Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC ( 1945 – 1975 )

Chia sẻ: Lê Trinh Vàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

187
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thuận lợi : * Quốc tế : + CNXH từ 1 nước trở thành một hệ thống … + Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ + Phong trào dân chủ , dân sinh ở các nước tư bản đang phát triển + CNĐQ bị suy yếu toàn diện .. + Quan hệ giữa 3 nước Đông dương có nhiều thuận lợi vì ta đã có chính quyền *Trong nước: + CM Việt nam do Đảng cộng sản VN lãnh đạo + Chính quyền CM được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC ( 1945 – 1975 )

 1. Bài 3: ÑÖÔØNG LOÁI KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP VAØ ÑEÁ QUOÁC MYÕ XAÂM LÖÔÏC ( 1945 – 1975 ) I. Ñöôøng loái xaây döïng baûo veä chính quyền, vaø khaùng chieán choáng TDP xaâm löôïc (1945-1954). II. Ñöôøng loái khaùng chieán choáng My,õ thoáng nhaát ñaát nöôùc (1954 - 1975).
 2. I- Ñöôøng loái xaây döïng, baûo veä chính quyeàn vaø khaùng chieán choáng Thöïc daân Phaùp( 9/ 1945 – 7/ 1954 ) 1 .Chuû tröông xaây döïng vaø baûo veä chính quyeàn (45-46) a- Tình hình caùch maïng Vieät nam sau caùch maïng thaùng taùm 1945 - Thuaän lôïi : * Quoác teá : + CNXH töø 1 nöôùc trôû thaønh moät heä thoáng … + Phong traøo giaûi phoùng daân toäc treân theá giôùi phaùt trieån maïnh meõ + Phong traøo daân chuû , daân sinh ôû caùc nöôùc tö
 3. + CNÑQ bò suy yeáu toaøn dieän .. + Quan heä giöõa 3 nöôùc Ñoâng döông coù nhieàu thuaän lôïi vì ta ñaõ coù chính quyeàn *Trong nöôùc: + CM Vieät nam do Ñaûng coäng saûn VN laõnh ñaïo + Chính quyeàn CM ñöôïc thaønh laäp töø trung öông ñeán cô sôû + Coù khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc ñöôïc môû roäng + Nhaân daân ta phaán khôûi tin töôûng vaøo
 4. - Khó khăn. * Quốc tế: + Các nước XHCN, các nước khác, các tổ chức quốc tế chưa công nhận VN. + ĐQ Mỹ giàu lên trong và sau chiến tranh=>chiến lược toàn cầu chống phá CM. *Trong nước: + Đảng rút vào hoạt động bí mật . + CQCM còn non trẻ. + một lúc phải đối phó với 3 thứ giặc: giặc ngoại xâm vaø nội phản, giặc đói, giặc dốt.
 5. b- Chuû tröông bieän phaùp xaây döïng vaø baûo veä CQ: * Chæ thò khaùng chieán – kieán quoác ( 25/11/1945 ): - Xaùc ñònh keû thuø chính cuûa caùch maïng VN: + Thöïc daân Phaùp xaâm löôïc - Nhieäm vuï caùch maïng : + Giöõ vöõng chính quyeàn ( nhieäm vuï trung taâm ) + Choáng thöïc daân Phaùp , baøi tröø noäi
 6. -> Môû roäng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc -> Toå chöùc toång tuyeån cöû + Veà kinh teá , taøi chính : -> Khaéc phuïc haäu quaû naïn ñoùi -> keâu goïi nhaân uûng hoä chính phuû + veà vaên hoùa – giaùo duïc: -> Phaùt ñoäng phong traøo bình daân hoïc vuï -> Ñaáu tranh choáng caùc teä naïn xaõ hoäi + Veà quaân söï : -> Xaây döïng löïc löôïng vuõ trang -> Toå chöùc löïc löôïng khaùng chieán choáng phaùp ôû nam boä
 7. *.Thực hiện chính sách hòa hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc. . Hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc để đánh Pháp ở Nam bộ (9-1945 ->3-1946). + Vì sao ta hòa với Tưởng. + Vì sao Tưởng hòa với ta. + Nội dung hòa: về chính trị, kinh tế, quân sự. . Hòa với Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng về nước (3-1946 ->12-1946). + Vì sao ta hòa với Pháp. + Vì sao Pháp hòa với ta. + Hiệp định sơ bộ 6-3-1946
 8. c. Keát quaû, yù nghóa, nguyeân nhaân, baøi hoïc khinh nghieäm -Keát quaû * Veà chính trò – xaõ hoäi : + Baàu cöû Quoác hoäi, hoäi ñoàng nhaân daân caùc caáp, xaây döïng chính quyeàn töø chính phuû TW ñeán laøng xaõ + Thoâng qua hieán phaùp, coâng cuï ñeå quaûn lyù XH + Xaây döïng ñöôïc löïc löôïng vuõ trang nhaân daân + Xaây döïng caùc ñoaøn theå nhaân daân nhö:
 9. * Veà kinh teá- vaên hoùa : + Ñaåy luøi naïn ñoùi, oån ñònh ñôøi soáng cuûa nhaân daân + Môû laïi tröôøng hoïc, khai giaûng naêm hoïc môùi,xoùa naïn muø chöõ, xaây döïng neàn vaên hoùa môùi * Veà baûo veä chính quyeàn : +Taäp trung löïc löôïng choáng Phaùp ôû Nam Boä, traán aùp boïn phaûn caùch maïng + Giöõ vöõng ñöôïc chính quyeàn - YÙ nghóa :
 10. - Nguyeân nhaân : + söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa Ñaûng + Xaây döïng vaø phaùt huy ñöôïc söùc maïnh cuûa khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc - Baøi hoïc kinh nghieäm : + Phaùt huy söùc maïnh daân toäc, döïa vaøo daân ñeå xaây döïng vaø baûo veä chính quyeàn caùch maïng + Bieát lôïi duïng maâu thuaãn trong haøng nguõ keû thuø + Taän duïng moïi khaû naêng hoøa hoaõn ñeå xaây döïng phaùt trieãn löïc löôïng
 11. 2 Đöôøng loái kháng chiến choáng TDP (1946-1954). a. Kháng chiến toàn quốc buøng noå và đường lối kháng chiến của Đảng. *. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ. + TDP quyết tâm xâm lược nước ta lần nữa. + Đảng phát động kháng chiến đúng lúc( 20-12-1946). Lời kêu gọi "toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ Tịch ngày 20/12/1946.
 12. Hình aûnh Nam Boä khaùng chieán
 13. *. Đường lối kháng chiến của Đảng. - Mục tiêu kháng chiến: Gia ø n h Ñ o ä c la ä p hoàn toàn, thống nhất đất nước. - Tính chất kc: giải phóng DT. - Nhiệm vụ kháng chiến:chống TDP,c h o á n g PK, x a â y d ö ïn g chế độ DCND. - Toàn dân: toàn dân tham gia kc. - Toàn diện: chính trị, kinh tế , văn hóa,quân sự - Lâu dài: + Vì sao lâu dài. + Thế nào là lâu dài. - Tự lực cánh sinh.
 14. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951)
 15. * Ñ a ïi h o ä i II- Ho a ø n t h ie ä n ñ ö ô ø n g lo á i k h a ù n g c h ie á n . Tính chất xã hội VN : dân chủ nhân dân,một phần thuộc địa nữa PK. . Tính chất của CM : dân tộc, dân chủ, nhân dân. . Đối tượng chính là : TDP và can thiệp Mỹ. . Đối tượng phụ : PK phản động làm tay sai. . Nhiệm vụ :  Đánh đổ ĐQ=>độc lập thống nhất  Đánh đổ PK=>ruộng đất dân cày (làm từng bước)  Phát triễn chế độ DCND,xây dựng cơ sở cho CNXH. . Lực lượng CM: CN+ND+TTS+TSDT+YN (công-nông động lực chính) .Trie å n v o ïn g cuûa caùch m a ïn g
 16. . Gia i c a á p la õ n h ñ a ïo : Ñ a û n g la o ñ o ä n g Vie ä t N a m la ø n g ö ô ø i la õ n h ñ a ïo c a ù c h m a ïn g . Ñ o a ø n k e á t q u o á c t e á : Vie ä t n a m ñ ö ù n g v e à p h e h o ø a b ìn h v a ø d a â n c h u û , t ra n h t h u û g iu ù p ñ ô õ c u û a caùc nöôùc * Ho ä i n g h ò TW La à n t h ö ù 1 ( 3 /1 9 5 1 ) c h u û t rö ô n g t ie á p t u ïc p h a ù t t rie ã n lö ïc lö ô ïn g 3 t h ö ù q u a â n : c h u û lö ïc …. * HN TW 4 ( 1 /1 9 5 3 ) c h u û t rö ô n g g ia û m t o â t rie ä t ñ e å
 17. + Qu a ù t rìn h p h a ù t t rie å n c u û a k h a ù n g c h ie á n : = > Tre â n m a ë t t ra ä n q u a â n s ö ï : - Ch ie á n t h a é n g Vie ä t Ba é c ( 7 /1 0 – 2 2 /1 2 – 1947 ) - Ch ie á n t h a é n g b ie â n g iô ù i ( 1 6 /9 – 1 5 / 1 0 – 1950 ) - Ch ie á n t h a é n g Ñ o â n g x u a â n 1 9 5 3 – 1 9 5 4 v a ø ñ æ n h c a o la ø Ñ ie â n b ie â n P h u û = > Tre â n m a ë t t ra ä n n g o a ïi g ia o : - Tö ø n g a ø y 8 /5 / 1 9 5 4 h o ä i n g h ò Giô n e v ô k h a i m a ïc - n g a ø y 2 1 / 7 / 1 9 5 4 Hie ä p ñ ò n h Giô -n e -v ô ñ ö ô ïc k y ù k e á t
 18. c- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử. *. Nguyên nhân thắng lợi. - Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn. - Có sự đoàn kết chiến đấu, toàn dân tập hợp trong mặt trận dân tộc rộng rãi. - Có lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. - Có hậu phương kháng chiến ngày càng mở rộng và vững chắc. - Có sự ủng hộ của các nước XHCN, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.
 19. *. Ý nghĩa lịch sử. - Đã chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp được Đế quốc Mỹ giúp sức.Giải phóng miền Bắc=>lên CNXH làm hậu phương vững chắc cho kc chống Mỹ ở MN - Bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám, t ie á n t ô ù i h o a ø n thành cuộc cách mạng DTDCND. - Cổ vũ phong tra ø o GP D T, la ø m s u ïp ñ o å CN TD c u õ CN Ñ Q *. Kinh nghiệm lịch sử. - Xác định đường lối kháng chiến ñ u ù n g ñ a é n . - Kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống ĐQ và chống PK. - Vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới. - Quán triệt chiến lược kháng chiến lâu dài.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2