intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
248
lượt xem
29
download

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyền chọn mua, quyền chọn bán, thị trường quyền chọn phi tập trung, các loại quyền chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn

  1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k hình thành và phát tri n c a TT quy n ch n u tiên th p niên 1900, m t nhóm các công ty g i là Hi p h i các Nhà môi gi i và Kinh doanh quy n ch n mua và quy n ch n bán ã thành l p th tr ng các quy n ch n. QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI • Có tính ch t là m t th tr ng OTC nên t n t i nhi u khuy t m. CHÍNH Caáu truùc thò tröôøng quyeàn choïn không có tính thanh kho n i ro tín d ng r t cao Phí giao d ch l n hình thành và phát tri n c a TT quy n ch n Caùc thuaät ngöõ • N m 1973, CBOT cho ra i Sàn giao d ch quy n ch n p trung, g i là CBOE. • M t h ng quy n ch mua m t tài s n g i là quy n ch n mua. • Giao d ch quy n ch n mua vào ngày 26/4/1973. Các p ng quy n ch n bán u tiên c a vào giao • M t h ng quy n ch bán m t tài s n là m t ch trong tháng 6/1977. quy n ch n bán. • CBOE ã b sung m t trung tâm thanh toán m b o • M c giá c nh mà ng i mua h ng quy n ch n có cho ng i mua r ng ng i bán s th c hi n y th mua ho c bán tài s n g i là giá giá th c hi n. ngh a v theo h p ng. Vì v y, ng i mua quy n ch n • Quy n mua ho c bán tài s c giá c nh ch nt i không còn ph i lo l ng v r i ro tín d ng c a ng i cho n m t ngày áo h n th . bán. u này khi n quy n ch n tr nên h p d n h n • Ng i mua quy n ch n ph i tr cho ng i bán quy n i v i công chúng. ch n m t kho n ti n g i là phí quy n ch n. 1
  2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Caùc thuaät ngöõ Ví duï • M t t m phi u mà m t c a hàng trao cho b n, theo ó cho phép b n quay l i và mua m t món hi n t ang t m th i t quy n ch n ki u M có th c th c hi n vào b t k t hàng chính là m t quy n ch n. ngày nào cho n ngày áo h n. • M t t m phi u coupon ính kèm trong báo cho phép b n mua Quy n ch n ki u Châu Âu ch có th c th c hi n vào t món hàng t m c giá c bi t vào b t c lúc nào cho ngày áo h n. n ngày áo h n c ng là m t quy n ch n. Vào ngày áo h n, n u b n th y r ng giá c phi u th p h n giá • Gi nh r ng b n d nh mua m t t m vé máy bay c th c hi n, ho i v i quy n ch n bán, giá c phi u cao h n chi t kh u khá nhi u. Ch i h n $75, b n có th có c giá th c hi n, b cho quy n ch n h t hi u l c ng cách quy n h y vé cho n phút cu i cùng. N u b n tr c $75 không làm gì c . ph tr có c quy n h y vé, b ã mua m t quy n ch n. Quyeàn choïn mua (a call) Quyeàn choïn mua (a call) • Quy n ch n mua là m t quy n ch mua m t tài s t c giá c nh – giá th c hi n. • M t quy n ch n mua mà giá ch ng khoán cao h n giá th c hi c g i là cao giá ITM. • Vào ngày 10/9/2007, c phi u c a Microsoft có giá là $47,78. M t quy n ch n mua c th có giá th c hi n là $50 và có ngày áo h n • N u giá c phi u th p h n giá th c hi n, quy n ch n mua là 10/10. Ng i mua quy n ch n này nh c quy n mua c c g i là ki t giá OTM. phi u vào b t c lúc nào cho n ngày 10/10 c giá $50 m t c phi u. Vì v y, ng i bán quy n ch ó có ngh a v bán c phi u • N u giá c phi u b ng v i giá th c hi n, quy n ch n mua c giá $50 m t c phi u b t c khi nào mà ng i mua mu n c g i là ngang giá ATM. cho n ngày 10/10. Vì c quy n này, ng i mua ph i tr cho ng i bán m t c phí là $1,65. 2
  3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Quyeàn choïn baùn (a put) Quyeàn choïn baùn (a put) • Quy n ch n bán là m t quy n ch bán m t tài s n, • N u giá c phi u th p h n giá th c hi n, quy n ch n bán ví d t c phi u. c xem là cao giá ITM. • Ví d quy n ch n bán m t c phi u c a Microsoft vào • N u giá c phi u cao h n giá th c hi n, quy n ch n bán 10/9/2007, v i giá th c hi n là $50 m t c phi u và ngày là ki t giá OTM. áo h n là 10/10. Quy n ch n này cho phép ng i n m gi bán c phi c giá $50 m t c phi u vào b t c • Khi giá c phi u b ng v i giá th c hi n, quy n ch n bán lúc nào cho n 10/10. C phi u hi n nay c bán v i là ngang giá ATM. giá $47,78. • Ng i mua và ng i bán quy n ch n th ng l ng m c phí là $4,20, Th tr ng quyeàn choïn phi Th tr ng quyeàn choïn phi t p trung t p trung Caùc lôïi theá c ký k t riêng gi a các doanh nghi p l n, t ch c tài chính, và ôi khi là c chính ph . • Các u ki n và qui nh c a quy n ch n này c thi t k phù h p v i nhu c u c a c hai phía. • Ng i mua quy n ch n ho c là bi t rõ m áng tin c y a ng i bán ho c là t gi m thi u r i ro tín d ng b ng • Th tr ng phi t p trung là th tr ng t nhân t c là công t s kho n b m ho c các bi n pháp nâng cao tín chúng hay các nhà u t khác, bao g m c các i th nh nhi m khác. tranh không c bi t v các giao d ch ã hoàn t t. • Trong th tr ng phi t p trung, các quy n ch n có th c • Giao d ch phi t p trung v n ch t không b ki m soát. Các thi t k dành cho nhi u công c n ch không ch qui nh c a giao d ch này thu c v tính trung th c và phép phi u. Các quy n ch n có th c dành cho trái phi u, lãi thông th ng trong kinh doanh. Các t ch c không su t, hàng hóa, ti n t , và nhi u lo i tài s n khác. tuân th không th tìm i tác giao d ch. 3
  4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Th tr ng quyeàn choïn phi Th tr ng quyeàn choïn coù toå t p trung chöùc Haïn cheá • Sàn giao d ch có t ch áp ng vi c thi u chu n hóa • i ro tín d ng n t i và lo i tr nhi u khách hàng v n và thanh kho n c a th tr ng phi t p trung. Theo ó, không th thi t l tín nhi m cho mình ra kh i th sàn giao d ch s qui nh c th u ki n và qui nh c a tr ng này. ng chu n hóa. • Qui mô c a các giao d ch trên th tr ng phi t p trung • Hình thành m t th tr ng th p dành cho các h ng n h n kh ng c a nhi u nhà u t . c t o l p. u này khi n cho quy n ch n d ti p n h n và h p d n h i v i công chúng. • Vi c cung c p thi t b ti n ích, qui nh c th các u l , qui t c và chu n hóa các h ng giúp các quy n ch n có th c mua bán nh phi u. Th tr ng quyeàn choïn coù toå Th tr ng quyeàn choïn coù toå chöùc chöùc u ki n niêm y t u ki n niêm y t • Lo i tài s n c c phép giao d ch quy n ch n. Qui mô h p ng i v i quy n ch n c phi u, sàn giao d ch qui nh nh ng phi u ki n có th giao d ch quy n ch n. Giá th c hi n • T t c các quy n ch t d ng c th – ch n mua ho c ch n bán – i v i m t c phi nh s c xem là Ngày áo h n m trong m t lo i quy n ch n. n m c v th và h n m c th c hi n • M t chu i quy n ch n (option series) là t t c các quy n ch n a m t lo nh s n có cùng giá th c hi n và ngày áo h n. 4
  5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Th tr ng quyeàn choïn coù toå Th tr ng quyeàn choïn coù toå chöùc chöùc Qui mô h p ng Qui mô h p ng • M th ng quy n ch n giao d ch trên sàn tiêu chu n g m Ví d , m t công ty tuyên b chi tr t m c c c b ng c 100 quy n ch nl . phi u là 15%, s phi i di n b i h ng hi n hành thay i t 100 lên 115. Ngoài ra, giá th c hi u ch nh thành • Tr ng h p c phi u b chia tách ho c công ty tuyên b chi 1/1,15 = 0,8696, làm tròn lên m c t ph n 8 g n nh t - 0,875 - tr c b ng c phi u. Trong tr ng h ó, s phi u a giá tr . i di n b i m t h ng tiêu chu u ch nh ph n ánh thay i trong m c v n hóa c a công ty. Th tr ng quyeàn choïn coù toå Th tr ng quyeàn choïn coù toå chöùc chöùc Ngày áo h n Ngày áo h n Các chu k áo h n là: Ví d u tháng 6, c phi u CoCaCoLa c phân vào chu (1) Tháng 1, 4, 7 và 10 tháng 1, s có quy n ch áo h n vào tháng 6 và tháng 7 (2) Tháng 2, 5, 8 và 11 ng v i hai tháng sau trong chu k tháng 1: tháng 10 và tháng 1 s p t i. (3) Tháng 3, 6, 9 và 12 Khi quy n ch n tháng 6 h t hi u l c, quy n ch n tháng 8 s Các chu k này c g i là chu k tháng 1, 2 và 3. Các ngày áo c b sung; khi quy n ch n tháng 7 áo h n, quy n ch n n hi n có hi u l c là tháng hi n t i, tháng ti p theo và 2 tháng tháng 9 s c b sung; và khi quy n ch n tháng 8 h t hi u ti p theo trong chu k tháng 1, 2 ho c 3 mà ch ng khoán c c, quy n ch n tháng 4 s a vào. phân vào. 5
  6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Giao dòch quyeàn choïn treân Giao dòch quyeàn choïn treân saøn saøn Nh ng ng i giao d ch quy n ch n Nhà t o l p th tr ng • Trên th tr ng OTC, m t s nh ch nh nh, có th là Nhà t o l p th tr ng ch u trách nhi áp ng nhu c u ngân hàng ho c công ty môi gi i, s n sàng ng ra t o l p a công chúng i v i quy n ch n. Khi m t công chúng nào th tr ng quy n ch n. ó mu n mua (bán) m t quy n ch n và không có thành viên • Các quy n ch n niêm y t trên sàn giao c t o ra b i sàn nào trong công chúng mu n bán (mua) quy n ch ó, nhà t o giao d ch. Sàn giao d ch này là m t pháp nhân mà các p th tr ng s th c hi n v giao d ch ó. thành viên là cá nhân ho c công ty. M i quy n thành viên Chênh l ch giá mua - bán là chi phí giao d ch áng k iv i c g i là m t seat. nh ng ng i ph i giao d ch v i nhà t o l p th tr ng. Giao dòch quyeàn choïn treân Cô cheá giao dòch saøn Môi gi i sàn giao d ch (môi gi i trên sàn) Nhà môi gi i trên sàn th c hi n các giao d ch cho công chúng. u m t ng i nào ó mu n mua ho c bán m t quy n ch n thì ph i thi t l p m t tài kho n t i công ty môi gi i. Công ty này ph i thuê m t nhà môi gi i trên sàn ho c có h ng h p tác v i m t nhà môi gi c l p trên sàn giao d ch ho c là nhà môi gi i sàn giao d ch c a m t công ty i th . Nhà môi gi i trên sàn th c hi n các l nh c a nh ng ng i không ph i là thành viên và nh n m t m c l ng thu n ho c là nh n hoa h ng trên m i l nh th c hi c. 6
  7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD 10/15/2012 PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Caùc loaïi quyeàn choïn Caùc loaïi quyeàn choïn Quy n ch n c phi u Quy n ch n ch s t ch ch ng khoán là m t ch tiêu o l ng t ng giá tr Quy n ch n i v i các c phi u riêng l ôi khi cg i a m t nhóm các c phi c ch nh. Nó là m t ch tiêu là quy n ch n c phi u hay quy n ch n v n c ph n. ng i, th hi n giá tr ng i so v i giá tr tr ó. i v i quy n ch n ch , chúng ta hi u các m c y t giá là giá tr th tr ng c a c phi u so v i m t m c giá tr , c thi t l p t nhi u n m tr c, khi ch c kh i t o. S&P 500, NASDAQ 100, ch Bình quân Công nghi p Dow Jones Caùc loaïi quyeàn choïn Caùc loaïi quyeàn choïn Quy n ch n ti n t Quy n ch n th c ng ti n có th c xem là m t tài s n, gi ng nh Quy n ch n th c (real option) không ph i là quy n ch i phi u ho c trái phi u. Gi ng nh giá c phi u và trái phi u, ib ng s n, và tên g i này c ng không ph i có ý nói là giá ti n t , t c là t giá, r t bi ng trên th tr ng. các quy n ch n khác có ph n nào ó không th c. t h ng quy n ch n ti n t qui nh c th giá th c Quy n ch n th c là các quy n ch n th ng c th y trong hi n, c th hi n d i d ng t giá, ngày áo h n, nh các quy nh u t a công ty, các quy nh này th ng ng ti n t , qui mô h ng, nhi u chi ti t khác c g i là u t th c. ng t nh quy n ch n c phi u và ch , và d nhiên là có giá quy n ch n. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2