intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
475
lượt xem
35
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2: Kế toán thuê tài sản thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao với mục tiêu nhận biết các hình thức thuê tài sản theo VAS 06, tổ chức kế toán tài sản đi thuê và cho thuê theo hình thức thuê, tổ chức kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

  1. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 K TOÁN THUÊ TÀI S N K TOÁN THUÊ TÀI S N M c tiêu: N i dung: - Nh ng v n chung - Nh n bi t các hình th c thuê tài s n theo VAS 06 (Thông tư 161/2007/TT-BTC) - K toán thuê ho t ng - T ch c k toán tài s n i thuê và cho thuê theo + T i ơn v i thuê các hình th c thuê. + T i ơn v cho thuê - T ch c k toán giao d ch bán và thuê l i TSC - K toán thuê tài chính t i ơn v i thuê - K toán giao d ch bán TSC và thuê l i NH NG V N Đ CHUNG Phân bi t hình th c thuê tài s n: R i ro: L i ích: Khái ni m thuê tài s n: Kh năng thi t h i t - LN ư c tính t H thuê TS. - Không t n d ng h t năng l c SX. - Thu nh p ư c tính t tăng - L c h u v k thu t. giá tr TS. Thuê tài s n là s th a thu n gi a bên cho thuê - Bi n ng b t l i v tình hình - Giá tr thanh lý ư c tính có kinh t => kh năng thu h i v n. và bên thuê v vi c bên cho thuê chuy n th thu h i ư c. quy n s d ng tài s n cho bên thuê trong m t kho ng th i gian nh t nh ư c nh n ti n Thuê tài chính Thuê ho t ng cho thuê m t l n ho c nhi u l n. •H p ng thuê: •H p ng thuê: Thuê tài s n là chuy n giao không chuy n quy n s ph n l n r i ro giao ph n l n d ng t là và l i ích g n r i ro và l i ích thuê tài chính li n v i quy n s g n li n v i h u tài s n. quy n s h u tài hay thuê ho t s n. ng? Trình bày BCTC K TOÁN THUÊ HO T Đ NG K toán thuê ho t ng ơn v i thuê - CCDC (TK 153/142/242) Thuê ho t ng TS cho thuê H - TSC (TK 211/213) Là thuê TS mà bên cho thuê không chuy n - B S T (TK 217) Ch giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i tiêu TS trên QSH TS cho bên thuê. BC KT TS thuê và TS thuê TC TSC thuê TC (TK 212) cho thuê - Thuê ho t ng là thuê ch c năng s d ng c a TSC và ph i tr ti n thuê, không có ràng bu c Ch khác, h t h n h p ng s tr l i tài s n. Ti n thuê TS thuê H TS thuê ngoài (TK 001) tiêu ư c tính vào chi phí kinh doanh. ngoài - TSC thuê ho t ng không thu c quy n s h u BC KT c a doanh nghi p, nên khi nh n tài s n, k toán theo dõi trên TK 001. Mu n s a ch a, b sung ch c năng ph i ư c s ng ý c a bên cho thuê. Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
  2. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 K TOÁN BÊN ĐI THUÊ HO T Đ NG K TOÁN BÊN CHO THUÊ HO T Đ NG 111,112,331 623,627,641,642 5113/5117 3387 111,112,131 Ti n thuê tr t ng kỳ Phân b t ng kỳ Thu trư c ti n cho 2 133 3331 thuê nhi u kỳ Thu ti n cho thuê t ng kỳ 142,242 3 4 214 627/632 Ti n thuê tr trư c Phân b t ng kỳ Trích KH TSC /B S cho thuê 001 142/242 1 5 Phân b giá tr CCDC cho thuê K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH M t s TH thư ng d n n thuê tài chính: HĐ thuê tài chính (1 trong các i u kho n) Thuê tài chính - Chuy n giao quy n s h u khi h t th i h n thuê. - T i th i i m kh i u thuê TS, bên thuê có quy n l a ch n mua TS thuê v i giá ư c tính th p hơn giá tr h p lý Là thuê TS mà bên cho thuê chuy n vào cu i th i h n thuê. giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n - Th i gian thuê ph i chi m ph n l n th i gian s d ng v i quy n s h u tài s n cho bên thuê. c a tài s n. - T i th i i m kh i u thuê TS, giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u chi m ph n l n giá tr h p lý c a TS thuê. - TS thuê thu c lo i chuyên dùng mà ch có bên thuê có kh năng s d ng. K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH BÊN THUÊ M t s TH thư ng d n n thuê tài chính: Ghi nh n t i th i i m kh i u thuê TS (ngày HĐ thuê tài chính (1 trong các trư ng h p) quy n s d ng TS ư c chuy n giao cho bên thuê ho c ngày ti n thuê b t u ư c tính theo các i u - Bên thuê n bù t n th t cho bên cho thuê n u kho n quy nh trong h p ng). h y h p ng. N dài h n TS thuê TC - Thu nh p ho c t n th t do s thay i giá tr h p lý c a giá tr còn l i c a TS thuê g n v i bên thuê. X X - Bên thuê có th ti p t c thuê l i TS sau khi h t C h n h p ng thuê v i ti n thuê th p hơn giá thuê th trư ng. X: Là s nh hơn gi a: Chi phí tr c ti p + Giá tr h p lý c a TS thuê + Giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u (PV - KT6) Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
  3. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 KHO N THANH TOÁN TI N THUÊ T I THI U (KT6) KHO N THANH TOÁN TI N THUÊ T I THI U (KT6) S ti n ph i tr cho bên cho thuê: S ti n ph i tr cho bên cho thuê ư c quy nh trong h p ng, không bao g m: Giá tr ư c Kho n ti n mb o - Chi phí d ch v mà bên cho thuê cung c p riêng mua ưu ãi thanh toán (b o trì, s a ch a…). - Ti n thu do bên cho thuê ã tr mà bên thuê KT6 ph i hoàn l i. - Ti n thuê có th phát sinh thêm (tr thêm ti n theo t l v i s gia tăng c a ch s giá…). KHO N THANH TOÁN TI N THUÊ T I THI U (KT6) NGUYÊN GIÁ TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH Giá tr ư c m b o thanh toán: Min (GTHL Là s ti n mà bên thuê ho c 1 bên liên và PV-KT6) quan n bên thuê (công ty m c a bên Nguyên thuê,…) m b o thanh toán cho giá tr giá TSC thuê TC còn l i c a tài s n thuê n u tr l i tài s n khi h t h n h p ng. CP tr c ti p Kho n ti n mua ưu ãi: Là s ti n mà bên thuê s tr thêm n u Giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i mua l i tài s n v i giá < giá tr h p lý c a thi u (PV - KT6) ư c tính theo t l lãi su t ng m tài s n lúc h t th i h n thuê. nh, ho c t l lãi su t theo h p ng, ho c t l lãi su t biên i vay c a bên thuê. NGUYÊN GIÁ TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH KHO N THANH TOÁN TI N THUÊ T NG KỲ Lãi su t ng m nh: Là t l chi t kh u t i th i i m kh i u thuê N g c tài s n, tính PV-KT6 sao cho PV-KT6 = GTHL t ng kỳ Lãi su t biên i vay: Là lãi su t mà bên thuê s ph i tr cho m t h p Kho n ng thuê tài chính tương t ho c là lãi su t t i thanh toán ti n thuê th i i m kh i u thuê tài s n mà bên thuê s t ng kỳ ph i tr vay m t kho n c n thi t cho vi c Lãi thuê TC mua tài s n v i m t th i h n và v i m t m = S dư n g c còn l i x T l lãi su t b o tương t . nh kỳ c nh Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
  4. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 KH U HAO TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH Thông tư 203/2009/TT-BTC: Ch ng t k toán Doanh nghi p ph i trích kh u hao TSC - H p ng cho thuê tài chính như TSC thu c s h u c a doanh nghi p. - Hóa ơn d ch v cho thuê tài chính N u ngay t th i i m kh i u thuê TS, - Hóa ơn d ch v ăng ki m doanh nghi p cam k t không mua TS thuê - Hóa ơn thu phí b o hi m thì ư c trích kh u hao theo th i h n thuê … trong h p ng. Tài kho n k toán K toán s d ng TK 212 - TSC thuê TC và m t s TK liên quan khác như TK 342, TK 133, TK 138, TK 635, … K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (1) Trư ng h p có phát sinh chi phí tr c ti p ban u liên quan n TSC thuê TC trư c khi nh n tài s n thuê: - Nh n tài s n thuê 111,112 142 (Tăng TS (NG), tăng n thuê, ti n ký cư c, l phí…) 1. Khi phát sinh chi phí tr c - S d ng tài s n thuê ti p ban đ u tr b ng ti n (Trích KH TSCĐ, thanh toán n thuê) 342 -H th nh p ng thuê (Chuy n quy n s d ng, mua l i, tr TS,…) 2. ng trư c ti n thuê 244 3. Khi chi ti n ký qu đ m b o vi c thuê tài chính K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (2) TH n g c ph i tr v thuê TC xác nh theo giá mua chưa có thu GTGT mà bên cho thuê ã tr khi mua TS cho thuê. (2.2) nh kỳ nh n ư c hoá ơn thanh toán ti n thuê TC (2.1) Nh n TSC thuê tài chính (2.2.1) Tài s n thuê tài chính dùng vào ho t ng SXKD 315 342 212 hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo 4. Cu i niên đ N g c 3. NG phương pháp kh u tr : k t chuy n n ph i tr kỳ TSCĐ thuê đ n h n tr kỳ ti p theo chưa VAT sau 111, 112 315 635 N g c ph i tr kỳ này 142 Tr ngay b ng ti n Chưa tr ngay 1. K/C Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n TS thuê phát sinh trư c khi nh n tài s n thuê 133 111,112 VAT 2. Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n TS VAT thuê phát sinh khi nh n TS thuê Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
  5. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (2.2) nh kỳ nh n ư c hoá ơn thanh toán ti n thuê TC (3) TH n g c ph i tr v thuê TC xác nh theo giá mua ã có thu (2.2.2) Tài s n thuê tài chính dùng vào ho t ng s n xu t GTGT mà bên cho thuê ã tr khi mua TS cho thuê. kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu (3.1) Nh n TSC thuê tài chính GTGT theo PP tr c ti p: 212 315 4. Cu i niên đ k t 342N g c ph i 3. NG TSCĐ chuy n n đ n h n tr kỳ ti p theo thuê chưa VAT 111, 112 tr kỳ sau 315 635 Chưa tr ngay N g c ph i tr kỳ này VAT Tr ngay b ng ti n 138 142 1. K/C Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n TS thuê phát sinh trư c khi nh n tài s n thuê VAT 627, 623, 641, 642 VAT 111,112 Chi phí tr 2. c ti p ban đ u liên quan đ n TS thuê phát sinh khi nh n TS thuê K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (3.2) nh kỳ nh n ư c hoá ơn thanh toán ti n thuê TC (3.2) nh kỳ nh n ư c hoá ơn thanh toán ti n thuê TC (3.2.1) Ph n ánh g c và lãi thuê ph i tr (3.2.2) Ph n ánh thu GTGT ph i thanh toán cho bên cho thuê 111, 112 138 315 635 133 623, 627, 641, 642 Tr ngay b ng ti n Chưa tr ngay VAT kh u tr VAT tr c ti p K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (5) Tr l i TSC thuê TC (4) Tr phí cam k t s d ng v n 212 2142 111, 112 635 (6) Mua l i TSC thuê TC khi h t th i h n thuê (5) Trích KH TSC thuê TC 212, 111, 112 211 214 Chuy n nguyên giá 627, 641, 642 2141 2142 Chuy n GTHM Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
  6. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH K TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH Ví d 2: Ví d 1: Đ u năm N, công ty X nh n 1 TSCĐHH thuê TC v i n g c Đ u năm N, công ty X nh n 1 TSCĐHH thuê TC tính theo giá ã có VAT, th i gian thuê 4 năm: v i giá tr h p lý chưa thu GTGT 10% là 120 tr , - S ti n ph i thanh toán không g m VAT hàng năm là 95 th i gian thuê 4 năm. Ti n thuê tr 1 l n vào cu i tr , lãi su t ng m nh 10% n g c còn l i. m i năm b ng chuy n kho n. Sau khi tr ti n l n - VAT 20 tr , tr hàng năm, lãi su t 10% trên t ng VAT chia cu i cùng (31/12/N+4), TSCĐ thu c v công ty X. u cho t ng năm. Ph n thu GTGT không tính lãi. Lãi thuê tài chính - Chi phí b o dư ng chưa VAT 10%: 2 tr /năm. 10%/năm tính trên s dư n g c. TSCĐ dùng b - Trong th i gian thuê, n u ch s giá tăng trên 10% thì bên ph n qu n lý doanh nghi p. Th i gian s d ng c a thuê ph i tr thêm 10% ti n thuê. TSCĐ là 5 năm. - H t h n h p ng, công ty X có th mua l i TSCĐ v i giá 10 tr (giá tr còn l i ư c tính là 12 tr ). Yêu c u: - TS dùng PXSX, công ty X thanh toán vào cu i m i năm Tính toán, nh kho n các NVPS trong t ng năm? b ng chuy n kho n, th i gian s d ng c a tài s n là 6 năm. Yêu c u: Tính toán, nh kho n các NVPS trong t ng năm? Ví d 2: NPV=FV/(1+r)n Ví d 2: NPV=FV/(1+r)n Năm N g c chưa VAT Lãi thuê T ng ph i tr B NG XÁC NH S N G C (PH N CHƯA VAT) 1 (Lãi su t 10%) 2 3 Năm T ng n g c chưa VAT T ng ph i tr 4 1 C ng 2 3 Năm VAT (N g c) Lãi thuê T ng ph i tr 4 1 2 4 3 C ng 4 C ng PV-KT6 KT6 K TOÁN GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSCĐ K TOÁN GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSCĐ LÀ THUÊ TÀI CHÍNH BÊN BÁN Chuy n giao QSH TS BÊN MUA LÃI/L = GIÁ BÁN – GIÁ TR CÒN L I BÊN THUÊ Chuy n giao QSD TS BÊN CHO THUÊ Nguyên t c GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSC LÃI => 3387 L => 242 Phân b Phân b THUÊ HO T NG THUÊ TÀI CHÍNH GI M CHI PHÍ THUÊ TƯƠNG LAI TĂNG CHI PHÍ THUÊ TƯƠNG LAI TSC trong DN không i Gi m TSC trong DN (TSC t có => TSC thuê TC) B n ch t c a cách x lý theo VAS 06? Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
  7. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 TRƯ NG H P GIÁ BÁN > GIÁ TR CÒN L I TRƯ NG H P GIÁ BÁN < GIÁ TR CÒN L I 711 111,112,131 711 111,112,131 GTCL GB T NG GIÁ T NG GIÁ THANH THANH 623,627,641,642 3387 TOÁN 3331 TOÁN K, K T CHUY N Chênh l ch VAT (GB - GTCL) 3331 242 623,627,641,642 VAT Chênh l ch K, phân b (GTCL - GB) 211 811 211 811 Ghi gi m TSC NG GB 214 214 GTHM Các bút toán ghi nh n liên quan n tài s n thuê tài chính Các bút toán ghi nh n liên quan n tài s n thuê tài chính tương t ph n k toán TSCĐ thuê tài chính tương t ph n k toán TSCĐ thuê tài chính GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSCĐ K TOÁN GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSCĐ LÀ THUÊ TÀI CHÍNH LÀ THUÊ HO T Đ NG GTCL GTHL=GB Ví d : Lãi, ghi ngay Công ty X như ng bán 1 TSCĐHH có nguyên giá 500 Lãi tr , ã hao mòn 100 tr , sau ó thuê l i TSCĐ này là GTCL GTHL thuê tài chính v i th i gian 4 năm dùng cho phân Lãi, l ghi ngay (ngo i tr GB hoãn l i s l phân b d n do xư ng s n xu t. ư c bù p t CP thuê tương L Lãi lai n u CP thuê th p hơn) Hãy nh kho n trong 2 TH: 1. Giá bán chưa có thu GTGT 10% là 450 tr GTCL GTHL 2. Giá bán chưa có thu GTGT 10% là 360 tr GB Lãi h p lý Lãi t m th i Ghi ngay Hoãn l i, phân b d n K TOÁN GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSCĐ GIAO D CH BÁN VÀ THUÊ L I TSCĐ LÀ THUÊ HO T Đ NG LÀ THUÊ HO T Đ NG Ví d : 211 214 Công ty X như ng bán 1 TSCĐHH có nguyên giá 200 3331 111,112 tr , ã hao mòn 100 tr , sau ó thuê l i TSCĐ này là GTHM VAT thuê ho t ng v i th i gian 10 tháng dùng cho phân 811 711 bán hàng. Hãy nh kho n trong các TH sau: GTCL/ GBán/ 1. GTHL = Giá bán chưa VAT 10% = 120 tr GBán GTHL 242 623,627,641,642 3387 2. GTHL = 120 tr . Giá bán chưa VAT = 110 tr C l ch Phân b l C l ch 3. GTHL = 120 tr . Giá bán chưa VAT 10% = 90 tr Phân b lãi GTCL>GB GB>GTHL Giá thuê l i cao hơn giá th trư ng. (Giá thuê l i
  8. KTDN nâng cao – Chương 2 18/09/11 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 K TOÁN THUÊ TÀI S N K TOÁN THUÊ TÀI S N Ví d : Ví d : 1. Công ty X thuê TC 1 TSCĐHH v i t ng n g c ph i 3. Công ty Z cho thuê văn phòng làm vi c trong 2 tr tính theo giá mua chưa thu GTGT 10%: 200 tr, năm v i giá chưa có thu GTGT 10% là 5tr/tháng. th i gian thuê 8 năm. Lãi vay ph i tr 56 tr. M i 6 Khách hàng ã tr h t ti n thuê trong 2 năm b ng tháng, công ty ph i tr g c vay 12,5 tr, thu GTGT 1, chuy n kho n. 25 tr, lãi vay 3,5 tr. Công ty ã tr l n u khi nh n 4. Công ty M thuê 1 nhà xư ng s n xu t v i giá TSCĐ b ng chuy n kho n. 3tr/tháng trong th i gian 3 năm. Công ty M ã 2. Công ty Y thuê TC 1 TSCĐHH v i t ng n g c ph i thanh toán h t ti n thuê trong 3 năm b ng chuy n tr tính theo giá mua có thu GTGT 10% là 660 tr, kho n. th i gian thuê 10 năm. Lãi vay ph i tr 200 tr. M i 5. Công ty K mua l i TSCĐ thuê TC khi h t h n quý, công ty ph i tr g c vay 16,5 tr (trong ó thu h p ng: Nguyên giá TSCĐ thuê TC: 400 tr, s GTGT 1,5 tr) và lãi vay 5 tr. Công ty ã tr l n u ti n ph i tr thêm mua l i TSCĐ: 100 tr ã khi nh n TSCĐ thuê b ng chuy n kho n, ng th i thanh toán b ng chuy n kho n. TSCĐ thuê TC ã công ty ã n p ti n ký qu v i bên cho thuê 50 tr trích kh u hao h t. b ng ti n m t. CHƯƠNG 2 K TOÁN THUÊ TÀI S N 6. Công ty Q bán TSCĐ r i thuê l i TS ó dùng cho b ph n s n xu t theo phương th c thuê TC. TSCĐ có nguyên giá 500 tr, ã hao mòn 50 tr. Giá bán 600 tr chưa có thu GTGT 10%, ngư i mua ã thanh toán b ng chuy n kho n. Giá thuê l i trong 5 năm là 500 (Chưa tính thu GTGT 10%), lãi thuê ph i tr là 60 tr. M i quý công ty ph i tr ti n g c thuê là 25, thu GTGT 2,5 tr, lãi thuê 3 tr. Công ty ã tr l n u b ng chuy n kho n. Đ nh kỳ hàng tháng công ty k t chuy n chênh l ch giá bán v i giá tr còn l i c a TSCĐ ghi gi m chi phí SXKD. 7. S d ng tài li u nghi p v 6 trong trư ng h p giá bán c a TSCĐ là 400 tr. Th.S Cồ Thị Thanh Hương Khoa K toán – Ki m toán
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2