ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY 1

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
981
lượt xem
359
download

ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHI CÁC B N T H C ACCESS THEO H NG D N TRONG CÁC BÀI VI T ACCESS 20Ạ Ự Ọ ƯỚ Ẫ Ế 07 CỦA ÚT BỈNH ( TÁC GIẢ CŨNG LÀ NGƯỜI TỰ HỌC VIẾT CHO NGƯỜI TỰ HỌC ) CHẮC CHẮN SẼ CÓ NHIỀU THIẾU XÓT KHIẾN CHO BẠN KHÓ HIỂU . NHƯNG THEO Ý KIẾN CỦA NHIỀU BẠN THÌ BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH RẤT DỄ HIỂU NÊN CÓ NHIỀU BẠN VÀO XEM TRONG FORUMS ( HƠN 10 FORUMS MÀ ÚT BỈNH ĐÃ POST BÀI ) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM QUERY 1

 1. 1 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ BÀI   18  NGÀY  26.7.2010 SOẠN THEO THẦY ĐẬU QUANG TUẤN  KHI CÁC BẠN TỰ HỌC ACCESS THEO HƯỚNG DẪN TRONG CÁC BÀI VI ẾT ACCESS 2007 CỦA ÚT BỈNH ( TÁC GIẢ CŨNG LÀ NGƯỜI T Ự HỌC VIẾT CHO NGƯỜI T Ự H ỌC ) CH ẮC CHẮN SẼ CÓ NHIỀU THIẾU XÓT KHIẾN CHO BẠN KHÓ HIỂU . NHƯNG THEO Ý KI ẾN C ỦA NHIỀU BẠN THÌ BÀI VIẾT CỦA ÚT BỈNH RẤT DỄ HIỂU NÊN CÓ NHI ỀU BẠN VÀO XEM TRONG FORUMS ( HƠN 10 FORUMS MÀ ÚT BỈNH ĐÃ POST BÀI ) . CĂN CỨ VÀO SÁCH CỦA TH ẦY Đ ẬU QUANG TUẤN VIẾT RẤT DỄ HIỂU VÀ CHI TIẾT CÙNG NHIỀU SÁCH THAM KHẢO KHÁC , ÚT B ỈNH TIN RẰNG CÁC BẠN CŨNG CÓ DỊP LÃNH HỘI CÁI HAY TRONG SÁCH NÀY NH Ư ÚT B ỈNH VẬY . KHI VIẾT XONG 1 BÀI CÓ NỘI DUNG HAY – TRÌNH BÀI Đ ẸP , ĐI ỀU NÀY LÀM ÚT B ỈNH THÍCH THÚ VÀ CÀNG THÍCH THÚ HƠN KHI BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ LÀM 1 VI ỆC CÓ ÍCH , GIÚP CÁC EM VIỆT NAM HIẾU HỌC CÓ PHƯƠNG TIỆN TỐT Đ Ể HỌC T ẬP VÀ TRÊN CÁC FORUM CÀNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU VIEWS . CÁC BẠN CẦN NẮM VỮNG CÁC BÀI VIẾT BAN ĐẦU , LẬP CƠ SỞ DỮ LI ỆU CHO ĐÚNG , KHÔNG THIẾU SÓT TRÊN CÁC BẢNG . SAU ĐÓ T ẠO Đ ƯỢC M ỐI QUAN H Ệ V ỮNG CH ẮC CHO CÁC BẢNG HOÀN TẤT 2 GIAI ĐOẠN TRÊN RỒI MỚI BƯỚC QUA BÀI H ỌC T ẠO CÁC QUERY NÀY . NGAY LÚC BAN ĐẦU NẾU KHÔNG L ẬP CHÍNH XÁC C Ơ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ KHÔNG TẠO ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG , CÁC BẠN SẼ KHÔNG TH Ể NÀO T ẠO CÁC BẢNG QUERY THÀNH CÔNG ĐƯỢC . CẦN HỎI THÊM XIN THƯ : utbinhdesign@gmail.com CÁC BẠN ĐÃ CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) TÊN QUANLYHOCSINH . TRONG DATABASE NÀY HIỆN CÓ NHIỀU BẢNG (TABLES ) . SỐ LI ỆU HI ỆN L ƯU TRỮ TRÊN NHI ỀU B ẢNG . QUERY LÀ CÔNG CỤ ĐỂ TÌM – NHÌN SỐ LIỆU VỚI NHIỀU GÓC ĐỘ KHÁC NHAU . KHI TH ỰC HIỆN 1 QUERY , ACCESS THU THẬP DỮ LIỆU T Ừ CÁC BẢNG KHÁC NHAU NH ẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VẤN TIN CỦA BẠN . QUERY CÒN DÙNG ĐỂ TẠO RA NGU ỒN SỐ LI ỆU C Ơ S Ở CHO CÁC CÔNG CỤ KHÁC NHAU NHƯ : FORM – REPORT – VÀ KỂ CẢ 1 QUERY KHÁC – TH ẬM CHÍ TẠO RA 1 BẢNG KHÁC . Database Query utbinh.com
 2. 2 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ I.CÁC LOẠI QUERY : 1. Select Query ( Query Chọn Số Liệu ) : Được dùng phổ biến , dùng để chọn lựa các mẫu Tin , lấy số li ệu tóm lược , tạo thêm các Vùng Tính Toán để đưa ra Thông Tin theo yêu cầu . 2. Update Query ( Query Cập Nhật ) : Dùng để sửa đổi số liệu đồng loạy trên nhiều Mẫu tin ( Record ) của 1 hay nhiều bảng . 3. Append Query ( Query Nối Số Liệu ) : Nối thêm số liệu từ các Record của 1 hay nhiều Bảng có cùng Cấu Trúc và được nối vào phần cuối của 1 Bảng . 4. Make – Tab Query ( Query tạo ra Table ) : Tạo ra 1 Table mới dùng vào mục đích tạo các Tables dự phòng . 5. Delete Query ( Query Xóa Số Liệu ) : Xóa 1 nhóm các Record từ 1 hay nhiều Tables . 6. Cross Table Query ( Query Tham Chiếu Chéo ) : Kết nhóm số liệu theo Chủng Loại và hiển thị số liệu dưới hình thức của 1 bảng Tính kèm theo số c ộng ngang d ọc các lo ại . Lo ại này phù h ợp đ ể tạo số liệu cơ sở cho các Báo Biểu ( Report ) và Đồ Thị ( Chart ) . 7. Find Duplicate Query ( Query Tìm các Record Trùng Lắp ) : Tìm các Table có Record giống nhau . 8. Find Unmatched Query ( Query tìm Record Không Trùng Kh ớp ) : Tìm trong Table này những Record mà giá trị của 1 Trường nào đó không hề tương thích với bất c ứ Record nào trong Table khác . 9. Union Query ( Query Hợp Số Liệu ) : Gom nối đuôi số liệu chọn từ 2 hay nhiều Table thành 2 danh sách để xem chung . 10. Pass Through Query ( Query Chuyển Giao ) : Dùng gởi Lệnh trực tiếp đến hệ vấn tin SQL . 11. Data Defunition Query ( Query Định Nghĩa Dữ Liệu ) : Sử dụng các lệnh của Ngôn Ngữ SQL để tạo ra hoặc sửa đổi cấu trúc của 1 Table trong Database . II.CÁCH TẠO QUERY : Có 2 cách tạo Query : Tạo bằng Query Witzard và Query Design . Bạn vào Menu Create > Nhóm Other : 1. TẠO TRUY VẤN BẰNG QUERY WITZARD :  Nhấp Nút Query Wizard > Hiện ra HT New Query , Khung bên Phải có 4 Loại : o Simple Query : Tạo Query đơn giản theo hướng dẫn của Access . o Crosstab Query Witzard : Tạo Query với Dữ Liệu được tính toán , thống kê t ổng hợp như định dạng Bảng Tính . o Find Dublicates Query Witzard : Truy vấn tìm ra trong Bảng những Record trùng nhau và hiển thị Record đó . Database Query utbinh.com
 3. 3 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ o Find Unmatched Query Witzard : Truy vấn tìm ra những Record trong Bảng này không liên quan gì đến Record của Bảng kia .  Chọn Simple Query Witzard : o Vào Access > Chọn tập tin có tên QUANLYHOCSINH > Chọn Bảng HOCSINH . o Vào Menu Create > Chọn Query Witzard > HT Simple Query Witzard hi ện ra , B ạn thấy Bảng HOCSINH có trong Table/Query và dưới đó trong Khung Avalable Fields là các Trường của bảng này . Khi nhấp xổ xuống của Table HOCSINH sẽ hi ện ra các Tables của CSDL QUANLYHOCSINH . Database Query utbinh.com
 4. 4 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________  Nếu nhấp Nút > Thì mỗi lần sẽ đưa 1 Trường được chọn sang Khung bên Phải .  Nếu nhấp Nút >> Sẽ đưa tất cả các Trường sang Khung bên Phải  Nếu nhấp Nút < Thì mỗi lần sẽ đưa 1 Trường được chọn sang Khung bên Trái .  Nếu nhấp Nút >> Sẽ đưa tất cả các Trường sang Khung bên Trái .  Giả sử chỉ chọn MSHS , Holot , Ten sang Khung bên Phải > Next . Nếu muốn thay đổi Tiêu Đề của Query , bạn nhập tên khác trong Khung có  chữ HOCSINH Query : o Chọn Mục : Open The Query To View Information : Để mở Query . ( Nếu chọn Mục Modify the Query Design : Sửa Cấu trúc của Query ) . o Nhấp Finish Database Query utbinh.com
 5. 5 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ Bạn thấy Query HOCSINH Query hiện ra như sau . Vì bạn chỉ chọn có 3  Trường MSHS – Holot – Ten nên các bạn thấy tông tin của 3 Tr ường này hi ện ra trong Bảng Query vừa tạo . Bạn nhấp chọn Icon SQL nằm góc đáy Phải màn hình HOCSINH Query đ ể  xem câu hỏi của SQL đối với trường hợp trên . Database Query utbinh.com
 6. 6 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ Ý nghỉa câu lệnh SQL là cho xuất hiện Trường MSHS , Trường Holot và  Trường Ten từ Bảng HOCSINH .  Bạn hãy tạo 1 Query bằng Simple Query Witzard có Tiêu Đề là : “ XemHOCSINHKHENTHUONG query” với nội dung lấy t ừ 2 Bảng HOCSINH và KHENTHUONG . Với bảng HOCSINH , bạn lấy các Trường MSHS , Holot,Ten .Với Bảng KHENTHUONG bạn chọn Trường Ndkhen,Ngaykhen,Phanthuong. • Vào CSDL QUANLYHOCSINH > Menu Create > Query Witzard > Ch ọn Simple Query Witzard > Ok > Chọn lần lượt 3 Trường MSHS,Holot,Ten trong Bảng HOCSINH như đầu bài cho > Nhấp Nút > để đưa sang bên Phài . • Nhấp xổ xuống Khung Tables/Query , một khung hiện ra có t ất c ả các Bảng trong CSDL . Vì bạn mới tạo Query có tên HOCSINH Query nên tên c ủa Query này cũng xuất hiện chung với các Bảng . Database Query utbinh.com
 7. 7 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ • Bạn chọn Table : KHENTHUONG , đồng thời các Trường của Table này xuất hiện bên dưới > Bạn chọn lần lượt các Trường Ndkhen, Ngaykhen,Phanthuong > Nhấp Nút > để đưa qua Khung bên Phải . • HT Simple Query Witzard hiện ra > Chọn Mục Detail > Next > • HT Simple Query Witzard hiện ra > Chọn Mục Open The Query to View information > Finish để kết thúc tạo Query . Trong hình này Út Bỉnh quên s ửa l ại Tiêu đ ề : Xem HOCSINHKHENTHUONG Query thay thế Title : HOCSINH Query 1 . Bạn có k ết quả như sau ; Database Query utbinh.com
 8. 8 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ • Bạn thấy có 3 Học sinh được khen thưởng hiện ra . Rất hay phải không các bạn , các bạn cò thể vận dung để thực hiện các công vi ệc của mình . Nh ư v ậy là b ạn đã tạo ra 1 Bảng Query tổng hợp 2 Bảng sẵn có trong CSDL QUANLYHOCSINH v ới các Trường chọn lọ • Bạn hãy tạo một Query bằng Simple Query Witzard có Tiêu Đề : “ Xem HOCSINHKYLUAT Query “ với nội dung lấy từ bảng HOCSINH và KYLUAT như sau : o Với bảng HOCSINH , bạn chọn Trường MSHS , Holot,Ten. o Với Bảng KYLUAT , bạn chọn Trường Vipham,Ngayvipham,Xuly. • Bạn hãy tạo một Query bằng Simple Query Witzard có Tiêu Đề : Database Query utbinh.com
 9. 9 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ “ Xem DIEMTHIHOCSINH Query “ với nội dung lấy từ bảng HOCSINH và DIEMKIEMTRA như sau : o Với bảng HOCSINH , bạn chọn Trường MSHS , Holot,Ten. o Với Bảng DIEMKIEMTRA , bạn chọn Trường MAMON,HOCKY,KThk. Database Query utbinh.com
 10. 10 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ Kết quả thiết lập Bảng Query bằng Simple Query Witzard tổng hợp từ 2 Bảng HOCSINH và DIEMKIEMTRA và các Trường MSHS , Holot,Ten ,MAMON, HOCKY, KThk . Database Query utbinh.com
 11. 11 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ NGÀY 27.7.2010 : 18.ACCESS 2007 : QUERY 1 . [img]http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.png[/img] http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.png http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.doc http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.pdf http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.htm http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.rar Thế Giới Ảnh ngày 27.7.2010 (10,47MB) : http://utbinh.com/AA7/27072010/QUERY1.THEGIOIANH_27072010.doc Blog của Đổ Trung Thành rất hay , có đủ tất cả kiến thức về Tin Học ,  dữ liệu sắp xếp rõ ràng , dễ tìm kiếm : http://dothanhyb.violet.vn/ Trang Chuyên về học ACCESS : http://tinyurl.com/26dnyqb Tham khảo tài Liệu Học Access 2007 (3,16MB) : http://utbinh.com/AA7/25072010/HOC_ACCESS.doc 6 Ấn Phẩm của GPE Chuyên về Excel :  http://utbinh.com/AA7/25072010/GP6ANPHAM.doc Các Bài Viết của Thầy TRẦN THANH PHONG :  http://www.mediafire.com/?naezqzjjdwa 32 Bài Lessons Excel 2007 UTBINH biên soạn 17.6.2010 :  http://www.mediafire.com/?deimwhzlxjb 43 Bài Hướng dẫn thao tác trên Word 2007 : http://www.mediafire.com/?k6o5viub04ksjot E­Book Cẩm nang Word 2007 ( 12,85MB) : http://www.mediafire.com/?b6dmco56mi89ipz ACCESS 2007 18 Bài Út Bỉnh biên soạn (19,42MB) : http://www.mediafire.com/?v4yz2hv8hnt94m1 Hoặc : http://tinyurl.com/utbinh365 EXCEL 2007 35 Bài Út Bỉnh biên soạn (45,96MB) : http://www.mediafire.com/?737r7qp0frlc0zw Hoặc http://tinyurl.com/utbinh364 IDM 5.20 Full (cracked) : http://tinypaste.com/ce8031 Ultra Iso mới nhất : http://www.9down.com/search.php Flashget mới nhất : http://www.9down.com/search.php Total Commander mới nhất : http://www.9down.com/search.php Mozilla FireFox 3.6.6 Final  ( Bản Tiếng Việt ) : http://tinyurl.com/ff366vi ( Bản Tiếng Anh ) : http://tinyurl.com/ff366en Kỷ Sư Convert ( Chuyển Đổi Đơn Vị Kỷ Thuật ) : Database Query utbinh.com
 12. 12 Bài 18 : ACCESS 2007 : Database Query _________________________________________________________________________________________________________ http://www.mediafire.com/?jm2eyggoez1 Database Query utbinh.com
Đồng bộ tài khoản