intTypePromotion=3

Bài giảng: Phân loại các phương pháp xử lý các loại bể phản ứng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
190
lượt xem
16
download

Bài giảng: Phân loại các phương pháp xử lý các loại bể phản ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng: Phân loại các phương pháp xử lý các loại bể phản ứng trình bày các nhóm phương pháp, các cấp độ xử lý, các thuật ngữ về quy trình, bể xử lý, các quy trình xử lý tiêu biểu. Bài giảng giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về các phương pháp xử lý, hiểu rõ các thuật ngữ sử dụng trong bài, biết cách kết hợp các công đoạn thành một hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Phân loại các phương pháp xử lý các loại bể phản ứng

  1. PHÂN LO I CÁC PHƯƠNG PHÁP X CÁ PHÁ LÝ PHÂN LO I CÁC PHƯƠNG PHÁP X CÁ PHÁ LÝ CÁC LO I B PH N NG Theo b n ch t: Phương pháp lý h c N i dung: Phương pháp hóa h c Các nhóm phương pháp Phương pháp sinh h c Các c p x lý M t h th ng x lý hoàn ch nh thư ng k t h p các Các thu t ng v qui trình, b x lý thành ph n k trên. Các qui trình x lý tiêu bi u Có th c t b t m t s các công o n. M c tiêu: Theo m c x lý: ti n x lý, x lý sơ c p, x lý th c p, x lý tri t hay còn g i là x lý c p ba. T o cái nhìn t ng quan v các phương pháp x lý Hi u rõ các thu t ng s d ng trong các bài sau Bi t cách k t h p các công o n thành m t h th ng 1
  2. Các phương pháp x lý nư c th i lý h c Các phương pháp x lý nư c th i lý h c Công trình ho c thi t b ng d ng Lưu lư ng k Theo dõi, qu n lý lưu lư ng nư c th i B l c Lo i b các ch t r n có kích thư c nh còn sót l i Song ch n rác, lư i lư c rác Lo i b các rác có kích thư c l n sau khi x lý nư c th i b ng quá trình sinh h c hay hóa h c. Thi t b nghi n rác Nghi n các lo i rác có kích thư c l n, t o nên m t h n h p nư c th i tương i ng nh t. Siêu l c Như b l c. Cũng ư c ng d ng l c t o trong B i u lưu i u hòa lưu lư ng nư c th i cũng như kh i các h c nh ch t th i lư ng các ch t ô nhi m. Thi t b khu y tr n Khu y tr n các hóa ch t và ch t khí v i nư c Trao i khí ưa thêm vào ho c kh i các ch t khí trong th i, gi các ch t r n tr ng thái lơ l ng. nư c th i B t o bông c n T o i u ki n cho các h t nh liên k t l i v i Làm bay hơi và kh các ch t Kh các ch t h u cơ bay hơi trong nư c th i nhau thành các bông c n chúng có th l ng khí ư c. B l ng Lo i các c n l ng và cô c bùn. Kh trùng Lo i b các vi sinh v t có h i b ng tia UV B tuy n n i Lo i các ch t r n có kích thư c nh và có t tr ng g n b ng v i t tr ng c a nư c. 2
  3. Các phương pháp x lý nư c th i hóa h c Các phương pháp x lý nư c th i sinh h c Quá trình ng d ng Cơ ch c a các quá trình này s ư c trình bày chi ti t Trung hòa trung hòa các nư c th i có ki m ho c a xít cao. chương 5. Keo t Lo i b ph t pho và tăng hi u qu l ng c a các ch t r n lơ Các quá trình sinh h c có th di n ra trong các khu v c t l ng trong các công trình l ng sơ c p. nhiên, ho c các b nhân t o ư c thi t k và xây d ng H p ph Lo i b các ch t h u cơ không th x lý ư c b ng các phương pháp hóa h c hay sinh h c thông d ng. Cũng ư c ph c v cho vi c x lý m t lo i nư c th i nào ó. dùng kh Chlor c a nư c th i sau x lý, trư c khi th i Giai o n x lý sinh h c ư c t sau giai o n x lý lý vào môi trư ng. h c. Kh trùng lo i b các vi sinh v t gây b nh. Các phương pháp thư ng s d ng là: chlorine, chlorine dioxide, bromide X lý c n c a nư c th i: các c n c a nư c th i áy các b chloride, ozone... l ng cũng c n ph i ư c x lý. Kh Chlor Lo i b các h p ch t c a chlorine còn sót l i sau quá trình kh trùng b ng chlor Các quá trình Nhi u lo i hóa ch t ư c s d ng t ư c nh ng m c khác tiêu nh t nh nào ó. Ví d như dùng hóa ch t k t t a các kim lo i n ng trong nư c th i. 3
  4. Các thu t ng thông d ng trong vi c x lý nư c th i Các thu t ng thông d ng trong vi c x lý nư c th i b ng phương pháp sinh h c: b ng phương pháp sinh h c: Aerobic process (quá trình hi u khí): quá trình sinh h c x lý Carbonaceous BOD removal (quá trình lo i BOD c a các h p ch t nư c th i trong i u ki n có oxy. carbon h u cơ): trong quá trình này các vi khu n bi n i các Anaerobic process (quá trình y m khí): quá trình sinh h c x lý carbon h u cơ trong nư c th i thành các t bào vi khu n m i và các nư c th i trong i u ki n không có oxy. ch t khí như CO2. Trong các quá trình này ni tơ trong các h p ch t Anoxic denitrification (kh ni trát trong i u ki n thi u oxy): h u cơ s ư c bi n i thành ammoniac. Nitrification (Nitrat hóa): quá trình sinh h c bi n i ammoniac quá trình các nitrogen c a nitrat ư c các vi khu n chuy n hóa thành ni trít sau ó thành ni trát. thành khí nitơ. Denitrification (kh nitrat): quá trình sinh h c bi n i nitrat trong Biological nutrient removal (kh các dư ng ch t b ng quá trình nư c th i thành khí nitơ và các ch t khí khác bay vào khí quy n. sinh h c): các quá trình sinh h c kh nitrogen và phophorus Suspended growth processes: quá trình x lý sinh h c trong ó các vi trong nư c th i. khu n phân h y ch t h u cơ ư c gi tr ng thái lơ l ng. Facultative process (quá trình tùy nghi hay còn g i là quá trình Attached growth processes (Fixed film processes): quá trình x lý hi u khí không b t bu c): vi khu n có th ho t ng phân trong ó các vi khu n bám vào các v t li u trơ như á, x , sành, nh a h y các ch t ô nhi m c trong i u ki n có và không có oxy. t o thành m t l p màng sinh v t. 4
  5. Các thu t ng v các lo i b x lý: Các thu t ng v các lo i b x lý: X lý theo m (Bath reactor) Lo i plug-flow hay ch y qua ng (tubular-flow) T t c nư c th i c n x lý ư c ưa vào b x lý m t l n. Nư c th i ư c n p vào, ch y xuyên qua b x lý và ư c Các quá trình x lý di n ra t u n cu i mà không có th i ra ngoài cùng lúc. Lo i này có chi u dài l n hơn chi u s vào/ra c a nư c th i. n cu i quá trình toàn b nư c r ng nhi u l n tăng qu ng ư ng i c a nư c th i t o th i trong b ư c th i ra ngoài và lúc này b s n sàng i u ki n cho vi khu n phân h y các ch t ô nhi m. nh n nư c th i m i. Nư c th i trong b ư c khu y tr n hoàn toàn. 5
  6. Các thu t ng v các lo i b x lý: Các thu t ng v các lo i b x lý: Lo i khu y tr n hoàn toàn (complete-mix) Lo i có dòng ch y tùy nghi (arbitrary flow) Các h t ch t r n ư c phân b u trong b b i các thi t b khu y. Lư ng ch t r n theo nư c th i ra kh i b n nh. Có c i m ph n nào gi ng v i plug-flow m t ph n B có th có hình tròn ho c vuông. gi ng như complete-mix. 6
  7. Các thu t ng v các lo i b x lý: Các thu t ng v các lo i b x lý: Lo i khu y tr n hoàn toàn trong nhi u b Lo i th m c nh (Packed bed) áy c a b ph n ng ư c tr i m t l p á, x , s ho c nh a. Nư c th i trong b ph n ng có th y (trong trư ng h p c a c t l c y m khí), ho c cho vào theo t ng N u ch có m t b thì complete-mix chi m ưu th , n u có chu kỳ (trong trư ng h p nhi u b thì plug-flow chi m ưu th c a b l c sinh h c nh gi t) 7
  8. Các thu t ng v các lo i b x lý: Các c p x lý X lý sơ b (preliminary treatment) Lo i Fluidized bed Quá trình x lý sơ b nư c th i ư c nh nghiã là quá trình lo i b các ch t trong nư c th i có kh năng gây nh hư ng n G n gi ng như Packed bed nhưng vi c v n hành và b o trì h th ng x lý. các h t á, x , s ho c nh a có th X lý sơ c p (primary treatment) di chuy n t dư i lên phía trên do tác ng c a vi c cung c p nư c M c tiêu c a quá trình x lý sơ c p là lo i b các ch t r n (h u th i và không khí t phía dư i áy cơ ho c vô cơ) có kh năng l ng b i quá trình l ng t và lo i b . r ng gi a các h t có th thay b các ch t n i (váng) b ng tay g t. N u ư c thi t k chính i b i vi c i u khi n lưu lư ng xác quá trình x lý sơ c p có th lo i b ư c t 25 - 50% nư c hay không khí cung c p cho BOD5 c a nư c th i u vào, 50-70% t ng các ch t r n lơ b . l ng (SS) và 65% d u m . M t ít m h u cơ, ph t pho h u cơ và các kim lo i n ng cũng ư c lo i i; các h t keo và các ch t hòa tan hoàn toàn không b nh hư ng. 8
  9. Các c p x lý Sơ các qui trình x lý nư c th i X lý th c p (Secondary treatment) Sơ ng d ng b t ho i và bãi l c ng m x lý sơ b M c ích c a h th ng x lý th c p là ti p t c x lý các nư c nư c th i sinh ho t th i sau quá trình x lý sơ c p lo i b ch t h u cơ và ch t Nư c th i Nư c th i r n lơ l ng còn l i sau quá trình x lý sơ c p. sinh h at ã x lý X lý c p ba (Advanced treatment or tertiary treatment) H m t h ai C ng rãnh X lý c p ba ch ư c áp d ng khi c n thi t ph i lo i b m t s thành ph n c a nư c th i không th lo i b ư c Nư c th i Nư c th i b ng các h th ng x lý th c p. Thư ng thì h th ng x sinh h at ã x lý lý này i li n sau h th ng x lý th c p nên ngư i ta g i H m t h ai Bãi l c ng m Sông, r ch là x lý c p ba. Tuy nhiên nó có th k t h p trong các giai o n x lý sơ c p và th c p. 9
  10. Sơ các qui trình x lý nư c th i Rác Cát Bùn Các qui trình x lý nư c c ng rãnh ho c nư c th i các nhà máy công nghi p Ch n L ng i u L ng rác cát lưu sơ c p O2 Kh L ng Bùn h at trùng th c p tính Hòan lưu bùn X lý bùn 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản