intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:120

0
129
lượt xem
21
download

Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế gồm 3 phần. Phần 1 trình bày về hối đoái và thị trường hối đoái. Phần 2 trình bày về phương tiện thanh toán quốc tế. Phần 3 trình bày các phương thức thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG 279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777 Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website: http://www.fob.ueh.edu.vn/ Baøi giaûng moân hoïc THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ Người trình baøy: Th.S Vuõ Thò Leä Giang
 2.  Phaàn 1 : Hoái ñoaùi Thò tröôøng hoái ñoaùi Tyû giaù hoái ñoaùi Caùc nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures)  Phaàn 2 : Phöông tieän thanh toaùn quoác teá. Hoái phieáu (Bill of exchange), Cheque, Theû thanh toaùn (Payment Card)  Phaàn 3 : Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá.
 3. Taøi lieäu tham khaûo: Saùch Thanh toaùn quoác teá- naêm 2003/2007, Chuû bieân: PGS.TS -Traàn Hoaøng Ngaân TS Nguyễn Minh Kiều Website khoa NH w w w . fou e h d u n b . .e .v
 4. Chöông moät
 5. Tỷ gia USD/JPY tháng 08/2006
 6. EUR/USD tháng 08- 2006
 7. I.TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI ( Foreign Exchange Rate -FX) 1. Khaùi nieäm: Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuaû moät ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy ñöôïc theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc. Ví duï: Ngaøy 15/10/2008, treân thò tröôøng hoái ñoaùi quoác teá ta coù thoâng tin: 1 USD = 101.39 JPY( Japanese Yen) 1 GBP = 1.7425 USD ( United States dollars) 1 USD = 1.1374 CHF( Confederation Helvetique Franc), 1 AUD = 0.6949 USD 1USD = 16 610 VND GBP (Great Britain Pound)
 8. 2. Phöông phaùp bieåu thò tyû giaù (Yeát giaù - quotation): 1 ñoàng tieàn yeát giaù = x ñoàng tieàn ñònh giaù (Base currency-yeát giaù)-(quote currency- ñoàng tieàn ñònh giaù)  Phöông phaùp bieåu thò thöù nhaát (Direct quotation- Price quotation-tröïc tieáp) 1 ngoaïi teä = x noäi teä Phöông phaùp yeát giaù naøy ñöôïc aùp duïng ôû nhieàu quoác gia: Nhaät, Thaùi Lan, Haøn Quoác, Vieät Nam…
 9.  Phöông phaùp bieåu thò thöù hai (Indirect quotation-Volume quotation- giaùn tieáp) 1 noäi teä = y ngoaïi teä Phöông phaùp yeát giaù naøy aùp duïng ôû moät soá nöôùc: Anh, Myõ, UÙc, EU… Lưu yù Khi giao dòch hoái ñoaùi qua maïng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản