intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

Chia sẻ: Kiều Thanh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
68
lượt xem
10
download

Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Pháp luật về đầu tư thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này sẽ giới thiệu về: Sự phát triển về pháp luật đầu tư ở Việt Nam; một số quy định chung về đầu tư; hình thức đầu tư trực tiếp; thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt dự án đầu tư; đầu tư ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; lĩnh vực, địa bàn đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

 1. CHƯƠNG 2 PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ
 2. Pháp luật về Đầu tư- Giới thiệu 1. Sự phát triển về pháp luật đầu tư ở Việt Nam 2. Một số quy định chung về đầu tư 3. Hình thức đầu tư trực tiếp 4. Thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt dự án đầu tư 5. Đầu tư ra nước ngoài 6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 7. Lĩnh vực, địa bàn đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 2
 3. Pháp luật về Đầu tư- Sơ lược về pháp luật điều chỉnh 1. Luật Đầu tư nước ngoài (29/12/1987), sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 1990 và 1992; 2. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996) được sửa đổi, bổ sung vào ngày 09/06/2000; 3. Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (20/05/1998) 4. Luật Đầu tư (29/11/2005), Nghị định 108/CP để quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư (22/09/2006) May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 3
 4. Pháp luật về Đầu tư- Một số quy định chung về đầu tư 1. Khái niệm đầu tư 2. Nhà đầu tư 3. Đầu tư trực tiếp 4. Đầu tư gián tiếp 5. Các biện pháp bảo đảm đầu tư 6. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 4
 5. Một số quy định chung về đầu tư- Khái niệm đầu tư Đaàu tö laø vieäc nhaø ñaàu tö boû voán baèng caùc loaïi taøi saûn höõu hình hoaëc voâ hình ñeå hình thaønh taøi saûn tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñaàu tö theo quy ñònh cuûa Luaät Ñaàu tö vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät coù lieân quan (Khoaûn 1 Ñieàu 3 Luaät Ñaàu tö). May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 5
 6. Một số quy định chung về đầu tư- Nhà đầu tư (1) Nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm: 1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã 3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/07/2006 May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 6
 7. Một số quy định chung về đầu tư- Nhà đầu tư (2) 4. Hộ kinh doanh, cá nhân 5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam. 6. Các tổ chức theo quy định của pháp luật Việt Nam (các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam vẫn có thể ký kết các hợp đồng BOT, BTO, BT để tham gia vào các hoạt động đầu tư…) May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 7
 8. Một số quy định chung về đầu tư- Đầu tư trực tiếp • Là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư • Thường dẫn đến sự thành lập một pháp nhân như tổ chức kinh tế liên doanh, tổ chức kinh tế 100% vốn trong nước hoặc nước ngịai, chi nhánh của các cơng ty nước ngịai. May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 8
 9. Một số quy định chung về đầu tư- Đầu tư gián tiếp • Là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư • Khơng dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng như đầu tư trực tiếp. May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 9
 10. Một số quy định chung về đầu tư- Các biện pháp bảo đảm đầu tư • Đảm bảo về vốn và tài sản (đ.6) • Bảo hộ quyền SHTT (đ.7) • Baûo ñaûm thöïc hieän ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi caùc quy ñònh sau : – Môû cöûa thò tröôøng ñaàu tö phuø hôïp vôùi loä trình ñaõ cam keát – Khoâng baét buoäc nhaø ñaàu tö phaûi thöïc hieän caùc yeâu caàu sau : • Öu tieân mua, söû duïng haøng hoùa, dòch vuï trong nöôùc hoaëc phaûi mua haøng hoùa, dòch vuï töø nhaø saûn xuaát hoaëc cung öùng dòch vuï nhaát ñònh trong nöôùc • Xuaát khaåu haøng hoùa hoaëc xuaát khaåu dòch vuï ñaït moät tyû leä nhaát ñònh; haïn cheá soá löôïng, giaù trò, loaïi haøng hoùa vaø dòch vuï xuaát khaåu hoaëc saûn xuaát, cung öùng trong nöôùc • Nhaäp khaåu haøng hoùa vôùi soá löôïng vaø giaù trò töông öùng vôùi soá löôïng vaø giaù trò haøng hoùa xuaát khaåu hoaëc phaûi töï caân ñoái ngoaïi teä töø nguoàn xuaát khaåu ñeå ñaùp öùng nhu caàu nhaäp khaåu • Ñaït ñöôïc tyû leä noäi ñòa hoùa nhaát ñònh trong haøng hoùa saûn xuaát • Ñaït ñöôïc moät möùc ñoä nhaát ñònh hoaëc giaù trò nhaát ñònh trong hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån ôû trong nöôùc • Cung caáp haøng hoùa, dòch vuï taïi moät ñòa ñieåm cuï theå ôû trong nöôùc hoaëc nöôùc ngoaøi • Ñaët truï sôû chính taïi moät ñòa ñieåm cuï theå May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 10
 11. Một số quy định chung về đầu tư- Giải quyết tranh chấp về đầu tư (1) • Nếu trường hợp tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật; • Nếu tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam; May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 11
 12. Một số quy định chung về đầu tư- Giải quyết tranh chấp về đầu tư (2) • Nếu tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau thì được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau : – Tòa án Việt Nam – Trọng tài Việt Nam – Trọng tài nước ngoài – Trọng tài quốc tế – Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 12
 13. Một số quy định chung về đầu tư- Giải quyết tranh chấp về đầu tư (3) • Nếu tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 13
 14. Pháp luật về Đầu tư- Các hình thức đầu tư trực tiếp (1) 1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư 2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài 3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO) và hợp đồng xây dựng – chuyển giao ( BT) May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 14
 15. Pháp luật về Đầu tư- Các hình thức đầu tư trực tiếp (2) 4. Đầu tư phát triển kinh doanh 5. Góp vốn, mua cổ phần để tham gia quản lý 6. Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp 7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 15
 16. Pháp luật về Đầu tư- Thủ tục đầu tư Thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy Chứng nhận đầu tư: • Các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư • Dự án do UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư • Dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 16
 17. Pháp luật về Đầu tư- Thủ tục đầu tư • Thủ tục đầu tư gồm có hai loại là đăng ký đầu tư và thẩm tra dự án đầu tư. • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư bao gồm : – Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn – Ban Quản lý Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 17 khu công nghệ cao, khu kinh tế
 18. Pháp luật về Đầu tư- Triển khai, thực hiện dự án đầu tư • Đối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, thì nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. • Đối với nhà đầu tư thuê lại đất của người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thì nhà đầu tư có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. • Về vấn đề thuê tổ chức quản lý May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 18
 19. Pháp luật về Đầu tư- Taïm ngöøng ñaàu tö • Nhà đầu tư được quyền tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư nhưng phải thông báo với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được xác nhận làm cơ sở cho việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng dự án. May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 19
 20. Pháp luật về Đầu tư- chaám döùt ñaàu tö (1) Dự án đầu tư sẽ chấm dứt hoạt động nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đầu tư 2. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án. 3. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án 4. Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan May 19, 2014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 20 nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản