intTypePromotion=1

Bài giảng Ứng dụng Excel trong quản lý tài chính - ThS. Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
186
lượt xem
43
download

Bài giảng Ứng dụng Excel trong quản lý tài chính - ThS. Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng Excel trong quản lý tài chín nhằm giới thiệu các hàm excel, và được chia thành, các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng Excel trong quản lý tài chính - ThS. Nguyễn Kim Nam

 1. 10/21/2012 TIN H C NG D NG TRONG KINH DOANH ThS. ThS. Nguy n Kim Nam Trong Excel các hàm tài chính ư c chia làm 3 http//:www.namqtkd.come.vn nhóm cơ b n là: CHƯƠNG II: Các hàm kh u hao tài s n c nh Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Các hàm ánh giá hi u qu v n u tư NG D NG EXCEL Các hàm tính giá tr u tư ch ng khoán TRONG QU N LÝ TÀI CHÍNH ThS. Nguy n Kim Nam-Tr ng b môn Lý thuy t cơ s - Khoa QTKD 1 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 2 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC Phương pháp kh u hao u (kh u hao tuy n tính) Phương pháp này còn ư c g i là phương Lư ng trích kh u hao hàng năm pháp kh u hao bình quân, phương pháp kh u hao Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam ư ng th ng hay phương pháp kh u hao c nh. ây là phương pháp kh u hao ơn gi n nh t Trong ó: và ư c s d ng khá ph bi n cho vi c tính kh u hao các lo i TSC . + Kbd là nguyên giá c a TSC Theo phương pháp này thì lư ng trích kh u +Kdt là giá tr ào th i c a TSC (giá tr thanh lý hao hàng năm là như nhau hay m c kh u hao và t ư c tính hay giá tr còn l i ư c tính c a TSC l kh u hao hàng năm c a TSC ư c tính là sau khi ã tính kh u hao) không i trong su t th i gian s d ng c a TSC . +T là th i gian s d ng d ki n c a TSC (tu i th kinh t c a TSC ) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 3 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 4 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC S d ng hàm SLN tính kh u hao u: Ví d : Hàm SLN (Straight Line) M t TSC u tư m i có nguyên giá là 120 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Cú pháp: =SLN(cost, salvage, life) tri u ng ưa vào s d ng năm 2000 v i th i Trong ó: cost là giá tr ban u c a gian s d ng d tính là 5 năm, giá tr thanh lý TSC (nguyên giá), salvage là giá tr còn l i ư c ư c tính là 35 tri u ng. Hãy tính lư ng trích tính c a tài s n sau khi ã kh u hao, life là tu i kh u hao cho t ng năm trong su t vòng i c a th kinh t c a TSC . TSC ó. B n nh p d li u và tính toán như b ng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 5 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 6 1
 2. 10/21/2012 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC Phương pháp kh u hao nhanh: Nh ng năm u, khi m i ưa TSC vào s d ng, lư ng trích kh u hao l n, sau ó lư ng trích kh u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam hao gi m d n. Phương pháp kh u hao nhanh g m kh u hao theo t ng s năm s d ng và kh u hao theo s dư gi m d n, kh u hao nhanh v i t l kh u hao t ch n. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 7 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 8 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC +Phương pháp kh u hao theo t ng s năm s d ng: Theo phương pháp này, lư ng trích kh u hao S d ng hàm SYD tính kh u hao theo t ng s năm b t kỳ i ư c tính theo công th c: năm s d ng: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam + Hàm SYD Cú pháp: =SYD(cost, salvage, life, period) Trong ó: cost là giá tr ban u c a TSC (nguyên giá), salvage là giá tr còn l i ư c tính c a tài s n sau khi ã kh u hao, life là tu i th kinh t c a TSC , period là kỳ tính kh u hao. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 9 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 10 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC Ví d : M t TSC u tư m i có nguyên giá là 120 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam tri u ng ưa vào s d ng năm 2005 v i th i gian s d ng d tính là 5 năm, giá tr thanh lý ư c tính là 35 tri u ng. Hãy tính lư ng trích kh u hao cho t ng năm trong su t vòng i c a TSC ó theo phương pháp t ng s năm s d ng. B n nh p d li u và tính toán như b ng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 11 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 12 2
 3. 10/21/2012 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC +Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n: Riêng năm u tiên lư ng trích kh u hao ư c tính như sau: Theo phương pháp này, lư ng trích kh u hao năm th i ư c tính toán b ng tích s c a giá tr Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam còn l i nhân v i t l trích kh u hao r theo công th c sau: Trong ó r ư c g i là t l trích kh u hao và ư c tính theo công th c sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 13 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 14 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC S d ng hàm DB tính kh u hao theo s dư Ví d : gi m d n: M t TSC u tư m i có nguyên giá là 120 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Hàm DB tri u ng ưa vào s d ng năm 2005 v i th i Cú pháp: =DB(cost, salvage, life, period,month) gian s d ng d tính là 5 năm, giá tr thanh lý ư c tính là 35 tri u ng. Hãy tính lư ng trích kh u hao cho t ng năm trong su t vòng i c a TSC ó theo phương pháp s dư gi m d n, v i năm u tiên là 6 tháng. B n nh p d li u và tính toán như b ng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 15 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 16 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC +Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n v i t l trích kh u hao tùy ch n: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Trong ó r là t l trích kh u hao tùy ch n. N u r = 2 thì phương pháp này ư c g i là phương pháp bình quân nhân ôi. Giá tr còn l i c a TSC năm th i tính như phương pháp kh u hao s dư gi m d n. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 17 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 18 3
 4. 10/21/2012 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC S d ng hàm DDB tính kh u hao theo t l Ví d : kh u hao tùy ch n: M t TSC u tư m i có nguyên giá là 200 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Hàm DDB tri u ng ưa vào s d ng năm 2005 v i th i Cú pháp: =DDB(cost, salvage, life, period,factor) gian s d ng d tính là 10 năm, giá tr thanh lý ư c tính là 15 tri u ng. Hãy tính lư ng trích kh u hao cho t ng năm trong su t vòng i c a TSC ó theo phương pháp s dư gi m d n v i t l kh u hao t ch n là 2,5. B n nh p d li u và tính toán như b ng sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 19 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 20 1- NG D NG EXCEL TÍNH KH U HAO TSC 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Các hàm tính giá tr ti n t theo th i gian Hàm FV: tính giá tr tương lai khi bi t giá tr hi n t i (Pv) ho c giá tr ti n u (Pmt) hàng kỳ. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Công th c: =FV(rate, nper, pmt,[pv],[ type]) Trong ó: Rate: lãi su t m i kỳ Nper: t ng s kỳ tính lãi Pmt: s ti n ph i tr u trong m i kỳ, n u b tr ng thì coi là 0 Pv: giá tr hi n t i, n u b tr ng thì coi là 0 Type: là hình th c thanh toán. N u type = 1 thì thanh toán u kỳ ,n u type = 0 thì thanh toán vào cu i m i kỳ (n u b tr ng thì m c nh =0). Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 21 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 22 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Ví d 2: Ví d 1: C vào ngày 1/1 hàng năm b n g i vào tài kho n ti t ki m ngân Vào ngày 1/1/2010 b n g i vào ngân hàng 100 tri u. hàng ACB m t kho n ti n 10 tri u ng. Kỳ g i u tiên là vào H i vào ngày 1/1/1015 b n s có bao nhiêu ti n? Bi t lãi ngày 1/1/2010 và kỳ g i cu i cùng là ngày 1/1/2015. H i ngày Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam su t ngân hàng tr c nh là 10%/năm. 1/1/2015 b n có bao nhiêu ti n trong tài kho n ti t ki m. Bi t lãi su t ngân hàng tr c nh là 10%/năm. B n nh p d li u vào b ng tính và tính toán như sau: B n nh p d li u vào b ng tính và tính toán như sau (cu i kỳ): Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 23 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 24 4
 5. 10/21/2012 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Ví d 3: Ví d 4: C vào ngày 1/1 hàng năm b n g i vào tài kho n ti t ki m ngân Gi s bây gi b n mua m t chi c xe máy airblook tr giá 50 tri u. hàng BIDV m t kho n ti n 10 tri u ng. Kỳ g i u tiên là vào C a hàng bán xe cho b n tr ngay 10 tri u và 40 tri u còn l i tr ngày 1/1/2010 và kỳ g i cu i cùng là ngày 1/1/2015. H i ngày d n (tr góp) trong vòng 36 tháng. Nhưng m i tháng c a hàng yêu Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 1/1/2016 b n có bao nhiêu ti n trong tài kho n ti t ki m. Bi t lãi c u b n tr m t kho n ti n u là 1,5 tri u. Kỳ tr góp u tiên là su t ngân hàng tr c nh là 10%/năm. sau khi mua m t tháng. N u lãi su t ngân hàng c nh là 1%/tháng ây là bài toán có d ng u kỳ nên ta nh p s li u như sau: thì t ng s ti n mà b n tr mua xe sau 36 tháng là bao nhiêu? B n nh p vào b ng tính như sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 25 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 26 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Các hàm tính giá tr ti n t theo th i gian Ví d 5: Hàm PV: tính giá tr hi n t i khi bi t giá tr tương lai (Fv) ho c giá tr Vào ngày 1/1/2015 b n mu n có 100 tri u trong tài ti n u (Pmt) hàng kỳ. kho n ti t ki m thì ngày 1/1/2010 b n ph i g i vào tài Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Công th c: =PV(rate, nper, pmt,[Fv],[ type]) kho n ti t ki m là bao nhiêu ti n? Bi t lãi su t ngân Trong ó: hàng tr c nh là 10%/năm. Rate: lãi su t m i kỳ B n nh p d li u vào b ng tính và tính toán như sau: Nper: t ng s kỳ tính lãi Pmt: s ti n ph i tr u trong m i kỳ, n u b tr ng thì coi là 0 Fv: giá tr tương lai, n u b tr ng thì coi là 0 Type: là hình th c thanh toán. N u type = 1 thì thanh toán u kỳ ,n u type = 0 thì thanh toán vào cu i m i kỳ (n u b tr ng thì m c nh =0). Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 27 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 28 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Ví d 6: Ví d 7: C vào ngày 1/1 hàng năm b n g i vào tài kho n ti t ki m ngân Gi s bây gi b n mua m t chi c xe máy airblook tr giá 50 tri u. hàng ACB m t kho n ti n 10 tri u ng. Kỳ g i u tiên là vào C a hàng bán xe cho b n tr ngay 10 tri u và 40 tri u còn l i tr ngày 1/1/2010 và kỳ g i cu i cùng là ngày 1/1/2015. H i s ti n d n (tr góp) trong vòng 36 tháng. Nhưng m i tháng c a hàng yêu Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam b n g i như trên s tương ương v i bao nhiêu ti n vào ngày c u b n tr m t kho n ti n u là 1,5 tri u. Kỳ tr góp u tiên là 1/1/2009. Bi t lãi su t ngân hàng tr c nh là 10%/năm. sau khi mua m t tháng. N u lãi su t ngân hàng c nh là 1%/tháng B n nh p d li u vào b ng tính và tính toán như sau (cu i kỳ): thì giá tr hi n t i c a s ti n mà b n tr góp mua xe sau 36 tháng là bao nhiêu?(không tính kho n tr ngay) B n nh p vào b ng tính như sau: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 29 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 30 5
 6. 10/21/2012 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm PMT (Payment): tính giá tr u t ng kỳ khi bi t giá tr tương lai ho c hi n t i. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Cú pháp: =PMT(rate, nper,pv,[fv],[ type]) Ví d 8: B n vay ngân hàng 50 tri u ng tr góp vào cu i m i tháng, tr trong vòng 48 tháng. H i s ti n m i tháng b n tr cho ngân hàng là bao nhiêu? N u bi t lãi su t ngân hàng c nh là 1,2%/tháng. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 31 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 32 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 33 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 34 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm IPMT (Interest Payment): Tính ti n lãi ph i tr hàng năm Cú pháp =IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Trong ó: Rate: lãi su t Nper: t ng s l n thanh toán Per: kì c n tính lãi PV: kho n vay hi n t i FV: kho n ti n còn l i khi n kì thanh toán Type: =1 u kì,=0 cu i kì Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 35 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 36 6
 7. 10/21/2012 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Ví d 9: Hàm RATE: Tính lãi su t N u vay ngân hàng m t kho n ti n 1000$ v i lãi Cú pháp: = RATE(nper, pmt, pv,[fv],[type],[guess]) su t 2%/năm trong 5 năm thì lư ng ti n ph i tr Ví d 10: Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam lãi m i năm là bao nhiêu? M t kho n vay $8000 ban u ư c ngh thanh toán $200/tháng liên t c trong 4năm (48 tháng). H i lãi su t (su t chi t kh u) c a kho n vay này là bao nhiêu? Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 37 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 38 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm FVSCHEDULE: Tính giá tr tương lai khi lãi su t thay i Cú pháp: = FVSCHEDULE(principal, schedule) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Trong ó: Principal là giá tr hi n t i, Schedule là các lãi su t t ng kỳ trong kho ng th i gian nghiên c u. Ví d 11: M t ngư i vay 1000$ trong 3 năm v i lãi su t l n lư t là 20%/năm th nh t,15%/năm th 2 và 10%/năm th 3. H i sau 3 năm c lãi và g c c n ph i thanh toán bao nhiêu ti n? Tương t các b n có th tính ư c th i gian thông qua hàm nper. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 39 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 40 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Các hàm ánh giá hi u qu v n u tư Ví d : Hàm NPV (Net Present Value): Là giá tr hi n Tính NPV cho m t d án u tư có u tư ban u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam t i thu n. Nói cách khác NPV là ti n l i c a m t là 1 t ng, doanh thu hàng năm là 0.5 t , chi d án quy v giá tr hi n t i sau khi ã hoàn phí hàng năm là 0.2 t , th i gian th c hi n d án v n u tư. là 4 năm, có lãi su t chi t kh u là 8%/năm. Công th c: Trong ó: Rt: Doanh thu c a d án năm th t Ct: Chi phí v n hành c a d án năm th t It: Chi phí u tư năm th t n: Th i gian th c hi n d án, r = su t chi t kh u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 41 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 42 7
 8. 10/21/2012 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm IRR (Internal Rate of Return): Su t sinh l i n i t i, nói cách khác là m t su t chi t kh u mà làm cho NPV =0. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Cú pháp: = IRR (values, guess) Trong ó: value: dãy ô ch a giá tr c a dòng ti n c n tính IRR. Guess: là giá tr d oán g n v i IRR. N u b qua tham s này, Excel s gán cho guess =10%. a s các trư ng h p không c n nh p giá tr guess này. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 43 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 44 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Ví d : M t d án u tư tính n th i i m d án b t u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam i vào ho t ng s n xu t v i v n u tư là 100 tri u USD, doanh thu hàng năm c a d án là 50 tri u USD. Chi phí hàng năm là 20 tri u USD, i c a d án là 5 năm. Hãy xác nh t su t hoàn v n n i b bi t lãi su t vay dài h n là 12%/năm. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 45 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 46 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ M t s hàm khác: Ví d : Hàm EFFECT Có 2 phương án vay ti n v i m c lãi su t danh Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Tính lãi su t th c t hàng năm cho m t kho n u nghĩa và s l n tính lãi tương ng cho theo tư b ng. Hãy l a ch n phương án vay. - Cú pháp: =EFFECT(Nominal_rate, npery) Trong ó: Nominal_rate là lãi su t danh nghĩa npery là s kỳ tính lãi trong năm Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 47 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 48 8
 9. 10/21/2012 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm NOMINAL - ây là hàm tính ngư c c a hàm EFFECT .Tính Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam lãi su t danh nghĩa hàng năm cho m t kho n u tư. - Cú pháp: =NOMINAL(Effect_rate, npery) Trong ó: Effect_rate là lãi su t th c t npery là s kỳ tính lãi trong năm Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 49 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 50 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Các hàm tính giá tr u tư ch ng khoán Ví d : Hàm ACCRINTM (Accrued Interest at Tính lãi g p cho m t trái phi u kho b c phát hành ngày Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 15/02/2005 và ngày t i h n là 18/03/2006 có t su t là Maturity) 4%/năm và giá tr cu n phi u là 1000$. (tính m t năm - Tính lãi g p cho m t ch ng khoán tr vào ngày t i h n có 365 ngày). - Cú pháp: = ACCRINTM(issue, maturity, rate, par, basis) =ACCRINTM("02/15/05","03/18/06",0.04,1000,1)= Trong ó: issue là ngày phát hành, maturity là ngày t i 43.397 $ h n, rate là t su t c a cu n phi u,par là giá tr m i cu n phi u. N u b qua Excel s gán là $1000,basis là s ngày cơ s . N u basis = 0 thì năm có 360 ngày, basis = 1 thì năm có 365 ngày. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 51 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 52 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm INTRATE (Interest Rate) Ví d : - Tính lãi suât c a m t ch ng khoán ư c u tư Tính lãi su t cho m t ch ng khoán có ngày thanh toán là Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 01/02/2005, ngày t i h n là 18/06/2006, ti n u tư là 10 h t. 000$, ti n thu ư c là 12 000$, cơ s là 0. - Cú pháp: =INTRATE(settlement,maturity, =INTRATE("02/01/05","06/18/06",10000,12000,0)=0.145 investment, redemption, basis) Trong ó: settlement là ngày thanh toán, maturity là ngày t i h n,investment kho n ti n u tư,redemption là kho n ti n thu ư c vào ngày t i h n, basis là s ngày cơ s Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 53 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 54 9
 10. 10/21/2012 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ 2- NG D NG EXCEL ÁNH GIÁ HI U QU U TƯ Hàm RECEIVED Ví d : - Tính s ti n thu ư c vào ngày t i h n c a m t Tính s ti n thu ư c vào ngày t i h n c a m t tín phi u Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam kho b c ư c u tư h t có ngày thanh toán là ch ng khoán ư c u tư h t. 18/05/2004, ngày t i h n là 18/07/2006, ti n u tư là 20 - Cú pháp: 000$, t su t chi t kh u là 5.85%, cơ s là 1. =RECEIVED(settlement, maturity, investment, =RECEIVED("05/18/04","07/18/06",20000,5.85%,1) =22 discount, basis) 900.6$ Trong ó: discount là t su t chi t kh u, các tham s khác tương t hàm INTRATE Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 55 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 56 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N Công ty SX g ch ch u nhi t ư c tính bi n phí ng d ng Goal seek phân tích hòa v n: s n xu t 1 t n g ch ch u nhi t là 2.7 tr , Gi s ta t giá bình quân trên th trư ng là 3.4 tr , ư c Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Q: S n lư ng hoà v n bi t nh phí hàng tháng c a côngty là 650 B: nh phí tr , như v y công ty c n s n su t và tiêu th p: Giá bán 1 s n ph m bao nhiêu t n g ch hoà v n? v: Bi n phí 1 s n ph m T o vùng d li u như sau: Doanh thu = S n lư ng * giá bán = p*Q Chi phí = Bi n phí + nh phí = v*Q + B Khi ó doanh nghi p hòa v n khi Doanh thu – Chi phí = 0 p*Q – (v*Q +B) = 0 => Qhv = B/(p-v) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 57 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 58 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N Giá bán l y vùng d li u (C7=$B$3) Doanh thu = Giá bán * S n lư ng (C8=C6*C7) T ng bi n phí = Bi n phí ơn v * S n lư ng Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam (C9=$B$4*C7) nh phí l y trên vùng d li u (C10=$B$2) T ng chi phí = T ng bi n phí+ nh phí (C11=C9+C10) L i nhu n = Doanh thu - T ng chi phí (C12=C8- C11) Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 59 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 60 10
 11. 10/21/2012 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N t con tr t i v trí ô l i nhu n Hàm m c tiêu Goal seek tìm ra k t qu s thông Vào Tool\Goal Seek báo Goal seeking with C12 found a solution, click OK hoàn t t, khi ó ta s th y ô C6 có giá Khi h p tho i Goal Seek xu t hi n, vùng Set cell Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam tr là 929 là s n lư ng i m hòa v n và ô C12 có s có a ch C12 ( là a ch giá tr ô l i nhu n), giá tr là 0 là l i nhu n i m hòa v n. K t qu : nh p giá tr 0 vào vùng To value, nh p a ch C6 vào vùng By changing cell (là ô c n thay i giá tr ô C12 t giá tr 0), sau ó click OK thi hành. Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 61 Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 62 3- NG D NG EXCEL PHÂN TÍCH HÒA V N V th xác nh i m hòa v n Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS. Nguy n Kim Nam 63 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2