intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 6

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
108
lượt xem
23
download

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật công trình - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Bê tông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do BT và cốt thép cùng cộng tác chịu lực. Bê tông là đá nhân tạo được chế tạo từ các vật liệu rời và chất kết dính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 6

 1. z  THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 6
 2. 3.2 Caáu taïo caàu daàm BTCT thöôøng : 3.2.1 CAÀU DAÀM ÑÔN GIAÛN BTCT THÖÔØNG ÑUÙC TAÏI CHOÃ : Ñeå ñaûm baûo ñuû chieàu roäng phaàn xe chaïy treân caàu oâtoâ phaûi boá trí nhieàu söôøn daàm trong maët caét ngang nhòp. Taát nhieân coù theå chæ caàn hai daàm chuû nhöng seõ phaûi laøm daàm khaù cao khieán cho ñöôøng ñaàu caàu cuõng phaûi ñaép cao theo, ñieàu naøy laøm taêng kinh phí xaây döïng vaø neáu laø caàu treân tuyeán ñöôøng vuøng ñoàng baèng thì traéc doïc tuyeán ñöôøng seõ khoâng hôïp lyù. Noùi chung, tyû soá chieàu cao / chieàu daøi nhòp laø H/L = (1/7÷ 1/20) tuøy theo cöï ly giöõa caùc söôøn daàm, caáp taûi troïng xe qua caàu, daïng keát caáu daàm ( coù hoaëc
 3. 1- Löôùi coát theùp Φ 8 oâ löôùi 8×8cm ; 2- Coát ñai Φ 8 Hình 3.14 Keát caáu nhòp caàu oâtoâ ñuùc beâtoâng taïi choã, nhòp L = 16,8m a) Maët ñöùng; b) Caét ngang; c) Caét doïc; d) Boá trí coát theùp
 4. Hình 3.15 Keát caáu nhòp daàm BTCT ñoå taïi choã
 5. 3.2.2 CAÁU TAÏO CAÀU DAÀM ÑÔN GIAÛN BTCT LAÉP GHEÙP VAØ BAÙN LAÉP GHEÙP : 1- Caùc daïng maët caét ngang : Moät soá daïng maët caét ñieån hình cho caàu oâtoâ laép gheùp ñöôïc veõ ôû hình 3.16 vaø 3.17.
 6. Hình 3.16 Daïng maët caét chöõ T laép gheùp cuûa caàu oâtoâ
 7. Hình 3.17 Moät soá daïng maët caét hình Π laép gheùp cuûa caàu oâtoâ
 8. Nhòp daàm I baùn laép gheùp cuûa caàu Kinh Teû - Quaän 4, T.P Hoà Chí Minh
 9. Nhòp daàm I laép gheùp vaø nhòp chính daàm hoäp ñoå taïi choã cuûa caàu Kinh Teû
 10. 2- Moái noái : a) Moái noái ôû phaàn baûn : Hình 3.18 Moát noái kieåu choát ôû caàu baûn laép gheùp treân ñöôøng oâtoâ
 11. Hình 3.19 Moái noái kieåu cöùng ôû baûn maët caàu b) Moái noái ôû phaàn daàm ngang : Sô ñoà vò trí vaø caáu taïo moái noái haøn caùc baûn theùp chôø ôû daàm ngang ñöôïc veõ treân hình 3.20. Kieåu naøy coù öu ñieåm laø thi coâng nhanh, chaát löôïng moái noái coù theå kieåm tra ñuû ñaûm baûo moïi yeâu caàu veà chòu löïc. Sau khi haøn noái phaûi ñaùnh saïch ræ baûo veä caùc chi tieát theùp roài traùt vöõa xi maêng che kín. Xe oâtoâ coù theå qua caàu ngay sau khi haøn xong caùc baûn theùp chôø.
 12. Hình3.20 Moái noái daàm ngang coù caùc baûn theùp chôø haøn
 13. 1- Coát doïc boå sung; 2- Coát ñai neo, 3- Baûn theùp chôø haøn 4- Coát ñai döï öùng löïc; 5- Buloâng cöôøng ñoä cao Hình 3.24 Moät soá kieåu moái noái baûn laép gheùp vôùi caùc khoái daàm I a) Moái noái coát theùp chôø haøn vaø ñoå beâtoâng khe noái; b) Moái noái coù baûn theùp chôø saün c) Moái noái coù theùp döï öùng löïc thaúng ñöùng; d) Moái noái duøng buloâng cöôøng ñoä cao
 14. 3.2.3 NGUYEÂN TAÉC BOÁ TRÍ COÁT THEÙP : 1- Boá trí coát theùp chuû : Caùc coát theùp chuû chòu keùo ñöôïc ñaët trong phaàn döôùi cuøng cuûa söôøn daàm chuû theo nhöõng nguyeân taéc chung ñaõ hoïc ôû moân hoïc "Keát caáu BTCT". Coát theùp CT5 trong maët caét ngang ñöôïc veõ treân hình 3.25. Kieåu ñaët rôøi raïc töøng thanh coát theùp ñöôïc duøng töø xöa cho ñeán nhöõng naêm 1960, coù khuyeát ñieåm laø söôøn daàm phaûi to ra cho ñuû choã ñaët coát theùp, nhö vaäy toán vaät lieäu vaø taêng tónh taûi cuûa daàm voâ ích. Luùc ñaët töøng coát theùp vaøo trong vaùn khuoân seõ toán thôøi gian. Tuy nhieân söï dính baùm giöõa caùc coát theùp vôùi beâtoâng xung quanh seõ toát hôn. Kieåu ñaët coát theùp theo töøng nhoùm 2-3-4 thanh coù lôïi laø tieát kieäm choã chöùa coát theùp töùc laø coù theå laøm söôøn daàm nhoû hôn. Tuy nhieân vieäc uoán nghieâng moät soá caùc coát theùp chuû ñeå taïo ra caùc coát theùp nghieâng seõ khoù khaên hôn.
 15. Kieåu haøn caùc coát theùp chuû chòu keùo vaø coát theùp chuû chòu neùn thaønh khung coát theùp haøn coù xuaát xöù töø nöôùc Nga, nhöõng naêm 1950 vaø ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong caùc ñoà aùn caàu ôû nöôùc Nga, Trung Quoác vaø phía Baéc nöôùc ta. Öu ñieåm laø taïo ra khung coát theùp vöõng chaéc vaø ñôn giaûn thao taùc laép caû khung coát theùp vaøo trong vaùn khuoân (H.3.25d). Thoâng thöôøng caàn laøm hai khung phaúng coát theùp haøn cho loaïi nhòp daàm daøi L < 21m, coù theå laøm 3÷ 4 khung cho nhòp daàm daøi tôùi 24m. Do vaäy söôøn daàm coù theå laøm heïp, chæ chöøng 15÷ 18cm, tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu, giaûm troïng löôïng caåu laép cuûa moãi khoái daàm. Hình 3.25
 16. Khi soá taàng coát theùp chòu keùo nhieàu hôn 4, seõ taïo ra söï ngaên lôùp beâtoâng phía beân ngoaøi vôùi phía beân trong caùc taàng coát theùp haøn cuûa khung. Ñeå giaûm bôùt aûnh höôûng xaáu naøy phaûi taïo ra moät taàng troáng baèng caùch haøn caùc ñoaïn coát theùp cuøng ñöôøng kính nhöng chæ daøi 20cm ( baèng 6 laàn ñöôøng kính ) caùch quaõng 60÷ 100cm. Tuy nhieân, cuõng khoâng giaûi quyeát trieät ñeå ñöôïc vaán ñeà naøy. Treân thöïc teá, qua khai thaùc nhieàu naêm ôû nöôùc ta, loaïi daàm coù khung coát theùp haøn kieåu naøy deã xuaát hieän caùc veát nöùt nhoû ( khoâng aûnh höôûng ñeán khaû naêng chòu löïc ). Treân hình 3.26 giôùi thieäu caáu taïo caû khung coát theùp chuû daïng khung haøn theo kieåu Nga ñoái vôùi daàm daøi 15,00m. Caùc moái haøn lieân keát coù chieàu daøy 12mm. Coát theùp
 17. Hình 3.26 Khung coát theùp haøn cuûa daàm 15,00m
 18. 2- Boá trí coát theùp nghieâng : Caùc coát theùp nghieâng thöôøng ñöôïc uoán nghieâng leân töø caùc coát theùp chuû chòu keùo caên cöù vaøo keát quaû tính toaùn - phoái hôïp treân hình bao moâmen vaø hình bao löïc caét. Goùc nghieâng thöôøng laø 450 ( ñoái vôùi caáu kieän cao vaø ngaén coù theå 300 ). Khi ñaët coát theùp nghieâng rôøi töøng thanh rieâng bieät thì chæ ñöôïc noái vaøo moät coát theùp chuû khoâng quaù hai thanh coát theùp nghieâng. Caàn phaûi uoán, hoaëc haøn noái, hoaëc buoäc theâm caùc thanh coát theùp nghieâng moät caùch ñoái xöùng qua truïc thaúng ñöùng cuûa maët caét ngang daàm ñeå traùnh hieän töôïng xoaén phuï.
 19. Taïi choã uoán nghieâng coát theùp seõ xuaát hieän caùc öùng suaát eùp daäp cuïc boä leân beâtoâng quanh noù. Ñeå laøm giaûm öùng suaát naøy, phaûi choïn baùn kính uoán cong coát theùp ñuû lôùn : R = 10d ñoái vôùi coát theùp troøn trôn vaø R = 12d ñoái vôùi coát theùp coù gôø, ôû nhöõng choã maø coát chuû khoâng chòu löïc, ví duï nhö ôû ñaàu daàm giaûn ñôn, coù theå uoán coát theùp vôùi baùn kính cong R = 3d. ( d : ñöôøng kính CT ). Theo quy trình cuõ 1979, trong ñoaïn daàm coù coát theùp nghieâng, baát kyø maët caét ngang thaúng ñöùng naøo ñeàu phaûi caét qua ít nhaát moät coát theùp nghieâng. Neáu soá coát theùp uoán nghieâng leân töø caùc coát theùp chuû vaø caùc coát theùp nghieâng phaûi theâm vaøo theo keát quaû tính toaùn laø ñuû chòu löïc nhöng chöa ñaùp öùng yeâu caàu noùi treân thì phaûi ñaët theâm caùc coát nghieâng rôøi khaùc ( coù theå ñöôøng kính nhoû hôn, ví duï d = 16mm ). Treân nhöõng ñoaïn daàm maø coát ñai ñuû chòu löïc caét thì khoâng caàn boá trí coát theùp nghieâng nöõa. Hình 3.26 ñaõ giôùi thieäu tröôøng hôïp uoán nghieâng coát theùp vôùi goùc 300 trong khung coát theùp haøn.
 20. 3- Moái noái coát theùp chuû vaø coát nghieâng : Moái noái caùc coát theùp coù theå laø moái haøn hay moái buoäc. Trong caùc khung coát theùp haøn kieåu Nga thöôøng duøng moái noái haøn ñoái ñaàu ( haøn tieáp xuùc ). Caùc moái noái ñöôïc thöïc hieän sau khi ñaët thanh coát theùp vaøo khung coát theùp haøn hoaëc sau khi laép gheùp caùc caáu kieän. Neáu laø coát theùp chòu keùo, neân duøng moái haøn coù maùng ñeäm. Taïi nhöõng choã coù öùng löïc tính toaùn lôùn nhaát cuõng nhö trong vuøng chòu keùo cuûa maët caét, caùc moái haøn noái coát theùp phaûi ñaët caùch nhau lôùn hôn 50cm. Caùc thanh coát theùp coù ñöôøng kính khaùc nhau maø tyû leä dieän tích caùc maët caét ngang cuûa chuùng khoâng quaù 1,5 thì coù theå haøn ñöôïc vôùi nhau. Chieàu daøi moái haøn ôû choã lieân keát coát theùp nghieâng phaûi ít nhaát laø 12d neáu haøn moät phía vaø 6d neáu haøn caû hai phía. Chieàu daøy moái haøn ít nhaát 4mm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2