intTypePromotion=3

Bản tin Tri thức: Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Đông Á và khu vực Thái bình dương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
9
lượt xem
0
download

Bản tin Tri thức: Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Đông Á và khu vực Thái bình dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các nội dung chính: Kinh nghiệm và bài học quốc tế (Lập kế hoạch lồng ghép cho Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Dự án bảo tồn phòng ngừa cho các di sản văn hoá, Gruzia); Khuyến nghị về lập kế hoạch rủi ro, đối phó và phục hồi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản tin Tri thức: Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Đông Á và khu vực Thái bình dương

Public Disclosure Authorized<br /> Public Disclosure Authorized<br /> Public Disclosure Authorized<br /> Public Disclosure Authorized<br /> <br /> 52950<br /> <br /> Bản tin Tri thức<br /> <br /> Bản tin<br /> Số 14<br /> <br /> Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Đông Á và khu vực Thái bình dương<br /> <br /> PHÒNG NGỪA THIÊN TAI CHO<br /> CÁC DI TÍCH VĂN HOÁ<br /> Tác giả: Christianna Johnnides<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> 7UXQJ WkP 1JKLrQ FӭX %ҧR WӗQ Yj %ҧR WjQJ 4XӕF<br /> WӃ Yj &ӝQJ ÿӗQJ 7ҩP .KLrQ ;DQK ÿm ELrQ VRҥQ<br /> PӝW KѭӟQJ GүQ WRjQ GLӋQ YӅ SKzQJ QJӯD WKLrQ<br /> WDL FKR FiF GL WtFK YăQ KRi Wӯ NKRҧQJ QăP YӅ<br /> WUѭӟF ÿӇ FXQJ FҩS KѭӟQJ GүQ FKR FKtQK TX\ӅQ ÿӏD<br /> SKѭѫQJ Yj TXӕF JLD ӣ FiF QѭӟF Yj NKX YӵF KD\<br /> FKӏX KLӇP KRҥ WKLrQ WDL 1Kѭ ÿm WKҩ\ ӣ UҩW QKLӅX<br /> QѭӟF QѫL QKLӅX WjL VҧQ YăQ KRi Eӏ SKi KXӹ NK{QJ WKӇ NK{L SKөF OҥL KRһF UҩW QJKLrP WUӑQJ Yt Gө NKX WKjQK Fә<br /> QăP WXәL %DP FӫD ,UDQ FKӍ FzQ Oj ÿӕQJ JҥFK YөQ VDX WUұQ ÿӝQJ ÿҩW FXӕL QăP  FiF ELӋQ SKiS SKzQJ<br /> QJӯD WKLӃW WKӵF Fy WKӇ JL~S EҧR WRjQ QKӳQJ QJXӗQ YăQ KRi TXDQ WUӑQJ<br /> 1KӳQJ QJX\rQ WҳF Fѫ EҧQ FӫD SKzQJ QJӯD WKLrQ WDL FKR GL WtFK YăQ KRi Fy WKӇ ÿѭӧF WyP WҳW QKѭ VDX<br /> ĈѭD FiF GL VҧQ YăQ KRi YjR FiF NӃ KRҥFK TXҧQ Oê WKLrQ WDL KLӋQ Fy<br /> ÈS GөQJ SKѭѫQJ SKiS WLӃS FұQ SKzQJ QJӯD ÿӇ FҧL WKLӋQ KRһF GX\ WUu KLӋQ WUҥQJ FӫD GL WtFK YăQ KRi ÿӇ ÿҧP<br /> EҧR Vӵ WӗQ WҥL FӫD GL VҧQ Yj QKӳQJ JLi WUӏ Fѫ EҧQ FӫD Qy WURQJ Yj VDX NKL [ҧ\ UD WKLrQ WDL<br /> 7KXӷ 6ӻ ÿѭӧF FRL Oj PӝW ÿLӇQ KuQK OjP WӕW WUrQ WUѭӡQJ TXӕF WӃ YӅ OұS NӃ KRҥFK TXҧQ Oê WKLrQ WDL OӗQJ JKpS<br /> 7URQJ KӋ WKӕQJ FӫD 7KXӷ 6ӻ Fy PӝW 9ө SKө WUiFK 'L VҧQ QҵP WURQJ 9ăQ SKzQJ /LrQ EDQJ %ҧR YӋ 'kQ Vӵ 9ăQ<br /> SKzQJ FKX\rQ FXQJ FҩS YLӋQ WUӧ NKL Fy WKLrQ WDL Yj FKӕQJ OҥL [XQJ ÿӝW YNJ WUDQJ 1JRjL FiF QJKƭD Yө YӅ KjQK<br /> SKiS Yj KjQK FKtQK 9ăQ SKzQJ FzQ \rX FҫX FiF ÿӏD SKѭѫQJ SKҧL ÿyQJ JyS WjL FKtQK Fө WKӇ ÿӇ EҧR YӋ GL WtFK2<br /> <br /> Loạt Bản tin Tri thức này do Nhóm Quản lý Rủi ro Thiên tai Đông Á và TBD của Ngân hàng Thế giới thực hiện với sự hỗ trợ<br /> của Quỹ Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Phục hồi Toàn cầu (GFDRR). Bản tin này được thực hiện cho Chính phủ Trung Quốc,<br /> là một phần trong báo cáo các điển hình làm tốt trong công tác phục hồi sau thiên tai sau trận động đất ở Văn Xuyên xảy<br /> ra ngày 12 tháng 5, 2008. Nội dung có sự phối hợp của các Ban Quản lý Quốc gia và Phát triển Bền vững Trung Quốc và<br /> Mông Cổ của Ngân hàng Thế giới. Bản tin này tập trung vào những bài học cụ thể theo ngành rút ra từ các chương trình<br /> phục hồi sau động đất trước đây ở các nước trên khắp thế giới.<br /> <br /> QUỸ GIẢM NHẸ THIÊN TAI<br /> VÀ PHỤC HỒI TOÀN CẦU<br /> <br /> NGÂN HÀNG THẾ GIỚI<br /> <br /> 2 Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Đông Á và khu vực Thái bình dương<br /> <br /> .KL FDQ WKL͏S YjR FiF F{QJ WUuQK GL WtFK ͧ QKͷQJ Q˯L SKӕ FӫD 71. Yj FNJQJ Oj QѫL WұS WUXQJ KҫX KӃW FiF<br /> FK͓X UͯL UR ÿ͡QJ ÿ̭W Yj FiF WKLrQ WDL NKiF FDR ÿL͉X QKj EҧR WjQJ ,VWDQEXO UD ÿӡL KjQJ QJjQ QăP WUѭӟF Yj<br /> TXDQ WU͕QJ Oj F̯Q FkQ QK̷F QKL͉X K˯Q FiF SK˱˯QJ KLӋQ Oj FKӫ QKkQ PӝW Vӕ GL WtFK TXDQ WUӑQJ QKҩW FzQ OҥL<br /> SKiS [k\ G͹QJ WUX\͉Q WK͙QJ Yu FK~QJ ÿm Fy V͹ ÿL͉X FӫD FiF ĈӃ FKӃ /D 0m Fә ÿҥL /D 0m SKѭѫQJ Ĉ{QJ Yj<br /> FK͑QK WKtFK QJKL ÿ͋ E̫R Y͏ WtQK P̩QJ Yj WjL V̫Q 2WWRPDQ Ĉӝ UӫL UR ÿӝQJ ÿҩW ӣ PӭF WjQ SKi FӫD ,VWDQ<br /> EXO Oj <br /> <br /> FӝQJ WUӯ WURQJ QăP WӟL *Li WUӏ GL<br /> <br /> VҧQ YăQ KRi Oj Y{ JLi YӟL PӑL WKӡL ÿҥL WKLӋW KҥL NLQK<br /> WӃ ѭӟF WtQK FӫD ,VWDQEXO QӃX PӝW WUұQ ÿӝQJ ÿҩW OӟQ [ҧ\<br /> ĈӇ EҧR WӗQ Fy WtQK SKzQJ QJӯD TXҧQ Oê UӫL UR Fy WKӇ UD Fy WKӇ OrQ ÿӃQ Wӹ ÿ{ OD<br /> FXQJ FҩS PӝW NKXQJ KRҥFK ÿӏQK FKtQK ViFK 7әQJ KӧS<br /> Fy EѭӟF WKӵF KLӋQ NKL Vӱ GөQJ SKѭѫQJ SKiS WLӃS<br /> FұQ TXҧQ Oê UӫL UR WURQJ QKӳQJ YҩQ ÿӅ EҧR WӗQ L [iF<br /> ÿӏQK WҩW Fҧ FiF UӫL UR ÿӕL YӟL GL WtFK LL ÿiQK JLi PӭF<br /> ÿӝ FӫD WӯQJ UӫL UR LLL [iF ÿӏQK FiF FKLӃQ OѭӧF JLҧP<br /> QKҽ Fy WKӇ Yj LY ÿiQK JLi FKL SKt Yj OӧL tFK FӫD PӛL<br /> FKLӃQ OѭӧF<br /> <br /> &KtQK TX\ӅQ FӫD VLrX WKjQK SKӕ ,VWDQEXO Yu Yұ\ ÿm<br /> [k\ GӵQJ PӝW NӃ KRҥFK SKzQJ FKӕQJ ÿӝQJ ÿҩW WәQJ<br /> WKӇ ³UҩW WRjQ GLӋQ ÿӇ [ӱ Oê FiF UӫL UR FiF ELӋQ SKiS<br /> JLҧP QKҽ Yj ÿѭӧF OӗQJ JKpS WURQJ F{QJ WiF EҧR YӋ<br /> FiF GL WtFK YăQ KRi Yj Wӵ QKLrQ .Ӄ KRҥFK Qj\ ÿѭӧF<br /> TXӕF WӃ F{QJ QKұQ Oj PӝW F{QJ Fө FKLӃQ OѭӧF ÿӇ ÿiQK<br /> JLi UӫL UR ӣ FiF VLrX WKjQK SKӕ QkQJ FDR Vӵ DQ WRjQ<br /> Yj FKҩW OѭӧQJ VӕQJ QyL FKXQJ WURQJ WKjQK SKӕ Yj Oj<br /> KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC QUỐC TẾ<br /> NKXQJ ÿӇ WKLӃW NӃ Gӵ iQ´ 'ӵ iQ ÿm QKұQ WKӭF VkX VҳF<br /> Lập kế hoạch lồng ghép cho Istanbul, Thổ WҫP TXDQ WUӑQJ FӫD FiF GL WtFK YăQ KRi ÿӕL YӟL WKjQK<br /> SKӕ NK{QJ FKӍ Oj ORҥL KjQJ KRi F{QJ FӝQJ TXӕF JLD<br /> Nhĩ Kỳ (TNK)<br /> 1ăP PӝW ORҥW FiF WUұQ ÿӝQJ ÿҩW [ҧ\ UD WjQ SKi Yj WRjQ FҫX Pj FzQ Oj PӝW FҩX SKҫQ TXDQ WUӑQJ FӫD<br /> QһQJ QӅ 9QJ 0DUPDUD FӫD 71. ѬӟF WtQK ÿm Fy QJjQK GX OӏFK PjX Pӥ 7KrP QӳD Fy Vӵ QKұQ WKӭF<br /> QJѭӡL FKӃW Yj WKLӋW KҥL Wӯ 7әQJ VҧQ UӝQJ UmL UҵQJ PӑL ORҥL WKLrQ WDL FXӕL FQJ ÿӅX Fy WtQK<br /> SKҭP 4XӕF QӝL .ӃW OXұQ ÿѭD UD Oj TX\ FKXҭQ Yj TX\ ÿӏD SKѭѫQJ NKL TXҧQ Oê Yj ӭQJ SKy NKҭQ FҩS ÿӅX SKҧL<br /> ÿӏQK [k\ GӵQJ TXi GӉ GmL ÿm GүQ ÿӃQ F{QJ WUuQK NK{QJ SKө WKXӝF YjR QăQJ OӵF Yj Wә FKӭF FӫD FKtQK TX\ӅQ<br /> ÿӫ VӭF NKiQJ FKӏX WiF ÿӝQJ FӫD WUұQ ÿӝQJ ÿҩW 6DX ÿӏD SKѭѫQJ NKX YӵF Wѭ QKkQ Yj FiF Wә FKӭF SKL FKtQK<br /> <br /> WKҧP KRҥ &KtQK SKӫ 71. ÿm TXDQ WkP ÿӃQ NLӇP WUD SKӫ FӝQJ ÿӗQJ ÿӏD SKѭѫQJ Yj QJѭӡL GkQ 9u Yұ\ Qӛ<br /> OҥL KLӋX TXҧ FKL SKt FӫD F{QJ WiF OұS NӃ KRҥFK FKLӃQ OӵF WR OӟQ WURQJ WұS KXҩQ ӣ FҩS ÿӏD SKѭѫQJ ÿm ÿѭӧF<br /> OѭӧF FKR TXҧQ Oê WKLrQ WDL Yj ÿҫX Wѭ FKR JLҧP QKҽ WKӵF KLӋQ EDR JӗP FiF KӝL WKҧR OӟS KӑF Fө WKӇ YӅ EҧR<br /> 7ӯ ÿy &KtQK SKӫ UD QJKӏ TX\ӃW FKӫ ÿӝQJ [ӱ Oê FiF WӗQ SKzQJ QJӯD FKR FiF QKkQ YLrQ EҧR WjQJ Yj ³1Jj\<br /> YҩQ ÿӅ TXҧQ Oê WKLrQ WDL EҵQJ PӝW Gӵ iQ WұS WUXQJ YjR FӫD FiF ÿLӇQ KuQK WӕW QKҩW WURQJ JLҧP QKҽ WKLrQ WDL GӵD<br /> JLҧP QKҽ UӫL UR ÿӏD FKҩQ Yj SKzQJ QJӯD UӫL UR FKR YjR FӝQJ ÿӗQJ´ UD ÿӡL<br /> WKjQK SKӕ ,VWDQEXO<br /> ĈӇ JLҧP EӟW WKLӋW KҥL YӅ WjL VҧQ FӫD GL WtFK YăQ KRi<br /> 7KjQK SKӕ ,VWDQEXO QJRjL YDL WUz Oj PӝW WUXQJ WkP &KtQK SKӫ ÿm [k\ GӵQJ PӝW NӃ KRҥFK KjQK ÿӝQJ WURQJ<br /> F{QJ QJKLӋS WKѭѫQJ PҥL Yj WjL FKtQK FӫD ÿҩW QѭӟF ÿy \rX FҫX WKӵF KLӋQ PӝW WKӕQJ Nr WRjQ GLӋQ FiF WjL<br /> QѫL VҧQ [XҩW UD WәQJ NLP QJҥFK [XҩW NKҭX FzQ Oj VҧQ GL WtFK YăQ KRi WKӵF KLӋQ FiF QJKLrQ FӭX NKҧ WKL<br /> ÿLӇP JLDR WKRD YăQ KRi FӫD GL VҧQ SKѭѫQJ Ĉ{QJ Yj FKL WLӃW ÿӇ [iF ÿӏQK PӭF ÿӝ WәQ WKѭѫQJ ÿӏD FKҩQ Yj<br /> SKѭѫQJ 7k\ 1y Fy GkQ Vӕ FDR QKҩW WURQJ FiF WKjQK NLӃQ QJKӏ FiF ELӋQ SKiS Nӻ WKXұW ÿӇ JLҧP QKҽ Yj WKLӃW<br /> <br /> Phòng ngừa thiên tai cho các di tích văn hóa 3<br /> <br /> NӃ[k\ GӵQJ PӝW NӃ KRҥFK GjL KҥQ KѫQ QăP <br /> 0ӝW Fѫ Vӣ Gӳ OLӋX FiF F{QJ WUuQK GL WtFK WURQJ ÿy SKkQ<br /> ORҥL ÿLӅX NLӋQ F{QJ WUuQK Yj JLi WUӏ GL VҧQ ÿѭӧF [k\<br /> GӵQJ Yj Vӱ GөQJ OjP KѭӟQJ GүQ FKR QKj EҧR WjQJ<br /> WURQJ WKjQK SKӕ &iF EҧR WjQJ ÿm Fy WKӇ ÿѭD YjR WKӵF<br /> KLӋQ QKӳQJ ELӋQ SKiS ÿѫQ JLҧQ Yj WKLӃW WKӵF ÿӇ EҧR YӋ<br /> FiF Eӝ VѭX WҫP OӟQ FӫD PuQK QKѭ WUiQJ QKӵD OrQ FiF<br /> KLӋQ YұW WUѭQJ Ej\ WKD\ ÿәL KӋ WKӕQJ iQK ViQJ FKXҭQ<br /> Eӏ FiF SKѭѫQJ iQ Vѫ WiQ Yj WұS KXҩQ FKR QKӳQJ WuQK<br /> QJX\ӋQ YLrQ EҧR WjQJ YӅ WuQK KXӕQJ WKLrQ WDL <br /> 1JRjL UD 1JkQ KjQJ 7KӃ JLӟL ÿm ÿҫX Wѭ YjR Gӵ iQ<br /> *LҧP QKҽ 5ӫL UR ĈӏD FKҩQ WKӵF KLӋQ KӗL Wӕ WjL FKtQK<br /> FKR [k\ GӵQJ FiF F{QJ WUuQK F{QJ FӝQJ WURQJ ÿy Fy<br /> FiF GL WtFK OӏFK Vӱ KRһF F{QJ WUuQK WURQJ FiF NKX GL<br /> WtFK YăQ KRi ĈiQJ FK~ ê Oj GX\ WX EҧR GѭӥQJ FiF<br /> F{QJ WUuQK Qj\ Oj EѭӟF TXDQ WUӑQJ ÿҫX WLrQ ÿӇ EҧR YӋ<br /> FK~QJ WUѭӟF ҧQK KѭӣQJ WjQ SKi FӫD ÿӝQJ ÿҩW Yj FiF<br /> ORҥL WKLrQ WDL NKiF 7X\ QKLrQ YLӋF Vӱ GөQJ FiF YұW<br /> OLӋX NK{QJ SK KӧS NK{QJ WXkQ WKHR FiF QJX\rQ WҳF<br /> EҧR WӗQ Fy WKӇ SKi KӓQJ WKrP Yj Jk\ UD QKӳQJ WiF KҥL<br /> NK{QJ WKӇ VӱD FKӳD ÿѭӧF ÿӕL YӟL F{QJ WUuQK GL WtFK 9t<br /> Gө FiF FӝW NLӃQ WU~F +\ /ҥS Fә ÿҥL 'RULF ÿm Fy WKӇ<br /> WӗQ WҥL TXD QKLӅX WiF ÿӝQJ ÿӏD FKҩQ Yu FiF PһW WUrQ FӫD<br /> FӝW Fy WKӇ YұQ ÿӝQJ Wӵ GR JLӳD FiF FӝW YӟL QKDX QӃX<br /> JLD Fӕ FiF FӝW EҵQJ FӕW WKpS VӁ KҥQ FKӃ Vӵ YұQ ÿӝQJ<br /> Qj\ Yj JLҧP NKҧ QăQJ NKiQJ FKҩQ FӫD FӝW<br /> .KL FDQ WKLӋS YjR FiF F{QJ WUuQK GL WtFK ӣ QKӳQJ QѫL<br /> FKӏX UӫL UR ÿӝQJ ÿҩW Yj FiF WKLrQ WDL NKiF FDR ÿLӅX<br /> TXDQ WUӑQJ Oj FҫQ FkQ QKҳF QKLӅX KѫQ FiF SKѭѫQJ<br /> SKiS [k\ GӵQJ WUX\ӅQ WKӕQJ Yu FK~QJ ÿm Fy Vӵ ÿLӅX<br /> FKӍQK WKtFK QJKL ÿӇ EҧR YӋ WtQK PҥQJ Yj WjL VҧQ 9t<br /> Gө ӣ WKjQK SKә Fә /LMLDQJ PӝW GL VҧQ 7KӃ JLӟL ӣ WӍQK<br /> 9kQ 1DP 7UXQJ 4XӕF FiF NKXQJ QKj ÿѭӧF [k\ GӵQJ<br /> Fy ÿӝ PӅP GҿR Yj FiF WKDQK Jӛ WKҷQJ OҳS KѫL QJKLrQJ<br /> YjR WURQJ ÿӇ WăQJ ÿӝ әQ ÿӏQK &iF SKѭѫQJ SKiS KLӋQ<br /> ÿҥL ÿm ÿѭӧF SKiW WULӇQ ÿӇ JLD Fӕ WѭӡQJ JҥFK KRһF ÿҳS<br /> EQ Yj ÿm JL~S WiL WKLӃW /LMLDQJ WKHR NLӃQ WU~F Fә GX\<br /> WUu EҧQ VҳF YăQ KRi ÿӝF ÿiR FӫD WKjQK SKӕ Qj\<br /> <br /> Dự án Bảo tồn phòng ngừa cho các di sản văn<br /> hoá, Gruzia<br /> %ҧR WӗQ SKzQJ QJӯD Yj GX\ WX EҧR GѭӥQJ FiF F{QJ<br /> WUuQK OӏFK Vӱ Yj QKkQ WҥR Oj QKӳQJ EѭӟF TXDQ WUӑQJ ÿӇ<br /> JLҧP QKҽ WKLӋW KҥL GR WKLrQ WDL Jk\ UD Yt Gө ÿӝQJ ÿҩW<br /> ONJ OөW FKi\« 1ăP 1JkQ KjQJ 7KӃ JLӟL ÿm WjL<br /> WUӧ Gӵ iQ 'L VҧQ 9ăQ KRi FKR *UX]LD PөF WLrX FӫD Qy<br /> Oj SKөF KӗL FiF GL WtFK OӏFK Vӱ Yj WUX\ӅQ WKӕQJ YăQ KRi<br /> QKҵP WK~F ÿҭ\ SKiW WULӇQ NLQK WӃ FKӫ \ӃX Oj WK{QJ TXD<br /> NKX\ӃQ NKtFK GX OӏFK 9u *UX]LD Fy QJX\ Fѫ ÿӝQJ ÿҩW<br /> FDR EҧR WӗQ SKzQJ QJӯD ÿѭӧF OӗQJ JKpS YjR Gӵ iQ<br /> WURQJ &KѭѫQJ WUuQK .K{L SKөF .KҭQ FҩS<br /> &KѭѫQJ WUuQK FҩS WULӋX ÿ{ OD FKR FiF QKyP FӝQJ<br /> ÿӗQJ FiF Wә FKӭF SKL FKtQK SKӫ Yj KӑF YLӋQ ÿӇ SKzQJ<br /> QJӯD QKӳQJ WKLӋW KҥL [XӕQJ FҩS FӫD GL WtFK YăQ KRi<br /> WUrQ NKҳS Fҧ QѭӟF &KѭѫQJ WUuQK ÿѭӧF WKӵF KLӋQ GѭӟL<br /> GҥQJ PӝW TXӻ WjL WUӧ iS GөQJ TXi WUuQK OӵD FKӑQ FҥQK<br /> WUDQK &iF ÿӅ [XҩW WұS WUXQJ YjR WăQJ ÿӝ әQ ÿӏQK FKR<br /> F{QJ WUuQK Fy QJX\ Fѫ VөS ÿә TXD\ SKLP Yj OѭX WUӳ<br /> FiF EҧQ WKҧR Fә Yj JKL FKpS VѭX WҫP FiF EjL KiW ÿLӋX<br /> P~D WUX\ӅQ WKӕQJ &ө WKӇ KѫQ ÿm Fy Gӵ iQ JL~S<br /> EҧR YӋ KѫQ NKR WjQJ OӏFK Vӱ Yj YăQ KRi QKѭ QKj<br /> WKӡ ÿӅQ ÿjL WUDQK WѭӡQJ Yj FiF GL WtFK NKҧR Fә &iF<br /> ÿӅ [XҩW ÿѭӧF OӵD FKӑQ WjL WUӧ TXD PӝW TX\ WUuQK KRjQ<br /> <br /> 4 Quản lý Rủi ro Thiên tai ở Đông Á và khu vực Thái bình dương<br /> <br /> 1KӳQJ EjL KӑF TXDQ WUӑQJ Wӯ NLQK QJKLӋP TXӕF WӃ<br /> ‡ 0ҩX FKӕW ÿҧP EҧR EҧR YӋ KLӋX TXҧ FiF GL VҧQ YăQ KRi WUѭӟF UӫL UR WKLrQ WDL Oj SKҧL Fy Vӵ FKXҭQ Eӏ Yj OұS<br /> NӃ KRҥFK WUѭӟF<br /> ‡ /ұS NӃ KRҥFK WUѭӟF ÿӇ EҧR YӋ F{QJ WUuQK GL WtFK FҫQ ÿѭӧF KLӇX Oj FKR WRjQ Eӝ F{QJ WUuQK Yj WKӵF KLӋQ<br /> [X\rQ VXӕW Wӯ QKj [ѭӣQJ FҩX WU~F FiF Eӝ SKұQ NqP WKHR Yj FҧQK TXDQ [XQJ TXDQK<br /> ‡ /ұS NӃ KRҥFK WUѭӟF ÿӇ EҧR YӋ F{QJ WUuQK GL WtFK NKӓL WKLrQ WDL FҫQ ÿѭD FiF QӝL GXQJ OLrQ TXDQ FӫD GL<br /> VҧQ YjR FKLӃQ OѭӧF SKzQJ QJӯD WKLrQ WDL FKXQJ FKR WRjQ Eӝ WjL VҧQ 9t Gө PӝW KӋ WKӕQJ SKXQ QѭӟF Fy WKӇ<br /> NK{QJ ÿѭӧF FiF FKX\rQ JLD GL VҧQ TXDQ WkP QKѭQJ VӁ UҩW FҫQ WKLӃW ÿӇ EҧR YӋ FiF KLӋQ YұW<br /> ‡ &iF \rX FҫX Gӵ SKzQJ FҫQ OҳS ÿһW WURQJ F{QJ WUuQK GL WtFK VDR FKR ҧQK KѭӣQJ tW QKҩW ÿӃQ JLi WUӏ GL VҧQ<br /> 9t Gө iS GөQJ F{QJ QJKӋ VѫQ FKiW NK{QJ WKҩP QѭӟF FKR QӅQ PyQJ WRj QKj ÿӇ JLҧP ÿӝ ҭP WKD\ Yu GQJ<br /> Pi\ K~W ҭP<br /> ‡ &iF WjL VҧQ FӫD GL VҧQ WtQK FKҩW Fѫ EҧQ Yj OӏFK Vӱ WUҧL QJKLӋP WKLrQ WDL FӫD F{QJ WUuQK FҫQ ÿѭӧF JKL FKpS<br /> U} UjQJ ÿӇ OjP Fѫ Vӣ FKR OұS NӃ KRҥFK SKzQJ QJӯD ÿӕL SKy Yj SKөF KӗL WKLrQ WDL SK KӧS 9t Gө OұS EҧQ<br /> ÿӗ UӫL UR ÿm ÿѭӧF Vӱ GөQJ UҩW WKjQK F{QJ ӣ é<br /> ‡ &iF FKѭѫQJ WUuQK GX\ WX EҧR GѭӥQJ GL VҧQ OӏFK Vӱ FҫQ WtQK ÿӃQ \ӃX Wӕ UӫL UR WKLrQ WDL FӫD GL VҧQ<br /> ‡ 1KӳQJ QJѭӡL Vӱ GөQJ F{QJ WUuQK FҫQ ÿѭӧF WKDP JLD WUӵF WLӃS YjR YLӋF [k\ GӵQJ FiF NӃ KRҥFK ӭQJ SKy<br /> NKҭQ FҩS<br /> ‡ ĈҧP EҧR DQ QLQK FKR GL VҧQ Oj PӝW WURQJ QKӳQJ ѭX WLrQ KjQJ ÿҫX NKL [ҧ\ UD KuQK KXӕQJ NKҭQ FҩS<br /> ‡ 6DX NKL WKLrQ WDL [ҧ\ UD FҫQ Fy QJD\ FiF Qӛ OӵF ÿӇ ÿҧP EҧR GX\ WUu Yj VӱD FKӳD QKӳQJ WKLӋW KҥL FӫD F{QJ<br /> WUuQK GL VҧQ 1yL FiFK NKiF FiF FKX\rQ JLD YӅ EҧR WӗQ FҫQ ÿѭӧF WKDP JLD YjR WҩW Fҧ FiF JLDL ÿRҥQ WURQJ<br /> TXҧQ Oê WKLrQ WDL NӇ Fҧ SKөF KӗL<br /> ‡ &iF QJX\rQ WҳF EҧR WӗQ FҫQ ÿѭӧF OӗQJ JKpS KӧS Oê YjR WҩW Fҧ FiF JLDL ÿRҥQ OұS NӃ KRҥFK ӭQJ SKy Yj<br /> SKөF KӗL VDX WKLrQ WDL 1ӃX FiF Eӝ VѭX WұS Eӏ QJҩP QѭӟF FҫQ Vҩ\ NK{ NK{QJ NKt WKD\ Yu WăQJ QKLӋW ÿӝ Yu<br /> Fy WKӇ VӁ OjP FK~QJ Yu JLzQ Yj GӉ Yӥ KӓQJ KѫQ<br /> WRjQ PLQK EҥFK GR %DQ %ҧR WӗQ 9ăQ KRi *UX]LD Wә<br /> FKӭF &y KDL ORҥL Kӛ WUӧ 4Xӻ %ҧR WӗQ 'L WtFK 9ăQ KRi<br /> *UX]LD FXQJ FҩS FKR %DQ WX\ӇQ FKӑQ Yj QJѭӡL KѭӣQJ<br /> OӧL L FKҩP FiF ÿӅ [XҩW WKHR WLrX FKt ÿm ÿӅ UD Yj LL <br /> JLiP ViW ÿiQK JLi WKӵF KLӋQ<br /> <br /> WUX\ӅQ FӫD FiF SKѭѫQJ WLӋQ WUX\ӅQ WK{QJ YӅ FiF Gӵ iQ<br /> Fө WKӇ FӫD &KѭѫQJ WUuQK 3KөF KӗL .KҭQ FҩS ÿm JL~S<br /> QkQJ FDR QKұQ WKӭF Yj TXDQ WkP YӅ F{QJ WiF EҧR YӋ<br /> JuQ JLӳ GL VҧQ YăQ KRi JLjX Fy Yj ÿD GҥQJ FӫD *UX]LD<br /> <br /> KHUYẾN NGHỊ VỀ LẬP KẾ HOẠCH RỦI RO,<br /> 'ӵ iQ ÿm WjL WUӧ EҧR WӗQ FiF F{QJ WUuQK OӏFK Vӱ WURQJ ĐỐI PHÓ VÀ PHỤC HỒI9<br /> SKX SKӕ Fә 7ELOLVL YӟL PөF ÿtFK JL~S GX\ WX EҧR<br /> GѭӥQJ FiF F{QJ WUuQK KLӋQ Fy NKӓL WLӃS WөF [XӕQJ FҩS<br /> 7ELOLVL ÿm WKө KѭӣQJ PӝW JLDL ÿRҥQ SKөF KӗL Yj SKiW<br /> WULӇQ NLQK WӃ PҥQK PӁ Yu FiF QKj ÿҫX Wѭ Wѭ QKkQ FNJQJ<br /> WKDP JLD QkQJ FҩS FiF GL WtFK OӏFK Vӱ WUӑQJ \ӃX Yj ÿҫX<br /> Wѭ YjR QKLӅX KRҥW ÿӝQJ NLQK GRDQK WKX K~W WKjQK F{QJ<br /> Fѭ GkQ WUӣ OҥL YӟL FiF JLi WUӏ OӏFK Vӱ 7KrP QӳD WX\rQ<br /> <br /> &y WKӇ iS GөQJ FiF NKX{Q NKә Yj TX\ WUuQK ÿѭӧF TXӕF<br /> WӃ F{QJ QKұQ YӅ ÿiQK JLi P{L WUѭӡQJ WURQJ F{QJ WiF<br /> EҧR YӋ FiF GL WtFK YăQ KRi Yj OӗQJ YӟL OұS NӃ KRҥFK<br /> WiL WKLӃW<br /> %ѭӟF ÿҫX WLrQ WURQJ SKkQ WtFK UӫL UR Yj ÿiQK JLi Oj<br /> SKҧL [k\ GӵQJ PӝW WKӕQJ Nr TXӕF JLD FiF GL WtFK YăQ<br /> <br /> Phòng ngừa thiên tai cho các di tích văn hóa 5<br /> <br /> KRi 9u FiF WKӕQJ Nr Qj\ VӁ Oj F{QJ Fө ÿҳF OӵF JL~S<br /> <br /> &iF GL VҧQ FzQ Fy WKӇ ÿyQJ YDL WUz WiF QKkQ NtFK WKtFK<br /> <br /> OұS NӃ KRҥFK ӭQJ SKy NKҭQ FҩS KLӋX TXҧ FK~QJ FҫQ SKөF KӗL NLQK WӃ VDX PӝW WKLrQ WDL OӟQ 7URQJ NKL<br /> ÿѭӧF OLrQ WөF FұS QKұW GӉ WUX\ FұS Yj P{ Wҧ WKHR GX OӏFK Oj PӝW WURQJ QKӳQJ QJjQK ÿҫX WLrQ FKӏX ҧQK<br /> NK{QJ JLDQ YӟL F{QJ QJKӋ +Ӌ WKӕQJ 7K{QJ WLQ ĈӏD Oê KѭӣQJ WUӵF WLӃS FӫD WKLrQ WDL ÿk\ FNJQJ Oj QJjQK Fy<br /> *,6 7URQJ FiF WuQK KXӕQJ ӭQJ SKy NKҭQ FҩS EҧR YӋ<br /> <br /> NKҧ QăQJ WKtFK ӭQJ FDR QKҩW VDX WKLrQ WDL 3KөF KӗL<br /> <br /> GL VҧQ YăQ KRi NKӓL QJX\ Fѫ ONJ OөW KRҧ KRҥQ KRһF VөW<br /> Oӣ GR ÿӝQJ ÿҩW Jk\ UD *,6 JL~S FiF QKj KRҥFK ÿӏQK<br /> <br /> KRҥW ÿӝQJ GX OӏFK WURQJ ÿy Fy GX OӏFK YăQ KRi VӁ WҥR UD<br /> QJXӗQ GRDQK WKX Yj Fѫ KӝL TXê JLi ÿӇ SKөF KӗL Fҧ PӝW<br /> <br /> FKtQK ViFK Yj OұS NӃ KRҥFK Fy PӝW EӭF WUDQK FKtQK<br /> <br /> TXӕF JLD 7iL WKLӃW FҫQ WtQK ÿӃQ PӝW Vӕ FӝQJ ÿӗQJ ÿӏD<br /> <br /> [iF 7KӕQJ Nr TXӕF JLD WKѭӡQJ SKҧL Fy Fҧ FiF WjL OLӋX SKѭѫQJ SKө WKXӝF<br /> JKL FKpS YӅ WK{QJ WLQ WKLrQ WDL WURQJ TXi NKӭ Yj GX\ WUu<br /> EiR FiR YӅ ÿLӅX NLӋQ F{QJ WUuQK FӫD WӯQJ WjL VҧQ FNJQJ Hết<br /> <br /> 6WRYHO + 3KzQJ QJӯD 5ӫL UR 6ә WD\ 4XҧQ<br /> QKѭ JLi WUӏ OӏFK Vӱ FӫD FK~QJ<br /> Oê FiF 'L VҧQ 9ăQ +Ri 7KӃ JLӟL 5RPH ,&&520<br /> 2<br /> 7DERURII - 7KLrQ WDL Yj 'L VҧQ 9ăQ KRi Ĉ{<br /> &ҫQ ÿһW UD FiF TX\ WUuQK JLҧP QKҽ Yt Gө ÿҧP EҧR 1Kj<br /> WKӏ ĈiQK JLi OҥL ;k\ GӵQJ FiF WKjQK SKӕ DQ WRjQ<br /> EҧR WjQJ WUѭQJ Ej\ FiF KLӋQ YұW ÿm ÿѭӧF JLD Fӕ WKtFK<br /> KѫQ 7ѭѫQJ ODL FӫD 5ӫL UR WKLrQ WDL :DVKLQJWRQ '&<br /> ӭQJ YӟL ÿLӅX NLӋQ ÿӏD FKҩQ KRһF NK{QJ FҩW JLӳ FiF<br /> 1JkQ KjQJ 7KӃ JLӟL<br /> Eӝ VѭX WұS TXDQ WUӑQJ ӣ WҫQJ KҫP NKL %ҧR WjQJ ӣ QѫL<br /> <br /> (UWXUN 1 ³3KzQJ QJӯD WKLӋW KҥL GR ĈӝQJ ÿҩW<br /> QJX\ Fѫ ONJ OөW FDR 1JRjL UD FiF F{QJ WUuQK QѫL ÿһW<br /> FKR FiF 'L VҧQ 9ăQ KRi 1JKLrQ FӭX ÿLӇQ KuQK ӣ FiF<br /> FiF Eӝ VѭX WұS TXDQ WUӑQJ KRһF EҧQ WKkQ FK~QJ Fy JLi<br /> %ҧR WjQJ FӫD ,VWDQEXO´ 'LӉQ ÿjQ 4XӕF WӃ YӅ 3KzQJ<br /> WUӏ GL VҧQ FDR SKҧL ÿѭӧF GX\ WX EҧR GѭӥQJ ÿ~QJ ÿҳQ<br /> QJӯD Yj ĈӕL SKy YӟL 7KLrQ WDL FKR FiF 'L VҧQ 9ăQ<br /> WKHR FiF TX\ FKXҭQ [k\ GӵQJ<br /> KRi &ULVWLQD 0HQHJD]]L HG 3DULV ҨQ SKҭP +ӝL<br /> 1KkQ YLrQ Yj FKX\rQ JLD GL VҧQ FҫQ ÿѭӧF WKX K~W<br /> ÿӗQJ FiF 1Kj %ҧR WjQJ 4XӕF WӃ ,&20 <br /> WKDP JLD YjR TXi WUuQK OұS NӃ KRҥFK WKLrQ WDL FӫD ÿӏD 1JkQ KjQJ 7KӃ JLӟL 'ӵ iQ 3KzQJ QJӯD .KҭQ<br /> SKѭѫQJ WӍQK Yj TXӕF JLD Yj FҫQ ÿѭӧF WK{QJ WLQ NӏS<br /> FҩS Yj *LҧP QKҽ 5ӫL UR ÿӏD FKҩQ ,VWDQEXO 9ăQ NLӋQ<br /> WKӡL YӅ WKLrQ WDL /ұS NӃ KRҥFK ӣ FҩS Fѫ Vӣ FKR GL VҧQ<br /> 'ӵ iQ :DVKLQJWRQ '&<br /> FҫQ \rX FҫX FiF QKj FKX\rQ P{Q Qj\ ÿѭӧF WұS KXҩQ ;HP WKrP %ҧQ WLQ Vӕ <br /> YӅ TXҧQ Oê NKҭQ FҩS Yj Fy NKҧ QăQJ WUX\ӅQ ÿҥW WұS ;HP WKrP %ҧQ WLQ Vӕ <br /> <br /> KXҩQ OҥL FKR QKkQ YLrQ FӫD Kӑ Yj FKR FӝQJ ÿӗQJ<br /> * Yj . (EEH 7iL WKLӃW VDX ÿӝQJ ÿҩW Yj %ҧR<br /> WӗQ 'L VҧQ Ĉ{ WKӏ ӣ /LMLDQJ &iF 7KjQK SKӕ OӏFK Vӱ<br /> &ӝQJ ÿӗQJ TXӕF WӃ FNJQJ ÿѭӧF OӧL Wӯ YLӋF FKLD Vҿ NLӃQ<br /> Yj 7UXQJ WkP WtQ QJѭӥQJ 1JXӗQ JӕF 9ăQ KRi FKR<br /> WKӭF Yj WăQJ FѭӡQJ FiF QJX\rQ WҳF SKzQJ QJӯD WKLrQ<br /> Ĉ{ WKӏ WѭѫQJ ODL 6HUDJHOGLQ , HW DO HGV :DVKLQJ<br /> WDL FKR FiF GL VҧQ YăQ KRi NKL FiF QѭӟF Fy QKұQ WKӭF<br /> WRQ '& 1JkQ KjQJ 7KӃ JLӟL SS ±<br /> FDR KѫQ YӅ QJX\ Fѫ WLӅP WjQJ Eӏ SKi KXӹ YƭQK YLӉQ FӫD<br /> 1JkQ KjQJ 7KӃ JLӟL *UX]LD 'ӵ iQ 'L VҧQ<br /> FiF NKR WjQJ YăQ KRi Qj\ 9u Yұ\ FiF GL VҧQ YăQ KRi 9ăQ KRi %iR FiR +RjQ WKjQK 'ӵ iQ :DVKLQJWRQ<br /> FҫQ ÿѭӧF WtQK ÿӃQ WURQJ WҩW Fҧ FiF PһW FӫD TXi WUuQK<br /> '&<br /> OұS NӃ KRҥFK TXҧQ Oê WKLrQ WDL JӗP Fҧ SKzQJ QJӯD Yj ;HP WKrP %ҧQ WLQ Vӕ <br /> SKөF KӗL 3KzQJ QJӯD UӫL UR NK{QJ QrQ ÿѭӧF KLӇX Oj<br /> FKӍ FKR WuQK KXӕQJ NKҭQ FҩS Pj FҫQ [X\rQ VXӕW WURQJ<br /> F{QJ WiF TXҧQ Oê FiF GL VҧQ YăQ KRi KjQJ QJj\<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản