intTypePromotion=3

Bài giảng giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

Chia sẻ: Tran Quoc Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
508
lượt xem
302
download

Bài giảng giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực foxpro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lầp trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

 1. Chương 1: GI I THI U V H QU N TR CSDL VISUAL FOXPRO 1.1 T ng quan v FoxPro và Visual FoxPro 1.1.1 Gi i thi u Foxpro là h qu n tr cơ s d li u dùng ñ gi i quy t các bài toán trong các lĩnh v c qu n lý. FoxPro ñư c th a k và phát tri n trên ph n m m DBASE III PLUS và DBASE IV, nh ng s n ph m n i ti ng c a hãng ASTON-TATE. Khi các công c l p trình và các ng d ng trên môi trư ng Windows ngày nhi u thì Microsoft cho ra ñ i các phiên b n FoxPro 2.6, ch y ñư c trên hai môi trư ng DOS và Windows. Visual Foxpro là s n ph m c a hãng Microsoft, nó ñư c k th a t Foxpro for Windows, là m t trong nh ng công c ti n l i ñ gi i quy t các bài toán trong lĩnh v c qu n lý cho nh ng ngư i chuyên nghi p và không chuyên nghi p. T khi phát tri n ñ n nay, H ng Microsoft ñã cho ra ñ i nhi u phiên b n Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. 1.1.2 Kh i ñ ng Visual Foxpro. Sau khi ñã cài ñ t Visual FoxPro, ta có th kh i ñ ng nó b ng cách th c hi n file FoxProw.exe ho c file vfp.exe ñ i v i Visual Foxpro theo các cách sau: + Kích chu t vào bi u tư ng c a FoxPro ho c Visual Foxpro trên Desktop + Ch n menu Start/Program, ch n Microsoft Visual Foxpro và kích chu t vào ñó. Màn hình Visual Foxpro sau khi kh i ñ ng: Thanh tiêu ñ Thanh Menu Thanh công Màn hình Visual FoxPro sau khi kh i ñ ng: C a s l nh 1.1.3 Các ch ñ làm vi c
 2. Visual FoxPro có 2 ch ñ làm vi c; ch ñ tương tác (interactive) và ch ñ chương trình (program). Ch ñ tương tác: Là ch ñ tr l i t ng câu l nh m t c a ngư i s d ng, trong ch ñ này có 2 hình th c ñưa câu l nh: * ðưa câu l nh qua menu h th ng (system menu). * ðưa câu l nh t c a s l nh (command window). Ch ñ chương trình: Các câu l nh trong c a s l nh có th t p trung thành m t file và lưu trên ñĩa (g i là file chương trình ngu n). Khi mu n th c hi n các l nh trong chương trình n y, t i c a s l nh ñưa vào các câu l nh: DO < tên chương trình > ð thoát kh i Visual FoxPro, t i c a s l nh s d ng l nh QUIT 1.2 Các khái ni m cơ b n 1.2.1 Ki u d li u ð i tư ng x lý c a V. FOXPRO là d li u, ñ qu n lý và khai thác t t các d li u này, tuỳ theo tính ch t, V.FOXPRO ph i chia d li u thành nhi u ki u d li u khác nhau: ki u s (numberic), ki u chu i (character), ki u ngày tháng (date), ki u lý lu n (logical), ki u b nh (memo), ki u hình nh (picture). a. Ki u s - Numeric (N): dùng ñ bi u di n các s li u mang giá tr s h c và có nhu c u tính toán như trong k toán, qu n lý, .... M i d li u ki u s chi m t i ña 20 ch s g m c ph n nguyên, ph n th p phân và d u ch m th p phân. b. Ki u s - Float (F): Dùng ñ bi u di n s là các s có d u ch m ñ ng như: 2.03e5 (2.03 x 5 10 ), thư ng ñư c s d ng trong các chương trình thu c lĩnh v c khoa h c k thu t, ... c. Ki u chu i - Charater (C): Ch a các s li u là t h p m t s b t kỳ các ký t ASCII như tên, h ho c là s nhưng không có nhu c u tính toán như s ch ng minh, ñ a ch , s phòng, ... M i d li u ki u chu i có ñ dài t i ña 255 ký t (m i ký t chi m 1 byte trong b nh ). d. Ki u ngày tháng - Data (D): Dùng cho nh ng s li u d ng ngày tháng như ngày sinh, ngày ñ n,.... ðó là nh ng s nguyên d ng "yyyymmdd" khi hi n th ra bên ngoài s ñư c chuy n thành d ng ngày tháng bình thư ng như mm-dd-yy, dd-mm-yyyy,... tuỳ theo yêu c u c a ngư i
 3. l p trình. ð dài c ñ nh c a d li u ki u ngày là 8 ký t . e. Ki u logic - Logical (L): Dùng cho nh ng d li u ch có m t trong hai trư ng h p ho c ñúng (T) ho c sai (F) như gi i tính, ñ i tư ng ưu tiên, ... ð dài c ñ nh c a d li u ki u lý lu n là 1 ký t . f. Ki u ghi nh - Memo (M): D li u ki u ghi nh là m t ño n văn b n có ñ dài l n hơn 255 ký t , như khen thư ng, lý k ch, quá trình công tác,... ð dài khai báo là 10 nhưng n i dung th c s c a ki u ghi nh là tuỳ ý, chúng ñư c lưu tr trong m t t p tin khác có cùng tên nhưng ph n m r ng là .FPT (FoxPro Text). g. Ki u t ng quát - General (G): Dùng ñ ch a d li u như b ng tính, âm thanh,... h. Ki u hình nh - Ficture (P): D li u lưu dư i d ng hình nh .BMP, thư ng ñư c dùng trong các chương trình "qu n lý như s ", "nh n d ng",... 1.2.2 Các phép toán a. Phép toán s h c: ðư c th c hi n trên các d li u ki u s , g m các phép toán: Phép toán Ý nghĩa Ví d -, + d u âm và dương +5, -7 ** hay ^ lu th a 5**2,5^2 ,/ nhân, chia 25, 5/7 % ph n dư (modulo) 25%5 +, - c ng, tr 10-2, 45+4 ð ưu tiên các phép toán theo th t ñã nêu trên, có th thay ñ i th t tính toán b ng cách ñ t chúng trong 2 d u ngo c ñơn ( ) như các quy t c tính toán s h c thông thư ng. b. Phép toán chu i: Dùng ñ x lý các d li u ki u chu i. • Phép toán ghép n i (+): dùng ñ ghép 2 chu i c nh nhau, k t qu c a phép toán là m t d li u ki u chu i. Ví d : Trung tâm' + 'Tin h c' -----> 'Trung tâm Tin h c'
 4. • Phép toán ghép n i (-): dùng ñ ghép 2 chu i c nh nhau và di chuy n các d u cách chu i th nh t (n u có) ra cu i chu i t o thành. Ví d : 'Trung tâm ' - ' Tin h c' -----> 'Trung tâm Tin h c ' • Phép toán $: ki m tra chu i bên trái có n m trong chu i bên ph i không. K t qu c a phép toán có ki u logic. Ví d : 'ab' $ "ABab" cho giá tr .T. nhưng 'ab $ "AaBb" cho giá tr .F. c. Phép toán ngày: Hai d li u ki u ngày có th tr (-) cho nhau ñ cho kho ng cách ñ i s gi a 2 ngày. Ví d : {01/08/2003} - {05/09/2003} -------> - 35 {01/08/2003} - {05/07/2003} -------> 25 M t d li u ki u ngày có th c ng (+) hay tr (-) m t s nguyên ñ cho k t qu là m t d li u ki u ngày. Ví d : {01/08/2003}+ 10 -------> {11/08/2003} {01/08/2003}- 20 -------> {12/07/2003} Chú ý: • Hai d li u ki u ngày không th c ng (+) cho nhau. • M t s không th tr (-) v i m t d li u ki u ngày. Vi c di n t th t ngày (D), tháng (M), năm (Y) trong m t d li u ki u ngày còn ph thu c vào th i ñi m hi n t i ñang theo h th ng ngày tháng nào. (1) L nh SET DATE FRENCH |AMERICAN| JAPAN: Cho phép thi t l p d li u d ng ngày theo ki u Pháp|M |Nh t. (2) SET CENTURY ON|OFF: Quy ư c năm có m t d li u d ng ngày ñư c bi u di n theo d ng hai s (m c ñ nh) hay d ng b n s . N u SET CENTURY ON thì năm ñư c bi u di n theo d ng b n con s , n u SET CENTURY OFF (d ng m c ñ nh) thì năm ñư c bi u di n theo d ng hai con s . (3) L nh SET MARK TO : ñ n ñ nh ký t phân cách ngày tháng, năm là . Dùng l nh SET MARK TO ñ tr v ký t phân cách ngày tháng m c ñ nh.
 5. d. Phép toán quan h : dùng ñ so sánh hai giá tr c a hai bi u th c cùng ki u Phép toán Ý nghĩa Phép toán Ý nghĩa < nh hơn , ! khác > l n hơn l n hơn hay b ng == b ng chính xác Hai d li u ki u s ñư c so sánh d a theo bi u di n c a chúng trên tr c s . Hai d li u ki u ngày ñư c so sánh d a theo bi u di n c a chúng theo chi u c a th i gian. Trong ki u logic, Visual FoxPro quy ư c: .T. .T. 'a' < 'A' ------------> .F. Trư ng h p hai chu i có ñ dài khác nhau, thì vi c so sánh d a vào vi c thi t l p môi trư ng SET EXACT ON/OFF, nghĩa là: N u SET EXACT ON thì 'AB' = 'AB ' -----------> .F. N u SET EXACT OFF thì 'ABCD' = 'AB' -----------> .T. e. Phép toán logic: Visual FoxPro có 3 phép toán logic: NOT; AND; OR NOT hay ! : ph ñ nh c a toán h ng theo sau. AND : cho giá tr .T. n u c hai toán h ng ñ u .T. OR : cho giá tr .F. n u c hai toán h ng ñ u .F. 1.2.3 Toán h ng Toán h ng là các d li u tham gia vào các phép toán. Ví d : del=b^2 - 4*a*c thì b,2,4,a,c là các toán h ng. 1.2.4 H ng
 6. Là ñ i lư ng có giá tr không ñ i trong th i gian chương trình th c hi n. Tr ki u d li u memo thì m i ki u d li u ñ u có h ng c a nó. H ng ki u s : như -2.5, 100, 4.14 H ng ki u chu i: h ng lo i n y ph i ñ trong hai d u "..." ho c '...' ho c [...], có ñ dài t i ña không quá 253 kí t . Ví d : "abc"; t ng h p', '123',....... H ng ki u ngày: ph i ñư c ñ t trong c p d u {...} Ví d : {01/01/96}; {}: ngày r ng. H ng logic: ch có 2 giá tr .T. và .F. 1.2.5 Bi n Bi n là ñ i lư ng dùng ñ lưu tr d li u trong quá trình tính toán. Bi n có hai ñ c trưng chính: tên bi n và giá tr c a bi n. Tên bi n ñư c ñ t theo nguyên t c: dài không quá 10 kí t , b t ñ u ph i là ch cái ho c d u _ ph n còn l i là t h p c a b t kỳ các ch cái, ch s ho c d u _. Tên bi n không nên ñ t trùng tên các t khoá c a Visual FoxPro, tên bi n có th vi t b ng ch in hoa hay ch thư ng. Visual FoxPro hi u ki u c a bi n là ki u c a giá tr mà nó ñang mang. S lư ng t i ña c a bi n ñư c phép s d ng là 2048 bi n. Visual FoxPro chia bi n làm 3 lo i: a. Bi n b nh : G i chung là bi n, do ngư i s d ng t o ra trong b nh , khi không s d ng n a có th gi i phóng ñ ti t ki m b nh . Ví d : hsl = 3.12 ngaysinh = {01/01/88} b. Bi n h th ng: ðư c t o ra ngay t khi kh i ñ ng Visual FoxPro. Có tên b t ñ u b ng d u g ch n i ( _ ) thư ng ñư c s d ng trong v n ñ in n, ngư i s d ng không th gi i phóng bi n lo i n y. c. Bi n trư ng: Tên các trư ng trong t p tin CSDL , nó ch có ý nghĩa khi t p tin ch a nó ñư c m ra ñ s d ng.
 7. N u có m t bi n ñ t trùng v i m t bi n trư ng thì bi n trư ng ñư c ưu tiên th c hi n trư c. N u t n h i hai bi n trư ng và bi n b nh trùng tên nhau, ñ truy nh p ñ n chúng mà không s nh m l n, b n s d ng quy cách sau cho bi n b nh : M. hay M -> 1.2.6 Hàm Hàm là nh ng ño n chương trình ñư c vi t s n nh m th c hi n m t công vi c nào ñó. Các hàm n y thư ng cho ra m t giá tr , nhưng cũng có hàm ch thi hành m t vi c nào ñó mà không cho ra m t tr nào c . V hình th c hàm ñư c ñ c trưng b i tên hàm và theo sau là c p d u ( ) dùng ñ bao các ñ i s , các ñ i s n y ñ t cách nhau b i d u ph y. M t hàm có th có nhi u ñ i s ho c không có ñ i s nào c nhưng ph i có ( ) theo sau. Ví d : Date ( ): cho bi t ngày tháng năm h th ng. Sqrt(x): căn b c 2 c a x. Có 2 lo i hàm: Hàm có s n c a Visual FoxPro và hàm t t o do ngư i s d ng t o ra. Chúng ta s nghiên c u v n ñ n y k hơn chương sau. 1.2.7 Bi u th c Bi u th c là t p h p c a m t hay nhi u thành ph n như h ng, hàm, bi n, phép toán, d u ngo c tròn. Sau khi tính toán bi u th c s cho m t tr duy nh t. Tr c a bi u th c thu c v m t trong 4 ki u: N, C, D, L. M t bi u th c có th r t ph c t p, tr c a bi u th c ñư c tính theo nguyên t c sau: * Trong ( ) tính trư c, ngoài ( ) tính sau, * Phép toán ưu tiên cao tính trư c. * Bên trái tính trư c, bên ph i tính sau. 1.2.8 T khoá T khoá là nh ng t ñư c Visual FoxPro s d ng vào m t m c ñích riêng, ngư i s d ng không ñư c ñ t tên trùng v i các t khoá n y. Thông thư ng t khoá là nh ng ñ ng t ñ ng t c a l nh th c hi n. N u t khoá có nhi u hơn 4 ký t thì khi s d ng ch c n ghi 4 ký t ñ u. Ví d : Câu l nh MODIFY COMMAND LUONG.PRG có 2 t khoá là MODIFY và COMMAND có th vi t g n là: MODI COMM LUONG.PRG 1.2.9 L nh và chương trình
 8. L nh là nh ng yêu c u ñ th c hi n m t nhi m v nào ñó. L nh trong Visual FoxPro thư ng là m t ñ ng t , cũng có trư ng h p là m t kí hi u như: !. ?, ... T p h p các l nh nh m ñ t ñư c m t m c tiêu ñ ra g i là chương trình. Trong Visual FoxPro có 3 cách ñ ban hành l nh: a. Dùng c a s l nh: L nh ñư c ñưa vào c a s l nh, sau khi n Enter l nh ñư c thi hành ngay. Thi hành xong m t l nh thì l nh cũ ñư c lưu l i trên c a s l nh có th s d ng cho l n sau. Cách n y thư ng dùng trong nh ng tính toán ñơn gi n ñ ki m tra k t qu c a l nh. b. Dùng menu: L nh ñư c ban hành b ng cách kích ho t menu tương ng, sau khi thi hành xong câu l nh cũng ñư c lưu l i trên c a s l nh. Cách n y ch h n ch trong m t s l nh thông thư ng trên t p tin CSDL. c. Dùng chương trình: So n th o trư c m t chương trình g m nhi u l nh thích h p. Chương trình ñư c lưu trên ñĩa dư i tên m t t p tin có ph n m r ng PRG. ð th c hi n chương trình này, t i c a s l nh ñưa câu l nh DO . Sau khi n Enter chương trình ñư c n p vào b nh và t ng l nh ñư c th c hi n theo th t . Bài th c hành chương 1 1. Gi s có t p tin HSNV.DBF (có c u trúc như ñã mô t bài 1, th c hành hai) trong ñó có ít nh t 15 m u tin. a. Dùng l nh SORT ñ s p x p l i t p tin HSNV.DBF sang m t t p tin m i HSNVSX.DBF theo ch tiêu: Các m u tin ñư c s p x p theo t ng ñơn v (gi m d n), trong m i ñơn v th t tên, h ñư c s p x p tăng d n. b. M t p tin HSNVSX.DBF • S d ng l nh LIST li t kê các trư ng HOLOT, TEN, NGSINH, M_LUONG, MADV. • S d ng l nh USE ñ ñóng t p tin l i.
 9. c. L p 3 t p tin ch m c: FMASO.IDX theo trư ng MASONV, FDONVI.IDX theo trư ng MADV, FLUONG.IDX theo trư ng M_LUONG gi m d n. - B ng cách thay th t p tin ch m c ch , hãy li t kê các m u tin theo MASONV tăng d n, theo MADV tăng d n, theo M_LUONG gi m d n. 2. Trong t p tin HSNV.DBF a. Dùng l nh LOCATE: - Tìm ngư i có h tên là ‘LE VAN NAM’ (gi s có h tên này trong t p tin HSNV.DBF). Dùng l nh DISPLAY cho hi n n i dung c a m u tin này, r i dùng l nh EDIT ñ s a l i. - Tìm nh ng ngư i phòng Hành chính (MADV=’HC’), cho hi n ñ y ñ thông tin c a nh ng ngư i này. - Tìm nh ng ngư i có m c lương > 310. b. Dùng l nh SEEK ñ tìm ki m ngư i có MASONV=’TCH01’ (gi s mã này có trong t p tin HSNV.DBF). Cho hi n n i dung c a m u tin này. c. Cho bi t ñ a ch c a ngư i có H tên là ‘HO VAN HAO’, sinh ngày 10/11/58 (b ng hai cách: LOCATE và SEEK). -------------------------------------------------------------------------- 1. CHƯƠNG 2: THAO TÁC V I B NG D LI U 1.1. 2.1. KHÁI NI M B ng d li u ch a d li u theo d ng dòng và c t, m i dòng ñư c g i là m t m u tin (record), m i c t ñư c g i là m t trư ng (field) c a b ng. M i b ng d li u ñư c lưu tr trên ñĩa v i tên file có ph n m r ng m c ñ nh là DBF, m i b ng d li u có hai ph n: c u trúc và n i dung c a b ng. Ví d : b ng nhân viên (nhanvien.dbf) có c u trúc sau:
 10. Fieldname Type Width Decimal Hoten Character 30 Gioitinh Logic 1 Ngaysinh Date 8 NamLV Numberic 4 Lylich Memo 10 N i dung c a NHANVIEN.DBF Hoten Gioitinh Ngaysinh NamLV Lylich Nguyen van A .T. 10/15/75 1999 Memo Le thi Nhan .F. 06/15/70 1995 Memo ................ ........ .......... ......... ......... 1.2. 2.2 FILE VÀ KI U FILE TRONG VISUAL FOXPRO 2.2.1 Các ki u file chính c a Foxpro FoxPro có các ki u file sau: *.dbf: File d li u *.idx: File ch m c *.prg: File chương trình *.dbc: File cơ s d li u *.dll: File thư vi n li n k t ñ ng *.pjx: File d án *.scx: File Form *.vcx: File thư vi n 2.2.2. Cách t ch c m t file d li u
 11. a. File d li u: Là t p h p d li u ph n ánh v m t t p h p các ñ i tư ng qu n lý thông qua các thu c tính c a nó. b. B n ghi (Record): Là m t b giá tr các thu c tính ph n ánh v m t ñ i tư ng qu n lý. c. Trư ng (Field): Là m t thu c tính trong file d li u, m i trư ng ñư c xác ñ nh b i tên trư ng, ki u trư ng và kích thư c trư ng. + Tên trư ng (Field name): Tên trư ng dài t i ña 10 ký t bao g m ch cái, ch s , ký t g ch dư i, ký t ñ u tiên c a tên trư ng ph i là ch cái. + Ki u trư ng (Field type): Ki u trư ng có các d ng sau: C: Charater N:Numberic L:Logic D:Date M:Memo G:General ....................... + Kích thư c trư ng (Field Width): Là kho ng b nh c n thi t ñ lưu tr các giá tr c a trư ng, kích thư c c a trư ng ph thu c vào ki u trư ng: Ki u C: T i ña 254 Byte Ki u N: T i ña 20 Byte k c d u th p phân Ki u L: Chi m 1 Byte Ki u D: Chi m 8 Byte Ki u M: ñ dài tuỳ ý, chi m 10 Byte khi khai báo Currency: Chi m 8 byte + C u trúc file: M i t h p trư ng s p x p theo th t nh t ñ nh g i là c u trúc c a file d li u, m i file d li u ch có m t c u trúc c th . 2.2.3. Nguyên t c ho t ñ ng Chúng ta ch có th truy nh p ñ n các ph n t c a m t file DBF n u file ñó ñã ñư c m b ng l nh USE . m i th i ñi m b t kỳ, m i file DBF ñang m s có m t m u tin hi n th i, m u tin hi n th i
 12. là m u tin có th truy nh p vào th i ñi m ñó. M u tin hi n th i ñư c tr ñ n b con tr m u tin (record pointer). M i m u tin ñang m có 2 v trí ñ c bi t chú ý: ñ u file và cu i file. ð bi t ñư c con tr m u tin ñ u hay cu i file ta dùng các hàm logic sau: . Hàm BOF( ) (begin of file) cho giá tr .T. n u con tr m u tin cu i file DBF ñang m , ngư c l i hàm cho giá tr .F. . Hàm BOF( ) (end of file) cho giá tr .T. n u con tr m u tin cu i file DBF ñang m , ngư c l i hàm cho giá tr .F. . S th t c a m u tin (record number - recno): mô t s th t v t lý c a m u tin trong t p tin cơ s d li u DBF. S th t n y do FoxPro qui ñ nh m t cách tu n t , ñư c ñánh s t 1 ñ n m u tin cu i cùng. Trong khi làm vi c, n u xoá m t m u tin thì s th t này cũng t ñ ng ñư c c p nh t theo cho phù h p. . Hàm RECOUNT( ) dùng ñ bi t s m u tin c a m t t p tin DBF ñang m . . Hàm RECSIZE( ) dùng ñ bi t ñư c kích thư c c a m t m u tin. . Hàm RECNO( ) cho bi t s th t c a m u tin hi n th i. . Kích thư c c a các m u tin c a m t file DBF ñ u b ng nhau. 1.3. 2.3. CÁC L NH CƠ B N TRÊN FILE DBF 1.4. 2.3.1 D ng l nh t ng quát L nh là m t ch th cho máy th c hi n m t thao tác c th . M t l nh trong Foxpro nói chung có cú pháp t ng quát như sau: L nh [ph m vi] [FIELDS ] [FOR ] [WHILE ] [FROM / ARRAY ] [TO print/tên file/dsách bi n] Trong ñó, L nh: m t t khoá, cho bi t m c ñích c a công vi c, ph i vi t ñ u tiên và có th vi t 4 kí t ñ u n u l nh có nhi u hơn 4 ký t . Ví d : DISPLAY FIELDS HOTEN, HSLUONG DISP FIEL HOTEN, HSLUONG
 13. Ph m vi (Scope): ch ñ nh ph m vi các m u tin ch u s tác ñ ng c a l nh, ph m vi có th là: • ALL: t t c các m u tin trong file d li u ñ u b tác ñ ng c a l nh (n u có s d ng FOR thì ph m vi ñư c hi u là ALL). • NEXT : n m u tin ti p theo tính t m u tin hi n th i b tác ñ ng c a l nh. • RECORD L nh ch tác ñ ng ñ n m u tin th n • REST L nh s tác ñ ng t m u tin hi n th i cho ñ n h t. FIELDS : l nh ch có tác d ng trên nh ng trư ng có tên ñư c nêu trong . FOR : m u tin nào tho mãn m i b tác ñ ng b i l nh. WHILE : ch ng nào còn ñúng thì l nh còn hi u l c. Nghĩa là, l nh s tác ñ ng lên các b n ghi tho mãn bi u th c logic ñi kèm (có giá tr là .T.) cho ñ n khi g p m t b n ghi không tho mãn bi u th c logic (có giá tr .F.) ho c ñ n h t file d li u. N u ñi u ki n sai thì l nh ñư c d ng ngay. Trong l nh n u v a có FOR v a có WHILE thì m nh ñ WHILE ưu tiên th c hi n trư c. FROM : tên c a file mà t ñó l nh l y s li u ñ s d ng cho file DBF ñang m . TO PRINT/tên file/dsách bi n: chuy n k t qu sau khi th c hi n l nh ñ n máy in/file/bi n. Các m nh ñ theo sau l nh có m t hay không tuỳ trư ng h p và không c n ph i vi t theo th t như ñã nêu. 1.5. 2.3.2 T o b ng d li u Cú pháp: Create ↵ ho c Ch n File/New/ Ví d : create nhanvien ↵ && t o b ng nhanvien Lúc này, màn hình s xu t hi n h p tho i ñ ta t o c u trúc b ng Chèn thêm trư ng Xóa trư ng
 14. Trong ñó: Name: Tên trư ng Type: Ki u trư ng Width: ð r ng c a trư ng Decimal: S ch s l sau ph n d u ch m th p phân, ph n này ch s d ng cho d li u ki u s . Chú ý: - Các tên trư ng không ñư c trùng nhau, không ñư c trùng v i t khoá. - ð i v i d li u ki u s n u có ph n th p phân thì ñ r ng c a ph n th p phân ph i nh hơn ñ r ng c a trư ng ít nh t là 2 ñơn v . ð k t thúc vi c nh p c u trúc ta n ñ ng th i phím Ctrl+W, lúc này s nh n ñư c h p tho i Lúc này: tr l i thì s quay l i c a s l nh, tr l i ñ ti n hành nh p các b n ghi. Khi ch n Yes s ti p t c xu t hi n h p tho i ñ nh p d li u. Khi k t thúc vi c nh p d li u, nh n t h p ñ lưu file d li u lên ñĩa. Khi ñó file d li u s có d ng .DBF Chú ý: ð nh p d li u cho trư ng MEMO, ta ñưa con tr ñ n h p memo r i nh n t h p phím Ctrl_PgUp, lúc ñó s xu t hi n c a s nh p d li u cho trư ng này. Sau khi k t thúc vi c nh p d li u cho nó, ta n t h p Ctrl+W ñ ghi l i. 1.6. 2.3.3 ð nh v con tr ñ n m t b n ghi a. ð nh v tuy t ñ i Cú pháp: GO |[TOP]|[BOTTOM] Tác d ng: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi ñ n b n ghi có s hi u ñư c chi ñ nh trong câu
 15. l nh. + GO TOP: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi v ñ u file d li u. + GO BOTTOM: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi v cu i file d li u. b.ð nh v tương ñ i Cú pháp: Skip [+|-] [] Tác d ng: Di chuy n con tr b n ghi v trư c (-) hay sau (+) so v i b n ghi hi n th i. Chú ý: Khi ch gõ l nh Skip ↵ thì con tr b n ghi s ñư c di chuy n v sau b n ghi hi n th i m t ñơn v . 1.7. 2.3.4 L y d li u t b ng a. L nh Display Cú pháp: display [] [fields] [For] [While] [on|off] Tác d ng: Hi n th n i dung c a các b n ghi trong ñư c ch ñ nh và tho mãn ñi u ki n c a các bi u th c logic ñi sau FOR và WHILE n u có. Theo m c ñ nh thì t t c các trư ng trong b ng d li u s ñư c hi n th , n u có [field] thì nh ng trư ng ñư c ch ra trong danh sách này m i ñư c hi n th lên màn hình. m c ñ nh là b n ghi hi n th i. Ví d : 1. Hi n th t t c các b n ghi c a b ng d li u nhanvien: Use nhanvien ↵ Display all ↵ 2. Hi n th t t c nh ng ngư i có năm làm vi c (namlv) trư c 1980 Display for namlv
 16. Cú pháp: List [] [fields] [For] [While] [on|off] Tác d ng: Hi n th n i dung c a các b n ghi như l nh Display nhưng m c ñ nh c a l nh này là ALL Ví d :1. Hi n th t t c các b n ghi c a b ng d li u nhanvien: Use nhanvien ↵ List ↵ 2. Hi n th t t c nh ng ngư i có năm làm vi c (namlv) trư c 1980 List for namlv
 17. Ví d : chèn m t b n ghi vào sau b n ghi th 3: Go 3 ↵ Insert b. B sung b n ghi Cú pháp: APPEND [BLANK] Tác d ng: ð chèn 1 b n ghi vào cu i b ng d li u (giá tr ñư c nh p vào), n u có tham s [BLANK] thì s b sung m t b n ghi tr ng. 2.3.6 S a ch a n i dung b n ghi a. L nh BROWSE: CÚ PHÁP: BROWSE [FIELD] [FREEZE][NODELETE] [NOEDIT] [FOR] TÁC D NG: HI N TH N I DUNG C A B NG D LI U, M I B N GHI ðƯ C TH HI N TRONG M T HÀNG (DÒNG), TA CÓ TH XEM VÀ DI CHUY N H P SÁNG T TRƯ NG NÀY QUA TRƯ NG KHÁC, B N GHI NÀY SANG B N GHI KHÁC VÀ CÓ TH S A ð I N I DUNG C A T NG M U TIN TRONG B N GHI. VÍ D : USE NHANVIEN ↵ BROWSE ↵ [FIELD]: CHO PHÉP CÁC TRƯ NG TRONG DANH SÁCH NÀY ðƯ C HI N TH TRÊN MÀN HÌNH, N U KHÔNG CÓ THAM S NÀY THÌ T T C CÁC TRƯ NG TRONG B NG D LI U S ðƯ C HI N TH . [FREEZE]: CHO PHÉP CÁC TRƯ NG TRONG DANH SÁCH NÀY LUÔN ðƯ C HI N TH TRÊN MÀN HÌNH. [NODELETE]: KHÔNG CHO PHÉP XOÁ [NOEDIT]: KHÔNG CHO PHÉP S A ð I.
 18. VÍ D : HI N TH N I DUNG C A CÁC TRƯ NG HOTEN, NAMLV ð TI N HÀNH S A ð I. BROWSE FIELD HOTEN,NAMLV FREEZE NAMLV [FOR]: CH CHO PHÉP NH NG BI U TH C THO MÃN ðI U KI N C A BI U TH C LOGIC M I ðƯ C HI N TH . b. L nh Edit CÚ PHÁP: EDIT [] [FIELD][ NOAPPEND][NODELETE] [NOEDIT] [FOR] [WHILE] TÁC D NG: TƯƠNG T NHƯ L NH BROWSE NHƯNG CÁC B N GHI ðƯ C XU T HI N NHƯ L NH APPEND. c. L nh REPLACE CÚ PHÁP: REPLACE []WITH[ADDITIVE] [, WITH [ADDITIVE]...][FOR] [WHILE] TÁC D NG: DÙNG ð THAY TH N I DUNG CÁC TRƯ NG ðƯ C CH RA C A CÁC B N GHI N M TRONG VÀ TH A MÃN ðI U KI N C A ðI SAU FOR HO C WHILE B I CÁC BI U TH C TƯƠNG NG. PH M VI M C ð NH LÀ B N GHI HI N TH I. CHÚ Ý: KI U D LI U C A VÀ C A TƯƠNG NG PH I TƯƠNG ðƯƠNG NHAU, N U KHÔNG THÌ FOX S THÔNG BÁO L I KI U D LI U "DATA TYPE MISMATCH". VÍ D : 1. THAY TH H TÊN C A NHÂN VIÊN TRONG FILE NHANVIEN B NG CH IN
 19. REPLACE ALL HOTEN WITH UPPER(HOTEN) ↵ 2. NÂNG LƯƠNG C A NH NG NHÂN VIÊN N LÊNH THÊM 50000 ð NG REPLACE LUONG WITH LUONG+50000 FOR !GIOITINH ↵ 1.9. 2.3.7 Xoá b n ghi VI C XOÁ M T B N GHI TRONG B NG D LI U ðƯ C TH C HI N THEO HAI BƯ C: BƯ C 1: ðÁNH D U B N GHI MU N XOÁ: CÚ PHÁP: DELETE [] [FOR] [WHILE] TÁC D NG: L NH NÀY ðÁNH D U T T C CÁC B N GHI THO MÃN ðI U KI N ðƯ C NÊU, M C ð NH LÀ B N GHI HI N TH I. KHI TH C HI N L NH NÀY CÁC B N GHI ðƯ C CH ð NH ðÁNH D U XOÁ S XU T HI N D U * TRƯ C CÁC B N GHI. LÚC NÀY TA CÓ TH PH C H I L I CÁC B N GHI ðÓ ðƯ C. VÍ D : ðÁNH D U XOÁ NH NG NHÂN VIÊN CÓ NĂM LÀM VI C TRƯ C 1951. DELETE FOR NAMLV
 20. CÚ PHÁP: RECALL [] [FOR] [WHILE] TÁC D NG: PH C H I L I CÁC B N GHI MÀ TRƯ C ðÓ ðà ðƯ C ðÁNH D U XOÁ B I L NH DELETE. PH M VI M C ð NH C A L NH NÀY LÀ B N GHI HI N TH I. C. L NH XÓA D LI U TRÊN FILE DBF. CÚ PHÁP: ZAP TÁC D NG: XÓA T T C CÁC B N GHI TRONG M T FILE DBF ðANG M . 1.10. 2.3.8 L c d li u ð H N CH S LƯ NG CÁC B N GHI THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH X LÝ, TA CÓ TH L C CÁC B N GHI TRONG BÀNG D LI U THO MÃN ðI U KI N CHO TRƯ C. CÚ PHÁP: SET FILTER TO ↵ ↵ SAU KHI TH C HI N L NH L C THÌ CÁC L NH TI P THEO SAU L NH NÀY CH CÓ TÁC D NG ð I V I CÁC B N GHI THO MÃN ðI U KI N L C. MU N HU B VI C L C D LI U TA TH C HI N L NH: SET FILTER TO ↵ VÍ D : 1. CH HI N TH NH NG NHÂN VIÊN N : SET FILTER TO !GIOITINH↵ ↵ LIST↵ ↵ ..... 2. CHÍ XÉT NH NG NHÂN VIÊN CÓ QUÊ QUÁN LÀ HU SET FILTER TO QUEQUAN=="HUE" ↵ LIST↵ ↵ ......... 1.11. 2.3.9 THAO TÁC V I C U TRÚC B NG:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản