh toan phai có hoá đơn tai chinh hoăc vé vân chuyên hơp phap. ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ • Chi phí ơ đươc tinh theo số ngay phai ơ lai để tiên hanh công viêc, trương bộ phân là ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ngươi quyêt đinh về số ngay cân thiêt dưa trên thưc tế công viêc. Mức chi phí không ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ quá 200.000 đông/ ngươi/ngay cho trương hơp 01 ngươi và 300.000 đông/ngươi/ngay ̀ ̀ ̀ ̀ cho trương hơp nhiêu ngươi. Khi thanh toan phai có hoá đơn tai chinh đây đu. ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ • Chi phí đi lai nôi bộ trong khu vưc công tac đươc thanh toan dưa theo yêu câu công ̣ ̣ ́ ́ ̀ viêc cụ thê, nhưng không quá 50.000 đông/ngươi/ngay. ̣ ̉ ̀ ̀ • Chi phí bôi dương đươc tinh theo 03 mức: 150.000 đông, 100.000 đông, 50.000 đông/ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ngươi/ngay do trương bộ phân quyêt đinh. ̀ ̣ ́ ̣ • Cac chi phí phat sinh phai đươc dư tinh trươc, khi thanh toan phai có hoá đơn tai chinh ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ đây đủ mức phat sinh trong môt đơt nêu quá 1.000.0000 đông phai trinh Giam đôc ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ duyêt. ̣ Điêu 18. Chế độ hiêu, hi: ̀ ́ ̉ - Vao ngay cuôi cung cua thang bộ phân hanh chinh lên danh sach cac nhân viên đã ký hơp ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ đông lao đông chinh thức vơi công ty có ngay sinh nhât trong thang sau. ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ - Vao ngay sinh nhât cua môi nhân viên bộ phân hanh chinh có trach nhiêm mua quà mưng và ̀ ̀ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ̣ hoa tăng cho nhân viên đó vơi trị giá không quá 200.000 đông. ̣ ̀ - Cac nhân viên trong công ty xây dưng gia đinh trong thơi gian ký hơp đông lao đông chinh ́ ̀ ̀ ̣ ́ thức vơi công ty đươc tăng môt khoan tiên hoăc quà tương đương theo nguyên tăc: ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ + Cac trương hơp dươi môt năm hơp đông lao đông chinh thức: 1.000 000 đông. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ + Cac trương hơp tư môt năm thơi han hơp đông LĐCT trơ lên: 3.000 000 đông ́ ̣ ̣ ̀ ̀ - Cac nhân viên trong công ty sinh con lân thứ nhât và lân thứ hai trong thơi gian ký hơp đông ́ ̀ ́ ̀ ̀ lao đông chinh thức vơi công ty thì đươc tăng môt khoan tiên hoăc quà tương đương theo ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ nguyên tăc: ́ + Cac trương hơp dươi môt năm hơp đông lao đông chinh thức: 1.000 000 đông. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ + Cac trương hơp tư môt năm thơi han hơp đông LĐCT trơ lên: 2.000 000 đông ́ ̣ ̣ ̀ ̀ 16 /29
 17. NỘI QUY CÔNG TY - Cac nhân viên trong công ty có con, chông/vơ, bố mẹ đẻ hoăc bố mẹ chông/vơ mât trong thơi ́ ̀ ̣ ̀ ́ gian ký hơp đông lao đông chinh thức vơi công ty đươc trơ giứp môt khoan tiên theo nguyên ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ tăc: + Cac trương hơp dươi môt năm hơp đông lao đông chinh thức: 500 000 đông. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ + Cac trương hơp tư môt năm thơi han hơp đông LĐCT trơ lên: 1.000 000 đông ́ ̣ ̣ ̀ ̀ + Cac trương hơp cua ngươi thân khac: ông, ba, anh, chị em ruôt mức trơ giup là ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ 300.000 đông - Các nhân viên hoặc ngươi thân trong gia đình (bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng/vơ, vơ hoặc chồng, con ) bị ốm dài ngày trong thơi gian ký hơp đồng lao động chính thức vơi công ty đươc trơ giúp một khoản tiền theo nguyên tắc: + Các trương hơp dươi một năm hơp đồng chính thức: 500.000 VNĐ + Các trương hơp tư một năm hơp đồng lao động trơ lên: 1.000.000 VNĐ Chương III Qui đinh về khen thưởng và kỷ luât ̣ ̣ ̣ Muc I Khen thưởng Điêu 19. Quy tăc khen thương: ̀ ́ Hang năm công ty có trich môt phân doanh thu để lâp quỹ khen thương danh cho cac nhân viên ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ đat đươc kêt quả cao trong công viêc. ̣ ́ ̣ Viêc đanh giá xet thương sẽ phụ thuôc vao đăc thù công viêc cua tưng bộ phân. Cac tiêu chí đanh ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ giá sẽ đươc Trương bộ phân đưa ra trên có sơ đã tham khao ý kiên cua Giam đôc. ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ Trương bộ phân sẽ đanh giá hiêu quả công viêc và xet khen thương cho nhân viên hang tuân, cuôi ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ thang, cuôi năm hoăc đinh kỳ và lâp bao cao trinh Giam đôc phê duyêt. ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ Điêu 20. Nguyên tăc căn ban để thưc hiên viêc khen thương nhân viên: ̀ ́ ̉ ̣ ̣ Hoan thanh công viêc đung đinh mức và chât lương ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ Kêt quả công viêc mang lai nhiêu doanh thu cho Công ty ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ Châp hanh tôt cac nôi qui, qui đinh cua công ty. Nhân viên có số ngay nghỉ dươi 4 ngay/năm và số lân đi muôn dươi 4 lân. ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ Có nhiêu sang tao trong công viêc, mà đem lai lơi ich thiêt thưc. ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ 17 /29
 18. NỘI QUY CÔNG TY ̣ Muc II Kỷ luât lao đông và trach nhiêm vât chât ̣ ̣ ́ ̣ ́ Điêu 21. Cac hinh thưc kỷ luât: ̀ ́ ̀ ̣ - Các hình thức phạt bao gồm: nhắc nhơ miệng, nhắc nhơ bằng văn bản, phê bình, cảnh cáo, chuyển làm công việc khác và hình thức sa thải: o Nhắc nhơ miệng là hình thức phạt áp dụng vơi nhưng lỗi vi phạm ơ mức nhẹ và lần đầu. o Nhắc nhơ bằng văn bản là hình thức phạt áp dụng vơi nhưng lỗi vi phạm ơ mức nhẹ nhưng gây thiệt hại hoặc làm ảnh hương đến công việc cũng như hoạt động của công ty o Phê bình là hình thức phạt áp dụng vơi các trương hơp:  Lỗi vi phạm ơ mức nhẹ nhưng đã bị phạt nhắc nhơ  Lỗi vi phạm gây thiệt hại đến chất lương công việc, uy tín của công ty o Cảnh cáo là hình thức phạt áp dụng đối vơi các trương hơp:  Lỗi vi phạm ơ mức nhẹ nhưng đã bị phạt phê bình và lại tái phạm  Lỗi vi phạm lần đầu nhưng gây thiết hại lơn đến công việc, uy tín của công ty o Hinh thức chuyên lam viêc khac có mức lương thâp hơn trong thơi han 6 thang hoăc ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ cach chức ap dung đôi vơi nhân viên đã bị khiên trach băng văn ban mà tai pham trong ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ thơi han 3 thang kể tư ngay bị khiên trach. ̣ ́ ̀ ̉ ́ o Hinh thức sa thai ap dung đôi vơi nhưng trương hơp sau: ̀ ̉ ́ ̣ ́ + Nhân viên có hanh vi trôm căp, tham ô, tiêt lộ bí mât công nghê, kinh doanh hoăc ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ có hanh vi khac gây thiêt hai nghiêm trong về tai san, lơi ich cua Công ty. ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ + Ngươi lao đông tư ý bỏ viêc 05 ngay công dôn trong môt thang hoăc 20 ngay công ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ dôn trong môt năm mà không có lý do chinh đang. ̀ ̣ ́ ́ Cac trương hơp đươc coi là có lý do chinh đang gôm: thiên tai, hoả hoan, ban thân ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ hoăc ngươi thân (bô, me, vơ hoăc chông, con....) bị ôm có xac nhân cua cơ sơ y tê. ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ Điêu 22. Thơi hiêu xư lý vi pham: ̀ ̣ ̣ - Thơi hiêu để xư lý vi pham kỷ luât lao đông tôi đa là 3 thang kể tư ngay xay ra hoăc phat hiên ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ vi pham. Trương hơp có hanh vi vi pham liên quan đên tai chinh, tai san, tiêt lộ bí mât công ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ nghệ kinh doanh cua công ty thi thơi hiêu xư lý là 6 thang. ̉ ̣ ́ - Cac trương hơp không đươc xư lý kỷ luât: ́ ̣  Nghỉ ôm đau, điêu dương; nghỉ viêc đươc sư đông ý cua Giam đôc hoăc ngươi có ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ thâm quyên ̀  Bị tam giam, tam giư ̣  Chơ kêt quả cua cơ quan có thâm quyên điêu tra, xac minh và kêt luân đôi vơi hanh vi ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ vi pham qui đinh tai điêm a, khoan 1 điêu 85 Bộ luât lao đông ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣  Ngươi lao đông nư có thai; nghỉ thai san; nuôi con nhỏ dươi 12 thang tuôi. Ngươi lao ̣ ̉ ́ ̉ đông nam phai nuôi con nhỏ dươi 12 thang tuôi. ̣ ̉ ́ ̉ 18 /29
 19. NỘI QUY CÔNG TY ̀ ́ ̣ ̣ ́ Điêu 23. Trach nhiêm vât chât Nhân viên lam hư hong dung cu, thiêt bị hoăc có hanh vi khac gây thiêt hai cho Công ty thì phai ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ bôi thương theo quy đinh cua công ty và Phap luât về thiêt hai đã gây ra. Nêu gây thiêt hai không ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ nghiêm trong do sơ suât, thì phai bôi thương nhiêu nhât là 3 thang lương và bị khâu trư dân vao ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ lương nhưng không đươc khâu trư quá 30% tiên lương hang thang. ́ ̀ ̀ ́ Chương IV. Cac quy trinh quan lý ́ ̀ ̉ Điêu 24. Quy trinh về tổ chưc nhân sư: ̀ ̀ 1. Qui trinh tuyên chon nhân sự: ̀ ̉ ̣ Quá trinh tuyên dung nhân sư đươc tiên hanh qua cac bươc saú: ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ 1. Xac đinh nhu câu tuyên dung 2. Phê duyêt chỉ tiêu tuyên dung ̣ ̉ ̣ 3. Thông bao tuyên dunǵ ́ ̉ ̣ 4. Thu thâp, xem xet hồ sơ dư tuyên ̣ ́ ̉ 5. Phê duyêt hồ sơ và tổ chức thi tuyên ̣ ̉ 6. Tiêp nhân thư viêc ́ ̣ ̣ 7. Tiên hanh thư viêc và xem xet yêu câu ́ ̀ ̣ ́ ̀ 8. Tiêp nhân lam viêc và ký Hơp đông lao đông ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ 9. Thanh lý hơp đông ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ 1.1.Xac đinh nhu câu tuyên dung: Khi nhu câu về nhân lưc cua cac bộ phân tăng lên, Trương cac đơn vi, phong ban trưc ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ thuôc Công ty lâp yêu câu tuyên dung, số lương cac loai can bô...gưi về phong Hanh ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ 19 /29
 20. NỘI QUY CÔNG TY chinh - Tổ chức công ty. Nhu câu tuyên dung đươc xac đinh theo quy mô hoat đông ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ cua công ty. 1.2.Phê duyêt chỉ tiêu tuyên dung: ̣ ̉ ̣ Trương phong Hanh chinh -Tổ chức công ty xac đinh yêu câu tông hơp trinh Giam đôc ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ phê duyêt chỉ tiêu. ̣ Giam đôc công ty xem xet và phê duyêt chỉ tiêu tuyên dung nêu phù hơp. ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ 1.3.Thông bao tuyên dunǵ: ́ ̉ ̣ Phong Hanh chinh - Tổ chức có trach nhiêm đăng tin tuyên dung cho tưng vị trí đươc ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ phê duyêt băng cac phương tiên thông tin thich hơp. ̣ ̀ ́ ̣ ́ 1.4.Thu thâp, xem xet hồ sơ dư tuyên : ̣ ́ ̉ a, Ngươi dư tuyên trưc tiêp nôp hồ sơ cho Phong Hanh chinh - Tổ chức vơi đây đủ giây ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ tơ sau: + Sơ yêu lý lich có dâu xac nhân cua chinh quyên đia ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ phương. + Đơn xin viêc viêt tay ̣ ́ + 02 anh cơ 4x6 cm, mơi chup không quá 12 thang. ̉ ̣ ́ + Giây kham sức khoẻ có dâu cua cơ quan y tê, tư câp quân/ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ huyên trơ lên không quá 06 thang. ̣ ́ + ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ Cac văn băng tôt nghiêp chuyên môn, băng tôt nghiêp hoăc chứng chi, bang điêm ....có dâu công chứng. ̉ ̉ ̉ ́ + 01 tui đưng hồ sơ ghi rõ đia chỉ ngươi nhân, vị trí xin ́ ̣ ̣ ̉ ̣ tuyên dung. b, Trong trương hơp nêu do đơn vị đề nghị thì Đơn xin viêc cua ngươi dư tuyên phai có ý ́ ̣ ̉ ̉ ̉ kiên đề xuât cua lanh đao bộ phân đề nghi. ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ 1.5.Phê duyêt hồ sơ và tổ chưc thi tuyên: ̣ ̉ Phong Hanh chinh - Tổ chức có trach nhiêm tổ chức thi tuyên theo tưng vị trí chuyên ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ môn. Vong 1: Sơ tuyên: ̀ ̉ Phụ trach Hanh chinh -Tổ chức công ty có trach nhiêm tâp hơp , xem xet , phân loai cac hồ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ sơ. Hồ sơ nao không đat yêu câu cơ ban sẽ bị tư chôi. Công ty sẽ không hoan trả hồ sơ nêu ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ngươi dư tuyên không đươc tuyên dung. ̉ ̉ ̣ Nhưng hồ sơ đat yêu câu tuyên dung ơ vong sơ tuyên, phụ trach tổ chức công ty xem xet ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ́ phê duyêt và gưi giây bao hoăc thông bao điên thoai để goi ngươi trung vong sơ tuyên đên ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ tham dư vong thi chuyên môn. ̀ ̀ Vong 2: Thi chuyên môn 20 /29
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2