intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Dẫn luận

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

69
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Dẫn luận" cung cấp cho người đọc các kiến thức giúp sinh viên có thể: Làm rõ khái niệm rủi ro tài chính, phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và tác động của chúng đối với các công ty, các công cụ tài chính được sử dụng để cpos thể quản trị rủi ro kiệt quệ tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Chương 1: Dẫn luận

  1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Th gi i ngày càng tr nên b t Ch ng 1: D n lu n nh n n…… “Ch a bao gi n n kinh t toàn c u l i t ng tr ng nhanh nh th i m này nh ng c ng ch a bao gi th gi i l i y i Ro Ki t Giá Tài Chính và S Xu t Hi n C a i ro nh lúc này” Các Công C Qu n Tr R i Ro Tài Chính (Báo cáo i ro th gi i 2007 - Di n àn kinh t th gi i - World Economic Forum) Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 1 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 2 ng quan v r i ro c tiêu c a Ch ng • Làm rõ khái ni m i ro ki t giá tài chính chính.. • Phân tích nh ng b t n trong môi tr ng tài Ruûi ro laø söï khoâng chaéc chaén veà toån thaát chính và nh ng b t n này s tác ng nh th nào i v i các công ty ty.. Trong l nh v c tài chính, r i ro là m t khái ni ánh giá m c • Các công c tài chính nào c s ng bi ng hay b n c a m t giao d ch hay danh m u . có th qu n tr i ro ki t giá tài chính chính.. • Gi i thích các thu t ng và khái ni m s c ng xuyên su t trong môn h c.c. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 3 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 4
  2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k ng quan v r i ro ng quan v r i ro i ro mô hình Model risk i ro liên quan n vi c s d ng mô hình i ro h th ng Systematic risk i ro liên quan n toàn b th tr ng không úng ho c không phù h p, ho c trong m t mô hình t n t i các sai s hay toàn b n kinh t . ho c giá tr u vào không úng. i ro k toán Accounting risk i ro liên quan n nh ng nghi p v i ro pháp lý Regulatory risk i ro mà các qui nh và nh h ng qui toán không phù h i v i m t giao d ch, có th y ra khi qui trình và nh qu n lý hi n nay s thay i, em l i tác ng b t l i i v i công ty. qui nh v toán thay i hay ch c xây d ng. i ro pháp lý có th d n n vi c xem m t s các lo i giao d ch hi n t i ho c ang d tính là b t h p pháp và c n tr s phát tri n c a các s n ph m i ro ki t giá tài chính Financial risk i ro liên quan n nh ng thay và gi i pháp m i. i c a nh ng nhân t nh lãi su t, giá c phi u, giá hàng hóa và t giá. i ro qui mô Quantity risk i ro c a m t chi n l c phòng ng a r i ro i ro kinh doanh Business risk i ro liên quan n m t ho ng c trong ó nhà phòng ng a r i ro không bi t c mình s s h u ho c bán bao tr ng c a doanh nghi p. nhiêu n v tài s n giao ngay. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 5 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 6 ng quan v r i ro ng quan v r i ro i ro thanh kho n Liquidity risk i ro liên quan n m t giao d ch do i ro tín d ng ti m n Potential credit risk i ro mà m t bên trong tình tr ng th tr ng ch chi u, c th hi n qua vi c có ít các dealer và giao d ch s không th chi tr úng h n trong t ong lai. chênh l ch giá mua và giá bán khá l n. i ro toàn h th ng Systemic risk i ro mà do s phá s n c a m t i ro thanh toán (R i ro Herstatt) Settlement risk i ro th ng g p hay m t s nh ch tài chính s gây ra nhi u v phá s n h n, cu i cùng s trong các giao d ch thanh toán qu c t , trong ó m t công ty có giao d ch hai n ns p toàn h th ng tài chính. chi u v i m t i tác khác và g p r i ro là kho n thanh toán c a mình ã c chuy n i trong khi ch a nh n c kho n thanh toán c a bên kia, u này i ro v n hành Operational risk i ro c a vi c th t b i trong v n có th là do nguyên nhân phá s n, không có kh n ng thanh toán hay l a o. hành m t ch ng trình phái sinh hay h th ng qu n tr r i ro. i ro tín d ng Credit risk (Default risk) i ro m t bên tham gia m t h p ng phái sinh OTC s không chi tr khi c yêu c u. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 7 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 8
  3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k i Ro Tài Chính và R i Ro Ki t Giá i Ro Tài Chính và R i Ro Ki t Giá Tài Chính Tài Chính i ro ki t giá tài chính ám ch nh y c m t các nhân t giá c th Lãi tr ng nh lãi su t, t giá, giá c hàng hóa và ch ng khoán tác ng n thu nh p c a doanh nghi p. i ro tài chính a hàm ý các tr ng thái r i ro ki t giá tài chính và còn nói lên nh ng r i ro do doanh nghi p s ng òn b y tài chính – s ng Giá giao ngay a tài s n c s ngu n v n vay – trong kinh doanh. t qu i ro ki t giá i ro ki t giá tài chính tài chính Khái ni m liên quan n r i ro tài chính ch hàm ý n r i ro ki t giá tài chính. th bán th mua Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 9 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 10 i Ro Tài Chính và R i Ro Ki t Giá Tác ng t ng lên c a r i ro ki t giá Tài Chính tài chính các qu c gia phát tri n, i ro t giá ám ch nh y c m chuy i ph n ánh nh ng u h t tình tr ng r i ro thay i trong giá tr a công ty khi tài s c ngoài ki t giá tài chính là có th c chuy i sang n i t . phòng ng c b i vì có s n t i c a nhi u th i ro lãi su t ch nh ng thay i trong lãi su t tác ng n tr ng l n và m t th th c hi n báo cáo k t qu n xu t kinh doanh. tr ng hi u qu mà thông qua ó nh ng r i ro này i ro hàng hóa ám ch n nh ng thi t h i liên qua n thay có th c trao i l n i trong giá c hàng hóa. nhau. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 11 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 12
  4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Các s n ph m phái sinh Các s n ph m phái sinh m ph m phái sinh là ng k n t s n ph m tài chính ng giao sau mà k t qu a nó c o ra t t qu am t Quy n ch n n ph m khác (tài tài s n c Hoán i và các công c phái sinh khác ). Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 13 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 14 CÁC TH TR NG PHÁI SINH CÁC TH TR NG PHÁI SINH ng k n • Th tr ng ti n m t (cash market) ho c th tr ng giao ngay (spot market) là n i vi c mua • p ng k n là h p ng gi a hai bên – ng i mua và và bán òi h i hàng hóa ho c ch ng khoán ph i c giao ng i bán – mua ho c bán tài s n vào m t ngày trong t ng nh n ho c là ngay l p t c ho c ch ít lâu sau ó ó.. Vi c thanh lai v i giá ã th a thu n ngày hôm nay nay.. toán c ng th ng c th c hi n t c th i.i. • N u vào ngày áo h n, giá th c t cao h n giá th c hi n, ng i u h p ng s ki m c l i nhu n, n u giá th p h n, • Th tr ng các công c phái sinh là các th ng i s u h p ng s ch u m t kho n l . tr ng dành cho các công c mang tính h p ng mà thành • H p ng k n g n gi ng v i m t quy n ch n, nh ng quy n qu a chúng c xác nh trên m t công c ho c m t tài ch n cho quy n nh ng không b t bu c ph i th c hi n giao d ch, n khác khác.. trong khi ng i s u h p ng k n b t bu c ph i th c hi n. n. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 15 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 16
  5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁC TH TR NG PHÁI SINH CÁC TH TR NG PHÁI SINH ng k n ng k n i ro không có kh ng chi tr (r i ro tín d ng) c a h p ng có hai chi u. Ng i s uh ng ho c là nh n ho c là th c hi n chi tr , ph thu c vào bi ng giá c a tài nc . Giá tr a h ng k n ch c giao nh n vào ngày áo nh ng; không có kho n chi tr nào c th c hi n vào ngày ký k t ho c trong th i h n c a h ng. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 17 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 18 CÁC TH TR NG PHÁI SINH CÁC TH TR NG PHÁI SINH ng giao sau ng giao sau ng giao sau ng là h ng gi a hai bên – ng i Các h ng giao sau c giao d ch trên th tr ng mua và ng i bán – mua ho c bán tài s n vào m t ngày có t ch c, g i là sàn giao d ch giao sau. trong t ng lai v i giá ã th a thu n ngày hôm nay. ng giao sau có tính thanh kho n cao vì nó có th Các h ng c giao d ch trên sàn giao d ch giao sau và c mua ho c bán l i cho m t bên th ba. ch u quá trình thanh toán hàng ngày. ng giao sau c ng có r i ro hai chi u. Nh ng th ng giao sau ti n tri n t ng k n và có nhi u tr ng giao sau s ng hai công c lo i b i ro tín m gi ng v i h ng k n. ng. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 19 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 20
  6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁC TH TR NG PHÁI SINH CÁC TH TR NG PHÁI SINH ng giao sau Quy n ch n Th nh t, thay vì giao nh n giá tr ng thông qua Quy n ch n là m t h ng gi a hai bên – ng i mua và vi c thanh toán n nh t vào ngày áo h n, thay i trong ng i bán – trong ó cho ng i mua quy n, nh ng không giá tr a các h ng giao sau c th c hi n vào cu i ph i là ngh a v mua ho c bán m t tài s n nào ó vào ngày chúng c giao d ch (thanh toán hàng ngày, u t ngày trong t ng lai v i giá ng ý vào ngày hôm. ch nh theo th tr ng). Ng i mua quy n ch n tr cho ng i bán m t s ti n g i Th hai c a h ng giao sau giúp làm gi m r i ro không là phí quy n ch n. thanh toán là yêu c u t t c các thành viên tham gia th t quy n ch mua tài s n g i là quy n ch n mua tr ng – ng i bán và ng i mua u nh nhau – th c (call). M t quy n ch bán tài s n g i là quy n ch n hi n m t kho n ký g c g i là kho n ký qu . bán (put). Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 21 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 22 CÁC TH TR NG PHÁI SINH CÁC TH TR NG PHÁI SINH Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 23 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 24
  7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁC THU T NG QUAN TR NG CÁC TH TR NG PHÁI SINH Kh u v i ro Hoán i và các công c phái sinh khác Hoán i là m t h ng trong ó hai bên ng ý hoán i Ch p nh n r i ro (không quan tâm n r i ro) ch t dòng ti n. nhà u t trung l p v i r i ro. th ng hoán i, t ng t nh ng giao sau, gi ng Không thích r i ro c tính c a m t nhà u t không nh t danh m c các h ng k n. Vì v y, k t qu n a thích r i ro và không ch p nh n nhi u r i ro h n n u ba lo i công c này là t ng t nhau. không nh n thêm m t su t sinh l i b sung (ph n bù khác bi t ch u gi a h ng k n. giao sau và hoán i ro) . i là c tính thanh toán c a các h ng này và m i ro không thanh toán. H ng k n và giao sau th hi n hai thái c c trong khi h ng hoán i là m t tr ng h p trung dung. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 25 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 26 CÁC THU T NG QUAN TR NG CÁC THU T NG QUAN TR NG Bán kh ng (short sale ho c shorting) th mua (Long possition) (+): là tr ng thái 1 ng i Bán kh ng là bán c phi u nh ng không th c s m gi ang n m gi t tài phi u. Bên bán có th vay c phi u t ng i môi gi i. n. Ng i bán kh ng làm nh th phòng giá gi m, vào th bán (Short lúc mà ng i bán kh ng mua l i c phi u v i giá th p possition) (-): ám ch n, thu c l i nhu n và hoàn tr phi u l i cho bán kh ng, là m t ng i môi gi i. ng i c i mua l i 1 tài s thanh toán.
  8. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁC THU T NG QUAN TR NG CÁC THU T NG QUAN TR NG Bán kh ng (short sale ho c shorting) i ro và t su t sinh l i Vi c thi t l p m t v th bán s o ra m t kho n n . Ng i su t sinh l i là th o thành qu u t . T su t sinh bán kh ng có ngh a v ph i mua l i c phi u vào m t ngày nào i di n cho t ph n tr m gia t ng trong tài s n c a nhà ó và hoàn tr i cho ng i môi gi i. ut t qu ut . Không gi ng nh t kho ng vay thông th ng, trong ó Trong tr ng h p c phi u, t su t sinh l i là t ph n tr m ng i vay bi t chính xác s ti n ph i tr cho ng i cho vay, thay i trong giá c ng v i t su t c c. ng i bán kh ng không bi t chính xác c là h ph i tr bao su t sinh l i cao h n s i kèm v i r i ro l n h n. nhiêu ti mua l i c phi u. u này ã t o ra m t lo i r i ro c a vi c vay m n. Trong th c t , bán kh ng là m t chi n ut y thách th c. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 29 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 30 CÁC THU T NG QUAN TR NG CÁC THU T NG QUAN TR NG su t sinh l i mà nhà u t k v ng là lãi su t phi r i ro i ro và t su t sinh l i ng v i m t ph n bù r i ro. i ro là s không ch c ch n trong t su t sinh l i t ng lai. Các nhà u t th ng không thích r i ro, h tránh các tình hu ng y r i ro và ch n m t tình hu ng có t su t sinh l i ng ng nh ng r i ro ít h n. su t sinh l i phi r i ro (risk-free rate) là t su t sinh l i khi u t vào các tài s n không có r i ro và nó là c i phí a kho ut Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 31 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 32
  9. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁC THU T NG QUAN TR NG CÁC THU T NG QUAN TR NG Tính hi u qu a th tr ng và giá tr p lý lý thuy t Kinh doanh chênh l ch giá và lu t m t giá Tính hi u qu a th tr ng là m giá c a các công c Kinh doanh chênh l ch giá là m t d ng giao d ch trong ó giao d ch ph n ánh giá tr kinh t th c c a chúng i v i nhà nhà u t tìm ki m l i nhu n khi có cùng m t lo i hàng ut . hóa c bán hai m c giá khác nhau, mua hàng c giá th p h n và ngay l p t c bán l c giá cao h n. Trong m t th tr ng hi u qu , giá c bi ng m t cách ng u nhiên và các nhà u t không th thu c t su t sinh Lu t m t giá là nguyên t c qui nh r ng hai tài s n hay i trên nh ng gì mà s bù tr cho r i ro c a h . danh m ng nh t không th c bán các m c giá khác nhau. Giá tr kinh t th c c a tài s n là giá tr p lý lý thuy t. t Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 33 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 34 CÁC THU T NG QUAN TR NG CÁC THU T NG QUAN TR NG Kinh doanh chênh l ch giá và lu t m t giá Thông tin hi u qu hình thành giá Các nhà u t luôn luôn thích tr nên giàu có h n Th tr ng k n và giao sau là ngu n thông tin r t quan tr ng i i hai c u t cho tr c, các nhà u t lúc nào c ng i giá c . a thích c u t luôn có hi u qu ít nh t c ng b ng c Th tr ng giao sau t ng h p t t c các thông tin vào m t d ng th ng i kia trong t t c các tr ng h p và t t h n trong ít nh t nh t, ph n ánh giá giao ngay c a m t tài s n riêng bi t. Giá c a h p t tr ng h p. ng giao sau áo h n s m nh t th ng c xem là giá giao ngay. u hai c u t có hi u qu ng ng nhau, chúng Giá giao sau và k n c ng ch ng nh ng thông tin nh ng gì mà ph i có cùng m t m c giá. ng i ta mong i v giá giao ngay trong t ng lai. tc u t cho cùng m t t su t sinh l i trong t t c Do ó, th tr ng giao sau và k n cung c p nh ng thông tin hi u các tr ng h c g i là không có r i ro và ph i t c qu hình thành giá. su t sinh l i phi r i ro. Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 35 Khoa TCDN Qu n tr r i ro tài chính Ch. 1: 36
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2