intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng môn ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 5 - Phần 2

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
698
lượt xem
203
download

Bài giảng môn ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 5 - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.4. CÁC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG Các thí nghiệm hiện trường được thực hiện nhằm thu được những thông tin đầy đủ, chính xác hơn về các tính chất của đất đá trong khu vực xây dựng công trình và giúp kiểm tra kết quả của các thí nghiệm trong phòng. Một số thí nghiệm phổ biến sau: II.4.1. Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT); II.4.2. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT); II.4.3. Thí nghiệm cắt cánh (FVT); II.4.4. Thí nghiệm nén ngang (PMT); II.4.5. Thí nghiệm nén tĩnh nền (PLT); II.4.6. Thí nghiệm cắt tại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 5 - Phần 2

 1. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.4. CÁC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG C¸c thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng ®­îc thùc hiÖn nh»m thu ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c h¬n vÒ c¸c tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸ trong khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh vµ gióp kiÓm tra kÕt qu¶ cña c¸c thÝ nghiÖm trong phßng. Mét sè thÝ nghiÖm phæ biÕn sau: II.4.1. ThÝ nghiÖm xuyªn tÜnh (CPT); II.4.2. ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT); II.4.3. ThÝ nghiÖm c¾t c¸nh (FVT); II.4.4. ThÝ nghiÖm nÐn ngang (PMT); II.4.5. ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh nÒn (PLT); II.4.6. ThÝ nghiÖm c¾t t¹i hiÖn tr­êng; II.4.7. Mét sè thÝ nghiÖm ®Þa chÊt thuû v¨n.
 2. Thí nghiệm hiện trường Ưu điểm:  Thí nghiệm đất đá ở điều kiện thực tế  cho kết  quả sát thực, đáng tin cậy hơn; Thí nghiệm được cả với những trường hợp không  lấy được mẫu. Nhược điểm:  Thiết bị phức tạp, cồng kềnh, vận chuyển khó  khăn; Thao tác phức tạp, dễ gây sai số;  Có những thiết bị chưa hoàn thiện  kém chính  xác; Điều kiện thí nghiệm phụ thuộc thời tiết. 
 3. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.4.1. THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH (CONE PENETRATION TEST – CPT)  Cách tiến hành : Dïng lùc tÜnh ®Ó Ên mòi xuyªn h×nh nãn cã kÝch th­íc nhÊt ®Þnh vµo trong ®Êt víi mét tèc ®é kh«ng ®æi (th­êng 2cm/s).  Thiết bị : M¸y xuyªn Gouda cña Hµ Lan, Pagany cña ý, Holentogler cña Mü ... Cã 02 lo¹i: xuyªn tay vµ xuyªn m¸y. Máy xuyên Pagany của Ý Mũi xuyên tĩnh
 4. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.1. THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH (CONE PENETRATION TEST – CPT)  Kết quả thí nghiệm : Thu ®­îc søc kh¸ng xuyªn ®Çu mòi (qc) vµ ma s¸t thµnh ®¬n vÞ (fs) cña ®Êt theo chiÒu s©u (cø 20cm ®o mét lÇn).  Mục đích :  X¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt c¸t;  X¸c ®Þnh gãc ma s¸t trong cña ®Êt c¸t;  X¸c ®Þnh c­êng ®é lùc dÝnh kÕt kh«ng tho¸t n­íc cu cña ®Êt lo¹i sÐt;  X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cho phÐp cña mãng n«ng quy ­íc;  X¸c ®Þnh m«®un biÕn d¹ng E0 cña ®Êt nÒn;  X¸c ®Þnh tªn ®Êt, ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cña ®Êt nÒn;  Ph©n ®Þnh ranh giíi gi÷a c¸c líp ®Êt.
 5. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.2. THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (STANDARD PENETRATION TEST – SPT)  Cách tiến hành : Thùc hiÖn thÝ nghiÖm trong lç khoan. Dïng mét qu¶ t¹ cã khèi l­îng 63.5kg cho r¬i tù do ë ®é cao 76cm ®Ó ®­a mét èng xuyªn tiªu chuÈn ngËp s©u vµo trong ®Êt mét ®o¹n lµ 30cm.  Thiết bị: èng xuyªn tiªu chuÈn, t¹, cÇn dÉn do Trung Quèc hoÆc ViÖt Nam chÕ t¹o. Đang thực hiện thí nghiệm SPT Ống xuyên tiêu chuẩn
 6. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.2. THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (STANDARD PENETRATION TEST – SPT) h×nh trô lç khoan truêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i khoa c«ng tr×nh lç khoan: bh2 T ê: 1/1  Kết quả thớ nghiệm: bé m«n ®Þa kü thuËt Ngµy khoan: .................................................. Ngµy hoµn thµnh: .......................................... thiÕt kÕ m«n häc Thu ®­îc chØ sè SPT - N (sè lÇn ®Ëp cÇn Cao ®é lç khoan: 0.0m n Ò v µ mãn g n Täa ®é lç khoan (m): E = .......................... ; N = ........................... thiÕt ®Ó ®­a mòi xuyªn tiªu chuÈn ngËp Tªn sinh viªn: ....................................................................................... ChiÒu s©u lç khoan: 34.0m Cao ®é ®¸y líp (m) §é s©u ®¸y líp (m) THÝ NGHIÖM XUY£N TI£U CHUÈN SPT s©u vµo trong ®Êt mét ®o¹n lµ 30cm. BÒ dµy líp (m) Tû lÖ: 1/200 Ký hiÖu líp Tªn líp Sè bóa GÝa trÞ xuyªn N MÉu BiÓu ®å xuyªn /15cm m« t¶ ®Êt ®¸ §é s©u §é s©u (m)  Mục đích : ( m) 3 2 1 2 3 10 20 30 40 50 > 50  X¸c ®Þnh ®é chÆt t­¬ng ®èi vµ gãc ma SÐt, mµu x¸m vµng, n©u ®á, 1 2.5 tr¹ng th¸i nöa cøng. UD1 2.0 8 11 15 26 1.5-2.0 2.5 UD2 s¸t trong cña ®Êt c¸t; 4.0 2 23 5 3.5-4.0 UD3 6.0 2 33 6 5.5-6.0  X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cho phÐp cña U D4 8.0 2 33 6 7.5-8.0 UD5 mãng n«ng quy ­íc; 10.0 2 34 7 9.5-10.0 UD6 12.0 2 34 7 11.5-12.0  X¸c ®Þnh m«®un biÕn d¹ng E0 cña ®Êt SÐt pha, mµu x¸m, tr¹ng th¸i UD7 2 22.8 14.0 2 34 7 d Îo mÒm. 13.5-14.0 UD8 nÒn; 16.0 2 34 7 15.5-16.0 UD9 18.0 2 34 7 17.5-18.0  X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña ®Êt dÝnh; UD10 20.0 2 34 7 19.5-20.0  LÊy mÉu ®Êt kh«ng nguyªn d¹ng. UD11 22.0 2 44 8 21.5-22.0 UD12 24.0 2 44 8 23.5-24.0 25.3 UD13 26.0 12 15 17 32 25.5-26.0 UD14 28.0 12 15 17 32 27.5-28.0 SÐt pha, mµu x¸m vµng, n©u ®á, UD15 3 8.7 30.0 14 17 20 37 tr¹ng th¸i cøng. 29.5-30.0 UD16 32.0 14 18 22 40 31.5-32.0 34.0 Ghi chó: UD: MÉu ®Êt nguyªn d¹ng S: MÉu SPT D: MÉu ®Êt kh«ng nguyªn d¹ng R: MÉu ®¸
 7. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.3. THÍ NGHIỆM CẮT CÁNH (FIELD VANE TEST – FVT)  Cách tiến hành : §­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch Ên mét c¸nh c¾t ngËp vµo trong ®Êt, quay t¹o m« men c¾t tõ trªn mÆt ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh lùc c¾t g©y ra sù ph¸ huû ®Êt. MÆt ph¸ huû cña ®Êt cã d¹ng trô trßn xoay.  Thiết bị: M¸y c¾t c¸nh cña Hµ Lan, Trung Quèc ... Cã 02 lo¹i: Thùc hiÖn ngoµi lç khoan vµ trong lç khoan. Máy cắt thực hiện ngoài lỗ khoan Cấu tạo máy cắt Máy cắt thực hiện trong lỗ khoan cánh
 8. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.3. THÍ NGHIỆM CẮT CÁNH (FIELD VANE TEST – FVT)  Kết quả thí nghiệm: X¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña m« men cùc ®¹i cÇn thiÕt ®Ó c¾t ®Êt cÇn nghiªn cøu ë tr¹ng th¸i nguyªn d¹ng (T) vµ ph¸ huû (Td) t¹i ®é s©u cÇn thÝ nghiÖm.  Mục đích : X¸c ®Þnh søc chèng c¾t kh«ng tho¸t n­íc cña ®Êt dÝnh mÒm yÕu, b·o hoµ n­íc (Su). T T Su   73 2  D H D3  D    6 2 6  
 9. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.4. THÍ NGHIỆM NÉN NGANG (PRESSUREMETER TEST – PMT)  Cách tiến hành : Dïng ¸p lùc nÐn ®Ó lµm në theo chiÒu ngang mét buång nÐn h×nh trô ®· ®­îc ®Æt t¹i mét ®é s©u nhÊt ®Þnh trong lç khoan cã ®­êng kÝnh t­¬ng øng víi buång nÐn.  Thiết bị : ThiÕt bÞ nÐn ngang cña h·ng Menard, Apageo - Ph¸p, ... Buồng nén Máy nén ngang Apageo của Pháp
 10. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.4. THÍ NGHIỆM NÉN NGANG (PRESSUREMETER TEST – PMT)  KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: VÏ biÓu ®å quan hÖ gi÷a ¸p lùc nÐn vµ thÓ tÝch buång nÐn.  Môc ®Ých: X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng biÕn d¹ng vµ ®é bÒn cña ®Êt, ®¸.  M«®un nÐn ngang Ep: P E p  21   V0  Vm  V  ¸p suÊt giíi h¹n (pl);  ¸p suÊt ch¶y hoÆc giíi h¹n ®µn håi (pf). Sö dông kÕt qu¶ thÝ nghiÖm PMT ®Ó tÝnh lón cho c¸c lo¹i mãng th«ng th­êng nh­: mãng b¨ng, mãng cäc, mãng bÌ ...
 11. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.5. THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH NỀN (PLATE LOAD TEST – PLT)  Cách tiến hành : ChÊt t¶i lªn trªn mét bµn nÐn cøng tuyÖt ®èi ®­îc ®Æt t¹i ®é s©u cÇn thÝ nghiÖm vµ ®o ®é lón cña nã.  Thiết bị: Bµn nÐn h×nh trßn hoÆc vu«ng, lµm b»ng gang, thÐp hoÆc bª t«ng cèt thÐp; kÝch, ¸p kÕ, gi¸ ®ì, neo, b¸ch ph©n kÕ ... Sơ đồ bố trí thí nghiệm Thí nghiệm nén tĩnh nền (PLT)
 12. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.5. THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH NỀN (PLATE LOAD TEST – PLT)  KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: VÏ biÓu ®å quan hÖ gi÷a ¸p lùc nÐn (p) vµ P ®é lón (S), ®é lón (S) vµ thêi gian (t), ¸p lùc  p3 nÐn (p) vµ thêi gian (t).  p2  Môc ®Ých: p1  X¸c ®Þnh øng suÊt giíi h¹n cña ®Êt nÒn pgh1 pgh1 p t t1 t2 t3   (qu);  X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp cña ®Êt nÒn S1 (pa); S2  X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cho phÐp cña S3 mãng n«ng (qa);  X¸c ®Þnh ®é lón trùc tiÕp cña mãng n«ng S S (Sm);  X¸c ®Þnh m«®un biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn: 1  2 F E0  p S d
 13. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.6. THÍ NGHIỆM CẮT TẠI HIỆN TRƯỜNG  Cách tiến hành : §­îc tiÕn hµnh trong hè ®µo, trªn mét khèi ®Êt cã kÝch th­íc hai chiÒu gÇn b»ng nhau vµ chiÒu cao gÇn b»ng nöa mét c¹nh trªn mÆt. B»ng c¸c kÝch thuû lùc, t¸c dông lùc ®Èy lªn khèi ®Êt, ®¸ cho ®Õn khi khèi ®Êt, ®¸ bÞ ph¸ huû (tr­ît) do lùc c¾t.  Thiết bị : TÊm ®Öm, khung thÐp, kÝch, ¸p kÕ, b¸ch ph©n kÕ ... P P T Khèi ®Êt Khèi TN ®¸ TN Sơ đồ bố trí thí nghiệm cắt trong hố đào
 14. MỤC 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT 2.4.5. THÍ NGHIỆM CẮT TẠI HIỆN TRƯỜNG  Kết quả thí nghiệm : X¸c ®Þnh ®­îc lùc c¾t cÇn thiÕt ®Ó lµm khèi ®Êt, ®¸ thÝ nghiÖm bÞ ph¸ huû (tr­ît).  Mục đích : X¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¬n vÒ søc chèng c¾t cña ®Êt, ®¸. C­êng ®é lùc dÝnh cña ®Êt: P c  sin   cos  .tg  F

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản