intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

79
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản nêu lên khái niệm chung nền, móng, phân loại móng, các bộ phận cơ bản của móng, khái niệm tính toán thiết kế nền móng; nội dung tính toán nền móng; phân tích lựa chọn phương án móng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Một số vấn đề cơ bản

 1. B MÔN C H C T N N MÓNG 1
 2. CH NG 1: M T S V N C B N §1. Khái ni m chung K t c u bên trên Móng N n 2
 3. I. Móng * Móng: là ph n công tr nh (CT) kéo dài xu ng d i t làm nhi m v chuy n ti p gi a CT bên trên v i n n t. - Nhi m v : + CT bên trên; + Ti p nh n t i tr ng t KC bên trên và truy n t i tr ng vào n n t. - Kh n ng ti p nh n t i tr ng c a các v t li u CT >> kh n ng c a t n n móng có kích th c m r ng h n so v i CT bên trên ( gi m t i lên n n). - S m r ng có th theo b ngang, theo chi u sâu ho c c 2 h ng. 3
 4. II. N n hm h hb b N n 4
 5. II.N n (ti p) * N n: là ph n t d i áy móng, tr c ti p ti p nh n t i tr ng CT truy n xu ng thông qua móng. - Khi thi t k c n ph i ch n sao cho n n ph i là t t t . + N u n n t t nhiên t t có th s d ng tr c ti p làm n n CT th g i là n n thiên nhiên. + N u n n t t nhiên không t t, mu n s d ng làm n n CT th ph i x l n n làm cho tính n ng XD c a n n t t lên tr c khi t móng. N n sau x l g i là n n nhân t o. 5
 6. III. Phân lo i móng 1. Phân lo i theo ph ng pháp thi công: móng nông và móng sâu. a. Móng nông - Thi công tr c ti p t áy móng trong h ào s n. - c i m c a móng nông: + sâu t móng hm bé . + T i tr ng CT truy n lên t n n qua di n ti p xúc c a áy móng v i t, b qua ma sát bên c a t v i móng. * Ph m vi áp d ng: - T i tr ng CT không l n; - t t t bên trên ho c x l n n t y u bên trên có hi u qu . 6
 7. Móng n 7
 8. Móng b ng 8
 9. Móng bè 9
 10. b. Móng sâu - Thi công: không ào h móng ho c ch ào 1 ph n r i b ng 1 ph ng pháp nào ó a móng xu ng chi u sâu thi t k . - c i m c a móng sâu: + sâu t móng l n Hm; + T i tr ng CT truy n lên t n n qua áy móng và qua m t bên móng (do chi u sâu t móng l n). * Ph m vi áp d ng: - T i tr ng CT l n; - t t t d i sâu. 10
 11. Móng c c M t nh ài ài c c h L h M t áy ài Hm L C c Mp m i c c áy móng 11
 12. III. Phân lo i móng (ti p) 2. Phân lo i theo tiêu chí khác * Theo v t li u: g ch, á, bêtông, BTCT, thép * Theo bi n pháp thi công: thi công toàn kh i, l p ghép. * Theo c tính ch u t i: t i tr ng t nh, t i tr ng ng * Theo h nh d ng: móng n, móng b ng, móng bè, móng h p * Theo c ng: móng c ng, móng m m. 12
 13. IV. Các b ph n c b n c a móng G móng CT bên trên 0.00 M t nh móng hm h M t áy móng BT lót lc b bc 13 l
 14. Móng nông G móng 0.00 B c móng hm h hb b 14
 15. Móng c c M t nh ài 0.00 ài c c h L h M t áy ài Hm L C c Mp m i c c áy móng 15
 16. IV. Các b ph n c b n c a móng (ti p) * sâu t móng (chi u sâu chôn móng): sâu k t m t t t i m t áy móng. Móng nông: hm; Móng c c: Hm. * Chi u cao b n thân móng nông h: chi u cao t m t nh móng n m t áy móng. - Chi u cao b n thân ài c c h: chi u cao t m t nh ài n m t áy ài. h: tính toán m b o i u ki n c ng v t li u móng. * áy móng nông: - Kích th c áy móng xác nh th a m n i u ki n c ng và n nh; th a m n i u ki n bi n d ng. 16
 17. IV. Các b ph n c b n c a móng (ti p) * áy ài c c: - H nh d ng và kích th c ài c c ph thu c vào s b trí c c. * M t nh móng: là m t ti p xúc gi a móng và CT (k t c u bên trên). * G móng: kho ng cách t mép b c móng trên cùng n mép áy CT. * Bêtông lót móng: l p m d i áy móng b ng bêtông có c ng th p. * B c móng: c u t o ti t ki m v t li u khi thi t k móng mà v t li u móng là các lo i v t li u ch u kéo kém (g ch, á, BT). 17
 18. V. Khái ni m tính toán thi t k n n móng * Theo quan i m tính toán thi t k k t c u công tr nh có 2 ph ng pháp: - Ph ng pháp tính toán k t c u t ng th (công tr nh + móng + n n). - Ph ng pháp tính toán k t c u r i r c. * Theo quan i m h s an toàn: - H s an toàn t ng th (h s an toàn duy nh t) - H s an toàn riêng ph n (ph ng pháp TTGH) 18
 19. V.1. N i dung tính toán n n móng a. Tính toán theo i u ki n c ng , n nh * Tính toán theo TTGH I ph i th a m n i u ki n sau: N (I.1) Fs - N: t i tr ng thi t k ho c tác ng khác t CT lên t; - : thông s tính toán t ng ng theo ph ng tác d ng c a l c N; - Fs: h s an toàn. 19
 20. a. Tính toán theo i u ki n c ng và n nh (ti p) * i v i n n: - i u ki n v c ng : ptb R p gh R pmax 1,2R Fs ptb: t i tr ng ti p xúc trung b nh áy móng; pmax: t i tr ng ti p xúc l n nh t áy móng; pgh: s c ch u t i gi i h n c a n n; R ([p]): s c ch u t i tính toán c a n n. - i u ki n v n nh tr t: Tgi [ktr]: h s n nh tr t cho phép; ktr [ktr ] ktr: h s n nh tr t; Ttr 20 Tgi: t ng l c gi ; Ttr: t ng l c gây tr t.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=79

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2