intTypePromotion=3

Bài giảng Trắc địa - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

Chia sẻ: 653543 653543 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
100
lượt xem
15
download

Bài giảng Trắc địa - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trắc địa - Chương 10: Đo vẽ dòng sông. Chương này gồm có 2 nội dung chính cơ bản, đó là đo vẽ mặt cắt ngang sông và đo vẽ địa hình đáy sông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trắc địa - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

 1. Ch­¬ng x §o vÏ dßng s«ng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 2. § 10.1 §o vÏ mÆt c¾t ngang s«ng 1. VÞ trÝ ®o vÏ mÆt c¾t ngang s«ng: - VÏ mÆt c¾t ngang t¹i nh÷ng n¬i ®é réng s«ng thay ®æi -T¹i nh÷ng chç ®é réng s«ng lín nhÊt. - T¹i nh÷ng chç h­íng cña s«ng thay ®æi. - Theo yêu cầu công tác chuyên môn Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 3. 2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ mÆt c¾t ngoµi thùc ®Þa T2 T1 P1 P2 иnh dÊu vị trí mặt cắt b»ng 4 sµo tiªu ®­îc ®Þnh vÞ th¼ng hµng b»ng m¸y kinh vÜ: 2 sµo T1, T2 bªn bê tr¸i vµ 2 sµo P1, P2 bªn bê ph¶i. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 4. 3. LËp l­íi khèng chÕ ®é cao - L­íi khèng chÕ ®é cao ®­îc ph¸t triÓn tõ hÖ thèng mèc ®é cao Nhµ n­íc h¹ng III hoÆc h¹ng IV - C¸c mèc khèng chÕ ®é cao th­êng ®­îc g¾n vµo c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh ven s«ng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 5. 4- §o ®é cao c¸c ®iÓm ®¸y s«ng a. Nguyªn t¾c ®o hs Hmn 1 H® MTC Hmn: §é cao mÆt n­íc H® = Hmn - hs hs: §é s©u ®iÓm ®¸y s«ng H®: §é cao ®iÓm ®¸y s«ng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 6. b. §o ®é cao mÆt n­íc a hs Hcọc Hmn 1 H® MTC - §ãng cäc ë ven bê - DÉn ®é cao tõ 1 mèc thñy chuÈn ë trªn bê - TiÕn hµnh ®o ®é nh« cña ®Çu cäc Hmn = Hcäc – a Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 7. - NÕu n­íc s«ng cã sãng nhiÒu dïng c¸ch ®µo hè, xÎ r·nh t¹i hè ®ãng cäc truyÒn ®é cao xuèng ®Çu cäc, ®o ®é nh« cña ®Çu cäc lµ a Hmn = Hcäc – a Cäc ®o n­íc a Hcọc hs Hmn H® MÆt thñy chuÈn Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 8. c. §o ®é s©u - NÕu ®é s©u hS < 4 m dïng sµo ®o. - NÕu ®é s©u hS ≤ 7 m dïng qu¶ ®äng - NÕu ®é s©u hS < 20 m dïng c¸ s¾t - NÕu ®é s©u bÊt kú dïng m¸y håi ©m. Sµo ®o s©u Qu¶ ®äng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 9. 4- §o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm trªn mÆt c¾t ngang a- Ph­¬ng ph¸p c¨ng d©y - §ãng cäc ch¾c ë 2 bªn bê s«ng - Trªn d©y ®¸nh dÊu kho¶ng c¸ch b»ng nhau - Cho thuyÒn ®i däc theo d©y t¹i c¸c ®iÓm ®¸nh dÊu ®o lÊy ®é s©u hS Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 10. 4- §o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm trªn mÆt c¾t ngang a- Ph­¬ng ph¸p c¨ng d©y * ­u ®iÓm: * Nh­îc ®iÓm Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 11. b. Ph­¬ng ph¸p dïng m¸y kinh vÜ vµ mia T2 T1 C P1 P2 - TiÕn hµnh ®o ®é s©u hS - T¹i C trªn mÆt c¾t ®Æt m¸y kinh vÜ quay m¸y ®äc c¸c sè ®äc d©y trªn, d©y d­íi, d©y gi÷a, sè ®äc vµnh ®é ®øng D = Kn cos2 v Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 12. b. Ph­¬ng ph¸p dïng m¸y kinh vÜ vµ mia T2 T1 C P1 P2 *­u ®iÓm: * Nh­îc ®iÓm Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 13. c- Ph­¬ng ph¸p m¸y kinh vÜ vµ sµo tiªu T2 T1 - T¹i C trªn mÆt c¾t ®Æt m¸y kinh vÜ më h­íng 2 vu«ng gãc víi mÆt c¾t ngang chän A 1 β2 β1 C A P1 P2 - ChuyÓn m¸y kinh vÜ ®Õn A lÊy h­íng ban ®Çu vÒ C lµ 0° 00' 00". - Quay m¸y ng¾m sµo tiªu dùng trªn thuyÒn ®o gãc b»ng đồng thời dưới thuyền tiÕn hµnh ®o s©u 12 = AC(tgβ1 – tg β2) Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 14. c- Ph­¬ng ph¸p m¸y kinh vÜ vµ sµo tiªu T2 T1 2 1 β2 β1 C A P1 P2 * ­u ®iÓm: * Nh­îc ®iÓm: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 15. 5. VÏ mÆt c¾t ngang s«ng VÏ trªn giÊy kÎ ly gièng mÆt c¾t ngang trªn c¹n, cÇn bæ sung thªm ph¶i vÏ mùc n­íc t¹i thêi ®iÓm ®o. 1 1  MH ML Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 16. § 10-2 §o vÏ ®Þa h×nh ®¸y s«ng 1- L­íi khèng chÕ mÆt b»ng S«ng réng bè trÝ ®iÓm khèng chÕ ë 2 bªn bê t¹o thµnh l­íi tam gi¸c T2 T4 6 4 2 0 -2 T1 T3 T5 L­íi tam gi¸c Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 17. NÕu s«ng hÑp bè trÝ ®iÓm khèng chÕ 1 bªn bê theo kiÓu đ­êng chuyÒn hë G1 G2 B A C D F E §­êng chuyÒn kinh vÜ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 18. 2- L­íi khèng chÕ ®é cao X©y dùng c¸c mèc khèng chÕ ®é cao ë trªn bê hoÆc chç b·i næi, ®o thñy chuÈn h¹ng IV ®Ó ®­a ®é cao tõ mèc thñy chuÈn nhµ n­íc vÒ c¸c mèc nµy. B R2 6 4 2 0 -2 A R1 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 19. 3- §o vÏ chi tiÕt a- X¸c ®Þnh ®é cao c¸c ®iÓm ®¸y s«ng Hđ = Hmn - hS b- X¸c ®Þnh vÞ trÝ mÆt b»ng c¸c ®iÓm ®¸y s«ng T2 T4 M M M M T1 Tam gi¸c sai sè T3 T5 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản