intTypePromotion=3

Bài giảng Điện kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
44
lượt xem
16
download

Bài giảng Điện kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của "Bài giảng Điện kỹ thuật" cung cấp cho người học những khái niệm cơ sở trong kỹ thuật điện, từ cấu tạo - nguyên lý hoạt động của các máy móc, thiết bị đến các ứng dụng của chúng trong đời sống. Với nội dung bao gồm các phần: Mạch điện xoay chiều ba pha, máy biến áp, máy điện xoay chiều, máy điện một chiều, các dụng cụ đo điện - đo lường điện, an toàn điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA CƠ BẢN<br /> BỘ MÔN VẬT LÝ<br /> <br /> Biên soạn: Đỗ Mƣời<br /> <br /> ĐIỆN KỸ THUẬT<br /> <br /> Tháng 12-2016<br /> LƯU HÀNH NỘI BỘ<br /> <br /> 1<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA CƠ BẢN<br /> BỘ MÔN VẬT LÝ<br /> <br /> Biên soạn: Đỗ Mƣời<br /> <br /> KỸ THUẬT ĐIỆN<br /> Tháng 12-2016<br /> LƯU HÀNH NỘI BỘ<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU ...............................................................................................................................................6<br /> CHƢƠNG 1. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA ..................................................................................7<br /> 1.1. Khái niệm chung về mạch điện xoay chiều ba pha .............................................................................7<br /> 1.2. Cách nối hình sao (Y)..........................................................................................................................9<br /> 1.3. Cách nối hình tam giác   ...............................................................................................................12<br /> 1.4. Công suất mạch ba pha......................................................................................................................13<br /> 1.5. Ứng dụng cách nối hình sao và tam giác...........................................................................................15<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG 1......................................................................................16<br /> CHƢƠNG 2. MÁY BIẾN ÁP ......................................................................................................................19<br /> 2.1. Khái niệm chung về máy biến áp ......................................................................................................19<br /> 2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp ...............................................................................20<br /> 2.3. Các phƣơng trình cân bằng điện và từ của máy biến áp....................................................................23<br /> 2.4. Hiệu suất của máy biến áp.................................................................................................................30<br /> 2.5. Máy biến áp ba pha ...........................................................................................................................34<br /> 2.6. Các máy biến áp đặc biệt...................................................................................................................35<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG 2......................................................................................40<br /> CHƢƠNG 3. MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU ..................................................................................................43<br /> 3.1. Khái niệm chung ...............................................................................................................................43<br /> 3.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha ....................................................................................43<br /> 3.3. Từ trƣờng quay của máy điện không đồng bộ...................................................................................44<br /> 3.4. Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ ba pha .................................................................49<br /> 3.5. Hệ số trƣợt và dòng điện trong rotor động cơ không đồng bộ ..........................................................50<br /> 3.6. Các phƣơng trình cân bằng điện và từ trong động cơ điện không đồng bộ ba pha ...........................51<br /> 3<br /> <br /> 3.7. Momen quay của động cơ điện xoay chiều ba pha ...........................................................................59<br /> 3.8. Động cơ điện không đồng bộ một pha ..............................................................................................61<br /> 3.9. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ ......................................................................64<br /> 3.10. Nguyên lý làm việc của động cơ điện đồng bộ ...............................................................................67<br /> 3.11. Phản ứng phần ứng và điện áp của máy phát điện đồng bộ ............................................................69<br /> 3.12. Công suất và momen điện từ của máy điện đồng bộ.......................................................................72<br /> 3.13. Đƣờng đặc tính ngoài và đặc tính điều chỉnh của máy phát đồng bộ..............................................74<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG 3......................................................................................76<br /> CHƢƠNG 4. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU.....................................................................................................80<br /> 4.1. Cấu tạo ..............................................................................................................................................80<br /> 4.2. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều ....................................................................................81<br /> 4.3. Suất điện động và momen điện từ của máy điện một chiều ..............................................................83<br /> 4.4. Máy phát điện một chiều ...................................................................................................................86<br /> 4.5. Động cơ điện một chiều ....................................................................................................................90<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG 4......................................................................................99<br /> CHƢƠNG 5. CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN VÀ ĐO LƢỜNG ĐIỆN ..........................................................102<br /> 5.1. Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lƣờng ....................................................................................102<br /> 5.2. Các cơ cấu biến đổi điện cơ ............................................................................................................108<br /> 5.3. Đo dòng điện và điện áp ..................................................................................................................116<br /> 5.4. Đo các thông số của mạch điện .......................................................................................................121<br /> 5.5. Đo công suất và đo năng lƣợng điện ...............................................................................................127<br /> 5.6. Đo hệ số công suất cos  ................................................................................................................134<br /> 5.7. Đo lƣờng các đại lƣợng không điện ................................................................................................136<br /> 5.8. Đo lƣờng số .....................................................................................................................................137<br /> CHƢƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN .................................................................................................................141<br /> 4<br /> <br /> 6.1. Tác dụng sinh lý của dòng điện đối với cơ thể ngƣời .....................................................................141<br /> 6.2. Các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện ..........................................................................................142<br /> 6.3. Các biện pháp bảo vệ an toàn điện ..................................................................................................146<br /> 6.4. Các phƣơng tiện bảo vệ và xử lý khi có tai nạn về điện..................................................................148<br /> CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƢƠNG 6....................................................................................152<br /> PHỤ LỤC BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN BẰNG SỐ PHỨC ......................................................153<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................................................157<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản