intTypePromotion=1

Bài giảng chương 7: Lạm phát và thất nghiệp

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
129
lượt xem
14
download

Bài giảng chương 7: Lạm phát và thất nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lạm phát và mức giá chung, giảm lạm phát, tỷ lệ lạm phát và phân loại lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, lạm phát theo thuyết số lượng tiền tệ, tác động của lạm phát và biện pháp giảm lạm phát, khái niệm về thất nghiệp và lực lượng lao động, các dạng thất nghiệp, tác hại của thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp, đường cong phillips ngắn hạn và dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chương 7: Lạm phát và thất nghiệp

I. Laïm phaùt<br /> C7. LAÏM PHAÙT VAØ THAÁT<br /> NGHIEÄP<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm<br /> Möùc giaù chung laø<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I.<br /> II.<br /> <br /> Laïm phaùt<br /> Thaát nghieäp<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Laïm phaùt laø tình traïng<br /> möùc giaù chung cuûa neàn<br /> kinh teá taêng leân<br /> trong moät khoaûng thôøi<br /> gian nhaát ñònh<br /> Giaûm phaùt laø tình traïng<br /> möùc giaù chung giaûm lieân<br /> tuïc, trong moät khoaûng<br /> thôøi gian nhaát ñònh<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> Giaûm laïm phaùt möùc giaù<br /> chung taêng leân nhöng toác<br /> ñoä taêng thaáp hôn<br />  so vôùi thôøi kyø tröôùc<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. Laïm phaùt<br /> <br /> <br /> If<br /> <br /> <br /> <br /> Tyû leä laïm phaùt laø<br /> tyû leä phaàn traêm gia taêng<br />  cuûa möùc giaù chung<br />  cuûa kyø naøy so vôùi kyø tröôùc<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> ñöôïc tính theo coâng thöùc:<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> Caùc loaïi chæ soá giaù ñöôïc söû duïng ñeå<br /> tính tyû leä laïm phaùt:<br /> Chæ soá giaù haøng tieâu duøng (CPI):<br />  Chæ soá giaù haøng saûn xuaáât (PPI):<br />  Chæ soá giaûm phaùt theo GDP (Idt):<br /> <br /> <br /> Chæ soá giaùnaêm t Chæ soá giaùnaêm t 1<br /> 100<br /> Chæ soá giaùnaêm t 1<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Laïm phaùt<br /> <br /> Tyû leä laïm phaùt haèng naêm (If = )<br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> I. Laïm phaùt<br /> <br /> Khaùi nieäm<br /> <br /> <br /> möùc giaù trung bình<br /> cuûa taát caû haøng hoùa vaø dòch vuï<br /> trong neàn kinh teá<br /> ôû kyø naøy so vôùi kyø goác<br /> <br /> 5<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. Laïm phaùt<br /> <br /> I. Laïm phaùt<br /> <br /> CPI naêm t ñöôïc xaùc ñònh:<br /> <br /> CPI t<br /> <br /> 0<br /> q i .p t<br /> i<br /> <br /> 0 0<br /> q i .p i<br /> <br /> .100<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> vôùi q i : khoái löôïng saûn phaåm i maø<br /> moät gia ñình tieâu duøng ôû naêm goác<br /> 0<br /> p i : ñôn giaù saûn phaåm i naêm goác<br /> <br /> t<br /> Id<br /> <br /> p t : giaù saûn phaåm i naêm t<br /> i<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 7<br /> <br /> 11 nhóm hàng gồm<br /> 572 mặt hàng (20092014)<br /> Mã<br /> <br /> Các nhóm hàng và dịch vụ<br /> <br /> I- Hàng ăn và dịch vụ ăn uống<br /> <br /> 011<br /> <br /> 1. Lương thực<br /> <br /> 8,18<br /> <br /> 012<br /> <br /> 2. Thực phẩm<br /> <br /> 24,35<br /> <br /> 013<br /> <br /> 3. Ăn uống ngoài gia đình<br /> <br /> 02<br /> <br /> II. Đồ uống và thuốc lá¸<br /> <br /> 03<br /> <br /> III- May mặc, mũ nón, giầy dép<br /> <br /> 04<br /> <br /> IV- Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD<br /> <br /> 05<br /> <br /> V- Thiết bị và đồ dùng gia đình<br /> <br /> 8,65<br /> <br /> 06<br /> <br /> VI- Thuốc và dịch vụ y tế<br /> <br /> 5,61<br /> <br /> 07<br /> <br /> VII- Giao thông<br /> <br /> 8,87<br /> <br /> 08<br /> <br /> VIII- Bưu chính viễn thông<br /> <br /> 2,73<br /> <br /> 09<br /> <br /> IX- Giáo dục<br /> <br /> 5,72<br /> <br /> 10<br /> <br /> X- Văn hóa, giải trí và du lịch<br /> <br /> 3,83<br /> <br /> 11<br /> <br /> XI- Hàng hóa và dịch vụ khác<br /> <br /> 3,34<br /> <br /> 100,00<br /> <br /> 7,40<br /> 4,03<br /> 7,28<br /> 10,01<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 9<br /> <br /> .100<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> ñöôï c saû n xuaá t ôû naê m t<br /> t<br /> p i : ñôn giaù saû n phaå m loaï i i ôû naê mt<br /> <br /> 0<br /> p i : ñôn giaû SFi ôû naê m goá c<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 8<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> CPI<br />  CPI chæ phaûn aùnh giaù cuûa<br /> nhöõng haøng hoaù maø ngöôøi<br /> tieâu duøng mua<br />  Khi giaù haøng nhaäp khaåu<br /> taêng leân:<br />  phaûn aùnh trong chæ soáù CPI<br />  CPI söû duïng gioû haøng hoaù<br /> coá ñònh<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2. Phaân loaïi laïm phaùt<br /> <br /> CPI<br />  CPI coù xu höôùng ñaùnh giaù<br /> quaù cao söï taêng giaù sinh<br /> hoaït<br />  Tính If baèng CPI deã daøng<br /> vaø nhanh choùng hôn Id<br /> <br /> <br /> <br /> Laïm phaùt vöøa ( laïm phaùt 1 con soá )<br /> <br /> <br /> Khi P taêng chaäm , döôùi 10% / naêm.<br /> <br /> Ñoàng tieàn oån ñònh.<br /> Laïm phaùt phi maõ( laïm phaùt 2,3 con soá )<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> <br /> Khi P taêng 20%, 30%, 200%/ naêm.<br /> Ñoàng tieàn maát giaù nhanh choùng<br /> <br /> Sieâu laïm phaùt ( laïm phaùt<br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> t 0<br /> q i .p i<br /> <br /> Id( GDP Deflator)<br />  Id phaûn aùnh giaù cuûa taát caû<br /> haøng hoaù vaø dòch vuï ñöôïc<br /> saûn xuaát ra;<br />  Khi giaù haøng nhaäp khaåu<br /> taêng leân<br />  Khoâng phaûn aùnh trong Id<br />  Id söû duïng gioû haøng hoaù<br /> thay ñoåi theo thôøi gian<br /> <br /> 39,93<br /> <br /> Öu nhöôïc ñieåm cuûa CPI vaø Id<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> t t<br /> q i .p i<br /> <br /> Quyền số (%)<br /> <br /> Tổng chi cho tiêu dùng cuối cùng<br /> <br /> 01<br /> <br /> Id(GDP Deflator)<br />  Id ñaùnh giaù quaù thaáp söï<br /> taêng giaù sinh hoaït<br />  Tính If baèng Id chính xaùc<br /> hôn.<br /> <br /> t<br /> GDP N<br /> t .100<br /> GDP R<br /> <br /> t<br /> Vôù i : q i : khoá i löôï ng saû n phaå m loaï i i<br /> <br /> CPI vaø Id coù 3 ñieåm khaùc nhau:<br /> <br /> C<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Chæ soá giaûm phaùt theo GDP (Idt):<br /> <br /> 4 con soá )<br /> <br /> Khi tæ leä taêng giaù lôùn hôn 1000% / naêm<br /> Ñoàng tieàn maát giaù nghieâm troïng<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. Nguyeân nhaân gaây ra laïm<br /> phaùt<br /> <br /> <br /> 3. Nguyeân nhaân gaây ra laïm<br /> phaùt<br /> <br /> Laïm phaùt do caàu keùo<br /> <br /> <br /> <br /> Xuaát phaùt töø söï gia taêng toång caàu<br />  ñöôøng AD dòch chuyeån sang phaûi:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AD ↑<br /> →Y↑, U↓<br />  P↑<br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> If vöøa<br /> <br /> P2<br /> P1<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> E3<br /> <br /> <br /> AD3<br /> <br /> E2<br /> E1<br /> <br /> 14<br /> <br /> Laïm phaùt do cung: (do chi phí ñaåy).<br /> Do chi phí saûn xuaát taêng<br />  → ñöôøng SAS dòch chuyeån sang traùi<br /> <br /> <br /> AD2<br /> AD1<br /> <br /> Y1<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 3. Nguyeân nhaân gaây ra laïm<br /> phaùt<br /> <br /> SAS<br /> <br /> P3<br /> If cao<br /> <br /> 13<br /> <br /> YP<br /> <br /> P<br /> <br /> Caùc nguyeân nhaân laøm gia taêng AD:<br /> Daân cö taêng chi tieâu .<br /> Doanh nghieäp taêng ñaàu tö<br />  Chính phuû taêng chi tieâu<br />  Ngöôøi nöôùc ngoaøi taêng mua HH vaø DV<br /> trong nöôùc.<br /> <br /> <br /> <br /> Y2 Y3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Y<br /> <br /> → Y↓<br /> P ↑:<br /> <br /> <br /> neàn KT vöøa suy thoaùi, vöøa laïm phaùt.<br /> <br /> Hình8.1<br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 15<br /> <br /> 3. Nguyeân nhaân gaây ra laïm<br /> phaùt<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tieàn löông taêng (nhöng NSLÑ khoâng taêng)<br /> Ñieàu kieän khai thaùc caùc YTSX khan hieám<br /> Thueá taêng<br /> Thieân tai, chieán tranh<br /> Do khuûng hoaûng moät soá yeáu toá, laøm giaù vaät tö taêng<br /> leân<br /> <br /> VD: khuûng hoaûng daàu moû 1973 - 1979 , 2004-2005…<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> AS2<br /> <br /> P<br /> <br /> Nguyeân nhaân laøm CPSX taêng:<br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 17<br /> <br /> P2<br /> <br /> 16<br /> <br /> YP<br /> AS1<br /> <br /> E2<br /> E1<br /> <br /> P1<br /> <br /> AD1<br /> <br /> Y<br /> Y2<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Y1<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> c.Laïm phaùt theo thuyeát soá löôïng tieàn teä<br /> thöôøng ñöôïc dieãn taû<br />  qua phöông trình số lượng:<br /> <br /> M.V= P.Y (1)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Keát luaän:<br /> P phuï thuoäc vaøo M.<br /> M ↑ thì P ↑ cuøng tyû leä<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Năm<br /> Tỷ lệ lạm<br /> phát %<br /> <br /> <br /> <br /> Thuyeát naøy chæ ñuùng khi V<br /> vaø Y khoâng ñoåi<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2002<br /> <br /> 2003<br /> <br /> 2004<br /> <br /> 2005<br /> <br /> 2006<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 7,71<br /> <br /> 8,29<br /> <br /> 7,48<br /> <br /> 8,3<br /> <br /> 22,97<br /> <br /> 6,88<br /> <br /> 11,75<br /> <br /> 18,9<br /> <br /> 7,08<br /> <br /> 7,34<br /> <br /> 7,79<br /> <br /> 8,43<br /> <br /> 8,47<br /> <br /> 8,48<br /> <br /> 6,23<br /> <br /> 5,32<br /> <br /> 6,78<br /> <br /> 24,5<br /> <br /> 30,4<br /> <br /> 30,9<br /> <br /> 35,9<br /> <br /> 29,9<br /> <br /> 25,0<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 5,9<br /> <br /> 17,6<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 28,67<br /> <br /> Tyû leä laïm phaùt döï ñoaùn (<br /> kyø voïng) Ife = e:<br /> <br /> Tyû leä laïm phaùt ngoaøi döï<br /> ñoaùn ( khoâng mong ñôïi) If0<br /> = 0:<br /> <br /> %<br /> Tốc độ tăng<br /> cung tiền<br /> <br /> <br /> <br /> M2 %<br /> Thâm hụt<br /> <br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 3,5<br /> <br /> 4,3<br /> <br /> 4,9<br /> <br /> 5,0<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> 4,7<br /> <br /> 7,0<br /> <br /> 3<br /> <br /> ngân sách %<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 15<br /> <br /> 14<br /> <br /> 5,9<br /> <br /> 16<br /> <br /> Thâm hụt<br /> cán cân<br /> thương mại<br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 20<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 3,9<br /> <br /> Tốc độ tăng<br /> trưởng GDP<br /> <br /> Ta coù theå tính laïm phaùt döïa vaøo:<br /> %∆M.+ %∆V = %∆ P + %∆ Y<br /> %∆ P = %∆M+ %∆V -%∆ Y<br /> <br /> %∆V =%∆ Y = 0<br /> %∆M= %∆ P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vôùi giaû thieát V, Y khoâng ñoåi:<br /> <br /> <br /> <br /> V laø haèng soá<br /> Y khoâng ñoåi = Yp<br /> <br /> <br /> <br /> log(M.V) = log( P.Y)<br /> logM.+ logV = log P + logY)<br /> %∆M.+ %∆V = %∆ P + %∆ Y<br /> <br /> <br /> <br /> Vôùi giaû thieát:<br /> <br /> <br /> <br /> Töø M.V = P.Y<br /> <br /> <br /> <br /> M : Cung tieàn danh nghóa<br /> V: Toác ñoä löu thoâng tieàn teä<br /> P : Möùc giaù chung<br /> Y : Saûn löôïng thöïc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> c.Laïm phaùt theo thuyeát soá löôïng tieàn teä<br /> <br /> 21<br /> <br /> <br /> <br /> La øtyû leä laïm phaùt<br /> döï ñoaùn seõ xaûy ra trong<br /> töông lai<br />  thöôøng caên cöù vaøo If<br /> trong thôøi gian qua.<br /> Ife ñöôïc phaûn aùnh trong<br /> caùc hôïp ñoàng kinh teá<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> laø tyû leä laïm phaùt xaûy ra<br /> naèm ngoaøi möùc döï ñoaùn<br /> 0<br />  If Khoâng ñöôïc phaûn<br /> aùnh trong caùc hôïp<br /> ñoàng kinh teá<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 22<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> <br /> <br /> Phöông trình Fisher:<br /> Laõi suaát danh nghóa( laõi<br /> suaát thò tröôøng-r) ñöôïc<br /> tính :<br /> e<br /> e<br />  r = rr + If<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hieäu öùng Fisher:<br /> <br /> <br /> <br /> Khi Ife taêng 1% thì r seõ<br /> taêng 1%<br /> <br /> Neáu tyû leä laïm phaùt thöïc hieän( If)=Ife:<br /> <br /> <br /> <br /> → rr = rre: khoâng xaûy ra phaân phoái laïi<br /> Tuy nhieân gaây ra moät soá taùc ñoäng:<br /> <br /> <br /> rre: Laõi suaát thöïc kyø voïng<br /> Ife Tyû leä laïm phaùt kyø voïng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 23<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Chi phí moøn giaøy<br /> Chi phí thöïc ñôn<br /> Thueá laïm phaùt”<br /> Baát tieän trong giao dòch haøng ngaøy<br />  do P bieán ñoäng<br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> <br /> If Ife:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> If > Ife<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> rr < rre:<br /> <br /> <br /> <br /> Ngöôøi ñi vay<br /> ngöôøi mua chòu haøng hoaù<br /> ngöôøi traû löông<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> seõ phaân phoái laïi taøi saûn vaø thu nhaäp<br /> giöõa caùc thaønh phaàn daân cö<br /> <br /> ñöôïc lôïi<br /> <br /> <br /> <br /> Ngöôøi cho vay<br /> ngöôøi baùn chòu haøng hoaù<br /> ngöôøi nhaän löông<br /> <br /> <br /> bò thieät<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 25<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VD: A cho B vay K =<br /> 360 trieäu<br /> r = 14%<br /> Cuoái naêm B phaûi traû caû<br /> voán laãn lôøi<br /> K2 = 410,4 trieäu ñoàng<br /> Ñaàu naêm Pvaøng = 36<br /> trieäu/ löôïng<br /> If = 20%<br /> cuoái naêm P vaøng= 43,2<br /> trieäu/ löôïng<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ñaàu naêm B mua vaøng<br /> K$=360 tr = 10 löôïng<br /> Cuoái naêm B baùn<br /> 410,4/43,2= 9,5 löôïng traû<br /> cho A<br />  Cuoái naêm B coøn thöøa<br /> 0,5 löôïng<br />  Cuoái naêm A maát voán<br /> 0,5 löôïng<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 27<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> <br /> thay ñoåi Y, vieäc laøm vaø U<br /> <br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> vì giaù töông ñoái cuûa caùc haøng hoaù thay ñoåi<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> <br /> <br /> 26<br /> <br /> If < Ife rr > rre:<br />  Ngöôøi ñi vay, ngöôøi mua chòu haøng hoaù, ngöôøi<br /> traû löông<br />  bò thieät<br />  Ngöôøi cho vay, ngöôøi baùn chòu haøng hoaù,<br /> ngöôøi nhaän löông<br />  ñöôïc lôïi<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> <br /> <br /> thay ñoåi cô caáu kinh teá<br /> <br /> <br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 28<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> Khi laïm phaùt xaûy ra,seõ laøm<br /> <br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> 4. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt<br /> <br /> <br /> VD: Naêm 2011: Ife= 9% ,rre= 5%<br /> Laõi suaát cho vay: r = 14%<br /> Neáu If = 20%:<br /> e<br />  Trong ñoù If = 9%<br /> <br /> If0 =11%<br /> rr = r - If = 14% -20% = - 6%<br />  Ngöôøi ñi vay ñöôïc lôïi<br />  ngöôøi cho vay bò thieät<br /> <br /> 29<br /> <br /> If < Ife rr > rre:<br />  Ngöôøi ñi vay, ngöôøi mua chòu haøng hoaù, ngöôøi<br /> traû löông<br />  bò thieät<br />  Ngöôøi cho vay, ngöôøi baùn chòu haøng hoaù,<br /> ngöôøi nhaän löông<br />  ñöôïc lôïi<br /> <br /> 12/25/2012<br /> <br /> Tran Bich Dung<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản