intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 3.1 - Đào Đức Thịnh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

86
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3.1 của bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp sẽ giới thiệu một số phương pháp truyền dữ liệu như: Truyền song song, truyền nối tiếp, truyền không đồng bộ, truyền đồng bộ, truyền đồng bộ - hướng bit, truyền 1 chiều (simplex),...và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 3.1 - Đào Đức Thịnh

 1. M¹ng m¸y tÝnh & HÖ thèng th«ng tin c«ng nghiÖ §µo §øc ThÞnh BM Kü thuËt ®o & THCN
 2. TruyÒn song song. z M¸y tÝnh l−u vµ xö lý sè liÖu theo tõng tõ ( cã ®é dµi -8,-16,-32,-64 bit). z D÷ liÖu sÏ ®−îc cÊp theo d¹ng song song mçi lÇn mét tõ, mçi mét bit cã mét ®−êng dÉn riªng. z Ta cã 8 (16,32,64) d©y dÉn song song nèi gi÷a 2 ®iÓm truyÒn ®ång thêi 8 (16,32,64) møc ®iÖn ¸p (0/1). z Nh− vËy truyÒn song song lµ truyÒn tõng byte ( tõ cã ®é dµi 8,16,32,64 bit). z Ph−¬ng ph¸p truyÒn song song cã tèc ®é truyÒn cao, nã th−êng ®−îc sö dông khi truyÒn bªn trong c¸c thiÕt bÞ hay gi÷a c¸c linh kiÖn trªn cïg mét tÊm m¹ch in, z Tuy nhiªn khi truyÒn ë kh¶ng c¸ch xa ph−¬ng ph¸p nµy cã nh−îc ®iÓm lµ tèn d©y dÉn vµ cã sù sai kh¸c vÒ mÆt thêi gian cña c¸c tÝn hiÖu
 3. TruyÒn song song.
 4. TruyÒn nèi tiÕp. z Sö dông hai d©y dÉn nèi gi÷a hai ®iÓm. C¸c møc ®iÖn ¸p ON/OFF sÏ ®−îc truyÒn tuÇn tù víi mét chuÈn thêi gian theo hai d©y dÉn. z Nh− vËy truyÒn nèi tiÕp lµ truyÒn tõng bit z Ph−¬ng ph¸p nµy tuy cã tèc ®é thÊp h¬n ph−¬ng ph¸p song song nh−ng nã kh¾c phôc ®−îc c¸c h¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p song song khi truyÒn ë kho¶ng c¸ch xa.
 5. TruyÒn nèi tiÕp.
 6. TruyÒn nèi tiÕp. z M¸y tÝnh dï tån t¹i ë d¹ng nµo ®Òu cã c¸c bé VXL vµ bus song song vµ xö lý sè liÖu song song. V× vËy, ®Ó cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p truyÒn nèi tiÕp, ta cÇn cã c¸c bé chuyÓn ®æi song song vµ nèi tiÕp
 7. TruyÒn nèi tiÕp.
 8. TruyÒn kh«ng ®ång bé z Cã thêi gian nghØ gi÷a c¸c khung b¶n kh«ng cè ®Þnh. z ViÖc truyÒn ®−îc b¾t ®Çu bëi 1 Start bit, c¸c bit ®−îc truyÒn víi mét th«ng sè ®Þnh tr−íc. z Mét ®Æc ®iÓm quan träng lµ th«ng sè cña cæng truyÒn ph¶i gièng nhau ë bªn ph¸t vµ bªn thu ®Ó ®¶m b¶o ®é dµi cña chuçi bit d÷ liÖu lµ nh− nhau. z Trong truyÒn bÊt ®ång bé, ®ång hå thu ch¹y mét c¸ch bÊt ®ång bé víi tÝn hiÖu thu. §ª xö lý thu hiÖu qu¶, cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch dïng ®ång hå thu ®Ó lÊy mÉu tÝn hiÖu ®Õn, ngay ®iÓm gi÷a thêi bit cña d÷ liÖu z §Ò ®¹t ®−îc ®iÒu nµy, tÝn hiÖu ®ång hå thu nhanh gÊp N lÇn ®ång hå ph¸t vµ mçi bit ®−îc dÞch vµo SIPO sau N chu kú xung ®ång hå
 9. TruyÒn kh«ng ®ång bé
 10. TruyÒn kh«ng ®ång bé Nguyªn t¾c ®ång bé ký tù M¹ch ®iÒu khiÓn truyÒn nhËn ®−îc lËp tr×nh ®Ó ho¹t ®éng víi sè bit b»ng nhau trong mét ký tù kÓ c¶ sè stop bit, start bit vµ bit kiÓm tra gi÷a thu vµ ph¸t. Sau khi ph¸t hiÖn vµ nhËn start bit, viÖc ®ång bé ký tù ®¹t ®−îc t¹i ®Çu thu rÊt ®¬n gi¶n, chØ viÖc ®Õm ®óng sè bit ®· ®−îc lËp tr×nh. Sau ®ã sÏ chuyÓn ký tù nhËn ®−îc vµo thanh ghi ®Öm thu néi bé vµ ph¸t tÝn hiÖu th«ng b¸o víi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn (CPU) r»ng ®· nhËn ®−îc mét ký tù míi. Vµ sÏ ®îi cho ®Õn khi ph¸t hiÖn mét start bit kÕ tiÕp.
 11. TruyÒn kh«ng ®ång bé Nguyªn t¾c ®ång bé frame Khi th«ng ®iÖp gåm mét khèi c¸c ký tù th−êng xem nh− mét frame th«ng tin (information frame) ®−îc truyÒn, bªn c¹nh viÖc ®ång bé bit vµ ®ång bé ký tù, m¸y thu cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc mét frame. §iÒu nµy ®−îc gäi lµ sù ®ång bé frame
 12. TruyÒn kh«ng ®ång bé
 13. TruyÒn ®ång bé So víi truyÒn kh«ng ®ång bé, truyÒn ®ång bé cã mét sè kh¸c biÖt nh− lµ: z Sè liÖu ®−îc truyÒn liªn tôc, kh«ng cã c¸c bit start, stop z Cã khung b¶n tin lín h¬n z CÇn cã giao thøc ®Ó ®iÒu khiÓn vµ æn ®Þnh luång d÷ liÖu. z Tuy nhiªn, còng gièng nh− truyÒn bÊt ®ång bé chóng ta chÝ chÊp nhËn ph−¬ng ph¸p nµo cho phÐp m¸y thu ®¹t ®−îc sù ®ång bé bit, ®ång bé ký tù vµ ®ång bé frame.
 14. TruyÒn ®ång bé
 15. TruyÒn ®ång bé
 16. TruyÒn ®ång bé
 17. TruyÒn ®ång bé TruyÒn ®ång bé h−íng ký tù: §ª thùc hiÖn viÖc ®ång bé nµy, m¸y ph¸t thªm vµo c¸c ký tù ®iÒu khiÓn truyÒn, gäi lµ c¸c ký tù ®ång bé SYN, ngay tr−íc c¸c khèi ký tù truyÒn. C¸c ký tù ®iÒu khiÓn nµy ph¶i cã hai chøc n¨ng: tr−íc hÕt, chóng cho phÐp m¸y thu duy tr× ®ång bé bit. Thø hai, khi ®iÒu nµy ®· ®−îc thùc hiÖn, chóng cho phÐp m¸y thu b¾t ®Çu biªn dÞch luång bit thu theo c¸c ranh giíi ký tù chÝnh x¸c sù ®ång bé ký tù.
 18. TruyÒn ®ång bé-H−íng bit
 19. TruyÒn ®ång bé
 20. TruyÒn ®ång bé
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2