intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

33
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Hoàn thành kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, các chuẩn mực liên quan, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

 1. 4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn 4.3.1 Baùo caùo kieåm toaùn
 2. 4.3.1.1 Khaùi nieäm • Baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuoái cuøng cuûa moät cuoäc kieåm toaùn ñoäc laäp, laø loaïi baùo caùo baèng vaên baûn do kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn laäp vaø coâng boá ñeå neâu roõ yù kieán chính thöùc cuûa mình veà Baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn 2
 3. 4.3.1.1 Khaùi nieäm Báo cáo kiểm toán được sử dụng để: a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan; b) Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị. 3
 4. - Caùc chuaån möïc lieân quan VSA 700 Laøm roõ traùch nhieäm ñoái Xöû lyù moái quan heä vôùi khaùch haøng vôùi khaùch haøng VSA 210 Laøm roõ traùch nhieäm vôùi ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn Ñöa ra yù kieán veà baùo baùo caùo taøi chính caùo taøi chính VSA 200 4
 5. 4.3.1.2 Caùc yeáu toá cuûa Baùo caùo kieåm toaùn Teân vaø ñòa chæ CTKT Soá hieäu BCKT • Ñoái töôïng kieåm toaùn Tieâu ñeà BCKT • Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø Ngöôøi nhaän BCKT kieåm toaùn vieân Ñoaïn môû ñaàu •Chuaån möïc kieåm toaùn •Baûo ñaûm hôïp lyù •Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu Phaïm vi vaø Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caên cöù thöïc hieän Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä •Cô sôû hôïp lyù YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT Chöõ kyù vaø ñoùng daáu 5
 6. 4.3.1.3 Caùc loaïi yù kieán NM/ GT Tröôùc/sau -Chaáp nhaän toaøn phaàn •Khoâng coù nhaán maïnh Khoâng •Coù ñoaïn nhaán maïnh Nhaán maïnh S - Chaáp nhaän töøng phaàn •Tuøy thuoäc vaøo Giaûi thích T/S •Ngoaïi tröø Giaûi thích T - Töø choái nhaän xeùt Giaûi thích T - Khoâng chaáp nhaän Giaûi thích T 6
 7. Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù ñoaïn nhaán maïnh • Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu • Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng ñaõ ñieàu chænh • Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai baùo ñaày ñuû. 7
 8. Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù ñoaïn nhaán maïnh "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X, phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan./. 8
 9. Chaáp nhaän toaøn phaàn coù ñoaïn nhaán maïnh • Khi muoán löu yù ngöôøi ñoïc BCTC veà moät vaán ñeà khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa KTV: – Thoâng tin ñính keøm vôùi BCTC khoâng nhaát quaùn vôùi BCTC – Giaû thieát tính hoaït ñoäng lieân tuïc coù theå bò vi phaïm ... 9
 10. Chaáp nhaän toaøn phaàn coù ñoaïn nhaán maïnh "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …….. phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng phuû nhaän yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn nhö treân, maø chæ muoán löu yù ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính ñeán ñieåm X trong phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính: khoaûn loã thuaàn cuûa ñôn vò laø ZZZ trong naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 20X0 vaø taïi ngaøy naøy, khoaûn nôï ngaén haïn cuûa ñôn vò vöôït quaù toång taøi saûn laø ZZZ. Nhöõng ñieàu kieän naøy, cuøng vôùi nhöõng vaán ñeà khaùc ñöôïc neâu trong ñieåm X trong phaàn thuyeát minh, chæ ra söï toàn taïi cuûa yeáu toá khoâng chaéc chaén troïng yeáu coù theå gaây ra söï nghi ngôø ñaùng keå veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn vò". 10
 11. Chaáp nhaän töøng phaàn, daïng tuøy thuoäc vaøo • Khi toàn taïi moät tình huoáng chöa roõ raøng, phuï thuoäc vaøo moät söï kieän trong töông lai naèm ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa KTV vaø ñôn vò. 11
 12. Chaáp nhaän töøng phaàn, daïng tuøy thuoäc vaøo "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …. phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan, tuøy thuoäc vaøo: - Khoaûn doanh thu XX VNÑ ñöôïc chaáp nhaän; - Khoaûn chi XY VNÑ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua. 12
 13. Chaáp nhaän töøng phaàn, daïng ngoaïi tröø do giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn • Giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn khi kieåm toaùn vieân khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát maø khoâng coù thuû tuïc thay theá phuø hôïp. • Vaán ñeà giôùi haïn phaïm vi chöa aûnh höôûng ñeán tôûng theå cuûa BCTC. 13
 14. Chaáp nhaän töøng phaàn, daïng ngoaïi tröø do giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn Chuùng toâi ñaõ khoâng theå tham gia kieåm keâ haøng toàn kho vaøo ngaøy 31/12/X, vì taïi thôøi ñieåm ñoù chuùng toâi chöa ñöôïc boå nhieäm laøm kieåm toaùn. Vôùi nhöõng taøi lieäu hieän coù ôû ñôn vò, chuùng toâi cuõng khoâng theå kieåm tra ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa soá löôïng haøng toàn kho taïi thôøi ñieåm treân baèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc. Theo yù kieán chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính vì lyù do neâu treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu ... phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. 14
 15. Chaáp nhaän töøng phaàn, daïng ngoaïi tröø do khoâng nhaát trí vôùi giaùm ñoác • Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác daãn ñeán caùc sai leäch troïng yeáu treân BCTC • Tuy nhieân, sai leäch chöa aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC 15
 16. Chaáp nhaän töøng phaàn, daïng ngoaïi tröø do khoâng nhaát trí vôùi giaùm ñoác "... Nhö ñaõ neâu trong phaàn thuyeát minh X cuûa baùo caùo taøi chính, ñôn vò ñaõ khoâng tính khaáu hao TSCÑ, trong khi TSCÑ naøy ñaõ thöïc söï ñöôïc söû duïng treân 6 thaùng, vôùi möùc khaáu hao ñaùng leõ phaûi tính laø XXX VNÑ. Do vaäy, chi phí kinh doanh ñaõ bò thieáu vaø giaù trò thuaàn cuûa TSCÑ ñaõ cao hôn thöïc teá vôùi giaù trò töông ñöông XXX VNÑ, laøm cho laõi taêng giaû taïo XXX VNÑ. Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø aûnh höôûng (neáu coù) ñeán baùo caùo taøi chính cuûa söï kieän treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu..." 16
 17. Töø choái nhaän xeùt • Giôùi haïn veà phaïm vi kieåm toaùn ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå, khieán cho KTV khoâng ñuû baèng chöùng ñöa ra yù kieán veà BCTC nhö laø moät toång theå. Chaáp nhaän Troïng yeáu nhöng chöa aûnh höôûng Töøng phaàn ñeán toång theå Giôùi haïn Ngoaïi tröø phaïm vi kieåm toaùn Khoâng ñuû baèng Töø choái chöùng keát luaän veà Nhaän xeùt BCTC 17
 18. Töø choái nhaän xeùt Do nhöõng haïn cheá töø phía ñôn vò maø chuùng toâi ñaõ khoâng theå kieåm tra ñöôïc toaøn boä doanh thu, cuõng khoâng nhaän ñöôïc ñuû caùc baûn xaùc nhaän nôï phaûi thu töø khaùch haøng, vaø vì tính troïng yeáu cuûa caùc söï kieän naøy, chuùng toâi khoâng theå ñöa ra yù kieán cuûa mình veà baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò. 18
 19. Khoâng chaáp nhaän • Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác maø vaán ñeà naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC, khieán cho BCTC khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa. Chaáp nhaän Troïng yeáu nhöng chöa aûnh höôûng Töøng phaàn ñeán toång theå Khoâng nhaát Ngoaïi tröø trí vôùi Giaùm ñoác Baùo caùo taøi chính Khoâng khoâng coøn trung Chaáp nhaän thöïc vaø hôïp lyù 19
 20. Khoâng chaáp nhaän Trong baùo caùo taøi chính, giaù trò TSCÑ laø XXX VNÑ; khoaûn vay coâng ty B laø XY VNÑ ñaõ khoâng phaûn aùnh trong soå keá toaùn vaø khoâng coù chöùng töø keá toaùn xaùc minh... Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, vì aûnh höôûng troïng yeáu cuûa nhöõng vaán ñeà noùi treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X, khoâng phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2