intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
49
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 8: Thương mại di động. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về thương mại di động, ứng dụng trên thiết bị di động, xu hướng thương mại di động, triển khai thương mại di động, triển vọng thương mại di động tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 8 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

6/13/2016<br /> <br /> THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tổng quan về thƣơng mại di động<br /> • Ứng dụng trên thiết bị di động<br /> • Xu hƣớng thƣơng mại di động<br /> • Triển khai thƣơng mại di động<br /> • Triển vọng thƣơng mại di động tại Việt Nam<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG<br /> <br /> Tổng<br /> quan<br /> <br /> Các ứng<br /> dụng<br /> TMDĐ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Xu<br /> hƣớng<br /> TMDĐ<br /> <br /> Triển<br /> khai<br /> TMDĐ<br /> <br /> Triển<br /> vọng tại<br /> Việt<br /> Nam<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/13/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG<br /> M-COMMERCE<br /> <br /> Thƣơng mại di động là một loại hình thƣơng mại điện tử<br /> đƣợc thực hiện trên nền tảng công nghệ không dây<br /> (Kevin Duffey, 1997)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THIẾT BỊ DI ĐỘNG<br /> Bộ vi<br /> xử lý<br /> Màn<br /> hình<br /> <br /> Bộ<br /> nhớ<br /> <br /> Pin<br /> <br /> Khả<br /> năng<br /> nhập<br /> liệu<br /> <br /> Băng<br /> thông<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/13/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG<br /> TOÀN CẦU<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> M-COMMERCE & 3R<br /> Đúng<br /> thông tin<br /> <br /> M-Commerce<br /> Đúng<br /> thời điểm<br /> <br /> Đúng địa<br /> chỉ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> ĐẶC TRƢNG CỦA M-COMMERCE<br /> <br /> Tính<br /> tƣơng giao<br /> Tính<br /> tiện lợi<br /> <br /> Tính<br /> rộng khắp<br /> <br /> Tính<br /> phát tán<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Khả năng<br /> tiếp cận<br /> Sự<br /> định vị<br /> <br /> Tính<br /> cá nhân<br /> hóa<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 6/13/2016<br /> <br /> THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG<br /> Các ứng<br /> dụng<br /> TMDĐ<br /> <br /> Các<br /> ứng<br /> dụng<br /> <br /> Xu<br /> hƣớng<br /> TMDĐ<br /> <br /> Triển<br /> khai<br /> TMDĐ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Triển<br /> vọng tại<br /> Việt<br /> Nam<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CÁC ỨNG DỤNG<br /> TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG<br /> Doanh<br /> nghiệp<br /> di động<br /> Dịch<br /> vụ số<br /> <br /> Thƣơng<br /> mại di<br /> động<br /> <br /> Dịch<br /> vụ theo<br /> vị trí<br /> <br /> Ngân<br /> hàng di<br /> động<br /> <br /> Thanh<br /> toán di<br /> động<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THANH TOÁN DI ĐỘNG<br /> MOBILE PAYMENT<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6/13/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THANH TOÁN DI ĐỘNG<br /> MOBILE PAYMENT<br /> <br /> Thích ứng cho phù hợp<br /> Công<br /> nghệ<br /> di<br /> động<br /> <br /> Phƣơng<br /> thức<br /> thanh<br /> toán<br /> <br /> Dial-a-Coke<br /> <br /> Selecta mPayment<br /> <br /> Phát triển giải pháp mới<br /> Vodafone M-Pay<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THANH TOÁN QUA CUỘC GỌI<br /> (Dial-a-Coke, Selecta m-Payment)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> GIẢI PHÁP M-PAY CỦA VODAFONE<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2