intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY DESIGN 1

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
336
lượt xem
153
download

ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY DESIGN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Query Select là truy v n cho phép b n đ ấ ạ ưa thông tin tổng hợp từ 1 hoặc nhiều Bảng có liên quan với nhau thông qua Trường Khóa , hoặc đưa ra thông tin tổng hợp từ các Query khác , hoặc đua ra thông tin tổng hợp từ các Bảng lẫn Query .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY DESIGN 1

 1. 1 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ BÀI 20 NGÀY 3.8.2010 SOẠN THEO THẦY HUẤN TẠO TRUY VẤN BẰNG QUERY DESIGN 1.SELECT QUERY ( TRUY VẤN CHỌN LỰA ) 2.UPDATE QUERY ( TRUY VẤN CẬP NHẬT )  3.MAKE TABLE QUERY ( TRUY VẤN TẠO BẢNG ) 4.APPEND QUERY ( TRUY VẤN GHÉP NỐI )  5.DELETE QUERY ( TRUY VẤN XÓA)  6.CROSSTAB QUERY ( TRUY VẤN THỐNG KÊ THEO ĐƯỜNG CHÉO) 1.SELECT QUERY ( TRUY VẤN CHỌN LỰA ) : Query Select là truy vấn cho phép bạn đưa thông tin tổng hợp từ 1 hoặc nhiều Bảng có liên quan với nhau thông qua Trường Khóa , hoặc đưa ra thông tin tổng hợp từ các Query khác , hoặc đua ra thông tin tổng hợp từ các Bảng lẫn Query . Ngoài ra Select Query còn cho phép bạn tạo 1 Trường m ới cho B ảng , tạo câu h ỏi đáp khi truy v ấn , thống kê dữ liệu thông qua các hàm số trong Cơ Sở Dữ Liệu . 1. Vào Database Quanlysinhvien > Nhấp Menu Create > Chọn Query Design > Hiện ra Bảng Show Table , trong này liệt kê các Bảng của CSDL Quanlysinhvien , bạn có th ể tùy theo yêu càu mà chọn Thẻ Table - Thẻ Query - Thẻ Both . Bạn muốn đ ưa ra 2 B ảng là LYLICH1 và BANGDIEM , bạn nhấp chọn tên 2 Bảng này > Nhấp Nút Add Nút Close . QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 2. 2 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ Hiện ra Nội dung QUERY 1 gồm có : Biểu tượng quan hệ giữa 2 Bảng thông qua Trường masv Field : Chọn Trường – Table : Chọn Bảng – Sort : Sắp xếp . Show : Cho phép hiển thị khi chạy Query nếu nhấp chọn V trong Ô vuông , không hiển thị nếu không kích chọn . Creteria : Điều kiện – Or : Kết hợp điều kiện “ hoặc “ . 2. Thiết kế Query : Điều kiện : Thứ tự các Trường là : masv , hoten , diachi , diemtoan . Điều kiện : Điểm Toán phải lớn hơn hoặc bằng 5 . • Nhấp đúp theo thứ tự các Trường là : masv ( Trong Bảng BANGDIEM ) – hoten ( Trong Bảng LYLICH1 ) – diachi ( Trong Bảng LYLICH1 ) – diemtoan ( Trong B ảng BANGDIEM ) . Khi bạn nhấp đúp như thế sẽ hi ện ra tên Tr ường đó trong Hàng Field và tên Bảng vừa nhấp trong Hàng Table và đồng thời có đánh dấu ch ọn trong Hàng Show . • Tại Ô Criteria bên dưới Trường diemtoan nhập >=5 QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 3. 3 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ • Sau khi đã thiết kế Query , công việc tiếp theo là phải hi ển th ị Query đó . B ạn nh ấp vào Biểu tượng View trong Menu Design > Nhóm công cụ Results > Ch ọn Datasheet View hoặc nhấp Phải lên Khung Query > Chọn Datasheet View . • Kết quả : Có 4 Trường đã chọn lựa và liệt kê danh sách => 5 điểm trong Điểm Toán . A.THÊM TRƯỜNG MỚI BẰNG SELECT QUERY : Ví dụ : Bạn có Bảng HANGHOA trong đó có các Tr ường : mahang , soluong , dongia ,ngaymua .Bây giờ bạn muốn thêm Trường : thtien ( Thành Ti ền ) sau đó hi ển th ị thông tin theo th ứ t ự : mahang , soluong , dongia , thtien , ngaymua . QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 4. 4 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ • Nhấp Query Design > Chọn bảng HANGHOA > Nhấp Nút Add > Close . • Hàng Field cho hiển thị tuần tự : mahang – soluong- dongia – Riêng cột kế tiếp bạn nhập : thtien:[soluong]*[dongia] – ngaymua • Kết quả : QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 5. 5 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ • Nhấp Nút Run hoặc View trong Nhóm Công Cụ Result của Menu Design hoặc nhấp Phải lên Query2 > Chọn Datasheet > Kết quả : Không biết tại sao hiện ra dấu $ , có lẻ chọn Định dạng sai ? B.TẠO CÂU HỎI ĐÁP BẰNG SELECT QUERY : Thiết lập Truy Vấn có điều kiện nhưng bạn muốn nhập điều kiện tại thời điểm thực hiện Query thì bạn sử dụng Dạng Query này . Ví dụ : Bạn có Bảng dữ liệu tên BANGDIEM , muốn tạo 1 Query hiển thị thông tin theo điều kiện Điểm Toán nhập trong Hộp Hỏi Đáp . • Bạn tạo Bảng BANGDIEM1 trong Design View : • Bạo tạo Bảng BANGDIEM1 trong Datasheet View : QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 6. 6 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ • Vào Menu Create > Vào Nhóm Other > Nhấp Nút Query Design > Hi ện ra Bảng Show Table , nhấp lên BANGDIEM1 > Nhấp Nút Add > Close . Thiết lập theo Hình : Nhập : hoiDT[Điểm toán bao nhiêu?] và Hàng Criteria nhập • [diemtoan] . Hàng Criteria nhập [diemtoan] có nghĩa là truy vấn trong Trường : diemtoan mà thôi . QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 7. 7 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ • Nhấp Nút Run hoặc View hoặc nhấp Phải lên Query2 > Chọn datasheet View để chạy Query . Hộp thoại Hỏi đáp xuất hiện , bạn nhập vào điều kiện Truy vấn chỉ lấy từ 9 và Ok . • Kết quả : Chữ hoiDT bây giờ là tên Trường mới và điều kiện bạn vừa nhập là 9 chỉ có masv02 mới có điểm Toán là 9 . Ví dụ : Bạn có Bảng LYLICH1 sau đây : sinh:[Bạn hỏi năm nào?] và hàng Thiết lập theo Hình : Nhập : Năm • Criteria nhập : Year([ngaysinh)] Giải thích : QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 8. 8 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ o Khi bạn nhập văn bản vào Hàng Field này thì n ội dung trong d ấu [ . .] s ẽ hiện ra trong Hộp Thoại . Chữ ( năm sinh ) là tên Trường mới . o Điều kiện : Hàng Criteria bạn nh ập đi ều ki ện Year([ngaysinh]) đ ể Máy Tính chỉ lấy các Dữ Kiệu trong Trường ngaysinh mà thôi . o Điều kiện : Sau khi thấy Hộp Thoại hiện ra bạn nh ập Đi ều Ki ện Truy V ấn là : 1978 . Máy sẽ ra kết quả thí sinh nào sinh năm 1978 sẽ hiện ra . • Nhấp Nút Run hoặc View hoặc nhấp Phải lên Query2 > Chọn Datasheet View để chạy Query . Hộp thoại Hỏi đáp xuất hiện , bạn nhập 1987 và Ok . QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 9. 9 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ • Kết quả Query có 2 Thí sinh sinh năm 1978 trong bảng này : Tóm lại : Những Bảng bạn đã thiết kế liên quan đén Bảng LYLICH1 sẽ thể hiện bên dưới . Bạn có thể áp dụng các Menu con khi nhấp Phải vào chúng . QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 10. 10 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ C.THỐNG KÊ DỮ LIỆU BẰNG SELECT QUERY : Query Select cũng có thể sử dụng các Hàm Thống Kê để thông kê dữ liệu . Bản chất của Truy Vấn Thống Kê là tạo ra những Trường Mới .Sau đây là Các Kiểu Thống Kệ trong Query Sekect • Group By : Chọn Cột cần nhóm dữ liệu . • Sum : Tính Tổng . • Avg : Tính Bình Quân . • Min : Tìm giá trị nhỏ nhất . • Max : Tìm giá trị lớn nhất . • Count : Đếm giá trị số . • StDev : Tính độ lệch chuẩn . • Var : Biến số . • First : Tính giá trị Bản Ghi đầu tiên . • Last : Tính giá trị bản Ghi cuối cùng . • Expression : Chọn cho việc thành lập Trường mới để thống kê . • Where : Chọn cho Cột cần đặt điều kiện . Ví dụ : Bạn có Bảng HANGHOA , yêu cầu : • Tạo Query Thống Kê , • Nhóm theo : mahnng , • Thêm cột tongtien ( tổng tiền = số lượng * đơn giá ) , • Điều kiện đơn giá phải < 800 . • Bạn mở Bảng HANGHOA như sau , nhấp Menu Create > Trong Nhóm The Other , Nh ấp Query Design > Ra Bảng Show Table , chọn bảng HANGHOA > Nhấp Nút Add > Nh ấp Nút Close > • Đã mở Menu Design , trong nhóm Show/Hide nhấp Nút Totals . QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 11. 11 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ Bạn thiết kế Query như sau : Nhập : tongtien:[dongia]*[soluong]) • o Hàng Total ( Chọn Hàm thống kê ) : Đối với Trường mahang chọn Hàm : Group by ( Chọn Cột cần Nhóm Dữ Liệu ) - Trường soluong ch ọn Hàm Sum ( Tính Tổng ) - Trường dongia chọn Hàm Where ( Chọn cho Cột c ần đặt điều ki ện ) - Trường tongtien chọn Hàm Expression ( Chọn cho việc lập Trường m ới đ ể th ống kê ) . • Nhấp Run hoặc View hoặc nhấp Phải Query > Chọn datasheet View để chạy Query , kết quả là : Chỉ có 1 Nhóm Mã hàng 01 ( Gồm 4 bản Ghi ) thỏa mãn điều kiện , tổng số lượng là 56 , đơn giá 500 , tổng tiền 2800. QUERY DESIGN                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 12. 12 Bài 20 : ACCESS 2007 : Query Design _________________________________________________________________________________________________ NGÀY 3.8.2010 : 20.ACCESS 2007 : QUERYDESIGN1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản