intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2019-2020 môn Cơ khí đại cương - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2019-2020 môn Cơ khí đại cương giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2019-2020 môn Cơ khí đại cương - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  1. T R U 'C J N G D A I H Q C S I / P H A M K Y T H U A T D A P A N C U O I K Y H O C K Y I I N A M H Q C 2 0 2 0 T H A N H P H O H O C H I M IN H M o n : C f f K i r i D a i C m m g M a m o n h o c : G M E N 1 2 4 0 2 5 ....................................................................................................................................................... K H O A N G O A I N G t T D 6 s o / M a d e : 0 1 B e t h i c o . . . 2 .................... t r a n g . L O f P A N H V A N K Y T H U A T T h ori g ia n : 9 0 p h u t. S i n h v i e n k h o n g s i r d u n g t a i l i e u . B A P A N B e 1 C a u h o i 1 . ( 4 d ie m ) H a y t r i n h b a y q u y t r i n h c o n g n g h e l a m k h u o n b u a c 5 d e d u e p h o i c o n l a n n h u h i n h v e s a u ? V a t l i e u : t h e p C 4 5 K i 6 m t r a k h u o n t r e n K i l m t r a k h u o n d u o i K i l m t r a h e t h o n g r o t T i 6 n h a n h r a p k h u o n v a r o t k i m l o a i H i n h 1 S 6 h ie u : B M 1 /Q T - P D B C L - R D T V T ran g: 1
  2. C a u h o i 2 . ( 5 d ie m ) H a y l a p q u y t r i n h t i e n t h o v a t i e n t i n h m a t t r u n g o a i p h o i 0 8 0 x u o n g c h i t i l t 0 7 5 c u a c h i t i l t c o n l a n n h u h i n h s a u ? B ir o 'c 3 : T ie n m a t t r u n g o a i d > 8 0 1 . L S p p h o i - N a i l o n g m a m c a p , q u a y c h i a k h o a n g u o c c h i e u k i m d i n g h o - K e o p h o i e a c h m a m c a p 4 5 m m - S i l t c h a t c h a u m a m c a p b a n g e a c h q u a y c h i a k h o a m a m c a p t h e o c h i l u k i m d o n g h o d ! k e p c h a t p h o i - L a y c h i a k h o a m a m c a p d e t r e n k h a y d u n g c u 2 . L a p d a o t i e n m a t t r u - L a p d a o t i e n m a t t r u n g o a i l e n n g o a i b o g a d a o a b a n x e d a o n g a n g - T h a n d a o v u o n g g o c v e r i d u e m g t a r n - M u i d a o c a o b a n g t a r n p h o i / t a r n t r u e c h i n h / t a r n m a m c a p So dao bing mui ch6ng tim - S i e t o c d l k e p c h a t d a o ______________________ - T i e n t h o : + n = 3 0 0 v o n g / p h u t + S i = 0 , 5 m m / v d n g + t i = 2 m m ( c h i l u s a u c a t ) - T i e n t i n h + n = 3 0 0 v o n g / p h u t + S 2 = 0 , 3 m m / v d n g D '- D n , + 1 2 = ----------------------------- = 0 . 5 m m ____________ 2 ________________ 4 . T i e n t h o - T i e n t h o : P h o i ® 8 0 m m + n = 3 0 0 v o n g / p h u t + S i = 0 , 5 m m / v o n g + t i = 2 m m ( c h i e u s a u c a t ) 5. D i r a d a o v a o v i t r i - T a y t r a i q u a y b a n x a d a o d o c g i a c o n g t i e n t h o ( c h u y l n d o n g O x ) - T a y p h a y q u a y b a n x e d a o n g a n g ( c h u y l n d o n g O y ) - D u a d a o v a o v i t r i c h a m m a t S 6 h ie u : B M 1 /Q T - P B B C L - R B T V T ran g: 2
  3. t r u - X o a y v o l a n g b a n x e d a o d o c t a o c h u y e n d o n g t i n h t i e n S ~ 0 , 5 m m / p h u t - K h i g a n d e n v i t r i c u o i k h i d a t c h i e u d a i L = 4 0 m m v a t a t m a y k i e m t r a . T a d u g c d u a n g k i n h O 7 6 m m 6 . T i e n t i n h + + P 1 2 = h o 0 i , 5 0 7 m 6 m m m r~L + S = 0 , 3 m m / p h u t Q u a y v o l a n g b a n x e d a o n g a n g / 1 5 c a v t a t c 2 = h 0 d , 5 l d m i e m u c h i n h c h i l u s a u ( ■ :.................. J V --------1 7 . B a t m a y c h o p h o i - Q u a y n g u g c c h i e u k i m d o n g q u a y ( c h u y e n d o n g h o c h i n h ) - n = 3 0 0 v o n g / p h u t 8 . G a t c d n g a t , d u a d a i - C h a c h o d e n k h i m u i d a o t i e n o c 2 n u a v a o v j t r i h a p t ^ , d u g c 1 k h o a n g L ~ 4 0 m m d l t a o c h u y l n d o n g t i n h - G a t c d n g a t , d u a d a i 6 c 2 n u a t i l n d o c t u d o n g S i = v a o v i t r i l y 0 , 3 m m / p h u t ( c h u y e n d o n g p h u ) 9 . T i t m a y , k i e m t r a B o d u a n g k i n h d a t i e n d a t 0 7 5 m m l a c o n g v i e c t i e n t i n h h o a n t a t C a u h o i 3 . ( 1 d ie m ) B e c h i t i e t c o n l a n c o d o c u n g c a o , d o m a i m 6 n c a o , t a n g t u 6 i t h o l a m v i e c t h i t a p h a i l a m t h e m c o n g v i e c g i d l h o a n t i t s a n p h i m ? + T o i c h i t i l t c o n l a n d a t d o c u n g 5 5 H R C + R a m d i e u c h i n h d o c u n g v e 5 0 H R C t h e o y e u c d u S 6 h ie u : B M 1 /Q T - P B B C L - R B T V T ran g: 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2