intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.0 - Đào Đức Thịnh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

72
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2.0 của bài giảng mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp giúp người học hiểu được thế nào là hệ kín, hệ mở, mô tả chung về OSI; biết được các thành phần của mạng máy tính như lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu, lớp vận chuyển, lớp phiên, lớp biểu diễn, lớp ứng dụng, mô hình hệ mở đơn giản,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.0 - Đào Đức Thịnh

 1. M¹ng m¸y tÝnh & HÖ thèng th«ng tin c«ng nghiÖ §µo §øc ThÞnh BM Kü thuËt ®o & THCN
 2. ThÕ nµo lµ hÖ kÝn, hÖ më,m« t¶ chung vÒ OSI z M¹ng mµ chØ cã thiÕt bÞ cña mét nhµ s¶n xuÊt vµ nã lµm viÖc víi phÇn cøng vµ giao thøc ®Æc biÖt gäi lµ hÖ kÝn. z HÖ më ®−îc thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c më cho tÊt c¶, nã cho phÐp tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ phï hîp víi chuÈn th× cã thÓ tham gia vµo m¹ng chuÈn
 3. ThÕ nµo lµ hÖ kÝn, hÖ më,m« t¶ chung vÒ OSI
 4. ThÕ nµo lµ hÖ kÝn, hÖ më,m« t¶ chung vÒ OSI M« h×nh hÖ më cã thÓ coi nh− lµ tËp hîp cña c¸c thùc thÓ (ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm vµ m¹ch phÇn cøng) ®Æt trong c¸c líp. C¸c thùc thÓ trong cïng mét líp nh−ng ë c¸c nót kh¸c nhau gäi lµ thùc thÓ t−¬ng ®−¬ng. C¸c thùc thÓ chØ cã thÓ th«ng tin víi thù thÓ t−¬ng ®−¬ng trong hÖ kh¸c. M¹ch dï c¸c thùc thÓ t−¬ng ®−¬ng cã thÓ th«ng tin víi nhau nh−ng sè liÖu thùc sù cÇn ph¶i ®i qua c¸c líp bªn d−íi trong hÖ truyÒn vµ ®i theo chiÒu ng−îc l¹i trong hÖ nhËn.
 5. Líp vËt lý Theo ®Þnh nghÜa cña ISO, tÇng vËt lý ®Þnh nghÜa c¸c th«ng sè ®iÖn, c¬, c¸c chøc n¨ng, thñ tôc ®Ó kÝch ho¹t, duy tr× vµ ®×nh chØ liªn kÕt vËy lý gi÷a c¸c hÖ thèng. Thuéc tÝnh ®iÖn, c¬: – CÊu tróc m¹ng ( d¹ng vßng, d¹ng sao, d¹ng Bus....). – §Þnh nghÜa khÝa c¹nh dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p biÓu diÔn c¸c bit. – Kü thuËt ®iÒu chÕ tÝn hiÖu sö dông trong m¹ng. – §Þnh nghÜa vÒ mÆt c¬ häc cña kÕt nèi ( kiÓu ®Çu nèi, ch©n tÝn hiÖu, kiÓu c¸p).
 6. Líp liªn kÕt d÷ liÖu TÇng Liªn kÕt d÷ liÖu cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó truyÒn th«ng tin qua liªn kÕt vËt lý ®¶m b¶o tin cËy th«ng qua c¸c c¬ chÕ ®ång bé hãa, kiÓm so¸t lçi vµ kiÓm so¸t luång, d÷ liÖu. – §Þnh nghÜa giao thøc cÇn ph¶i tu©n theo cho viÖc truy nhËp m¹ng ®Ó truyÒn vµ nhËn b¶n tin. – Chia mét khèi lín th«ng tin ra thµnh c¸c khung ®Þnh d¹ng nhá h¬n ( Framming). – Tr¶ lêi c¸c th«ng tin ®· nhËn ®−îc ( th«ng tin ®ång bé ho¸, kiÓm so¸t lçi, kiÓm so¸t luång d÷ liÖu).
 7. Líp liªn kÕt d÷ liÖu * DLP dÞ bé: C¸c DLP dÞ bé sö dông ph−¬ng thøc truyÒn dÞ bé, trong ®ã c¸c bit ®Æc biÖt START vµ STOP ®−îc dïng ®Ó t¸ch c¸c x©u bit biÓu diÔn c¸c ký− trong dßng d÷ liÖu cÇn truyÒn ®i. Ph−¬ng thøc nµy ®−îc gäi lµ dÞ bé lµ v× kh«ng cÇn cã sù ®ång bé liªn tôc gi÷a ng−êi göi vµ ng−êi nhËn tin. Nã cho phÐp mét ký tù d÷ liÖu ®−îc truyÒn ®i bÊt kú lóc nµo mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn c¸c tÝn hiÖu ®æng bé tr−íc ®ã.
 8. Líp liªn kÕt d÷ liÖu * DLP ®ång bé: Ph−¬ng thøc truyÒn ®ång bé kh«ng dïng c¸c bit ®Æc biÖt START, STOP ®Ó ®ãng khung mçi ký tù mµ chÌn c¸c ký tù ®Æc biÖt nh− SYN (Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay ®¬n gi¶n h¬n, mét c¸i "cê" (flag) gi÷a c¸c d÷ liÖu cña ng−êi sö dông ®Ó b¸o hiÖu cho ng−êi nhËn biÕt ®−îc d÷ liÖu "®ang ®Õn" hoÆc "®· ®Õn". CÇn l−u ý r»ng c¸c hÖ thèng truyÒn th«ng ®ßi hái hai møc ®ång bé hãa : - ë møc vËt lý : ®Ó gi÷ ®ång bé gi÷a c¸c ®ång hå cña ng−êi göi vµ ng−êi nhËn. - ë møc liªn kÕt d÷ liÖu : ®Ó ph©n biÖt d÷ liÖu cña ng−êi sö dông víi c¸c "cê" vµ c¸c vïng th«ng tin ®iÒu khiÓn kh¸c.
 9. Líp vËn chuyÓn C¸c nhiÖm vô cô thÓ cña líp vËn chuyÓn bao gåm: z Qu¶n lý vÒ tªn h×nh thøc cho c¸c tr¹m sö dông z §Þnh vÞ c¸c ®èi t¸c truyÒn th«ng qua tªn h×nh thøc vµ/hoÆc ®Þa chØ z Xö lý lçi vµ kiÓm so¸t dßng th«ng tin, trong ®ã cã c¶ viÖc lËp l¹i quan hÖ liªn kÕt vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc göi l¹i d÷ liÖu khi cÇn thiÕt z Dån kªnh c¸c nguån d÷ liÖu kh¸c nhau z §ång bé hãa gi÷a c¸c tr¹m ®èi t¸c. §Ó thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn mét c¸ch hiÖu qu¶, tin cËy, mét d÷ liÖu cÇn chuyÓn ®i cã thÓ ®−îc chia thµnh nhiÒu ®¬n vÞ vËn chuyÓn (data segment unit) cã ®¸nh sè thø tù kiÓm so¸t tr−íc khi bæ sung c¸c th«ng tin kiÓm so¸t l−u th«ng.
 10. Líp phiªn TÇng phiªn (Session) lµ tÇng thÊp nhÊt trong nhãm c¸c tÇng cao vµ n»m ë ranh giíi gi÷a hai nhãm tÇng nãi trªn. Môc tiªu cña nã lµ cung cÊp cho ng−êi sö dông cuèi c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó qu¶n trÞ c¸c phiªn øng dông cña hä, cô thÓ lµ : z §iÒu phèi viÖc trao ®æi d÷ liÖu gi÷a c¸c øng dông b»ng c¸ch thiÕt lËp vµ gi¶i phãng (mét c¸ch l«gic) c¸c phiªn (hay cßn gäi lµ c¸c hép héi tho¹i - dialogues) . z Cung cÊp c¸c ®iÓm ®ång bé hãa ®Ó kiÓm so¸t viÖc trao ®æi d÷ liÖu. z ¸p ®Æt c¸c qui t¾c cho c¸c t−¬ng t¸c gi÷a c¸c øng dông cña ng−êi sö dông. z Cung cÊp c¬ chÕ "lÊy l−ît" (n¾m quyÒn) trong qu¸ tr×nh trao ®æi d÷ liÖu.
 11. Líp biÓu diÔn Môc ®Ých cña tÇng Tr×nh diÔn (Presentation layer) lµ ®¶m b¶o cho c¸c hÖ thèng cuèi cã thÓ truyÒn th«ng cã kÕt qu¶ ngay c¶ khi chóng sö dông c¸c biÓu diÔn d÷ liÖu kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®−îc ®iÒu ®ã nã cung cÊp mét biÓu diÔn chung ®Ó dïng trong truyÒn th«ng vµ cho phÐp chuyÓn ®æi tõ biÓu diÔn côc bé sang biÓu diÔn chung ®ã.
 12. Líp øng dông Bªn c¹nh truyÒn t¶i th«ng tin, líp øng dông cßn cung cÊp c¸c dÞch vô nh− sau: z NhËn d¹ng c¸c chñ thÓ tham gia th«ng tin qua tªn vµ ®Þa chØ z X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng hiÖn hµnh cña mét chñ thÓ tham gia th«ng tin z ThiÕt lËp thÈm quyÒn th«ng tin z Thèng nhÊt c¬ cÊu b¶o mËt z CÊp quyÒn cho c¸c chñ thÓ tham gia th«ng tin z Chän qui t¾c ®µm tho¹i, bao gåm c¸c thñ tôc khëi t¹o vµ xãa bá z Thèng nhÊt tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc lçi z X¸c nhËn c¸c rµng buéc trªn có ph¸p d÷ liÖu (c¸c tËp ký tù, c¸c cÊu tróc d÷ liÖu..)
 13. M« h×nh hÖ më ®¬n gi¶n z Application. z Data Link. z Physical.
 14. M« h×nh hÖ më ®¬n gi¶n Khi gi¶m m« h×nh th× viÖc thùc hiÖn sÏ cã c¸c giíi h¹n sau: z KÝch th−íc lín nhÊt cña b¶n tin sÏ bÞ giíi h¹n bëi kÝch th−íc kªnh truyÒn ( Transport). z Kh«ng thÓ ®Þnh tuyÕn b¶n tin gi÷a c¸c m¹ng (Network). z ChØ cho phÐp th«ng tin Full-duplex (Session) z §Þnh d¹ng cña b¶n tin ph¶i nh− nhau ë mäi nót (Presentation).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=72

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2