intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bệnh Basedow

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

204
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh Basedow thường gặp ở nữ 20-50 tuổi, mang tính gia đình và bệnh tự miễn dịch. Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Bệnh Basedow để nắm rõ hơn về đại cương, triệu chứng, triệu chứng đặc hiệu, triệu chứng cận lâm sàng, một số thể lâm sàng đặc biệt của bệnh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh Basedow

 1. Bệnh Basedow Th.s Vò BÝch Nga
 2. §¹i c­¬ng • Th­êng gÆp ë n÷ 20-50 tuæi : • Mang tÝnh gia ® nh:HLA-B8; DR3;BW35 × • BÖnh tù miÔn dÞch: KT kh¸ng gi¸p
 3. TriÖu c høng l©m s µng -B­íu gi¸p to, b­íu m¹ch -BÖnh lý m¾t Basedow -Phï niªm tr­íc x­¬ chµy ng
 4. TriÖu chøng ® hiÖu Æc • TriÖu chøng m¾t
 5. TriÖu chøng ® hiÖu Æc • Phï niªm
 6. • Tim m¹ch: nhÞp tim nhanh, HA t¨ng • ¡n khoÎ, gÇy sót c©n • Da nãng Èm • Run ® chi Çu • Rèi lo¹n tiªu ho¸ • Rèi lo¹n kinh nguyÖt, gi¶m t× dôc, liÖt nh d­¬ ng • Rèi lo¹n t© thÇn m
 7. TriÖu c høng c Ën l©m s µng • FT4, FT3 t¨ng • TSH siªu nhËy gi¶m • §é tËp trung I131↑, cã gãc ch¹y • KT :TSI(+ KT kh¸ng microsom (+ KT ), ), kh¸ng thyroglobulin (+). • §T§,S¢ tuyÕn gi¸p • §M↑ Ca+ ,Cholesterol↓ BC↓ CHCS↑ , ↑ , , …
 8. Mé t s è thÓ l©m s µng ®Æc biÖt • ThÓ thÇn kinh: móa vên, liÖt 2 chi d­íi • ThÓ tiªu ho¸: vµng da, n«n • ThÓ huyÕt häc: XHGTC • ThÓ RLCH Ca-P: mÊt n­íc, lo·ng x­¬ ng • ThÓ kÕt hîp bÖnh tù miÔn kh¸c: §T§, suy TT • ThÓ c¬® Þa: ng­êi giµ, PN cã thai.. • ThÓ kh¸c: teo c¬ vó to nam giíi ,
 9. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh • L© sµng m -H/C c­êng gi¸p: m¹ch↑, gÇy sót, run tay, da nãng Èm… -T/C ® Æc hiÖu: b­íu gi¸p m¹ch, låi m¾t, phï niªm • CËn l© sµng m -FT3↑,FT4↑,TSH↓ -TSI(+)
 10. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -B/C ® n thuÇn c­êng giao c¶m ¬ -U tuû TT -NghiÖn r­îu
 11. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Do dïng hormon gi¸p: L thyroxin . TS dïng thuèc . Kh«ng cã tr/c m¾t . §é tËp trung iod phãng x¹ ë tuyÕn gi¸p thÊp ≈ 0 . Thyroglobulin ↓↓ . KT Θ
 12. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Do iod . TS dïng thuèc iod , c o rdaro n, be zo diazo n, thuèc c¶n quang. . Kh«ng cã biÓu hiÖn m¾t . Iod m¸u t¨ng, iod niÖu t¨ng . §é tËp trung iod phãng x¹ ë tuyÕn gi¸p thÊp ≈ 0
 13. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Nh© ® gi¸p tr¹ng (Adenome toxique). n éc . Sê: nh© gi¸p n . Kh«ng cã triÖu chøng m¾t . Kh«ng cã phï niªm tr­íc x­¬ chµy ng . Siªu © nh© ® m: n Æc ± . X¹ h× tuyÕn gi¸p: Nh© nãng nh n . Thö nghiÖm querido
 14. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Viªm tuyÕn gi¸p b¸n cÊp Dequerwain . TuyÕn gi¸p ® au . H/C cóm tr­íc ®ã . H/C viªm: m¸u l¾ng ↑ . X¹ h× tuyÕn gi¸p: ® tËp trung iod↓↓ nh é . Siªu © nh© ® m: n Æc± . C­êng gi¸p tho¸ng qua: 4 tuÇn . Tù hÕt
 15. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Viªm tuyÕn gi¸p Hashimoto . B­íu gi¸p to kh«ng ph¶i b­íu m¹ch . TiÕn triÓn → suy gi¸p
 16. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Do u tuyÕn yªn tiÕt TSH . HiÕm gÆp . TSH ↑ . ThÞ tr­êng th¸i d­¬ thu hÑp ng . IRM: U tuyÕn yªn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2