intTypePromotion=3

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
1.215
lượt xem
258
download

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường sống của sinh vật quanh sinh vật có tác động trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại sự tồn tại, sinh trưởng phát triển và những hoạt động của sinh vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

 1. Chaøo möøng quyù thaày coâ Cha ñeán tham döï
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÛ KIE Choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng nhaát ng 1. Loaøi vöôïn ngöôøi gioáng vôùi ngöôøi nhieàu nhaát laø: ng A. Tinh tinh B. Ñöôøi öôi A. Ñö C. Goârila D. Vöôïn 2. Ñieåm khaùc nhau cô baûn giöõa ngöôøi vaø vöôïn ngöôøi laø: 2. A. Daùng ñi thaúng ng ng B. Xöông chaäu xöông chi C. Hoäp soï ( soï naõo lôùn hôn soï maët D. Caû A, B, C. D.
 3. 3. Loaøi H.neanderthalessis (ngöôøi Neâanñectan ) bò 3. ectan loaøi ngöôøi hieän ñaïi caïnh tranh daãn ñeán tuyeät loa chuûng caùch ñaây khoaûng ? chu ng ng A 50.000 naêm B 40.000 naêm C 30.000 naêm D 20.000 naêm 4. Nguyeân nhaân chính laøm cho loaøi ngöôøi khoâng bò bieán ñoåi thaønh moät loaøi khaùcveà maët sinh hoïc laø? nh cve A. Con ngöôøi ngaøy nay ñaõ coù caáu truùc cô theå nay hoaøn haûo nhaát B. Söï phaùt trieån cuûa heä thoáng tín hieäu thöù 2 ng C. Loaøi ngöôøi baèng khaû naêng cuûa mình coù theå ng thích nghi vôùi moïi ñieàu kieän sinh thaùi ña daïng,.. ng,.. D. Taát caû caùc nhaän ñònh treân.
 4. Baøi 35 Ba Moâi Tröôøng Soáng Vaø Caùc Nhaân Toá Sinh Thaùi
 5. I. Moâi tröôøng soáng vaø caùc nhaân toá I. ng ng sinh thaùi
 6. 1. Khaùiùi nieäm moâii ttröôøng: 1. Kha nieäm moâ röông: øng: Moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät quanh sinh vaät coù ng ng taùc ñoäng tröïc tieáp , giaùn tieáp hoaëc taùc ñoäng qua ng laïi söï toàn taïi , sinh tröôûng phaùt trieån vaø nhöõng la ng hoaït ñoäng cuûa sinh vaät hoa ng 2. Caùc loaïi moâi tröôøng. ng. - Moâi tröôøng nöôùc ( bieån,hoà nöôùc maën ) nöôùc lôï ( nöôùc ng cöûa soâng, ven bieån) Nöôùc ngoït ( nöôùc hoà, ao, soâng suoái..) - Moâi tröôøng ñaát: ( moâi tröôøng trong ñaát) Caùc loaïi ng t : ñaát khaùc nhau - Moâi tröôøng treân maët ñaát - khoâng khí.( moâi tröôøng ng treân caïn) tính töø maët ñaát trôû leân tôùi caùc lôùp khí quyeån bao quanh traùi ñaát. - Moâi tröôøng sinh vaät :bao goàm caùc sinh vaät (Con ng Ngöôøi) nôi soáng cuûa caùc sinh vaät kí sinh coäng sinh
 7. NHAÂN TOÁ VOÂ SINH NHAÂ
 8. NHAÂN TOÁ HÖÕU SINH
 9. 3. Nhaân toá sinh thaùi: 3. i: Nhaân toá sinh thaùi laø taát caû nhöõng nhaân toá moâi Nhaâ tröôøng coù aûnh höôõng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp tôùi ng nh ñôøi soáng sinh vaät. Taát caû caùc nhaân toá sinh thaùi ng t. gaén boù chaët cheõ vôùi nhau thaønh moät toå hôïp sinh nh thaùi taùc ñoäng leân sinh vaät. ng t. Nhaân toá sinh thaùi voâ sinh: ( khoâng soáng) cuûa töï nhieân goàm khí haäu ( aùnh saùng,nhieät ñoä, ñoä aåm,…) thoå nh ng,nhie m, nhöôõng (ñaát ñaù,..) nöôùc( bieån,ao,..) ñòa hình( ñoä cao ,..) c( n,ao,..) ñoä doác,..) c,..) Nhaân toá sinh thaùi höõu sinh : ( soáng) VSV, naám, thöïc ng) m, vaät,ñoäng vaät,…con ngöôøi. t, ng t, i.
 10. Con ngöôøi coù theå laøm cho moâi tröôøng Con phong phuù giaøu coù hôn nhö cuõng laøm phong cho chuùng bò suy thoaùi. cho ng i. => Moâi tröôøng suy thoaùi aûnh höôûng raát ng nh ng lôùn ñeán caùc sinh vaät khaùc, ñoàng thôøi c , ng ñe doïa cuoäc soáng chính mình. ng
 11. II. GIÔÙI HAÏN SINH THAÙI VAØ OÅ SINH THAÙI. II. I. 1.Giôùi haïn sinh thaùi
 12. 1.Giôùi haïn sinh thaùi 1.Gi Laø khoaûng giaù trò xaùc ñònh cuûa moät nhaân toá sinh thaùi maø La ng trong khoaûng ñoù sinh vaät coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån oån ng ñònh theo thôøi gian. Ví duï: Caù roâ phi coù giôùi haïn sinh thaùi. Töø 5,6 0 -42 0 i. khoaûng thuaän lôïi 200 - 35 0 ng Thöïc vaät nhieät ñôùi quang hôïp toát nhaát ôû nhieät ñoä 200 – Th 30 0 khi döôùi 00 treân 40 0 Caây ngöøng quang hôïp ng Moãi sinh vaät coù giôùi haïn sinh thaùi nhaát ñònh ñoái vôùi moãi Moã nhaân toá sinh thaùi hay noùi caùch khaùc , moãi sinh vaät coù giôùi ch haïn sinh thaùi ñaëc tröng ñoái vôùi moãi nhaân toá sinh thaùi ( ñoù laø quy luaät giôùi haïn sinh thaùi )
 13. 2. OÅ sinh thaùi. 2. i. Nôi ôû
 14. OÅ sinh thaùi trong röøng möa nhieät ng ñôùi. i.
 15. 2. OÅ sinh thaùi. 2. i. Ổ sinh thaùi ñöôïc ñònh nghóa laø moät khoâng gian sinh thaùi maø ôû ñoù nhöõng ñieàu kieän moâi tröôøng ng quy ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån khoâng haïn ñònh cuûa caùc theå Ổsinh thaùi chung laø moät khoâng gian sinh thaùi trong ñoù moãi nhaân toá sinh thaùi ñaûm baûo cho hoaït ñoäng cuûa moät chöùc naêng naøo ñoù cuûa cô ng theå sinh vaät , ví duï oå sinh thaùi dinh döôõng , oå sinh thaùi sinh saûn,… n,
 16. III. SÖÏ THÍCH NGHI CUÛA SINH VAÄT VÔÙI MOÂI III. MOÂ TRÖÔØNG SOÁNG TR NG NG 1. Thích nghi cuûa sinh vaät vôùi aùnh saùng. nh ng. a. Söï thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi aùnh saùng
 17. C©y −a s¸ng Chß n©u B¹ch ®µn
 18. C©y −a bãng C©y r¸y C©y l¸ dong
 19. Em haõy hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp sau: Em nh Thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi cheá ñoä chieáu saùng khaùc nhau. ng Caây öa saùng Caây öa boùng Caâ ng Caâ ng Quang hôïp : Quang hôïp : Phieán laù : Phieán laù : moâ giaäu : moâ giaäu : Laù xeáp : Laù xeáp : Thaân caây : Thaân caây : Maøu laù : Maøu laù :
 20. Thích nghi cuûa thöïc vaät vôùi cheá ñoä chieáu saùng khaùc nhau. Th ng Caây öa saùng Caây öa boùng Caâ ng Caâ ng Quang hôïp :Cöôøng ñoä Quang hôïp :cöôøng ñoä aùnh saùng maïnh aùnh saùng yeáu nh ng nh nh ng Phieán laù :daøy Phieán laù :moõng moâ giaäu :phaùt trieån moâ giaäu :ít hoaëc khoâng khoâ coù co Laù xeáp :nghieâng so vôùi Laù xeáp :ngang so vôùi maët maët ñaát ñaát ma Thaân caây :thaúng lôùn Thaân caây : nhoû ng Maøu laù :xanh nhaït Maøu laù :xanh ñaäm xanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản