intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính

Xem 1-20 trên 2444 kết quả Bài giảng Quản trị tài chính
 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực; Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân lực; Các hoạt động chủyếu của quản trị nhân lực; Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực; Môi trường hoạt động của quản trị nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm; Các bước hoạch định nhân lực; Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực; Phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực; Lập kế hoạch kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 4 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đào tạo và phát triển; Quy trình đào tạo; Đánh giá đào tạo; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh thực hiện công việc; Quy trình đánh giá thực hiện công việc; Phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf46p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quản trị hệ thống đãi ngộ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu về hệ thống đãi ngộ; Các yếu tố ảnh hưởng; Thiết kế cấu trúc hệ thống tiền lương và phương pháp định giá công việc; Các hình thức trả lương; Phúc lợi dành cho nhân viên. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf70p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực; Quy trình hoạch định nguồn nhân lực; Lập kế hoạch người kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 2.2 - Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân tích môi trường, xác định mục tiêu của tổ chức; Dự báo nhu cầu nhân lực; Phân tích cung nhân lực; Cân đối cung cầu; Đề xuất các giải pháp. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt34p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 2.3 - Tuyển dụng nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, yêu cầu của tuyển dụng (tuyển mộ) nhân lực; Các nguồn và phương pháp tuyển dụng (tuyển mộ); Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng; Quá trình tuyển dụng nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf19p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 2.4 - Lựa chọn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm của lựa chọn (tuyển chọn) nhân lực; Vai trò của tuyển chọn nhân lực; Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân lực; Quy trình tuyển chọn nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt25p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Một số vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf41p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 5 - Thù lao và đãi ngộ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, ý nghĩa, các hình thức, yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đãi ngộ; Hệ thống thang bảng lương của nhà nước; Xây dựng hệ thống trả công của doanh nghiệp; Các hình thức trả lương; Phúc lợi và dịch vụ cho người lao động. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf50p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 6 - Quan hệ lao động" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về quan hệ lao động; Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; Hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể; Bất bình của người lao động; Kỷ luật lao động. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt38p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 7 - Những vấn đề hiện tại và xu hướng quản trị nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Những vấn đề hiện tại về nguồn nhân lực Việt Nam; Xu hướng quản trị nhân lực; Giải pháp quản trị nhân lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt21p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ và tổ chức quản lý công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chức; Thu thập và xác định giá trị tài liệu; Chỉnh lý tài liệu phông lưu trữ cơ quan, tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p baphap06 31-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung của báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p diepvunhi 17-01-2023 19 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 5: Báo cáo kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hệ thống báo cáo tài chính ngân sách nhà nước; hệ thống báo cáo tài chính nhà nước; hệ thống báo cáo quản trị ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p diepvunhi 17-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung của báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và vai trò của kế toán quản trị; đối tượng và nội dung của kế toán quản trị; phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính; tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng trong kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đề cương học phần; mục tiêu của học phần; tài liệu tham khảo; đánh giá học phần; thảo luận nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh qua thẻ điểm cân bằng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu thẻ điểm cân bằng BSC; đánh giá khía cạnh tài chính; đánh giá khía cạnh khách hàng; đánh giá khía cạnh quá trình kinh doanh nội tại; đánh giá khía cạnh học tập và tăng trưởng; kết nối các thước đo của BSC với chiến lược kinh doanh; tình huống đánh giá chiến lược kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị tài chính
p_strCode=baigiangquantritaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2