intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

669
lượt xem
120
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kể tên các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể và vỏ trái đất mà em biết? - Trong các nguyên tố đó, những nguyên tố nào đóng vai trò chính cấu tạo nên cơ thể sống? vì sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

 1. PhÇn II sinh häc tÕ bμo *** Ch−¬ng I Thμnh phÇn ho¸ häc cña tÕ bμo C¸c nguyªn tè ho¸ häc vμ n−íc
 2. I. C¸c nguyªn tè ho¸ häc B¶ng 3. Tû lÖ % vÒ khèi l−îng cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc cÊu t¹o nªn c¬ thÓ ng−êi Mg Nguyªn O C H N Ca P K S Na Cl tè Tû lÖ % 65 18.5 9.5 3.3 1.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 C¸c nguyªn tè cÊu t¹o nªn c¬ thÓ sèng: O, C, ? KÓ P, K, nguyªn tè Mg… cÊu t¹o H, N, Ca,tªn c¸cS, Na, Cl,ho¸ häc(Trong ®ã C, nªn c¬H, O, N chiÕm ≈ mμ em biÕt ? thÓ vμ vá Tr¸i ®Êt 96 %) ?Trong c¸c nguyªn tè ®ã, nh÷ng nguyªn tè nμo ®ãng vai trß chÝnh cÊu t¹o nªn c¬ thÓ sèng? V× sao?
 3. Axit amin C¸c bon cã vai trß g× trß C¸c bon cã vai quan träng h÷u c¬? viÖc víi vËt chÊt trong T¹i sao? t¹o nªn sù ®a d¹ng cña vËt chÊt h÷u c¬
 4. B¶ng 3. Tû lÖ % vÒ khèi l−îng cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc cÊu t¹o nªn c¬ thÓ ng−êi Na Cl Mg Nguyªn O C H N Ca P K S tè Tû lÖ % 65 18. 9.5 3.3 1.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 5 Cã hai lo¹i nguyªn tè cÊu t¹o nªn tÕ bμo: + nguyªn tè ®a l−îng ? Dùanguyªn tè vi nguyªn tè trong + vμo tØ lÖ c¸c l−îng. c¬ thÓ, ng−êi ta chia chóng thμnh mÊy lo¹i?
 5. PhiÕu häc tËp Ph©n biÖt nguyªn tè ®a l−îng vμ nguyªn tè vi l−îng theo b¶ng sau §a l−îng Vi l−îng Nguyªn tè Néi dung TØ lÖ ChiÕm tû lÖ lín trong ChiÕm tû lÖ Ýt h¬n khèi l−îng kh« cña c¬ ( 0.01%) §¹i diÖn F, Cu, Fe, Mn, Zn, C, H, O, N, Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg… Mo… Th−êng cÊu t¹o nªn Vai trß CÊu t¹o nªn tÕ bμo c¸c enzim, vitamin…
 6. Nguyªn tè vi l−îng chiÕm tØ lÖ rÊt nhá vËy, nÕu thiÕu chóng th× cã ¶nh h−ëng g× ®Õn sù sèng kh«ng ?
 7. II. N−íc vμ vai trß cña n−íc trong tÕ bμo 1.CÊu tróc vμ ®Æc tÝnh ho¸ lÝ cña n−íc Caáu truùc cuûa phaân töû nöôùc Lieân keát H( 1 loaïi lieân keát yeáu hình thaønh giöõa caùc phaân töû nöôùc)
 8. Ôû traïng thaùi phaân cöïc nöôùclieân keát vôùi caùc ion( Na vaø Cl).
 9. 1. Caáu truùc vaø ñaëc tính lyù hoùa cuûa nöôùc * Caáu truùc: Phaân töû nöôùc caáu taïo töø 1 nguyeân töû oxi keát hôïp vôùi 2 nguyeân töû hiñroâ baèng lieân keát coäng hoùa trò Coâng thöùc: H2O * Ñaëc tính: nöôùc coù tính phaân cöïc ( do hai ñaàu tích ñieän traùi daáu nhau) neân coù khaû naêng huùt caùc phaân töû nöôùc khaùc( baèng lieân keát hiñro) vaø huùt caùc phaân töû coù tính phaân cöïc khaùc taïo cho nöôùc coù vai troø ñaëc bieät ñoái vôùi söï soáng
 10. 2. Vai trò của nước đối với tế bào : Mật độ của phân tử H2O ở trạng thái lỏng và rắn Hoạt động làm tan phân tử NaCl của nước
 11. 2. Vai trò của nước đối với tế bào : * Là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết. * Là thành phần chính cấu tạo nên tế bào. - Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể sinh * Là môit trường cho các phản ứng sinh hóa. vậ thiếu nước ? - Vai trò của nước đối với tế bào ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=669

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2