intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

41
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toán 1 Chương 2 Hàm số và liên tục trình bày các nội dung cơ bản như sau: Hàm số; Tính toán với dạng vô định; Một số giới hạn quan trọng; Hàm liên tục; Hàm liên tục trên khoảng đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Baøi giaûng Toaùn 1<br /> Giaûng vieân<br /> Nguyeãn Anh Thi<br /> <br /> 2016<br /> <br /> Chöông 2<br /> <br /> HAØM SOÁ VAØ LIEÂN TUÏC<br /> <br /> Haøm soá<br /> Ñònh nghóa<br /> Cho hai taäp hôïp X, Y ⊂ R. Haøm soá f xaùc ñònh treân X, nhaän giaù trò<br /> trong Y laø moät quy taéc cho töông öùng moãi soá x thuoäc X vôùi moät soá<br /> y duy nhaát thuoäc Y. Ta vieát<br /> f : X −→ Y<br /> x 7−→ y = f(x)<br /> Nghóa laø vôùi moãi x ∈ X, toàn taïi duy nhaát y ∈ Y sao cho y = f(x).<br /> <br /> Ví duï<br /> f : R −→ R<br /> x 7−→ f(x) = x2<br /> <br /> Ñònh nghóa<br /> Soá L ñöôïc goïi laø giôùi haïn cuûa haøm soá f(x) taïi ñieåm a vaø vieát<br /> lim f(x) = L, neáu vôùi moïi  > 0 cho tröôùc, ta coù theå tìm ñöôïc<br /> <br /> x→a<br /> <br /> δ() > 0 sao cho |x − a| < δ() thì |f(x) − L| < . Duøng kyù hieäu<br /> toaùn, ta coù theå vieát<br /> ∀ > 0, ∃δ() > 0, ∀x ∈ D, |x − a| < δ() ⇒ |f(x) − L| < <br /> <br /> Ñònh nghóa<br /> Giôùi haïn cuûa f(x) khi x tieán veà beân traùi a laø baèng L neáu<br /> ∀ > 0, ∃δ() > 0 : a − δ() < x < a ⇒ |f(x) − L| < <br /> Giôùi haïn cuûa f(x) khi x tieán veà beân phaûi a laø baèng L neáu<br /> ∀ > 0, ∃δ() > 0 : a < x < a + δ() ⇒ |f(x) − L| < <br /> <br /> Ñònh lyù<br /> lim f(x) = L ⇔ lim f(x) = lim f(x) = L<br /> <br /> x→a<br /> <br /> x→a+<br /> <br /> Ví duï<br /> Tính<br /> 1. lim<br /> <br /> x→0+<br /> <br /> |x|<br /> x ;<br /> x→0−<br /> lim |x| ;<br /> x→0 x<br /> <br /> 2. lim<br /> 3.<br /> <br /> |x|<br /> x ;<br /> <br /> x→a−<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2