intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn An toàn lao động và môi trường công nghiệp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

39
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn An toàn lao động và môi trường công nghiệp giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi học kỳ II năm học 2018-2019 môn An toàn lao động và môi trường công nghiệp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

 1. trl/On g b h slt ph a m ky t h u ä t tph c m KHOA CÖ KHi CHE TAO MÄY BE THI CUÖI KY HQC KY 2 NÄM HOC 2018-2019 BÖ MÖN CÖNG NGHE CHE TAO MAY Mön: An toän lao dong vä möi trurmg CN Chü ky giäm thi 1 Chü ky giäm thi 2 Mä mön hoc: WSIE320425 Be sö/Mä de: 01 Be thi cö 07 trang. Thai gian: 60 phüt. CB chäm thi thü nhät CB chäm thi thü hai Khöng dirgc sü düng täi lieu. Sinh vien nop lai de. Biem vä chü ky Biem vä chü ky Ho vä ten:.................................... Mä so SV:........................................................................ So TT:........................ Phöng thi:.................................... PHIEU TRA LÖI CÄU HÖI NHIEU LlTA • CHON • Hirö’ng dän trä löi cäu hoi: Chon cäu trä lai düng: X Böchon: (^ ) Chon lai: CÄU HÖI a b c d CÄU HÖI a b c d CÄU HÖI a b c d 1 X 18 X 35 X 2 X 19 X 36 X 3 X 20 X 37 X 4 X 21 X 38 X 5 X 22 X 39 X 6 X 23 X 40 X 7 X 24 X 41 X 8 X 25 X 42 X 9 X 26 X 43 X 10 X 27 X 44 X 11 X 28 X 45 X 12 X 29 X 46 X 13 X 30 X 47 X 14 X 31 X 48 X 15 X 32 X 49 X 16 X 33 X 50 X 17 X 34 X So hieu: BM1/QT-KB-RB-RBTV/01
 2. 1 CÄU HÖI PHÄN I. CÄU HÖI NHIEU CHON LU*A ( 50 cäu x 0.15 dilm = 7.5 dilm) 1. Bö Luät Lao dong quy dinh nguöi sü düng lao dong phäi: a. Ngirai sü düng lao dong, ngirai läm cöng täc an toän lao dong, ve sinh lao dong phäi tham du' khöa huän luyen an toän lao dong, ve sinh lao dong b. Tö chüc huän luyen ve an toän lao dong, ve sinh lao dong cho nguöi lao dong, ngu'öi hoc nghe, täp nghö khi tuyen düng vä säp xöp lao dong; huöng dän quy dinh ve an toän lao dong, ve sinh lao dong cho ngirai den thäm quan, läm viec tai ca sä thuoc pham vi quän ly cüa nguäi su düng lao dong. c. Nguöi lao dong läm cöng viec cö yeu cäu nghiem ngät ve an toän lao dong, ve sinh lao dong phäi tham dir khöa huän luyen an toän lao dong, ve sinh lao dong, kiem tra sät hach vä dugc cäp chüng chi. d. Cäu a, b vä c düng. 2. Muc dich cüa cöng täc bäo ho lao dong a. Läm giäm gänh näng cho xä hoi b. Läm giäm su tön hao süc nguäi vä täi sän c. Däm bäo toän ven thän the nguäi lao dong d. Däy manh sän xuät 3. Yeu tö gäy tai nan lao dong a. Do täc hai cüa nhiet dö, äm dö vä töc dp cüa giö täc dong thuöng xuyen, tir tu vä läu däi nen nguäi lao dong läm cho khä näng lao dong cüa nguäi lao dong bi suy giäm dän dän. b. Do cäc yeu tö nguy hiem trong sän xuät (dien dät, ngä cao, cäc vät väng bän, cäc vät rai, dö...) täc dong bät ngä, dpt ngöt väo nguäi lao dong läm cho nguäi lao dong bi thiet mang hoäc khä näng lao dong bi giäm. c. Do dieu kien khi tugng, tieng ön, änh säng, bui, büc xa vä phöng xa d. Do nguäi lao dong cö che dö än uöng, nghi ngai chua hop ly. 4. Sü düng düng cu hö trg hö häp, mäy cäp khöng khi, mät na duöng khi khi läm viec trong möi truöng cö nöng dö öxy a.
 3. 2 7. Cäc duöng xäm nhäp cüa hoä chät väo ca the nguöi lä a. Ho häp, tieu hoä, häp thu qua da b. Mät, müi, mieng. tai,da. c. He tuän hoän, he bäi tiöt, he tieu hoä d. Cä ba cäu tren döu düng 8. Cän sü düng düng cu bäo ve tai khi läm viec trong möi truöng cö dö on a. > 65 dB b. > 75 dB c. > 85 dB d. > 95 dB 9. Cäc hat bui co the väo tan cäc phe nang cüa phöi lä cäc loai bui co duöng klnh a.
 4. 3 d. Cdi het quän äo vä trang bi phong ho lao dong, khöng lau nguöi bang nuoc axit loäng hoäc nuoc sach, lau bang cön hoäc nuoc nöng 21. Yeu tö nö vat ly gay chän thirong vä tai nan lao dong lä: a. 0 cäc 16 nung, vat Heu nung, niröc kirn loai nöng chäy, buöng säy, mäy ep tao hinh ... Nguy ca bong, nguy ca chäy nö. b. Hau quä cüa trang thäi vat chät khöng ben vüng, khöng ön djnh gay ra nhu sap 16, vat roi tu tren cao xuöng, dä roi, da län trong khai thäc dä, trong däo duöng häm, dö tuöng dö cot dien, dö cöng trinh trong xäy läp, cäy dö, dö häng hoä khi säp xep van chuyen. c. Ap suät cüa möi chät trong cäc thiet bj chiu äp luc, cäc binh chüa khi nen, khi thien nhien vugt quä gioi han ben cho phep cüa vö binh hoäc do thiet bi ran nüt, phong map, bi än mön trong quä trinh sü düng khöng dugc kiem dinh, phät hien kip thöi. d. Nhüng truc mäy, bänh räng, dai chuyen vä cäc ca cäu truyen dong khäc, su chuyen dong cüa bän thän mäy, thiet bj nhu: ötö, mäy truc, ... tao nguy ca cuön, cän, kep, cät. 22. Viec khäm nghiem djnh ky binh chüa khi nen, khi höa löng hay höa tan nhäm: a. Kiem tra khöi lugng vä düng tich cö düng qui djnh khöng b. Kiem tra dö däy vö binh. c. Kiem tra dö an toän, loai trü khä näng nö vö binh d. Kiem tra äp luc chiu düng cüa binh. 23. Bien phäp ve sinh cä nhän chöng bui a. Sü düng quän äo bäo hö lao dong, loc bui, hüt bui, ngän bui... Tu dong hoä, ca khi hoä däy chuyen sän xuät b. Sü düng quän äo bäo hö lao dong; Sü düng khäu trang de che; Sau 1 ca läm viec nen thay quän äo bäo hö lao dong c. Tu dong hoä, ca khi hoä däy chuyen sän xuät; Bö tri cäc nai phät sinh nhieu bui ra xa cäc khu vuc dän cu, nhä än, nhä tre. Loc bui, hüt bui, ngän bui... d. Tat cä cäc bien phäp tren 24. Cäc bien phäp cä nhän nhäm han che täc hai cüa hoä chät lä a. Düng mät na phong döc, Bäo ve mät, Quän äo, gäng tay, giäy üng, mü. b. Ve sinh thän the, Che chän hoäc cäch ly. c. Trang bi phuang tien cä nhän phäi giü gin, läm viec xong phäi täy hoäc giät sach hoä chät ■Thöng giö, d. Thöng giö, Che chän hoäc cäch ly, Thay the chät nguy hiem, Thay the quy trinh sän xuat 25. Cäc quy täc ve an toän khi thay khuön däp a. Cän ngät dien nguön vä treo bien bäo de “ dang thay khuön “ väo cöng täc khi cö y dinh thay khuön däp. b. Cö djnh thanh chän an toän väo düng vj tri vä kiem tra lai. Khöng dugc cö y sü düng süc manh khi läm viec vai khuön däp . c. Cän kiem tra khu vuc xung quanh mäy truac khi tien hänh chay thü d. Tät cä cäc cäu tren deu düng 26. Yeu cau döi vai läp dät thiöt bi äp luc a. Nöi hai vä thiet bi chiu äp luc phäi dugc däng ki tai ca quan thanh tra kT thuät an toän. Khöng dugc phep dua väo van hänh cäc nöi hai vä thiet bi chiu äp luc chua däng kiim b. Sü düng cäc vat lieu da quy dinh trong thiet ke . Khöng dugc tu y cäi tien, thay döi hoäc vüt bö cäc bö phän chi tiet cüa thiet bi. Däm bäo kich thuac, khoäng cäch giüa cäc thiet bj vai nhau, giüa cäc thiet bi v
 5. 4 cäy, thäo läp de vä de kiem tra ben trong cüng nhir ben ngoäi. Ket cäu kich thuöc thiet bi phäi däm bäo do ben 27. YSu tö nguy hiöm cüa mäy mäi thudng lä a. Tai nan thudng xäy ra do hai truc quay ngugc chieu nhau de hüt tay, töc. b. Do tiep xüc vdi da khi mäy quay hoäc do da vd cäc mänb vun väng väo nguöi. c. Tai nan thudng xäy ra do roi phän khuön tren hoäc do nguöi khäc vö tinh dieu khien läm cho truc trugt di xuöng trong khi dang dieu chinh, thäo, läp khuön. d. Do tiep xüc cäc ca cäu truyen döng cüa mäy. Do tiep xüc phän quay trön. Do mänh vun cüa vät gia cöng väng ra. Bui cüa cäc phöi gang nguy hai döi vdi ca the . 28. Cäc quy täc ve an toän khi van hänh mäy khoan a. Trude khi vän hänh mäy cän kiem tra trang thäi hoat döng cüa cäc thiet bi an toän nhu thiet bi düng khän cäp.Thiet bi düng khän cäp phäi duge läp dät d vi tri thuän tien cho nguöi sü düng. b. Khöng deo gäng tay khi läm viec.Trong khi läm viec, khöng düng mieng de thöi hoäc tay gat phoi. Khi muön gia cöng lö to, nen gia cöng lö nhö trude röi mdi gia cöng röng them.Khi gia cöng täm möng cän löt täm gö d duöi. Khi gia cöng phöi gang phäi mang khäu trang, Khi gia cöng cäc chi tiet nhö cän sü düng etö kep, khöng düng tay de giü. c. Mäy cö gän truc truyen luc phu tra thudng khöng the düng khän cäp khi truc trugt thuc hien hänh trinh di xuöng. Cö dinh thanh chän an toän väo düng vi tri vä kiem tra lai. Khöng duge cö y sü düng süc manh khi läm viec. d. Cän kiem tra khu vue xung quanh mäy trude khi tien hänh chay thü. Do tiep xüc cäc ca cäu truyen döng cüa mäy .Do tiep xüc phän quay trön .Do mänh vun cüa vät gia cöng ( phoi ) väng ra Bui cüa cäc phöi gang nguy hai döi vdi ca the . 29. Häy chü thich cho hinh ben a. Cänh bäo döc hai sinh hpc b. Cänh bäo tü trudng manh / k \ c. Cänh bäo tia phöng xa d. Cänh bäo tia laser 30. Häy chü thich cho hinh cänh bäo ben a. Cänh bäo de chäy b. Cänh bäo de nö c. Cänh bäo chät oxy hoä d. Cänh bäo tia laser 31. Khi kiem soät, che ngu möt vu chäy, nhiem vu däu tien lä a. Phäi nhanh chöng vän chuyen mäy möc trang thiet bj cüa nhä mäy. b. Phäi nhanh chöng bäo ve cäc kho häng cö nguy ca chäy cao cüa nhä mäy. c. Phäi nhanh chöng vän chuyen cäc täi Heu quan trpng cüa nhä mäy. d. Phäi nhanh chöng so tän nhän su cüa nhä mäy. 32. Sü düng nuöc de chüa chäy cho däm chäy näo? a. Chäy than, cüi, gö, väi. c. Chäy xäng dau b. Chäy dien d. Tät cä cäc däm chäy tren 33. Bien phäp buöt “Garö” duge thuc hien khi a. Mäu chäy thänh tia hay tüng dgt b. Bi gay xuöng vä chäy mäu c. Bi dien giät d. Chäy mäu cäc vet thuong vä nhiem trüng 34. Nguyen ly hoat döng cüa thiet bi loc bui kieu Cyclon lä a. Lgi düng luc ly täm läm bän ra xa cäc hat bui cö khöi lugng Ion, nhung hat bui näy va cham Sö hieu: BM1/QT-KD-RD-RDTV/01
 6. 5 väo thänh mät döng näng rai xuöng. b. Khöng khi nhiem bui chuyen dong dich däc hoäc xoäy trön. khi va däp väo cäc tarn chän vä väch ngän cäc hat bui se mät dong näng vä rai xuöng c. Dira väo luc quän tinh cüa hat bui khi thay döi chieu chuyen dong dpt ngöt. d. Dong khi vä bui dugc chän lai böi tüi väi co cäc khe nhö cho cäc phän tu khi di qua de däng nhung giü lai cäc hat bui. 35. Cäc chat thuöng düng trong phuang phäp dong tu loai cäc chät rän la läng trong nuac thäi lä: a. Than hoat tinh c. Clo b. H2 O2 vä KM n04 d.Al2(S04)3, FeS04 36. Cäc chät häp phu xü düng trong cöng nghe xü ly khi thäi a. Than hoat tinh, Silicagen. Zeolit b. H20 , NaOH c. Bach kim, dong, Niken d. Tät cä cäc chät tren 37. Chät thäi rän nguy hai a. Lä nhung chät thäi lien quan den con nguoi göm Chät thäi thuc phäm,Chät thäi truc tiep cüa dong vät, Chät thäi bün ga cöng ränh, Cäc chät thäi rän tu duong phö b. Lä chät thäi phät sinh tü tät cä cäc loai hoat dong cö nguy ca de doa toi süc khöe nguöi, dong vät vä cäy cö. c. Lä cäc phe thäi nhu dät cät, gach ngöi, be töng va do cäc hoat dong phä da, xäy düng cöng trinh v.v...chät thäi xäy düng göm Vät Heu xäy düng trong quä trinh da bö cöng trinh xäy düng; Dät dä do viec däo möng trong xäy düng ; Cäc vät lieu nhu kim loai, chät deo... d. Lä nhung chät thäi vä mäu thüa thäi ra tü cäc hoat dong nöng nghiep, thi du nhu trong trot, thu hoach cäc loai cäy trong, cäc sän phäm thäi ra tü che bien süa, cüa cäc lö giet mö... 38. Khi thiet ke töng mät bang bäi chön läp chät thäi rän cän luu y den cäc yeu tö a. Khu tien xü ly, Khu chön läp, Khu xü ly nuac räc, Khu phu trg b. Dia hinh, huöng giö, huöng döng chäy, duöng tiep cän, thäm my... phuang thüc vän chuyön, kiöm soät chät thäi. c. Phän khu chüc näng rö räng vä giäi quyet tot möi quan he giüa xäy düng truac mät vä phät trien tuang lai, giüa khu tien xü ly, khu chön läp, khu xü ly nuöfc räc vä khu dieu hänh. d. Do ben vüng, chiu dugc cäc täc döng hoä hgc cüa chät thäi vä chöng dugc su rö ri cüa chät thäi trong mgi dieu kien thcri tiet vä trong suöt quä trinh thi cöng, vän hänh, döng bäi vä sau döng bäi. 39. Xü ly chät thäi rän y te thuöng bäng phuang phäp: a. Chön läp b. Täi che c. Täi sü düng d. Döt 40. Xü ly chät thäi rän a. Lä viec giü chät thäi rän trong möt khoäng thai gian nhät dinh o nai dugc ca quan cö thäm quyen chäp thuän truac khi vän chuyen den ca so xü ly. b. Lä hoat döng täp hgp, phän loai, döng göi vä luu giü tarn thai chät thäi rän tai nhieu diem thu gom tai dia diem hoäc ca sa dugc ca quan nhä nuac cö thäm quyen chäp thuän. c. Lä quä trinh sü düng cäc giäi phäp cöng nghe, ky thuät läm giäm, loai bö, tieu hüy cäc thänh phän cö hai hoäc khöng cö ich trong chät thäi rän d. Lä quä trinh chuyen chö chät thäi rän tü nai phät sinh, thu gom, luu giü, trung chuyen den nai xü ly, täi che, täi sü düng hoäc bäi chön läp cuöi cüng. Sö hieu: BM1/QT-KD-RB-RDTV/01
 7. 6 41. He thöng nhiet phän trong viec xü ly chät thäi rän lä a. Quä trinh oxy höa höa hoc bien döi chät thäi rän bäng oxy khöng khi dirdi täc düng cüa nhiet vä quä trinh oxy höa höa hoc. b. Quä trinh ky thuat dugc sü düng de sän xuät vät lieu cö ty khoi dieu khien dugc vä cäc cäu tu tu kirn loai vä/hoäc bot göm bäng sü düng quä trinh nhiet. c. Quä trinh phän hüy hay bien döi höa hoc chät thäi rän xäy ra do nung nöng trong dieu kien khöng cö su tham gia cüa oxy vä tao ra sän phäm cuöi cüng cüa quä trinh bien döi chät thäi rän lä cäc chät duöi dang rän, löng vä khi. d. Quä trinh döt cäc loai vät lieu trong dieu kien thieu oxy. 42. Chät thäi rän sinh hoat a. Lä nhung chät thäi lien quan den con nguai göm Chät thäi thirc phäm,Chät thäi truc tiep cüa döng vät, Chät thäi bün ga cöng ränh, Cäc chät thäi rän tu duong phö b. Lä cäc chät thäi phät sinh tu cäc hoat döng sän xuät cöng nghiep, tieu thü cöng nghiep göm Cäc phe thäi tu vät lieu trong quä trinh sän xuät cöng nghiep, tro, xi trong cäc nhä mäy nhiet dien; Cäc phe thäi tu nhien lieu phuc vu cho sän xuät; Cäc phe thäi trong quä trinh cöng nghe; Bao bi döng göi sän phäm c. Lä cäc phe thäi nhu dät cät, gach ngöi, be töng vo do cäc hoat döng phä da, xäy düng cöng trinh v.v...chät thäi xäy düng göm Vät lieu xäy düng trong quä trinh da bö cöng trinh xäy düng; Bät dä do viec däo möng trong xäy düng ; Cäc vät lieu nhu kirn loai, chät deo... d. lä nhung chät thäi vä mäu thüa thäi ra tu cäc hoat döng nöng nghiep, thi du nhu trong trot, thu hoach cäc loai cäy trong, cäc sän phäm thäi ra tu che bien süa, cüa cäc lö giet mö... 43. Khi nhä kinh näo cö khä näng giü nhiet cao nhät: a. C 0 2. b. N20 ' c. CH4 d. CFC 44. Hien tuang mua axit lä do khöng khi bi ö nhilm böi däy khi: a. Cl2, CH4, S 0 2 b. CO , C 0 2, NO c. H C l, CO , CH4 d. S 0 2, NO , N 0 2 45. Mua axit lä hien tuang mua cö do pH: a. < 4.6 b. < 5.6 c. < 6.6 d. < 7.6 46. Böi vöi ö nhiem khöng khi cäc chät ö nhiem cän kiem soät lä a. NOx, SO 2 , CO vä bui. c. NOx, SO2 , HbCh b. HbCO, H b02, CO d. CO, HbCO vä bui. 47. O nhiem khöng khi do nhän tao lä a. Bo dät sa mac, dät trong bi mua giö bäo mön dem väo khi quyen : bui d a t, dä thuc vät b. Bo cäc nüi lüa phun ra nhieu loai dä nham thach vä nhieu hoi khi väo khi quyön. c. Bo sän xuät nöng nghiep, cöng nghiep , giao thöng vän täi vä sinh h o a t. d. Lä cäc phän üng hoä hoc giüa cäc chät khi tu nhien hinh thänh cäc chät döc dang khi, löng, rän. 48. Nöng do bui cho phep trong khöng khi phu thuöc väo bän chät cüa bui vä thuöng duoc dänh giä theo häm lugng a. N 02 b. Si02 c. HN03 d. H2S04 49. Täc düng cüa täng özön: a. Läm tan lop bäng ö hai cuc, do väy muc nuac bien se täng len, de gäy ra lü lut döi vöi cäc quöc gia cö bo bien thäp. b. Läm täng cäc quä trinh chuyen höa sinh hoc vä höa hoc, gäy nen su mät cän bäng ve lugng vä chät trong ca the söng. c. Läm mät cän bäng sinh thäi do cäc hien tugng mät cän bäng C02 cüa dai duong vä khi quyen. d. Bäo ve cho mgi sinh vät tränh khöi tai hga do büc xa cüa tia tü ngoai. 50. Cäc phuong phäp xü ly nuöc thäi bäng quä trinh tu nhien S6 hieu: BM1/QT-KD-RD-RDTV/01
 8. 8 Chuän däu ra cüa hgc phän (ve kien thirc) Nöi düng kiem tra [G l.l]: Trinh bäy dugc muc dich vä y nghla cüa an toän lao dong Cäu 1, 2 trong cöng nghiep, giäi thich dugc cäc bö luat ve an toän lao dong vä luat v6 möi truöng [G 1.2]: Ü'ng düng dugc thiöt bj bäo ho lao dong, thiet ke dugc Cäu 4, 8, 11-13,20, 29-30, 50- cäc ca cäu an toän 51,55-57, 60 [G 2.1]: Hieu rö cäc nguy co gay benh nghö nghiep vä an toän, Cäu 3, 6, 7, 9, 10,31-33 cäc täc dong den möi trucmg cöng nghiep. Tu dö, qui trinh van hänh he thöng sän xuät dugc bäo dam o müc cao nhat. [G 2.2]: Trinh bäy dugc nguyen ly hoat dong, vüng nguy hiem Cäu 14-18, 19,21-28 cüa cäc thiöt bj sän xuät, änh huöug cüa cäc thiet bj den den möi truong. [G 4.1]: Trinh bäy dugc hien trang, nguyen nhän vä cäc bien phäp Cäu 39-41, 49-50. 53 khäc phuc su ö nhiem möi truong hien nay [G 4.2]: Cö khä näng thiet ke quy trinh xü ly cäc chat thäi rän, Cäu 34-38, 42-48, 54, 58-59 löng vä khi. Trinh bäy dugc cäc nguyen nhän gäy chäy nö vä cäc bien phäp phöng chöng vä trinh bäy dugc cäc phuong phäp so cäp cüu Sö hieu: BMl/QT-KD-RD-RDTV/Ol
 9. 7 a. Cänh döng loc chäm, Cänh döng loc nhanh, Cänh döng chäy trän, Xü ly nuoc thäi bang thüy sinh vat, Xü ly bün b. Loc bäng lu'u lugng ke, Be dieu luu, Song chän räc, Be läng cät, Khuäy trön, Be loc nuoc thäi bäng cäc hat loc c. Trung höa nuoc thäi, Phircmg phäp ket tüa, Phuong phäp Oxy höa khCr, Phuong phäp quang xüc täc, Phuong phäp häp thu, Khü trüng d. Cäc cöng trinh xü ly nu'dc thäi hieu khi, Sir düng cäc ao ho de xü ly nuöc thäi, Cäc he thöng xü ly yem khi PHÄN II. CÄU HÖI DIEN KHUYET (1 0 cäu x 0.25 diem = 2.5 dilm ) 51. Khi xäng däu , he thöng dien bi chäy ta nen sü düng chät näo chüa chäy: B'tnh chüa chäy CO:, Birth chüa chäy bot foam (bhih höa chät khö) 52. Khi läm viec tren cao nguoi lao döng cän phäi: phai deo däy an toän va tuan theo cäc bien phäp un lohn mä nguai phu träch hoäc cän bö ky thuät chi (län 53. Muc dich cüa thöng giö cöng nghiep lä läm mät va cfua khöng kh i ra khöi möi truöns läm viec. 54. Giäi phäp 3R iru tien trong quän ly chät thäi rän lä: Reclure + Reuse + Recycle (Giäm thieu, Täi sü' düng, Tdi che) 55. Nhiet dö toi da cho phep ö noi läm viec lä 30 °C 56. Nguyen täc chung khi cäp cuu chän thuong lä chöns choäns, chöns chäy m äu, chons nhiem trüns. 57. Neu thäy nguoi bi dien giät buoc däu tien chüng ta phäi läm lä N sät nsuön dien hoäc täch nsiroi hi siät ra khöi nsuön dien 58. Täc düng cüa täng özön döi voi vi sinh vat lä Bäo ve cho m oi sinh vät tränh khöi tai hoa do büc xa cüa tia tu nsoai 59. Phuong phäp oxy hoä trong viec xü ly chät thäi rän lä nhäm chuyen nhüng chät döc hai thänh nluats chat khöns döc hui hoäc ft döc hai hau duöi täc düng cüa nhüng täc nhän oxy hoä 60. Mot nan nhän bi böng do nhiet, dieu mä ban cän phäi läm lä: Sgum nuu\- vämi hi bona »’äo nir&c mät, hoäc düng khän such hoc nu’öc da chitö'm lanh len vüns da bi böns khoami 10- 15 phüt, neu cd bieu hien phöne röp dune sac such bans nhe len vä chuyen nan nhän den benh vien. Ghi chü: Cän bö coi thi khöng duoc giäi thich de thi. Ngäy 29 thäng 05 näm 2019 Thöng qua Bo mön Sö hieu: BM1/QT-KD-RD-RDTV/01
 10. TRU'ÖNG DH SU' PHAM KY THUAT TPHCM DE THI CUÖI KY HQC KY 2 NÄM HOC 2018-2019 KHOA CÖ KHI CHE TAO MAY BÖ MÖN CÖNG NGHE CHE TAO MÄY Mön: An toän lao dong vä möi triröng CN Chü ky giäm thi 1 Chü ky giäm thj 2 Mä mön hoc: WSIE320425 De sö/Mä de: 02 De thi cö 07 trang. Thöri gian: 60 phüt. CB chäm thi thü nhät CB cham thi thü hai Khöng dirac sü düng täi li$u. Sinh vien nop lai de. Diem vä chü ky Diem vä chü ky Ho vä ten:........................................................................ Mä so SV:........................................................................ So TT:........................ Phöng thi:.................................... PHIEU TRÄ LÖI CÄU HÖI NHIEU LlTA CHON Hirö’ng dan trä 161 cäu höi: Chon cäu trä löi düng: X Bö chon: (^ ) Chon lai: CÄU HÖI a b c d CÄU HÖI a b c d CÄU HÖI a b c d 1 X 18 X 35 X 2 X 19 X 36 X 3 X 20 X 37 X 4 X 21 X 38 X 5 X 22 X 39 X 6 X 23 X 40 X 7 X 24 X 41 X 8 X 25 X 42 X 9 X 26 X 43 X 10 X 27 X 44 X 11 X 28 X 45 X 12 X 29 X 46 X 13 X 30 X 47 X 14 X 31 X 48 X 15 X 32 X 49 X 16 X 33 X 50 X 17 X 34 X Sö hieu: BM1/QT-KB-RB-RBTV/02
 11. 1 CAU HOI PHÄN I. CAU HÖI NHIEU CHQN LU’A ( 50 cäu x 0.15 dilm = 7.5 dilm) 1. Nguyen ly hoat döng cüa thiet bi loc bui kieu Cyclon lä a. Lai düng lu*c ly tarn läm bän ra xa cäc hat bui cö khöi lirgng lern, nhirng hat bui näy va cham väo thänh mät dong näng roi xuöng. b. Khöng khi nhiöm bui chuyen dong dich däc hoäc xoäy trön, khi va däp väo cäc täm chän vä väch ngän cäc hat bui se mät dong näng vä roi xuöng c. Dua väo lurc quän tlnh cüa hat bui khi thay döi chieu chuyen dong döt ngöt. d. Dong khi vä bui duoc chän lai böi tüi väi cö cäc khe nhö cho cäc phän tü khi di qua de däng nhirng giü lai cäc hat bui. 2. Cäc chat thiröng düng trong phuong phäp dong tu loai cäc chät rän lo lüng trong nuöc thäi lä: a. Than hoat tinh c. Clo b. H2 O2 vä KMnCL d.Ah(S04)3, FeSCL 3. Cäc chät häp phu xü düng trong cöng nghe xü ly khi thäi a. Than hoat tinh, Silicagen. Zeolit b. H20 , NaOH c. Bach kim, dong, Niken d. Tät cä cäc chät tren 4. Chät thäi rän nguy hai a. Lä nhung chat thäi lien quan den con ngiröi göm Chät thäi thuc phäm.Chät thäi truc tiep cüa dong vat, Chät thäi bün ga cöng ränh, Cäc chät thäi rän tü duöng phö b. Lä chät thäi phät sinh tü tät cä cäc loai hoat dong cö nguy co de doa toi süc khöe nguöi, dong vat vä cäy cö. c. Lä cäc phe thäi nhir dät cät, gach ngöi, be töng vö do cäc hoat dong phä dö, xäy düng cöng trinh v.v.. .chät thäi xäy düng göm Vat Heu xäy düng trong quä trinh dö bö cöng trinh xäy düng; Dät dä do viec däo möng trong xäy düng ; Cäc vat lieu nhu kim loai, chät deo... d. Lä nhung chät thäi vä mäu thüa thäi ra tü cäc hoat dong nöng nghiep, thi du nhu trong trot, thu hoach cäc loai cäy trong, cäc sän phäm thäi ra tü che bien süa, cüa cäc lö giet mö... 5. Khi thiet ke töng mät bäng bäi chön läp chät thäi rän cän luu y den cäc yeu tö a. Khu tien xü ly, Khu chön läp, Khu xü ly nunc räc, Khu phu tro b. Dia hinh, huöng giö, huöng dong chäy, duöng tiöp cän, thäm my... phuong thüc van chuyön, kiem soät chät thäi. c. Phän khu chüc näng rö räng vä giäi quyet tot moi quan he giüa xäy düng truöc mät vä phät trien tuong lai, giüa khu tien xü ly, khu chön läp, khu xü ly nuöc räc vä khu dieu hänh. d. Bö ben vüng, chiu duoc cäc täc dong hoä hoc cüa chät thäi vä chöng duoc su rö ri cüa chät thäi trong moi dieu kien thöi tiet vä trong suöt quä trinh thi cöng, van hänh. dong bäi vä sau döng bäi. 6. Xü ly chät thäi rän y te thuöng bäng phuong phäp: a. Chön läp b. Täi che c. Täi sü düng d. Döt 7. Xü ly chät thäi rän a. Lä viec giü chät thäi rän trong möt khoäng thöi gian nhät djnh ö noi duoc co quan cö thäm quyön chäp thuän truöc khi van chuyen den co sö xü ly. b. Lä hoat döng täp hop, phän loai, döng göi vä luu giü tarn thöi chät thäi rän tai nhieu diem thu gom toi dia diem hoäc co sö duoc co quan nhä nuöc cö thäm quyen chäp thuän. c. Lä quä trinh sü düng cäc giäi phäp cöng nghe, ky thuät läm giäm, loai bö, tieu hüy cäc thänh phän cö hai hoäc khöng cö Ich trong chät thäi rän d. Lä quä trinh chuyen chö chät thäi rän tü noi phät sinh, thu gom, luu giü, trung chuyen den noi xü ly, täi che, täi sü düng hoäc bäi chön läp cuöi cüng. Sö hieu: BM 1/QT-KB-RB-RDTV/02
 12. 2 8. He thöng nhiet phän trong viec xü ly chät thäi rän lä a. Quä trinh oxy höa höa hoc bien doi chät thäi rän bang oxy khöng khi duai täc düng cüa nhiet vä quä trinh oxy höa höa hoc. b. Quä trinh ky thuät dugc sü düng de sän xuät vät Heu cö ty khöi dieu khien dugc vä cäc cäu tü tu kim loai vä/hoäc bot göm bäng sü düng quä trinh nhiet. c. Quä trinh phän hüy hay bien doi höa hoc chät thäi rän xäy ra do nung nöng trong dieu kien khöng cö su tham gia cüa oxy vä tao ra sän phäm cuöi cüng cüa quä trinh bien doi chät thäi rän lä cäc chät duai dang rän, löng vä khi. d. Quä trinh döt cäc loai vät lieu trong dieu kien thieu oxy. 9. Chät thäi rän sinh hoat a. Lä nhüng chat thäi lien quan den con nguoi göm Chät thäi thuc phäm,Chät thäi truc tiep cüa döng vät, Chät thäi bün ga cöng ränh, Cäc chät thäi rän tü duong phö b. Lä cäc chät thäi phät sinh tü cäc hoat döng sän xuät cöng nghiep, tieu thü cöng nghiep göm Cäc phe thäi tü vät lieu trong quä trinh sän xuät cöng nghiep, tro, xi trong cäc nhä mäy nhiet dien; Cäc phe thäi tü nhien lieu phuc vu cho sän xuät; Cäc phe thäi trong quä trinh cöng nghe; Bao bi döng göi sän phäm c. Lä cäc phe thäi nhu dät cät, gach ngöi, be töng vo do cäc hoat döng phä da, xäy düng cöng trinh v.v...chät thäi xäy düng göm Vät lieu xäy düng trong quä trinh da bö cöng trinh xäy düng; Dät dä do viec däo möng trong xäy düng ; Cäc vät lieu nhu kim loai, chät deo... d. lä nhüng chat thäi vä mau thüa thäi ra tü cäc hoat döng nöng nghiep, thi du nhu trong trot, thu hoach cäc loai cäy trong, cäc sän phäm thäi ra tü che bien süa, cüa cäc lö giet mö... 10. Khi nhä kinh näo cö khä näng giü nhiet cao nhät: a. C 0 2. b. N 2 O c. CH4 d. CFC 11. Hien tugng mua axit lä do khöng khi bi ö nhiem böi däy khi: a. Cl2, CH4, S 0 2 b. CO , C 0 2, NO c. H C l, CO , CH4 d. S 0 2, N 0 , N 0 2 12. Mua axit lä hien tugng mua cö dp pH: a. < 4.6 b. < 5.6 c. < 6.6 d. < 7.6 13. Döi vai ö nhiem khöng khi cäc chät ö nhiem cän kiem soät lä a. NOx, SO 2 , CO vä bui. c. NOx, SO 2 , HbO: b. HbCO, H b02, CO d. CO, HbCO vä bui. 14. O nhiem khöng khi do nhän tao lä a. Do dät sa mac, dat trong bi mua giö bäo mön dem väo khi quyen :bui d ä t, dä thuc vät b. Do cäc nüi lüa phun ra nhieu loai dä nham thach vä nhieu hai khi väo khi quyen. c. Do sän xuät nöng nghiep, cöng nghiep , giao thöng van täi vä sinh h o a t. d. Lä cäc phän üng hoä hpc giüa cäc chät khi tu nhien hinh thänh cäc chät döc dang khi, löng, rän. 15. Nöng dö bui cho phep trong khöng khi phu thuöc väo bän chät cüa bui vä thuöng dugc dänh giä theo häm lugng a. NO2 b. Si02 c. HN03 d. H2S04 16. Täc düng cüa täng özön: a. Läm tan lap bang ö hai cuc, do väy muc nuac bien se täng len, de gäy ra lü lut döi vai cäc quöc gia cö ba bien thäp. b. Läm täng cäc quä trinh chuyen höa sinh hpc vä höa hpc, gäy nen su mät cän bäng ve lugng vä chät trong ca the söng. c. Läm mat cän bäng sinh thäi do cäc hien tugng mät cän bäng C 02 cüa dai duong vä khi quyen. d. Bäo ve cho mpi sinh vät tränh khöi tai hoa do büc xa cüa tia tü ngoai. 17. Cäc phuong phäp xü ly nuac thäi bäng quä trinh tu nhien Sö hieu: BM1/QT-KB-RB-RBTV/02
 13. 3 a. Cänh dong loc chäm, Cänh döng loc nhanh, Cänh döng chäy trän, Xü ly nuoc thäi bäng thüy sinh vät, Xu ly bün b. Loc bäng luu luong ke, Be dieu luu, Song chän räc, Be läng cät, Khuäy trön, B l loc nuoc thäi bäng cäc hat loc c. Trung höa nuoc thäi, Phuong phäp ket tüa, Phuong phäp Oxy höa khü, Phuong phäp quang xüc täc, Phuong phäp häp thu, Khü trüng d. Cäc cöng trinh xü ly nuoc thäi hieu khi, Sü düng cäc ao ho de xü ly nuoc thäi, Cäc he thöng xü ly yem khi 18. Bo Luät Lao döng quy dinh nguoi sü düng lao dong phäi: a. Nguoi sü düng lao dong, nguoi läm cöng täc an toän lao döng, ve sinh lao döng phäi tham du khöa huän luyen an toän lao döng, ve sinh lao döng b. To chüc huän luyen ve an toän lao döng, ve sinh lao dong cho nguoi lao döng, nguoi hoc nghe, täp nghe khi tuyen düng vä säp xep lao döng; huöng dän quy dinh ve an toän lao döng, ve sinh lao döng cho nguoi den thäm quan, läm viec tai co so thuöc pham vi quän ly cüa nguoi sü düng lao döng. c. Nguoi lao döng läm cöng viec cö yeu cäu nghiem ngät ve an toän lao döng, ve sinh lao döng phäi tham du khöa huän luyen an toän lao döng, ve sinh lao döng, kiem tra sät hach vä duoc cäp chüng chi. d. Cäu a, b vä c düng. 19. Muc dich cüa cöng täc bäo hö lao döng a. Läm giäm gänh näng cho xä hoi b. Läm giäm su tön hao süc nguoi vä täi sän c. Bäm bäo toän ven thän the nguoi lao döng d. Bäy manh sän xuät 20. Yeu tö gäy tai nan lao döng a. Do täc hai cüa nhiet dö, am dö vä töc dö cüa giö täc döng thuöng xuyen, tü tü vä lau däi nen nguö'i lao döng läm cho khä näng lao döng cüa nguö'i lao döng bi suy giäm dän dän. b. Do cäc yeu tö nguy hiem trong sän xuät (dien dät, ngä cao, cäc vat väng bän, cäc vat roi, dö...) täc döng bät ngö, döt ngöt väo nguoi lao döng läm cho nguoi lao döng bi thiet mang hoäc khä näng lao döng bi giäm. c. Do dieu kien khi tuong, tieng ön, änh säng, bui, büc xa vä phöng xa d. Do nguoi lao döng cö che dö än uöng, nghi ngoi chua hop ly. 21. Sü düng düng cu ho tro hö häp, mäy cäp khöng khi, mät na duömg khi khi läm viec trong möi truöng cö nöng dö öxy a. < 15% b. < 18 % c. < 21 % d. < 25 % 22. Bien phäp phöng - chöng täc hai cüa tieng ön: a. Mäy möc phät sinh ra tieng ön phäi duoc bö tri xa phän xuöng vä khu vuc döng nguö'i, nhä xuöng nen thiöt ke cao, röng cö vom che, xung quanh tuong bö tri them phän cäch äm, chung quanh khu vuc sän xuät nen trong cäy de giäm tieng ön. b. Hien dai hoä thilt bi, Thay döi quy trinh sän xuät, Hieu quä nhät lä tu döng hoä hoäc dieu khiln cäc thiet bi dö tü xa., Quy hoach thöfi gian läm viec cüa cäc nhä mäy; Düng cäc nüt giäm äm thanh. c. Nhä xuöng nen thiet ke cao, röng cö vom che, xung quanh tuong bö tri them phän cäch äm, chung quanh khu vuc sän xuät nen trong cäy de giäm tieng ön. d. Mäy möc phät sinh ra tiöng ön phäi duoc bo tri xa phän xuöng vä khu vtrc döng nguoi 23. Cäc quy täc an toän khi tiep xüc vöi chät döc hai a. Khu vuc phäi rieng biet, bäng phäng, sach se, thöng giö tot vä khöng bi näng roi trirc tiep. b. Cäc binh chüa chät döc phäi buöc lai vöi nhau de tränh dö. Sö hieu: BM1/QT-KB-RB-RBTV/02
 14. 4 c. Xep rieng chät döc hai theo thü tu’ thdi gian. d. SCr düng cäc düng cu bäo ho. Khöng än uöng, hüt thuöc vä ve sinh sach se truöc khi än uöng 24. Cäc du'dng xäm nhäp cüa hoä chät väo ca the nguöi lä a. Ho hap, tieu hoä, häp thu qua da b. Mät, müi, mieng, tai,da. c. He tuän hoän, he bäi tiet, he tieu hoä d. Cä ba cäu tren deu düng 25. Cän sü düng düng cu bäo ve tai khi läm viec trong möi truöng cö dö ön a. > 65 dB ’ b. > 75 dB ’ c. > 85 dB d. > 95 dB 26. Cäc hat bui cö the väo tan cäc phe nang cüa phöi lä cäc loai bui cö diröng kinh a.
 15. 5 c. Cöi höt quan äo vä trang bi phong ho lao dong, khöng lau nguöi bang nuöc nöng hoäc thuöc tim, lau bäng cön hoäc nuöc nöng d. Cöi höt quän äo vä trang bi phong ho lao dong, khöng lau nguöi bäng nuac axit loäng hoäc nuac sach, lau bäng cön hoäc nuac nöng 38. Yeu tö nö vät ly gay chän thuang vä tai nan lao dong lä: a. Ö cäc lö nung, vat lieu nung, nuöc kim loai nöng chäy, buöng säy, mäy ep tao hinh ... Nguy ca bong, nguy ca chäy nö. b. Hau quä cüa trang thäi vat chät khöng ben vüng, khöng ön djnh gay ra nhu säp lö, vat rai tü tren cao xuöng, dä rai, dä län trong khai thäc dä, trong däo duöng häm, dö tuöng dö cot dien, dö cöng trinh trong xäy läp, cäy dö, dö häng hoä khi säp xep van chuyen. c. Äp suät cüa möi chät trong cäc thiet bi chiu äp luc, cäc binh chüa khi nen, khi thien nhien vugt quä giöi han ben cho phep cüa vö binh hoäc do thiet bi ran nüt, phong map, bi än mön trong quä trinh sü düng khöng dugc kiem dinh, phät hien kjp thcri. d. Nhüng truc mäy, bänh räng, dai chuyen vä cäc ca cäu truyen dong khäc, su chuyen dong cüa bän thän mäy, thiet bi nhu: ötö, mäy truc, ... tao nguy ca cuön, cän, kep, cät. 39. Viec khäm nghiem dinh ky binh chua khi nen, khi höa löng hay höa tan nhäm: a. Kiem tra khöi luong vä düng tich cö düng qui dinh khöng b. Kiem tra dö däy vö binh. c. Kiem tra dö an toän, loai trü khä näng nö vö binh d. Kiem tra äp lurc chiu düng cüa binh. 40. Bien phäp ve sinh cä nhän chöng bui a. Südung quän äo bäo ho lao dong, loc bui, hüt bui, ngän bui... Tu dong hoä, ca khi hoä däy chuyen sän xuät b. Sü düng quän äo bäo ho lao dong; Sü düng khäu trang de che; Sau 1 ca läm viec nen thay quän äo bäo ho lao dong c. Tu dong hoä, ca khi hoä däy chuyen sän xuät; Bö tri cäc nai phät sinh nhieu bui ra xa cäc khu vue dän cu, nhä än, nhätre. Loc bui, hüt bui, ngän bui... d. Tät cä cäc bien phäp tren 41. Cäc bien phäp cä nhän nhäm han che täc hai cüa hoä chät lä a. Düng mät na phong döc, Bäo ve mät, Quän äo, gäng tay, giäy üng, mü. b. Ve sinh thän the, Che chän hoäc cäch ly. c. Trang bi phuang tien cä nhän phäi giü gin, läm viec xong phäi täy hoäc giät sach hoä chät •Thöng giö, d. Thöng giö, Che chän hoäc cäch ly, Thay the chät nguy hiem, Thay the quy trinh sän xuät 42. Cäc quy täc ve an toän khi thay khuön däp a. Cän ngät dien nguön vä treo bien bäo de “ dang thay khuön väo cöng täc khi cö y djnh thay khuön däp. b. Cö dinh thanh chän an toän väo düng vi tri vä kiem tra lai. Khöng dugc cö y sü düng süc manh khi läm viec vöi khuön däp . c. Cän kiem tra khu vue xung quanh mäy truac khi tien hänh chay thü d. Tät cä cäc cäu tren deu düng 43. Yeu cäu döi vai läp dät thiet bi äp luc a. Nöi hai vä thiet bi chiu äp luc phäi dugc däng ki tai ca quan thanh tra kT thuät an toän. Khöng dugc phep dua väo vän hänh cäc nöi hai vä thiet bj chiu äp luc chua däng kiem b. Sü düng cäc vat lieu da quy dinh trong thiet ke . Khöng dugc tu y cäi tien, thay döi hoäc vüt bö cäc bö phän chi tiet cüa thiet bj. Däm bäo kich thuöfc, khoäng cäch giüa cäc thiet bj vai nhau, giüa cäc thiet bi vöi tuöng xäy vä cäc ket cäu khäc cüa nhä xuöng c. Chi dugc phep tiön hänh ö nhüng nai däm bäo cäc quy dinh trong tieu chuän quy pham vä phäi So hieu: BM1/QT-KD-RB-RBTV/02
 16. 6 dugc cäp thäm quyen cho phep .däm bäo cäc düng sai cho phep döi vai kich thuac chi tiet. d. Ket cäu cüa thiet bj phäi däm bäo su vüng chäc, dö 6n dinh, thao täc thuän tien vä du tin cäy, thäo läp de vä de kiem tra ben trong cüng nhu ben ngoäi. Ket cäu kich thuac thiet bj phäi däm bäo do ben 44. Yeu tö nguy hiem cüa mäy mäi thuöng lä a. Tai nan thuöng xäy ra do hai truc quay ngugc chieu nhau de hüt tay, töc. b. Do tiep xüc vai dä khi mäy quay hoäc do dä vo cäc mänh vun väng väo nguai. c. Tai nan thuöng xäy ra do roi phän khuön tren hoäc do nguai khäc vö tinh dieu khien läm cho truc trugt di xuöng trong khi dang dieu chinh, thäo, läp khuön. d. Do tiep xüc cäc ca cäu truyen döng cüa mäy. Do tiep xüc phän quay trön. Do mänh vun cüa vät gia cöng väng ra. Bui cüa cäc phöi gang nguy hai döi vai ca the . 45. Cäc quy täc ve an toän khi vän hänh mäy khoan a. Truac khi vän hänh mäy cän kiem tra trang thäi hoat döng cüa cäc thiet bi an toän nhu thiet bi düng khan cap.Thiöt bi düng khän cäp phäi dugc läp dät ö vj tri thuän tien cho nguai sü düng. b. Khöng deo gäng tay khi läm viec.Trong khi läm viec, khöng düng mieng de thöi hoäc tay gat phoi. Khi muön gia cöng lö to, nen gia cöng lo nhö truac röi mai gia cöng röng them.Khi gia cöng täm möng cän löt täm gö ö duai. Khi gia cöng phöi gang phäi mang khäu trang, Khi gia cöng cäc chi tiet nhö cän sü düng etö kep, khöng düng tay de giü. c. Mäy cö gän truc truyen luc phu trg thuömg khöng the düng khän cäp khi truc trugt thuc hien hänh trinh di xuöng. Cö djnh thanh chän an toän väo düng vi tri vä kiem tra lai. Khöng dugc cö y sü düng süc manh khi läm viec. d. Cän kiem tra khu vuc xung quanh mäy truac khi tien hänh chay thü. Do tiep xüc cäc ca cäu truyen döng cüa mäy .Do tiep xüc phän quay trön .Do mänh vun cüa vät gia cöng ( p h o i) väng ra Bui cüa cäc phöi gang nguy hai döi vai ca the 46. Häy chü thich cho hinh ben a. Cänh bäo döc hai sinh hpc b. Cänh bäo tü truöng manh c. Cänh bäo tia phöng xa / * \ d. Cänh bäo tia laser 47. Häy chü thich cho hinh cänh bäo ben a. Cänh bäo de chäy b. Cänh bäo de nö c. Cänh bäo chät oxy hoä d. Cänh bäo tia laser 48. Khi kiem soät, che ngu möt vu chäy, nhiem vu däu tien lä a. Phäi nhanh chong vän chuyen mäy möc trang thiet bi cüa nhä mäy. b. Phäi nhanh chong bäo ve cäc kho häng cö nguy co chäy cao cüa nhä mäy. c. Phäi nhanh chong vän chuyen cäc täi lieu quan trpng cüa nhä mäy. d. Phäi nhanh chong so tän nhän su cüa nhä mäy. 49. Sü düng nuöc de chüa chäy cho däm chäy näo? a. Chäy than, cüi, gö, väi. c. Chäy xäng däu b. Chäy dien d. Tät cä cäc däm chäy tren 50. Bien phäp buöt “Garö” dugc thuc hien khi a. Mäu chäy thanh tia hay tirng dgt b. Bj gay xucmg vä chäy mäu c. Bi dien giät d. Chäy mäu cäc vet thuöng vä nhiem trüng Sö hieu: BM1/QT-KB-RB-RDTV/02
 17. 7 PHÄN II. CÄU HÖI DIEN KHUYET (10 cäu x 0.25 diem = 2.5 diem) 51. Phuong phäp oxy hoä trong viec xü ly chät thäi rän lä nhäm chuyen nhüng chät döc hai thänh n h ü n s chat khdns döc hai hoäc it döc hai hon duai täc düng cüa nhung täc nhän oxy hoä 52. Täc düng cüa täng özön döi vdi vi sinh vät lä Bäo ve cho mal sinh rät tränh khöi tai hoa (Jo biic xa cüa tiu tic nsoai 53. Giäi phäp 3R uu tien trong quän ly chät thäi rän lä: Redure + Reuse + Recycle (Giäm thieu, Tai sie dune. Tai che) 54. Muc dich cüa thöng giö cöng nghiep lä tarn mät vä dita khdns khi ra khöi möi tritöns läm viec. 55. Mot nan nhän bi bong do nhiet, dieu mä ban cän phäi läm lä: Ngäm ngay vuns bi böns väo mc&c mät, hoäc dune khäin such boc nuöc da chiröm lanh len vüns da bi böns khoäne 10- 15 phüt, neu cd bieu hien phöns röp düns sac sach bann nbe len vä chuyen nan nhän den henh vien. 56. Khi xäng däu , he thöng dien bi chäy ta nen sü düng chät näo chüa chäy: B'mh chi'ta chäy CO . 2 Binh chica chäy bot foam (binh höa chät khö) 57. Khi läm viec tren cao nguoi lao dong cän phäi: phäi deo däy an toän vä tuän theo cäc bien phäp an toän mä n su d i phu träch hoäc cän bö kv thuat chi dän. 58. Nhiet do toi da cho phep ä noi läm viec lä 30 °C 59. Nguyen täc chung khi cäp cüu chän thuong lä chöns choäns. chöns chäy m äu, chöne nhiem trüns. 60. Neu thäy nguoi bi dien giät buoc däu tien chüng ta phäi läm lä N säl neuon dien hoäc täch nsudi bi siat ra khöi nsaon dien Ghi chü: Cän bö coi thi khöng duoc giäi thich de thi. Ngäy 29 thäng 05 näm 2019 Thöng qua Bo mön Sö hieu: BM1/QT-KB-RD-RBTV/02
 18. 8 Chuän flau ra cüa hoc phän (ve kien thüc) Nöi düng ki€m tra [G 1.1]: Trinh bäy dugc muc dich vä y nghia cüa an toän lao dong Cäu 18, 19 trong cöng nghiep, giäi thlch dugc cäc bö luat ve an toän lao dong vä luat ve möi truöng [G 1.2]: Üng düng dugc thiet bj bäo ho lao dong, thiet ke dugc Cäu 21, 25, 28- 30, 37, 46-47, 51, cäc co cäu an toän 55-57, 59 [G 2.1]: Hiöu rö cäc nguy co gay benh nghS nghiep vä an toän, Cäu 37, 23, 24, 26- 27, 48-50, 58 cäc täc dong den möi truöng cöng nghiep. Tu dö, qui trinh van hänh he thöng sän xuät dugc bäo däm a müc cao nhät. [G 2.2]: Trinh bäy dugc nguyen ly hoat dong, vüng nguy hiäm Cäu 31 -36,38-45,60 cüa cäc thiüt b] sän xuät, änh huöng cüa cäc thiet bj den den möi truöng. [G 4.1]: Trinh bäy dugc hien trang, nguyen nhän vä cäc bien phäp Cäu 39-41, 16-17, khäc phuc su ö nhiem möi truöng hien nay [G 4.2]: Cö khä näng thiet ke quy trinh xü ly cäc chät thäi rän, Cäu 1-5,9-15,51-54 löng vä khi. Trinh bäy dugc cäc nguyen nhän gäy chäy nö vä cäc bien phäp phöng chöng vä trinh bäy dugc cäc phuong phäp so cäp cüu Sö hieu: BM1/QT-KB-RB-RBTV/02
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2