intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế logic số - Đỗ Mạnh Hà

Chia sẻ: Pham Ngoc Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:343

226
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế logic số do Đỗ Mạnh Hà biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số,cấu kiện logic khả trình (pld), căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdl, phương pháp thiết kế logic dùng vhdl, thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng vhdl

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế logic số - Đỗ Mạnh Hà

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> Đỗ Mạnh Hà<br /> Đặng Hoài Bắc<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> THIẾT KẾ LOGIC SỐ<br /> <br /> Hà nội 9.2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> “Thiết kế logic số” là môn học chuyên ngành quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật<br /> Điện – Điện tử tại Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông. Trong môn học này, sinh viên<br /> đƣợc trang các kiến thức về phƣơng pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ<br /> thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng: thiết kế mạch số tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự,<br /> máy trạng thái, hazard, phát hiện lỗi,... thử nghiệm thiết kế các hệ thống số sử dụng những<br /> cấu kiện logic khả trình nhƣ CPLD, FPGA. Từ đó sinh viên có thể thực hiện thiết kế logic cho<br /> hệ thống điện tử số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL phục vụ mô phỏng, kiểm tra,<br /> thử nghiệm, thực thi một một hệ thống điện tử số hoàn chỉnh trong thực tế. Bên cạnh đó môn<br /> học còn giúp sinh viên tích lũy các kỹ năng chuyên môn nhƣ kỹ năng phân tích, thiết kế kỹ<br /> thuật hệ thống thống số dùng VHDL<br /> Bài giảng gồm các nội dung chính nhƣ sau:<br /> CHƢƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ<br /> CHƢƠNG 2 – CẤU KIỆN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLD).<br /> CHƢƠNG 3 – CĂN BẢN VỀ NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG VHDL<br /> CHƢƠNG 4 – PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ LOGIC DÙNG VHDL<br /> CHƢƠNG 5 – THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG SỐ ỨNG DỤNG DÙNG VHDL<br /> PHỤ LỤC I – QUY ƢỚC VỀ ĐẶT TÊN TRONG VHDL<br /> PHỤ LỤC II – CẤU TRÚC LỆNH CƠ BẢN CỦA VHDL<br /> PHỤ LỤC III – GIỚI THIỆU CPLD/FPGA CỦA XILINX<br /> PHỤ LỤC IV – HƢỚNG DẪN PHẦN MỀM ISE CỦA XILINX<br /> Trong đó Chƣơng 1, Phụ lục III, và Phụ lục IV do giảng viên Đặng Hoài Bắc biên soạn,<br /> các nội dung còn lại do giảng viên Đỗ Mạnh Hà biên soạn. Bài giảng đƣợc thực hiện trong<br /> một thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận đƣợc<br /> những ý kiến đóng góp các đồng nghiệp để bài giảng đƣợc hoàn thiện hơn. Mọi góp ý xin vui<br /> lòng gửi về Bộ môn kỹ thuật điện tử - Khoa Kỹ thuật Điện tử 1- Học viện Công nghệ Bƣu<br /> chính Viễn thông hoặc email: hadm@ptit.edu.vn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng<br /> nghiệp đã đóng góp các ý kiến quý báu; xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Học viện, Phòng<br /> Đào tạo và NCKH, Khoa Kỹ thuật Điện tử 1, 2 đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành bài<br /> giảng này.<br /> Hà nội, tháng 9 năm 2010<br /> Nhóm tác giả<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. 3<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................ 5<br /> CHƢƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ .................. 8<br /> 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG ................................................................................................ 8<br /> 1.2 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ................................................ 9<br /> 1.2.1 Quy trình phát triển sản phẩm tuần tự ................................................................. 9<br /> 1.2.2 Quy trình phát triển sản phẩm song song .......................................................... 10<br /> 1.2 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC VÀ CÁC MỨC THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ .................. 12<br /> 1.2.1 Kiến trúc của hệ thống số................................................................................... 12<br /> 1.2.2 Các Mức thiết kế hệ thống số ............................................................................. 13<br /> 1.3. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SỐ ................ 14<br /> 1.3.1 Phân loại các công nghệ logic số ...................................................................... 14<br /> 1.3.2 So sánh các loại cấu kiện chuẩn ........................................................................ 17<br /> 1.4 QUY TRÌNH THIẾT KẾ VI ĐIỆN TỬ .................................................................... 22<br /> 1.5. VAI TRÒ CỦA THIẾT KẾ VI ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG HDL ................................... 23<br /> 1.6 LƢU ĐỒ THIẾT KẾ VI ĐIỆN TỬ DÙNG HDL..................................................... 25<br /> 1.6.1. Thiết kế logic ..................................................................................................... 26<br /> 1.6.2. Tổng hợp thiết kế (Synthesis) ............................................................................ 26<br /> 1.6.3. Thiết kế mức vật lý (Physical Design)............................................................... 26<br /> 1.6.4. Kiểm tra thiết kế (Verification) ......................................................................... 27<br /> 1.6.5 Sản xuất và đóng gói .......................................................................................... 28<br /> 1.7 CÁC PHẦN MỀM EDA HỖ TRỢ THIẾT KẾ LOGIC SỐ DÙNG HDL ............... 28<br /> CHƢƠNG 2 – CẤU KIỆN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLD). ........................................ 30<br /> 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ LOGIC KHẢ TRÌNH (PLD) ............... 30<br /> 2.1.1. SPLD ................................................................................................................. 30<br /> 2.1.2. CPLD (Complex PLD) ...................................................................................... 33<br /> 2.1.3. FPGA................................................................................................................. 34<br /> 2.2. GIỚI THIỆU PHƢƠNG PHÁP THIẾT LẬP CẤU HÌNH CHO CPLD/FPGA ...... 36<br /> 2.2.1 Phƣơng pháp dùng sơ đồ mô tả ......................................................................... 36<br /> 2.2.2. Phƣơng pháp dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) .................................... 37<br /> 2.3. YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ VỚI CPLD/FPGA ....................................... 37<br /> 2.3.1 Chọn vi mạch CPLD hoặc FPGA phù hợp ........................................................ 37<br /> 2.3.2 Chọn giải pháp cấu hình cho CPDL/FPGA ....................................................... 38<br /> 2.3.3 Chọn công cụ phần mềm phù hợp ...................................................................... 40<br /> 2.4. LƢU ĐỒ THIẾT KẾ CHO CPLD/FPGA ................................................................ 41<br /> 2.4.1 Lƣu đồ thiết kế cho CPLD .................................................................................. 41<br /> 2.4.2 Lƣu đồ thiết kế cho FPGA .................................................................................. 44<br /> 2.5.3. Ví dụ thiết kế đơn giản dùng phần mềm ISE ..................................................... 46<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2