intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập Tin học Đại cương part 2

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

555
lượt xem
143
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập tin học đại cương part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tin học Đại cương part 2

 1. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 18 Nãúu cos =0 thç goc:=pi/2 Ngæåüc laûi Nãúu cos =-1 thç goc:=pi Ngæåüc laûi tg:=sqrt(1-sqr(cos))/cos; goc:=arctan(tg); Nãúu goc < 0 thç goc:=pi/2 -goc; gB:=goc; cos:=(a*a +b*b -c*c)/(2*a*b); Nãúu cos =0 thç goc:=pi/2 Ngæåüc laûi Nãúu cos =-1 thç goc:=pi Ngæåüc laûi tg:=sqrt(1-sqr(cos))/cos; goc:=arctan(tg); Nãúu goc < 0 thç goc:=pi/2 -goc; gC:=goc; Viãút goïc A,B,C ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include #include #include void main() { clrscr(); float a,b,c,tg,goc,goca,gocb,gocc,cos; printf(" nhap a="); scanf("%f",&a); printf(" nhap b="); scanf("%f",&b); printf(" nhap c="); scanf("%f",&c); //tinh cos tu he thuc a^2=b^2+c^2-2bcCosA cos=(b*b+c*c-a*a)/(2*b*c); if (cos==0) goc=M_PI/2; else if (cos==-1) goc=M_PI; else { tg=sqrt(1-cos*cos)/cos; goc=atan(tg); if (goc
 2. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 19 } goca=goc; //tuong tu cho CosB cos=(a*a+c*c-b*b)/(2*a*c); if (cos==0) goc=M_PI/2; else if (cos==-1) goc=M_PI; else { tg=sqrt(1-cos*cos)/cos; goc=atan(tg); if (goc
 3. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 20 #include #include main() { clrscr(); int so; printf(" nhap so="); scanf("%i",&so); switch (so) { case 1: printf("One"); break; case 2: printf("Two"); break; case 3:printf("Three"); break; case 4:printf("Four"); break; case 5:printf("Five"); break; case 6:printf("Six"); break; case 7:printf("Seven"); break; case 8:printf("Eigth"); break; case 9:printf("Nine"); break; case 10:printf("Ten"); break; } getch(); } 10. Tênh tiãön âiãûn, biãút ràòng giaï trong âënh mæïc laì 1000â/1kwh, giaï ngoaìi âënh mæïc laì 2000â/1kwh.Biãút ràòng quy âënh âënh mæïc nhæ sau: + Häü dán 60KWh/1thaïng + Häü caïn bäü 90KWh/thaïng + Häü kinh doanh 200KWh/thaïng + Häü saín xuáút 450KWh/1thaïng * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc hàòng: DMHD =60; { Dinh muc ho dan} DMHCB=90; { Dinh muc ho can bo} DMHKD =200; { Dinh muc ho kinh doanh} DMHSX =450; { Dinh muc ho san xuat} DGDM=1000; { Don gia dinh muc} GNDM=2000; { Gia ngoai dinh muc} + Khai baïo caïc biãún Socu,Somoi { Chi so cua dong ho dien} Kwhtt,kwhdm,kwhvuot{ luong dien} Tiendm,tienvuot,ttien{ Tien} Ho { Loai ho} + Nháûp giaï trë caïc biãún tæì baìn phêm :Socu,Somoi,loaûi ho Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 4. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 21 + Nãúu (Kwhtt < Kwhdm ) thç TienDm:=Kwhtt*DGDM; TienVuot:=0; Ngæåüc laûi Bàõt âáöu Tiendm=Kwhdm*DGDM; Tienvuot=(Kwhtt-Kwhdm)*GNDM; Kãút thuïc Gaïn: Ttien=Tiendm +Tienvuot; + In Ttien ra maìn hçnh * Chæång trçnh #include #include #include #define DMHD 60 //Dinh muc ho dan #define DMHCB 90 //Dinh muc ho can bo #define DMHKD 200 //Dinh muc ho can bo #define DMHSX 450 //Dinh muc ho san xuat #define DGDM 1000 //Don gia dinh muc #define GNDM 2000 //Gia ngoai dinh muc main() { clrscr(); float socu,somoi; //chi so cua dong ho dien float kwhtt,kwhdm,kwhvuot; //luong dien float tiendm,ttien,tienvuot; char ho; //loai ho printf("chuong trinh tinh tien dien\n "); printf("Nhap chi so cu="); scanf("%f",&socu); printf("Nhap chi so moi="); scanf("%f",&somoi); kwhtt=somoi-socu; printf(" Loai ho "); scanf("%c",&ho); ho=getch(); switch (ho) { case 'd': kwhdm=DMHD; break; case 'c': kwhdm=DMHCB; break; case 'k': kwhdm=DMHKD; break; case 's': kwhdm=DMHSX; break; } if (kwhtt
 5. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 22 tiendm=kwhtt*DGDM; tienvuot=0; } else { tiendm=kwhdm*DGDM; tienvuot=(kwhtt-kwhdm)*GNDM; } ttien=tiendm+tienvuot; printf(" Tien dien phai tra la=%0.1f",ttien); getch(); } 11. Chæång trçnh nháûn muìa goî tæì baìn phêm (1-4), phán loaûi 1. laì muìa xuán, 2. muìa ha, 3. muìa thu, 4. muìa âäng * Thuáût toaïn: + Khai baïo biãún : Mua + Âoüc giaï trë cuía biãún Diem tæì baìn phêm + Duìng switch … case * Chæång trçnh #include #include #include main() { clrscr(); int mua; printf(" Moi ban nhap so (1-4)"); scanf("%d",&mua); switch (mua) { case 1 :printf("XUAN") ; break; case 2 :printf("HA") ; break; case 3 :printf("THU") ; break; case 4 : printf("DONG");break; } getch(); } 12.Viãút chæång trçnh tênh diãûn têch cuía caïc hçnh (hçnh vuäng, hçnh chæî nháût , hçnh troìn, tam giaïc, hçnh thang), choün hçnh tæì baìn phêm . Trçnh baìy diãûn têch ra maìn hçnh. * Thuáût toaïn: + khai baïo caïc biãún: dai,rong,cao,day,canh,Radius,daylon,daybe S,chon. Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 6. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 23 + Âoüc giaï trë caïc biãún tæì baìn phêm: dai, rong, cao, day, canh Radius, daylon,daybe + Duìng switch ... case * Chæång trçnh #include #include #include main() { clrscr(); char chon; float dai,rong,cao,day,canh,radius,daylon,daybe,s; printf(" -------------------------------------"); printf("Chuong trinh tinh dien tich cac hinh"); printf(" -------------------------------------"); printf("\n"); printf(" MOI CAC BAN CHON TRONG CAC MUC SAU"); printf("\n"); printf("n.Dien tich hinh chu nhat\n"); printf("g.Dien tich hinh tam giac\n"); printf("v.Dien tich hinh hinh vuong\n"); printf("t.Dien tich hinh hinh tron\n"); printf("h.Dien tich hinh hinh thang\n"); scanf("%c",&chon); switch (chon) { case 'n' :{ printf("nhap chieu dai") ; scanf("%f",&dai); printf("nhap chieu rong") ; scanf("%f",&rong ); s=dai*rong; } printf(" ket qua la=%f",s); break; case 'g' :{ printf("nhap canh day") ; scanf("%f",&day); printf("nhap chieu cao") ; scanf("%f",&cao ); s=(day*cao)/2; } printf(" ket qua la=%f",s); break; case 'v' :{ Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 7. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 24 printf("nhap canh hinh vuong") ; scanf("%f",&canh); s=canh*canh; } printf(" ket qua la=%f",s); break; case 't' :{ printf("nhap ban kinh") ; scanf("%f",&radius); s=radius*radius*M_PI; } printf(" ket qua la=%f",s); break; case 'h' :{ printf("nhap day lon") ; scanf("%f",&daylon); printf("nhap day be") ; scanf("%f",&daybe ); printf("nhap chieu cao") ; scanf("%f",&cao ); s=((daylon+daybe)*cao)/2; } printf(" ket qua la=%f",s); break; } getch(); } 13.Giaíi phæång trçnh truìng phæång ax4 + bx2 +c =0, våïi a,b,c nháûp tæì baìn phêm. * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún a,b,c,x1,x2,x3,x4,y1,y2,delta,i + Nháûp giaï trë cuía a,b,c tæì baìn phêm. + láûp Delta=sqr(b)-4*a*c; Nãúu delta>0 thç i=1 Ngæåüc laûi nãúu Delta0 thç Begin Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 8. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 25 x1=sqrt(y1); x2=-x1; Viãút x1,X2 End; Nãúu y2>0 thç Begin x3=sqrt(y2); x4=-x3; Viãút X3,x4; 2: Viãút phæång trçnh truìng phæong vä nghiãûm 3:Begin y1=-b/(2*a); Viãút phæång trçnh coï nghiãûm keïp y1=y2 Nãúu y1>0 thç Begin x1=sqrt(y1); x2=-x1; Viãút x1,x2 End; * Chæång trçnh #include #include #include main() { clrscr(); float a,b,c,x1,x2,x3,x4,y1,y2,delta; int i; { printf(" Nhap he so a="); scanf("%f",&a); printf(" Nhap he so b="); scanf("%f",&b); printf(" Nhap he so c="); scanf("%f",&c); delta=b*b-4*a*c; if (delta>0) i=1; else if (delta
 9. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 26 printf(" phuong trinh co 2 nghiem phan biet\n"); printf(" nghiem y1=%0.2f\n",y1); printf(" nghiem y2=%0.2f",y2); if (y1>0) { x1=sqrt(y1); x2=-x1; printf("Nghiem x1 =%0.2f\n",x1); printf("Nghiem x2 =%0.2f",x2); } if (y2>0) { x3=sqrt(y2); x4=-x3; printf("Nghiem x3 =%0.2f\n",x3); printf("Nghiem x4 =%0.2f",x4); } } break; case 2 : printf(" Phuong trinh trung phuong vo nghiem");break; case 3: { y1=-b/(2*a); printf("phuong trinh co nghiem kep y1=y2=%f",y1); if (y1>0) { x1=sqrt(y1); x2=-x1; printf(" nghiem x1=%0.2f\n",x1); printf(" nghiem x2=%0.2f",x2); } break; } } } getch(); } Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 10. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 27 P HÁ Ö N III : LÃ Û N H V O Ì N G L À Û P + FOR ... + WHILE ... + DO ... WHILE 1. Láûp chæång trçnh taûo ra baíng cæíu chæång nhæ hoüc sinh váùn duìng: * Thuáût toaïn: + Khai baïo 2 biãún i,j. + Cho j=1 âãún 10 laìm Begin Cho I=2 âãún 9 laìm Begin Di chuyãøn tåïi toüa âäü j=10*(i-2) + 1,i= j+2); textcolor(i); Viãút(I,j,j*i); End; Viãút xuäúng doìng End; * Chæång trçnh #include #include #include main() { int i,j; clrscr(); printf("BANG CUU CHUONG\n"); for(j=1;j
 11. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 28 getch(); } 2. Baìi toaïn cäø Tràm tráu tràm coí Tráu âæïng àn nàm Tráu nàòm àn ba Tráu giaì ba con mäüt boï Hoíi coï bao nhiãu mäùi loaûi ? * Thuáût toaïn: + Khai baïo 3 biãún :âæïng, nàòm ,giaì. + Cho âæïng = 0 âãún 20 laìm Cho nàòm = 0 âãún 33 laìm Cho gça = 0 âãún 300 laìm Nãúu maì (15*dung + 9*nam + gia = 300) vaì (dung+nam+gia =100) thç Viãút caïc loaûi tráu ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include #include #include main() { clrscr(); int dung,nam,gia; for (dung=0;dung
 12. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 29 + Cho x=0 âãún 36 laìm Cho y=0 âãún 36 laìm Nãúu maì (2*x +4*y =100) vaì (x+y =36) thç viãút kãút quaí x,y ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include #include #include main() { clrscr(); int x,y; for (x=0;x
 13. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 30 { clrscr(); for (int i=0; i
 14. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 31 void main() { clrscr(); int h, i, j; printf("\nNhap chieu cao cua hinh tam giac : "); scanf("%d", &h); for (i=1; i
 15. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 32 Cáu c) * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún : i,j,h + Âoüc giaï trë cuía biãún h tæì baìn phêm + cho i=0; âãún ii; Viãút kyï tæû träúng cho j=0 âãún j
 16. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 33 6. Taûo cáy chæî säú Viãút chæång trçnh hiãûn ra trãn maìn hçnh 1 232 34543 4567654 567898765 67890109876 7890123210987 890123454321098 90123456765432109 0123456789876543210 * Thuáût toaïn: + Khai baïo 2 biãún : i,j + Cho i= 1 âãún 10 laìm Begin Viãút (' ':41- i); Cho j := 1 âãún 2*i-1 laìm Nãúu j
 17. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 34 if (j
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2