intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn, các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư, hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Noäi dung<br /> 1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> 2. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư<br /> <br /> HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN<br /> <br /> 3. Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư<br /> <br /> ĐẦU TƯ<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư dài hạn<br /> <br /> 1 Khaùi nieäm, phaân loaïi döï aùn ñaàu tö<br /> <br /> 1.1 Khái niệm<br /> <br /> Ñaàu tö laø vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc nhaèm bieán<br /> caùc lôïi ích döï kieán thaønh hieän thöïc trong moät<br /> khoaûng thôøi gian ñuû daøi trong töông lai.<br /> <br /> 1.2 Phân loại dự án đầu tư<br /> 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư<br /> <br /> Döï aùn ñaàu tö laø moät taäp hôïp caùc hoaït ñoäng kinh teá<br /> ñaëc thuø vôùi caùc muïc tieâu, phöông phaùp vaø phöông<br /> tieän cuï theå ñeå ñaït tôùi moät traïng thaùi mong muoán.<br /> <br /> Phân loại dự án đầu tư<br /> <br /> Phân loại dự án đầu tư<br /> Caên<br /> cöù<br /> vaøo<br /> moái<br /> quan<br /> heä<br /> cuûa<br /> döï aùn<br /> <br /> Döï aùn ñaàu tö môùi TSCÑ<br /> Theo<br /> mục<br /> đích<br /> của<br /> dự aùn<br /> <br /> Döï aùn thay theá<br /> <br /> Döï aùn môû roäng<br /> 9<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Döï aùn ñoäc laäp<br /> <br /> Döï aùn phuï thuoäc<br /> <br /> Döï aùn loaïi tröø<br /> 10<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> QUY TRÌNH PHAÂN TÍCH VAØ QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ<br /> <br /> Xác định<br /> dự án<br /> <br /> Đánh giá<br /> Dự án<br /> <br /> Lựa chọn tiêu chuẩn<br /> quyết định<br /> <br /> 3. Caùc tieâu chuẩn ñaùnh giaù döï aùn ñaàu tö<br /> 3.1 Thôøi gian hoaøn voán (Pay back period)<br /> 3.2 Giaù trò hieän taïi roøng (Net present value)<br /> <br /> Từ chối<br /> <br /> Ra quyết<br /> định<br /> Chấp nhận<br /> <br /> Thực hiện<br /> dự án<br /> <br /> Tieâu chuẩn thôøi gian hoaøn voán (PP)<br /> Thôøi gian hoaøn voán laø khoaûng thôøi gian ngaén nhaát caàn thieát ñeå döï<br /> aùn thu hoài ñöôïc voán ñaàu tö ban ñaàu<br /> a. Phöông phaùp thôøi gian hoaøn voán giaûn ñôn<br /> Phöông phaùp naøy ñöôïc tính baèng caùch laáy voán ñaàu tö ban ñaàu tröø<br /> ñi thu nhaäp roøng cuûa döïa aùn cho ñeán khi thu hoài heát voán.<br /> <br /> 3.3 Tyû suaát sinh lôøi noäi boä (Internal Rate of return)<br /> 3.4 Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä coù hieäu chænh<br /> (MIRR)<br /> 3.5 Chæ soá doanh lôïi (Profitability Index)<br /> <br /> Thôøi gian hoaøn voán giaûn ñôn<br /> Naêm<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> NCF<br /> <br /> - 500<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> 250<br /> <br /> Luõy keá<br /> <br /> - 500<br /> <br /> - 300<br /> <br /> - 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> b. Thôøi gian hoaøn voán chieát khaáu (Discount Pay back Period)<br /> Laø khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå thu hoài voán ñaàu tö coù tính ñeán<br /> chi phí söû duïng voán hay coù tính ñeán yeáu toá giaù trò theo thôøi gian<br /> cuûa tieàn.<br /> <br /> Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)<br /> <br /> NPV = - CFo + PV<br /> <br /> Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)<br /> Naêm<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> NCF<br /> <br /> -500<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> 250<br /> <br /> CF1<br /> CF2<br /> CFn<br /> NPV  CF0 <br /> <br />  .... <br /> 1  r (1  r ) 2<br /> (1  r ) n<br /> r: laõi suaát chieát khaáu cuûa döï aùn<br /> CF0 , CF1, CF2… CFn: doøng tieàn töï do töø naêm 0,1,2 …n<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)<br /> NPV=0<br /> <br /> Từ chối<br /> <br /> +<br /> 0<br /> <br /> -<br /> <br /> Tieâu chuẩn giaù trò hieän taïi roøng (NPV)<br />  Ý nghĩa NPV<br />  Quan hệ giữa NPV và lãi suất chiết khấu<br />  Ưu điểm<br />  Nhược điểm<br /> <br /> Chấp nhận<br /> <br /> Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)<br /> Tyû suaát sinh lôøi noäi boä laø tyû leä chieát khaáu maø taïi ñoù giaù trò<br /> hieän taïi roøng cuûa döï aùn baèng 0<br /> <br /> NPV  CF0 <br /> <br /> CF<br /> CF2<br /> CFn<br /> 1<br /> <br />  .... <br /> 0<br /> 1  r (1  r)2<br /> (1  r)n<br /> <br /> Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)<br /> Naêm<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> NCF<br /> <br /> -500<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> 250<br /> <br /> 0  500 <br /> <br /> NPV1<br /> IRR  r1 <br /> ( r2  r1 )<br /> NPV1  NPV 2<br /> <br /> 200<br /> 200<br /> 200<br /> 250<br /> <br /> <br /> <br /> (1  r) (1  r ) 2 (1  r ) 3 (1  r ) 4<br /> <br /> Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)<br /> <br /> Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä (IRR)<br /> <br />  Nguyên tắc lựa chọn<br /> <br />  Vấn đề 1: Dòng tiền của dự án là vay hay cho vay<br /> <br />  Ưu điểm IRR<br /> <br />  Vấn đề 2: IRR đa trị<br /> <br />  Nhược điểm IRR<br /> <br />  Vấn đề 3: Lãi suất ngắn hạn có thể khác lãi suất dài<br /> <br /> <br /> <br /> hạn<br />  Mâu thuẫn giữa NPV và IRR khi lựa chọn dự án<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br />  Vấn đề 1: Dòng tiền của dự án là vay hay cho vay<br /> Dự án<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> IRR<br /> <br /> NPV với r=10%<br /> <br /> A<br /> <br /> -1.000<br /> <br /> +1.200<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 90,9<br /> <br /> B<br /> <br /> +1.000<br /> <br /> -1.200<br /> <br /> 20%<br /> <br /> -90,9<br /> <br />  Vấn đề 2: IRR đa trị<br /> <br />  Vấn đề 2: IRR đa trị<br /> Công ty khai thác khoáng sản Y đang xem xét một dự án khai thác<br /> titan với vốn đầu tư ban đầu là 22 tỷ đồng và dòng tiền hàng năm thu<br /> được là 15 tỷ đồng trong 4 năm. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc,<br /> công ty phải chi ra 40 tỷ đồng để khắc phục môi trường sống cho<br /> người dân trong vùng. IRR của dự án trên được tính như sau:<br /> <br /> Vấn đề 3: Lãi suất ngắn hạn có thể khác lãi suất dài hạn<br /> <br /> IRR = 6% hoặc IRR =28%.<br /> <br /> Khi NPV vaø IRR ñöa ñeán hai keát quaû traùi ngöôïc nhau<br /> <br /> Vấn đề 4: Mâu thuẫn giữa NPV và IRR<br /> <br /> NPV<br /> <br /> Dự án<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> NPV (10%)<br /> <br /> IRR<br /> 610<br /> <br /> X<br /> <br /> -1.200<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> 500<br /> <br /> 100<br /> <br /> 197,4<br /> <br /> 23%<br /> <br /> Y<br /> <br /> -1.200<br /> <br /> 130<br /> <br /> 600<br /> <br /> 1.080<br /> <br /> 225,5<br /> <br /> Y<br /> <br /> NPVY > NPVX<br /> <br /> 18%<br /> <br /> 400<br /> <br /> NPVY < NPVX<br /> <br /> 0<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> X<br /> <br /> 12% 18%<br /> <br /> 23%<br /> <br /> i<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Tieâu chuẩn tyû suaát sinh lôøi noäi boä coù hieäu chænh (MIRR)<br /> Tyû suaát sinh lôïi noäi boä coù hieäu chænh laø tyû suaát sinh<br /> lôïi laøm cho hieän giaù cuûa doøng tieàn chi ra cho ñaàu tö<br /> döï aùn baèng vôùi hieän giaù giaù trò tôùi haïn (terminal<br /> value) cuûa doøng tieàn thu veà töø döï aùn.<br /> CF0 <br /> <br /> TV<br /> (1  MIRR ) n<br /> <br /> 3. Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư<br /> <br /> Tieâu chuẩn chæ soá doanh lôïi (PI)<br /> <br /> PI <br /> <br /> PV CF0  NPV<br /> NPV<br /> <br />  1<br /> CF0<br /> CF0<br /> CF0<br /> <br /> Nguyeân taéc löïa choïn<br /> Tröôøng hôïp caùc döï aùn ñaàu tö ñoäc laäp nhau: PI > 1<br /> Tröôøng hôïp caùc döï aùn ñaàu tö loaïi tröø nhau: PImax >1<br /> <br /> Dòng tiền của dự án đầu tư<br /> Dòng tiền ra<br /> <br /> Doøng tieàn cuûa döï aùn ñaàu tö laø baûng<br /> döï toaùn thu chi trong suoát thôøi gian<br /> hoaït ñoäng cuûa döï aùn goàm nhöõng<br /> khoaûn thöïc thu (inflow) vaø thöïc chi<br /> (outflow) cuûa döï aùn tính theo töøng<br /> naêm.<br /> <br /> - Chi đầu tư ban đầu<br /> - Chi đầu tư khi dự án<br /> hoạt động<br /> <br /> Dòng tiền vào<br /> <br /> - Doanh thu từ bán sản<br /> phẩm<br /> - Thu thanh lý TSCĐ…<br /> <br /> Dòng tiền ròng<br /> (NCF)<br /> <br /> = Dòng vào – Dòng ra<br /> <br /> Caùc nguyeân taéc xaây döïng doøng tieàn<br /> Giả định<br /> Giả định 1: Toàn bộ doanh thu và các khoản chi phí (bao<br /> gồm cả thuế thu nhập) được thu, chi bằng<br /> tiền ngoại trừ khấu hao TSCĐ<br /> <br /> Sử dụng dòng tiền thay vì lợi nhuận kế toán<br /> Chỉ xét đến dòng tiền tăng thêm<br /> Không tính chi phí chìm vào dòng tiền<br /> <br /> Giả định 2: Mọi khoản thu, chi bằng tiền đều xuất hiện<br /> vào cuối năm.<br /> <br /> Phải tính đến chi phí cơ hội vào dòng tiền<br /> <br /> Chú ý: Thời gian khấu hao tài sản cố định có thể khác thời<br /> gian hoạt động của dự án<br /> <br /> Không khấu trừ chi phí sử dụng vốn vào dòng<br /> tiền của dự án<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2