Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
797
lượt xem
190
download

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định. "br" - Một trạng thái khác nhau của cùng một gen gọi là alen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

 1. CHÖÔNG III DI TRUYEÀN HOÏC QUAÀN THEÅ BAØI 16 CAÁU TRUÙC DI TRUYEÀN CUÛAQUAÀNTHEÅ
 2. I.QUAÀN THEÅ VAØ ÑAËC TRÖNG DI TRUYEÀN CUÛA QUAÀN THEÅ Söùa bieån 1.Khaùi nieäm: Ruoäng luùa Phieáu hoïc taäp soá 1: Tìm caùc töø thích hôïp (cuøng loaøi .khaùc loaøi ,xaùc ñònh , giao phoái,ñöôïc caùch li ..) ñieàn vaøo choã troáng hoaøn chænh ñoaïn vaên sau : cuøngloaøi “Quaàn theå laø moät toå chöùc cuûa caùc caù theå …………………………… cuøng xaùc ñònh soáng trong moät khoaûng khoâng gian ……………………vaøo moät thôøi giao phoái ñieåm nhaát ñònh coù khaû naêng ………………………..töï do vôi nhau vaø ñöôïc caùch li ……………………………..ôû möùc ñoä nhaát ñònh vôùi caùc quaàn theå laân caän Quaàn theå laø ñôn vò toàn taïi cuûa loaøi” cuøng loaøi
 3. 2.Caùc ñaëc tröng di truyeàn cuûa quaàn theå a.Moãi quaàn theå coù moät voán gen ñaëc tröng a1.Voán gen: Laø taäp hôïp taát caû caùc alen coù trong quaàn theå ôû moät thôøi ñieåm xaùc ñònh ( SGK) a2.Caùc ñaëc ñieåm cuûa voán gen theå hieän qua caùc thoâng soá: + Taàn soá alen + Taàn soá kieåu gen Moãi traïng thaùi khaùc nhau cuûa) Ñoû (a1 cuøng moät gen goïi laø alen Do ĐB Cho 3 kieåu gen : AA ,Aa ,aa. Tím (a2) Moãi kieåu y coù maáy alen ? Hoa giaá gen AA Hoàng (a3)
 4. b.Moãi quaàn theå ñöôïc ñaëc tröng bôûi taàn soáâ töông ñoái cuûa caùc alen , caùc kieåu gen b1:Phöông phaùp tính taàn soá alen vaø taàn soá kieåu gen *Ví duï : Moät quaàn theå caây ñaäu Goïi : Haø Lan D: soá löôïng caù theå coù KGAA Gen A :Hoa ñoû , H : soá löôïng caù theå coù KGAa Gen a :Hoa traéng R : soá löôïng caù theå coù KG aa + Caây hoa ñoû KG AA : 2 alen A N:Soá löôïng taát caû caùc KG + Caây hoa ñoû KG Aa : 1 alen A cuûa quaàn theå: N=D +H+R vaø 1 alen a (KG :Kieåu gen) + Caây hoa traéng KG aa :2 alen a * Giaû söû P coù 1000 caây : + 500 caây kieåu gen AA . + 200 caây kieåu gen Aa . + 300 caây kieåu gen aa ( SGK )
 5. b1.1:Tính taàn soá kieåu gen b1.2:Tính taàn soá alen: Soá löôïng alen ñoù Soá caù theå coù KG ñoù Taàn soá alen = Taàn soá KG = ∑ alen cuûa caùc loaïi ∑ caù theå coù trong alen khaùc nhau (SGK ) (SGK ) quaàn theå * Phöông phaùp tính : * Phöông phaùp tính : Taàn soá alen A = 2D +H Tổng soá alen trong quaàn theå D Taàn soá kieåu gen AA = laø 2N ( vì moãi caù theå löôõng 2N N boäi coù 2 alen ) Soá löôïng alen a = 2R +H Taàn soá alen A = 2D+H H Taàn soá kieåu gen Aa = Soá löôïng Alen a = 2H+R 2N N Neáu goïi p : laø taàn soá alen A R Taàn soá kieåu gen aa = q : laø taàn soá alen a N Ta coù p + q =1
 6. II.CAÁU TRUÙC DI TRUYEÀN CUÛA QUAÀN THEÅ TÖÏ THUÏ PHAÁN VAØ GIAO PHOÁI GAÀN 1.Quaàn theå giao phoái gaàn 2. Quaàn theå töï thuï phaán Caù La haùn Hieän töôïng caùc caù theå coù cuøng huyeát thoáng giao phoái vôùi nhau (SGK) Thuï phaán nhaân taïo 3.Caáu truùc di truyền cuûa quaàn theå noäi phoái ( töï thuï phaán, giao phoái caän huyeát ) sau n theá heä
 7. Baûng 16. ÑAÙP AÙN : Phieáu hoïc taäp soá 2 PHIEÁU HOÏC TAÄP SOÁ 2 T hế KG ñoàng KG dò KG ñoàng Theá Tyû leä Aa % Tyû leä AA% hoaëcø aa% heä hôïp töû troäi hôïp töû laën heä hôïp töû 100% P 0%=[ 1- (1/2 ) 0 ]/2 Aa 0 F1 1 AA 2Aa 1aa 50%=(1/2)1 25% = [1-(1/2 )1]/2 4Aa 2 4AA 2AA 2aa 4aa F2 25=(1/2 )2 37,5% = [1-(1/2 )2] /2 8Aa 3 24AA 4AA 4aa 24aa F3 12,5=(1/2 )3 43,75%= [1-(1/2 )3]/2 F4 6,25%=(1/2)4 … 112AA 8AA …….. 16Aa 8aa 112aa 46,875% =[1-(1/2 )4]/2 4 ………. …......... Fn 1-(1/2)n ?AA ?Aa ?aa n ( 1/2 )n 2n 2 (4 n-2 n)/2 (4 n-2 n )/2 Caáu truùc di truyền cuûa quaàn theå noäi phoái sau n theá heä ( 1/2 )n Tyû leä dò hôïp = KG dò hôïp = 2n 1-(1/2)n KG ñoàng hôïp = (4 n-2 n)/2 Tyû leä ñoàng hôïp = (Troäi hoaëc laën) 2
 8. 4.Ñaëc ñieåm cuûa quaàn theå töï thuï phaán vaø quaàn theå giao phoái gaàn Naêng suaát Soá Chieàu theáheä cao TB TBình p 2,93m 47,6 taï/ha F15 2,46m 24,1taï/ha F30 2,34m 15,2 taï/ha Quaàn theå ngoâ töï thuï phaán Caây ngoâ töï thuï phaán qua 30 theá heä Töø soá lieäu vaø hình aûnh , haõy cho bieát keát quaû cuûa söï töï thuï phaán ôû ngoâ ? *Laøm bieán ñoåi caáu truùc di truyeàn cuûa quaàn theå theo höôùng taêng taàn soá kieåu gen ñoàng hôïp töû vaø giaûm taàn soá kieåu gen dò hôïp töû laøm giaûm ñoä ña daïng veà maët di truyeàn ( SGK) Taïi sao luaät hoân nhaân gia ñình laïi caám khoâng cho ngöôøi coù hoï haøng gaàn (trong voøng 3 ñôøi) keát hoân vôùi nhau ?
 9. CUÛNG COÁ Caâu 1:Caáu truùc di truyeàn hay voán gen cuûa moät quaàn theå ñaëc tröng bôûi A. Tyû leä ñöïc caùi vaø tyû leä nhoùm tuoåi B. Maät ñoä caù theå vaø kieåu phaân boá C. Taàn soá kieåu gen vaø taàn soá alen D .Taàn soá caùc alen maø ngöôøi ta quan taâm Caâu 2:Taàn soá cuûa moät kieåu gen ôû quaàn theå loaøi giao phoái laø : A.Tyû soá giao töû coù alen ñoù treân toång soá giao töû B. Tyû soá caù theå coù kieåu gen ñoù treân toång soá caù theå C. Tyû soá giao töû coù alen ñoù treân toång soá caù theå D. .Tyû soá caù theå coù kieåu gen ñoù treân toång soá giao töû
 10. Caâu 3:Moät quaàn theå soùc khôûi ñaàu coù toång soá 1500 con trong ñoù **soùc loâng naâu ñoàng hôïp troäi (AA ) :900 con ** soùc loâng naâu dò hôïp (Aa ) : 300 con ** soùc loâng traéng (aa ) :300 con a.Taàn soá kieåu gen AA , Aa ,aa laø : A AA= 0,6 ,Aa= 0,2 ,aa= 0,2 B.AA = 0,4 ,Aa= 0,6 ,aa= 0,2 C.AA= 0,5 ,Aa= 0,2 ,aa= 0,3 D.AA= 0,6 ,Aa = 0,4, aa= 0,2 b.Taàn soá alen A vaø a laø A. A= 0,6 , a= 0,4 B. A= 0,4 , a= 0,6 C. A= 0,7 ,a= 0,3 D. A= 0,3 , a= 0,7
 11. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 1.Traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi 2.Söu taàm moät soá tranh aûnh veà quaàn theå , quaàntheå töï thuï phaán vaø quaàn theå giao phoái gaàn 3.Xem baøi caáu truùc di truyeàn quaàn theå tieáp theo
 12. CHAØO TAÏM BIEÄT QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản