intTypePromotion=3

Bài giảng Bệnh lý mạch máu não - Phạm Minh Thông

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
59
lượt xem
11
download

Bài giảng Bệnh lý mạch máu não - Phạm Minh Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bệnh lý mạch máu não - Phạm Minh Thông sẽ giới thiệu tới các bạn một số bệnh thông thường như: Nhồi máu não, chảy máu não, chảy máu khoang dưới nhện, rối loạn do tắc tĩnh mạch. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh lý mạch máu não - Phạm Minh Thông

 1. BÖnh lý m¹ch m¸u n o Ph¹m Minh Th«ng
 2. Strocke ( ®ét quþ) 1.Nhåi m¸u n·o 2.Ch¶y m¸u n·o 3.Ch¶y m¸u khoang d- íi nhÖn 4.Rèi lo¹n do t¾c tÜnh m¹ch
 3. §¸nh gi¸ tai biÕn MMN 1. Tai biÕn thiÕu m¸u hay ch¶y m¸u 2. VÞ trÝ 3. Nguyªn nh©n cã thÓ 4. Tiªn l- îng 5. Kh¶ nn¨¨ng ®iÒu trÞ
 4. L©m sµng 1. ThiÕu m¸u tho¸ng qua: l©m sµng BT 2. ThiÕu hôt TK møc ®é kh¸c nhau: tæn th- ¬ng U 3. H«n mª liÖt : ch¶y m¸u?
 5. I.Tæn th-¬ng thiÕu m¸u xÕp lo¹i OMS 1. ThiÕu m¸u tho¸ng qua (AIT) 2. Tai biÕn thiÕu m¸u thùc thÓ Tai biÕn khái hoµn toµn Tai biÕn ®Ó di chøng H×nh ¶nh cµng nÆng khi bÖnh c¶nh l©m sµng nÆng
 6. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt ch¶y m¸u hay nhåi m¸u CTScanner cÊp
 7. CTScanner Sö dông réng r·i Nhanh An toµn DÔ thùc hiÖn
 8. ThiÕu m¸u n·o cÊp Sinh lý bÖnh: -Trung t©m: .C¸c TB kh«ng håi phôc .T¸t c¶ c¸c lo¹i tÕ bµo bÞ TT .TiÕn triÓn thµnh æ nhåi m¸u -Chu vi æ: .C¸c TB cã thÓ sèng lÊiu vµI giê thiÕu m¸u .Can thiÖp ®iÒu trÞ cøu vïng nµy
 9. ThiÕu m¸u n·o cÊp Nguyªn nh©n: -Do t¾c m¹ch lín: 50% -T¾c m¹ch nhá t¹o c¸c æ khuyÕt -Côc t¾c m¹ch: .BÖnh tim: huyÕt khèi nhØ T; viªm néi t©m m¹c, u nhÇy nhÜ .Kh«ng ph¶I tim: T¾c §M, do khÝ, mì -Viªm m¹ch: viªm m¹ch r¶i r¸c, x¬ ho¸ m¶ng -C¸c bÖnh kh¸c: gi¶m t- íi m¸u n·o, co th¾t sau ch¶y m¸u MN, BÊt th- êng ®«ng m¸u(t m¸u(t¨¨ng ®«ng) BÖnh Moyamoya)
 10. H×nh ¶nh y häc 1.Chôp 1. Chôp c¾t líp vi tÝnh -RÊt cÊp tÝnh: < 6h .B××nh th- êng (25- .B (25-50%) .HuyÕt khèi trong m¹ch tt¨¨ng tÝn hiÖu .Gi¶m tû träng cña nhu m« (56 (56--96% +) -CÊp tÝnh: 14- 14-24h .Gi¶m tû träng h¹ch nÒn .Mê gianh giíi x¸m tr¾ng .Xo¸ r·nh cuén n·o (phï nÒ). Gi¶m tû träng nhu m« râ h¬n -CÊp tÝnh muén: 1-1-3 ngµy .Gi¶m tû träng hh××nh nªm .N»m c¶ x¸m vµ tr¾ng .HiÖu øng khèi tt¨¨ng
 11. CT giai ®o¹n cÊp 1. Gi¶m tû träng nhu m« 2. T¨ng tû träng m¹ch m¸u do huyÕt khèi
 12. 1.Gi¶m 1. Gi¶m tû träng nhu m« n·o . Xo¸ nh©n bÌo .Xo¸ ruban thuú ®¶o .Xo¸ r·nh cuén n·o .MÊt gianh giíi chÊt x¸m- x¸m-tr¾ng
 13. Xo¸ nh©n bÌo ü DÊu hiÖu sím nhÊt (sau 1h) ü Gi¶m tû träng nh©n bÌo, xo¸ bê ü Chñ yÕu trong t¾c c¶nh trong trong--n·o gi gi÷÷a ü Cµng nÆng vµ di chøng nÕu gi¶m tû träng cµng nhiÒu ü 72% cã nhåi m¸u ch¶y m¸u khi cã gi¶m tû träng sím nµy 2 h 24h
 14. Xo¸ ruban thuú ®¶o 24h ü DÊu hiÖu sím thiÕu m¸u t¾c c¶nh trong hay n·o gi gi÷÷a üMÊt ph©n biÖt chÊt x¸m vïng nµy ü§¬n ®éc hay phèi hîp xo¸ nh©n bÌo bÌo--r·nh cuén n·o hay t¨ng tû träng m¹ch m¸u
 15. Xo¸ r·nh cuén n·o 24h 1h50 üKh Kh«ng «ng ®Æc hiÖu
 16. T¨ng tÝn hiÖu m¹ch m¸u
 17.  D- ¬ng tÝnh gi¶: .V«i ho¸ §M . hematocrit cao
 18. Giai ®o¹n cÊp muén Gi¶m tû träng h× h×nh tam gi¸c
 19. 1h 40 BN 56T, yÕu nöa ng- êi tr¸i T¾c ®Çu xa n·o gi gi÷ ÷a 24 h
 20. Ca l©m sµng BN 67 tuæi êi. LiÖt nöa ng- êi. 4h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản