intTypePromotion=1

Bài tập cơ khí

Chia sẻ: Nguyen Ba Canh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
84
lượt xem
24
download

Bài tập cơ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất. Máy tiện chiếm khoảng 40% đến 50% tổng số thiết bị trong phân xưởng gia công cắt gọt bơỉ vi ̀ no ́ co ́ thê ̉ gia công đươc̣ nhiêù bê ̀ măṭ : · Măṭ troǹ xoay ngoaì va ̀ trong. · Cać măṭ tru,̣ côn, hay điṇ h hiǹ h. · Cać loaị ren (tam giać , thang, vuông…). · Măṭ phăn̉ g ơ ̉ măṭ đaù hay căt́ đưt́ . Ngoaì ra co ́ thê ̉ duǹ g đê ̉ khoan lô,̃ doa lô,̃ maì , thâṃ chi ́ gia công bê...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập cơ khí

  1. 1.Gia công băng ̀ maý tiên ̣ Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất. Máy tiện chiếm khoảng 40% đến 50% tổng số thiết bị trong phân xưởng gia công cắt gọt bởi vì nó có thể gia công được nhiêù bề măt: ̣ • Măṭ troǹ xoay ngoaì và trong. • Cać măṭ tru,̣ côn, hay đinh ̣ hinh. ̀ • Cać loaị ren (tam giac, ́ thang, vuông…). • Măṭ phăng ̉ ở măṭ đaù hay căt́ đứt. Ngoaì ra có thể dung̀ để khoan lô,̃ doa lô,̃ mai, ̀ thâṃ chí gia công bề măṭ không xoay nhờ cać đồ ga…́ *Môṭ số phương phap ́ gia công trên maý tiên ̣ - Tiêṇ trơn: là tiêṇ ngoaì và trong môṭ chi tiêt́ có hinh ̀ trụ troǹ dang ̣ truc̣ trơn hay truc̣ bâc. ̣ Cać bước được tiêń hanh:̀ chuân̉ bị dao; gá vâṭ gia công lên may; ́ tiêṇ thô (pha)́ với câṕ chinh ́ xać 2, độ nhăñ bề măṭ 8; tiêṇ tinh câṕ chinh́ xać 4-6, độ nhăñ bề măṭ 5. ̣ côn: - Tiên • Khi dung ̀ dao rông̣ ban̉ (a) chỉ tiêṇ đoaṇ côn có chiêù daì ngăń cới goć nghiêng α bât́ ky.̀ Dao rông̣ ban̉ chiụ lực lớn và chỉ có bước tiêń ngang S chaỵ tay hay tự đông. ̣ • Xoay nghiên baǹ dao trên môṭ goć α (b): chỉ thich ́ ứng với những chi tiêt́ có chiêù daì ́ Goć nghiêng α được tinh coǹ ngăn. ́ theo công thức: Trong đo:́ D, d: đường kinh ́ đâù lớn và đâù nhỏ cuả đoaṇ côn. l: chiêù daì cuả đoaṇ côn. • ́ lêch Đanh ̣ ụ đong ̣ (c): lợi dung ̣ độ rơ cuả ụ đông, ̣ đanh ́ lêch ̣ môṭ đoaṇ h Trong đo:́ h:phâǹ lêch ̣ tâm. l:chiêù daì phâǹ côn. L: chiêù daì tinh ́ từ 2 muĩ tâm.
  2. -Tiêṇ ren ̀ :Tuy ̀ vaò dang ̣ ren và yêu câu,̀ người ta sử dung ̣ 3 cach ́ tiêń dao khać nhau. Phương phaṕ (a) chỉ dung ̀ để căt́ ren nho,̉ 2 lưỡi cung ̀ căt́ sẽ chiụ lực lớn, nhưng cả 2 meṕ đêù ̃ nhăn. Phương phaṕ (b), (c) khi ăn dao nghiêng theo môṭ mep, ́ thì chỉ có môṭ lưỡi tham gia căt, ́ sẽ giam ̉ luc̣ nhưng meṕ bên phaỉ kem ̀ theo nhăñ bong. ́ Phương phaṕ naỳ dung ̀ khi căt́ thô có kich thước lớn. Cać loaị ren thường dung: ̀ -Gia công bề măṭ lêch ̣ tâm: có 2 phương phaṕ • Dung ̀ muĩ khoan chông ́ tâm: Trên môṭ đâù phôi khoan 2 lôc tâm trung ̀ với đường truc̣ cuả măṭ lech ̣ tâm và đườngtruc̣ cuả ngông ̀ truc.̣ Khi gá lỗ tâm I-I ta gia công maṭ lêch ̣ tâm 2, khi gá lỗ tâm II-II gia công ngông ̃ truc̣ 1. • Gia công trên mâm căp: ̣ người ta taọ măṭ lêch ̣ tâm băng ̀ cach́ đêṃ môṭ niêng ́ kim loaị có chiêù day ̀ A nhât́ đinh ̣ dưới môṭ vâú cuả mâm căp.̣ Chiêù daỳ A xać đinh ̣ theo công thức: d: đường kinh ́ bề măṭ được kep ̣ chăṭ
  3. ̉ cach e: khoang ́ lêch ̣ tâm Tiêṇ cać bề măṭ đăc̣ biêṭ băng ̀ dao đinh ̣ hinh: ̀ 2.Gia công băng ̀ maý doa Doa tinh: câṕ chinh xać 2, độ nhăñ bề măṭ 7 3.Gia công Căt́ goṭ Gia công kim loai băng ̀ căt́ goṭ là môṭ quá trinh ̀ căt́ đi môṭ lớp kim loaị trên bề măṭ cuả phôi để được chi tiêt́ có hinh ̀ dang. ́ ́ thước, độ chinh kich ́ xac,́ độ bong ́ theo yêu câù kĩ thuâṭ trên ban̉ ve.̃ Quá trinh ̀ đó thực hiêṇ trên may ́ công cuk hay maý căt́ kin loaị băng ̀ cać loaị dao tiên,̣ dao phay, dao bao,̀ muĩ khoan, đá maì v.v…goị chung là dao căt́ kim loai. ̣ Có thể dung ̀ để gia công thô, gia công tinh, gia công lâǹ cuôí để đaṭ độ bong ́ và độ chinh́ xać cao. *Nguyên lý căt́ goṭ kim loai: ̣ Chuyển động chính (chuyển động cắt) là chuyển động tạo ra tốc độ cắt Vc. Hướng của vectơ tốc độ cắt gọi là hướng cắt. Khi tiện chuyển động chính là chuyển động quay tròn của phôi, hướng cắt là hướng tiếp tuyến với phôi. Khi phay, khoan, khoét , doa chuyển động chính là chuyển động quay tròn của dao, hướng cắt tùy thuộc vào đường kính của dao. Khi bào chuyển động chính là chuyển động tịnh tiến của dao bào, hướng cắt trùng với hướng tiến của dao. Chuyển động tiến dao (chạy dao) là chuyển động duy trì cho quá trình cắt diễn ra liên tục nhằm cắt hết bề mặt cần gia công. Chuyển động chạy dao có thể liên tục như khi tiện, khoan, doa hay gián đoạn như bào, xọc. Chuyển động tiến dao có tốc độ nhỏ hơn chuyển động cắt. Ký hiệu Vs Khi tiện chuyển động tiến dao dọc hoặc ngang do bàn xe dao (hoặc bàn dao dọc trên) hoặc bàn dao dao ngang thực hiện. Khi phay, bào, mài chuyển động tiến dao do bàn máy thực hiện. Chuyển động chạy dao Tổng hợp chuyển động cắt Vc và chuyển động tiến dao Vs được gọi là chuyển động tác động Ve. Hướng của vectơ Ve gọi là hướng tác động. Các chuyển động trên đây tham gia trực tiếp vào quá trình tạo phoi. Chuyển động phụ
  4. Ngoài chuyển động chính còn có các chuyển động phụ như chuyển động tiến dao hướng kính 5, chuyển động lùi dao hướng kính 3, chuyển động lùi dao dọc về vị trí ban đầu 4. Các chuyển động này nhằm chuẩn bị cho lần cắt tiếp theo do người công nhân thực hiện bằng tay hoặc cho máy chạy tự động. 4.Gia công băng ̀ maý phay a. Công dung ̣ May ́ phay dung ̀ phổ biêń để gia công măṭ băng, ̀ măṭ nghiêng, cać loaị ranh ̃ cong và phăng, ̉ ranh̃ then, lô,̃ măṭ ren, măṭ răng, cać dang̣ bề măṭ đinh ̣ hinh, ̀ căt́ đứt v.v…Trong san̉ xuât́ hang ̀ loaṭ và hang̀ khôi, ́ phay có thể thay thế cho baò và phâǹ lớn xoc. ̣ Trong san̉ xuât́ đơn chiêć và hang ̀ loaṭ nhỏ phay có nhiêù công dung, ̣ có thể thay thế cho bao-xoc, ̀ ̣ do dao phay có nhiêù lưỡi cung ̀ căt, ́ tôć độ phay cao và có nhiêù biêṇ phaṕ công nghê,̣ nên năng suât́ cuả phuong phaṕ cao hơn bao- ̀ xoc̣ và giá thanh ̀ san̉ phâm̉ thâp.́ b. Phân loaị - May ́ phay vaṇ năng: là loaị có truc̣ chinh ́ thăng ̉ đứng hoăc̣ năm ̀ ngang có thể gia công được nhiêù dang̣ bề măṭ khać nhau. - Maý phay chuyên dung: ̀ chỉ để gia công môṭ số loaị bề măṭ nhât́ đinh ̣ gôm ̀ maý phay banh ́ răng, maý phay ren, phay thung… ̀ -Maý phay giường: dung ̀ để gia công đông ̀ thời nhiêù bề maṭ cuả chi tiêt́ lớn. Ngoaì ra coǹ cać loaị maý phay cheṕ hinh, ̀ maý tổ hợp, may ́ phay điêù khiên̉ theo chương trinh ̀ ́ sô…
  5. 6.Gia công Maì a. Khái niệm: mài là một quá trinh nâng cao độ chính xác và độ bóng của chi tiết gia công. Máy mài được dùng để gia công tinh những chi tiết sau khi gia công chi tiết đó trên máy tiện phay bào. b. Đặc điểm công nghệ Máy mài có hai loại chính: Máy mài tròn và máy mài phẳng. Ngoài ra còn có các máy khác: máy mài vo tâm, máy mài rãnh, máy mài cắt, máy mài răng…Thường trên máy mài có ụ chi tiết hoặc bàn, trên đó kẹp chi tiết và ụ đá mài, trên đó có trục chính với đá mài. Cả hai ụ đều chặt trên bề máy. *Máy mài tròn: có 2 loại, máy mài tròn và máy mài phẳng. Trên máy mài trnf chuyển động chính là chuyển động quay cả đá mài, chuyển động ăn dao làdi chuyển của ụ đá dọc trục (ăn dao dọc trục) hoặc di chuyển tịnh tiến theo hướng ngang trục (ăn dao ngang) hoặc chuyển ddngj quay chủa chi tiết (ăn dao vòng). Chuyển động phụ là di chuyển nhanh ụ đá hặc chi tiết v.v… -Máy mài tròn ngoài: chia thành máy mài tròn thông thường, máy mài tròn vạn năng và máy mài tròn chuyên dùng. Dùng mài bề mặt ngoài của chi tiết.
  6. -Máy mài tròn trong: chia thành máy mài tròn trong thông dụng, máy mài tròn trong vạn năng, máy mài tròn trong tự động chuyên dùng và máy mài tròn bán tự động. Dùng gia công các lo ại lỗ. *Máy mài phẳng: có hai loại, mài bằng biên đá và mặt đầu. Chi tiết được kẹp chặt trên bàn tròn hoặc chữ nhật. Dùng gia công mặt bằng phẳng bằng mặt ngoài đá trụ hoặc mặt đầu đá bát, đá cốc, đá chậu. *Máy mài định hình dung mài các bề mặt định hình như mài mặt ren, mặt răng, mài mặt côn, then, then hoa… *Máy mài chính xác và siêu chính xác kèm tha cac phụ tùng, đò gá, dụng cụ đo như máy nghiền, máy đánh bong, máy mài doa, máy mài siêu chính xác, máy mài thủy lực… *Máy mài tròn không tâm dùng mài mặt trụ ngoài và trong các chi tiết đơn giản, không có bậc với năng suất ca. Máy có thể gia cng lien tục, không phải dừng máy để gá kẹp. 7.Gia công băng ̀ maý baò a. Công dung:̣ - Chủ yêú để gia công măṭ phăng̉ (ngang, đứng, xiên). Gia công ranh, ̃ truc̣ nhiêù canh, ̣ đinh ̣ hinh,̀ … - Gia công bề măṭ hep̣ và daì hiêụ qua.̉ b. Phân loai: ̣ * Maý baò ngang: dung ̀ để gia công nhưng phôi không lớn (
  7. - Chuyên̉ đông ̣ chinh: ́ ̣ tiêń cuả ban tinh ̀ may ́ mang chi tiêt. ́ - Chuyên̉ đông ̣ chay ̣ dao: là chay ̣ dao giań đoaṇ cuả cać baǹ dao. 8. Gia công băng ̀ maý xoc̣ - Là môṭ loaị maý baò đứng có đâù maý chuyên̉ đông ̣ theo chiêù thăng ̉ đứng. May ́ xoc̣ dung ̀ để gia công trong cać lô,̃ ranh,̃ măṭ phăng̉ và măṭ đinh ̣ hinh̀ cuả phôi có chiêù cao không lớn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản