intTypePromotion=1

Báo cáo " Bàn về biện pháp bảo lãnh"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
5
download

Báo cáo " Bàn về biện pháp bảo lãnh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn về biện pháp bảo lãnh Theo đó, thừa phát lại chưa được thực hiện một số hoạt động thi hành bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án cấp tỉnh (thường là các bản án, quyết định có nội dung phức tạp). Vì hiện nay, hoạt động của thừa phát lại vẫn đang trong giai đoạn thí điểm, các vụ việc có tính chất phức tạp chỉ có thể được giao cho thừa phát lại sau khi đã đánh giá được khả năng của chủ thể này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Bàn về biện pháp bảo lãnh"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Bµn vÒ biÖn ph¸p b¶o l·nh ths. Ph¹m V¨n TuyÕt * N»m trong hÖ thèng c¸cvô d©n sù nªn ®¶m thùc hiÖn nghÜa biÖn ph¸p b¶o nghÜa vô v ng−êi ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù tr−íc ng−êi cã quyÒn còng nh− "b¶o l nh" mang ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh viÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi phÇn nghÜa vô v chung cña c¸c biÖn ph¸p ®ã. Ngo i ra, víi mèi liªn quan gi÷a nh÷ng ng−êi cïng b¶o gãc ®é l biÖn ph¸p cô thÓ, b¶o l nh cßn l nh trong qu¸ tr×nh hä thùc hiÖn nghÜa mang nh÷ng ý nghÜa v ®Æc ®iÓm riªng vô l nh÷ng viÖc khã kh¨n. Xem xÐt vÊn biÖt cña m×nh. ®Ò n y vÒ ph−¬ng diÖn lÝ luËn, chóng t«i Trong thùc tÕ, giao dÞch d©n sù vÉn cã ®Ò cËp tõng ®iÓm cô thÓ sau: thÓ ®−îc thiÕt lËp ngay c¶ khi ng−êi cã 1. Thêi ®iÓm ng−êi b¶o l·nh ph¶i nghÜa vô kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô tr−íc ng−êi nhËn viÖc thùc hiÖn nghÜa vô Êy v quyÒn lîi b¶o l·nh cña bªn kia vÉn ®−îc b¶o ®¶m nÕu bªn Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 366 Bé luËt c¹nh giao dÞch ®ã cã ®Æt ra biÖn ph¸p b¶o d©n sù (BLDS) th× vÊn ®Ò trªn sÏ ®−îc l nh. B¶o l nh l sù cam kÕt gi÷a ng−êi x¸c ®Þnh theo mét trong hai tr−êng hîp: thø ba víi bªn cã quyÒn vÒ viÖc ng−êi thø - NÕu gi÷a ng−êi b¶o l nh v ng−êi ba sÏ thay bªn cã nghÜa vô thùc hiÖn nhËn b¶o l nh kh«ng cã tháa thuËn kh¸c nghÜa vô tr−íc ng−êi cã quyÒn khi ®Õn th× theo nguyªn t¾c, ng−êi b¶o l nh ph¶i thêi h¹n m ng−êi cã nghÜa vô kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô thay cho ng−êi ®−îc thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ b¶o l nh nÕu ®Õn thêi h¹n nghÜa vô ph¶i nghÜa vô. Do ®ã, viÖc b¶o l nh l m xuÊt ®−îc thùc hiÖn m ng−êi cã nghÜa vô hiÖn hai mèi quan hÖ: Quan hÖ gi÷a ng−êi kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng cã quyÒn víi ng−êi cã nghÜa vô; quan hÖ ®óng, kh«ng ®Çy ®ñ nghÜa vô theo néi gi÷a ng−êi thø ba víi ng−êi cã quyÒn v dung cña quan hÖ nghÜa vô chÝnh. NghÜa theo ®ã t¹o th nh mèi quan hÖ tay ba l , t¹i thêi ®iÓm ®ã, ng−êi nhËn b¶o l nh khÐp kÝn gi÷a ng−êi b¶o l nh, ng−êi nhËn cã quyÒn yªu cÇu ng−êi b¶o l nh ph¶i b¶o l nh v ng−êi ®−îc b¶o l nh. V× vËy, thùc hiÖn nghÜa vô, bÊt luËn ng−êi mang quyÒn v nghÜa vô trong quan hÖ nghÜa vô nghÜa vô chÝnh cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn hay chÝnh kh«ng ®¬n thuÇn chØ l sù ®èi nhau kh«ng. gi÷a hai bªn chñ thÓ trong quan hÖ Êy m - NÕu gi÷a ng−êi b¶o l nh v ng−êi ® liªn quan ®Õn c¶ ng−êi thø ba (ng−êi nhËn b¶o l nh ® tháa thuËn v x¸c ®Þnh b¶o l nh). râ trong v¨n b¶n b¶o l nh vÒ viÖc ng−êi Mèi liªn hÖ vÒ quyÒn v nghÜa vô b¶o l nh chØ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô khi trong c¸c giao dÞch d©n sù cã sö dông ng−êi cã nghÜa vô kh«ng cã kh¶ n¨ng biÖn ph¸p b¶o l nh v−ît ra khái ph¹m vi thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh th× chØ gi÷a c¸c chñ thÓ trong quan hÖ nghÜa vô chõng n o x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi ®−îc b¶o chÝnh l m cho quan hÖ d©n sù trë nªn l nh thËt sù kh«ng cßn kh¶ n¨ng thùc phøc t¹p h¬n nhiÒu. Khi tranh chÊp x¶y * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p ra, viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thùc hiÖn Tr−êng §¹i häc luËt H Néi 30 - t¹p chÝ luËt häc
  2. nghiªn cøu - trao ®æi hiÖn nghÜa vô, ng−êi nhËn b¶o l nh míi thêi gian kh¸c. Do vËy, b¶o l nh trong cã quyÒn yªu cÇu ng−êi b¶o l nh thùc kho¶ng thêi gian n o l do hä x¸c ®Þnh hiÖn nghÜa vô. Nh− vËy, ë tr−êng hîp tïy v o ho n c¶nh, ®iÒu kiÖn cña m×nh. n y, t¹i thêi ®iÓm nghÜa vô d©n sù bÞ vi VÝ dô: B vay cña A sè tiÒn 50 triÖu ph¹m, ng−êi cã quyÒn thùc hiÖn quyÒn ®ång víi thêi h¹n 3 th¸ng (tõ ng y cña m×nh b»ng c¸ch yªu cÇu trùc tiÕp ®èi 01/8/1996 ®Õn 01/11/1996) v C l ng−êi víi bªn mang nghÜa vô, dÜ nhiªn trong b¶o l nh cho B tr−íc A (v× C xÐt thÊy v o thêi gian n y, ng−êi b¶o l nh ph¶i cung thêi gian ®Çu th¸ng 11/1996 m×nh vÉn cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho ng−êi cßn kho¶n tiÒn ch−a sö dông ®ñ ®Ó tr¶ nî nhËn b¶o l nh vÒ kh¶ n¨ng t i s¶n cña thay cho B nÕu v o thêi ®iÓm ®ã B kh«ng con nî (nÕu cã). Khi c¸c bªn hoÆc c¬ tr¶ ®−îc nî). Trong v¨n b¶n b¶o l nh, c¸c quan nh n−íc cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh bªn ® x¸c ®Þnh râ C sÏ tr¶ thay B kho¶n bªn thiÕu nî kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh nî nãi trªn nÕu ng y 01/11/1996 B kh«ng to¸n th× ng−êi b¶o l nh míi ph¶i thùc tr¶ cho A. §Õn ng y ®ã, B th«ng b¸o cho hiÖn nghÜa vô thay. NÕu ng−êi cã nghÜa A r»ng v× gÆp khã kh¨n nªn ch−a tr¶ ®−îc vô ® b»ng t i s¶n cña m×nh tr¶ ®−îc mét nî cho A ®ång thêi A v B tháa thuËn víi phÇn c«ng nî th× phÇn cßn l¹i thuéc nghÜa nhau kÐo d i thêi h¹n vay nî thªm 1 vô cña ng−êi b¶o l nh. th¸ng, ®Õn ng y 01/12/1996 B ph¶i tr¶ nî. 2. Thêi h¹n b¶o l·nh §Çu th¸ng 11/1996, thÊy A kh«ng th«ng VÒ nguyªn t¾c chung, thêi h¹n cña b¸o g× nªn C cho r»ng B ® tr¶ nî xong. c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô V× vËy C ® sö dông hÕt sè tiÒn nh n rçi d©n sù ®−îc x¸c ®Þnh theo thêi h¹n cña cña m×nh v o viÖc kh¸c v chuyÓn ®i n¬i quan hÖ cÇn ®−îc b¶o ®¶m. Víi c¸c biÖn kh¸c l m ¨n, sinh sèng. §Õn th¸ng ph¸p b¶o ®¶m kh¸c nh− cÇm cè, thÕ 12/1996, thÊy B kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ chÊp... th× nguyªn t¾c n y ho n to n cã c¬ nî, A khëi kiÖn yªu cÇu C thay B tr¶ nî së khoa häc v phï hîp víi thùc tÕ. Tuy cho m×nh. nhiªn, b¶o l nh l quan hÖ tay ba khÐp Víi vô kiÖn trªn, viÖc x¸c ®Þnh C cã kÝn nªn thêi h¹n b¶o l nh cÇn ph¶i ®−îc ph¶i tr¶ nî thay cho B hay kh«ng cÇn x¸c ®Þnh cô thÓ ®Ó qua ®ã xem xÐt vÊn ®Ò ph¶i c¨n cø v o mét trong hai tr−êng hîp l tõ khi n o th× ng−êi b¶o l nh ®−îc coi sau: l ® chÊm døt quan hÖ víi ng−êi nhËn - NÕu trong v¨n b¶n b¶o l nh, c¸c bªn b¶o l nh v ng−êi ®−îc b¶o l nh. cã tháa thuËn vÒ viÖc ng−êi b¶o l nh chØ Ng−êi b¶o l nh l ng−êi dù phßng ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô khi ng−êi ®−îc thay ng−êi cã nghÜa vô ®Ó thùc hiÖn nghÜa b¶o l nh kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vô v× lîi Ých cña ng−êi cã quyÒn. V× vËy, nghÜa vô cña m×nh th× cÇn x¸c ®Þnh r»ng ng−êi b¶o l nh ph¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thêi h¹n b¶o l nh ®−îc kÐo d i cho ®Õn thùc hiÖn nghÜa vô m hä b¶o l nh. Kh¶ thêi ®iÓm ng−êi cã nghÜa vô kh«ng cã n¨ng n y ®−îc t¹o th nh bëi nhiÒu yÕu tè kh¶ n¨ng thùc hiÖn nghÜa vô ®ã. nh− ®iÒu kiÖn vÒ t i s¶n, ®iÒu kiÖn vÒ thêi - NÕu trong v¨n b¶n b¶o l nh, c¸c bªn gian, m«i tr−êng... Trong thùc tÕ, cã kh«ng tháa thuËn nh− tr−êng hîp trªn th× nh÷ng tr−êng hîp cïng mét ng−êi nh−ng cÇn x¸c ®Þnh thêi h¹n cña b¶o l nh ®−îc hä chØ cã kh¶ n¨ng b¶o l nh ë thêi gian tÝnh theo thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô d©n n y m kh«ng cã kh¶ n¨ng b¶o l nh ë sù ®−îc b¶o ®¶m b»ng b¶o l nh. t¹p chÝ luËt häc - 31
  3. nghiªn cøu - trao ®æi V× vËy, trong vô kiÖn trªn, thêi h¹n Ých cña ng−êi cã quyÒn. V× vËy, ng−êi cña b¶o l nh chØ ®−îc tÝnh ®Õn ng y b¶o l nh ph¶i l ng−êi cã kh¶ n¨ng thùc 01/11/1996 (C kh«ng cßn nghÜa vô b¶o hiÖn c«ng viÖc n y. NÕu ®èi t−îng cña l nh ®èi víi viÖc tr¶ nî cña B trong nghÜa vô chÝnh l kho¶n tiÒn hoÆc t i s¶n kho¶ng thêi gian hîp ®ång cho vay ®−îc th× ®èi t−îng cña b¶o l nh ph¶i l t i s¶n kÐo d i thªm gi÷a A v B m C kh«ng thuéc së h÷u cña ng−êi b¶o l nh. V¨n biÕt v còng kh«ng cã sù ®ång ý cña C). b¶n b¶o l nh b¾t buéc ph¶i cã chøng Tõ vÝ dô trªn, chóng t«i cho r»ng ®Ó cã c¬ nhËn cña c«ng chøng nh n−íc hoÆc së gi¶i quyÕt khi tranh chÊp x¶y ra, c¬ chøng thùc cña ñy ban nh©n d©n cÊp cã quan nh n−íc cã thÈm quyÒn ban h nh thÈm quyÒn nÕu ®èi t−îng cña b¶o l nh v¨n b¶n h−íng dÉn thi h nh BLDS cÇn ®−îc x¸c ®Þnh l t i s¶n cô thÓ thuéc lo¹i dùa v o hai t×nh huèng trªn ®Ó quy ®Þnh ph¶i ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u theo quy ®Þnh r¹ch rßi viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n cña b¶o cña ph¸p luËt. l nh. Theo chóng t«i, ®Ó quyÒn lîi cña c¸c 3. H×nh thøc v ®èi t−îng cña b¶o bªn trong quan hÖ b¶o l nh ®−îc ®¶m l·nh b¶o, c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cÇn H×nh thøc v ®èi t−îng cña b¶o l nh cã v¨n b¶n h−íng dÉn ®Ó quy ®Þnh t¸ch l hai vÊn ®Ò liªn quan mËt thiÕt v phô b¹ch hai lo¹i b¶o l nh kh¸c nhau sau ®©y: thuéc lÉn nhau. - Trong tr−êng hîp c¸c bªn kh«ng x¸c §iÒu 367 BLDS quy ®Þnh: "ViÖc b¶o ®Þnh ®èi t−îng cña b¶o l nh l lo¹i t i s¶n l nh ph¶i ®−îc lËp th nh v¨n b¶n cã cô thÓ n o th× ®èi t−îng b¶o l nh l t i chøng nhËn cña c«ng chøng nh n−íc s¶n nãi chung cña ng−êi ®ã. NÕu b¶o l nh hoÆc chøng thùc cña ñy ban nh©n d©n theo d¹ng n y th× quyÒn ®Þnh ®o¹t t i s¶n cÊp cã thÈm quyÒn, nÕu cã tháa thuËn cña ng−êi b¶o l nh kh«ng bÞ r ng buéc hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh". Theo quy bëi sù b¶o l nh. ®Þnh n y, viÖc b¶o l nh ph¶i th«ng qua - NÕu ng−êi b¶o l nh cam kÕt tr−íc h×nh thøc viÕt míi ®−îc thõa nhËn. Ngo i ng−êi nhËn b¶o l nh vÒ viÖc b»ng t i s¶n ra, v¨n b¶n b¶o l nh cã thÓ cßn ph¶i cã cô thÓ cña m×nh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô chøng nhËn hoÆc chøng thùc cña c¬ quan thay cho ng−êi ®−îc b¶o l nh th× trong nh n−íc cã thÈm quyÒn míi ®−îc coi l v¨n b¶n b¶o l nh ph¶i ghi râ ®èi t−îng phï hîp (®iÒu n y tïy thuéc v o ®èi b¶o l nh l lo¹i t i s¶n cô thÓ ®ã. Tr−êng t−îng cña b¶o l nh l lo¹i t i s¶n g×). hîp n y gÇn gièng viÖc ng−êi thø ba b»ng Trong quan hÖ nghÜa vô, lîi Ých m c¸c t i s¶n cña m×nh ®Ó thÕ chÊp (hoÆc cÇm bªn h−íng tíi l lîi Ých vËt chÊt nªn chØ cè) thay cho ng−êi cã nghÜa vô (d¹ng b¶o th«ng qua lîi Ých vËt chÊt míi cã thÓ b¶o l nh n y cßn ®−îc gäi l b¶o l nh ®èi ®¶m ®−îc lîi Ých vËt chÊt kh¸c. Trõ vËt). NÕu b¶o l nh theo d¹ng n y th× tr−êng hîp tÝn chÊp, tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p ng−êi b¶o l nh kh«ng ®−îc ®Þnh ®o¹t t i b¶o l nh th«ng th−êng ph¶i cã ®èi t−îng s¶n ® ®−îc x¸c ®Þnh l ®èi t−îng cña b¶o l t i s¶n hoÆc viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc. l nh khi nghÜa vô d©n sù ®−îc b¶o ®¶m NÕu ®èi t−îng cña nghÜa vô chÝnh l viÖc b»ng biÖn ph¸p n y ch−a ho n th nh. thùc hiÖn c«ng viÖc th× ®èi t−îng cña b¶o 4. Ph¹m vi cña b¶o l·nh l nh l viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã v× lîi Ph¹m vi cña b¶o l nh cã thÓ l mét phÇn hoÆc to n bé nghÜa vô. ViÖc x¸c 32 - t¹p chÝ luËt häc
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ®Þnh ph¹m vi b¶o l nh l cÇn thiÕt v ®Æc ng−êi b¶o l nh kh«ng ph¶i l ®iÒu quan biÖt cã ý nghÜa trong tr−êng hîp b¶o l nh t©m chÝnh cña bªn cã quyÒn. C¸i m ®èi vËt. QuyÒn lîi cña ng−êi nhËn b¶o ng−êi cã quyÒn quan t©m chÝnh l viÖc l nh chØ ®−îc b¶o ®¶m khi gi¸ trÞ cña t i xem xÐt xem ai l ng−êi cã kh¶ n¨ng thùc s¶n l ®èi t−îng cña b¶o l nh b»ng hoÆc hiÖn nghÜa vô ®ã. lín h¬n gi¸ trÞ cña nghÜa vô trong ph¹m vi Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nÕu b¶o l nh. kh«ng cã tháa thuËn g× kh¸c th× t¹i thêi NÕu nghÜa vô ®−îc b¶o l nh l kho¶n ®iÓm m nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn nh−ng tiÒn hoÆc t i s¶n kh¸c v c¸c bªn kh«ng ng−êi cã nghÜa vô kh«ng thùc hiÖn th× cã tháa thuËn g× th× ph¹m vi b¶o l nh ng−êi b¶o l nh ph¶i thùc hiÖn thay. Sù ®−îc x¸c ®Þnh bao gåm to n bé nî gèc, quy ®Þnh n y cã ®−îc coi l tõ thêi ®iÓm l i trªn nî gèc, tiÒn ph¹t v tiÒn båi ®ã ng−êi cã quyÒn chØ ®−îc yªu cÇu th−êng thiÖt h¹i. Tuy nhiªn, ph¹m vi cña ng−êi b¶o l nh thùc hiÖn nghÜa vô m b¶o l nh cã thÓ chØ l nî gèc hoÆc chØ kh«ng ®−îc yªu cÇu ng−êi cã nghÜa vô mét phÇn nî gèc hay chØ l kho¶n l i... ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô hay kh«ng? Theo tïy theo sù x¸c ®Þnh gi÷a ng−êi b¶o l nh chóng t«i, khi vi ph¹m nghÜa vô, ng−êi vi v ng−êi nhËn b¶o l nh. ph¹m vÉn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô NÕu nghÜa vô ®−îc b¶o l nh l viÖc nÕu cßn ®ñ kh¶ n¨ng (dï ® cã ng−êi b¶o thùc hiÖn c«ng viÖc m theo tÝnh chÊt, l nh). MÆc dï theo quy ®Þnh cña ph¸p c«ng viÖc ®ã ph¶i ®−îc thùc hiÖn liªn tôc luËt tè tông d©n sù, ng−êi ®−îc b¶o l nh th× ph¹m vi b¶o l nh l to n bé c«ng viÖc l ng−êi cã nghÜa vô liªn quan khi ng−êi nhËn b¶o l nh khëi kiÖn yªu cÇu ng−êi ®ã. Ngo i ra, nÕu c«ng viÖc ®ã cã thÓ b¶o l nh thùc hiÖn nghÜa vô nh−ng ®Ó thùc hiÖn theo tõng phÇn th× c¸c bªn cã ®¶m b¶o h¬n vÒ quyÒn lîi cña ng−êi cã thÓ tháa thuËn ®Ó x¸c ®Þnh ph¹m vi b¶o quyÒn, ph¸p luËt vÒ néi dung (ph¸p luËt l nh chØ l mét phÇn c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. d©n sù) cÇn quy ®Þnh cho ng−êi nhËn b¶o 5. TÝnh liªn ®íi trong b¶o l·nh l nh quyÒn ®−îc lùa chän trong viÖc yªu Chóng t«i kh«ng cã ý ®Þnh ®Ò cËp tÝnh cÇu ai (hoÆc l ng−êi b¶o l nh hoÆc l liªn ®íi gi÷a nh÷ng ng−êi cïng b¶o l nh ng−êi cã nghÜa vô) thùc hiÖn nghÜa vô ®èi v× khi cã nhiÒu ng−êi cïng b¶o l nh mét víi m×nh. V× thÕ, ph¸p luËt cÇn x¸c ®Þnh: nghÜa vô th× viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña Tõ thêi ®iÓm nghÜa vô ®Õn h¹n ph¶i thùc hä ®−îc coi l liªn ®íi khi n o, néi dung hiÖn th× ng−êi b¶o l nh v ng−êi ®−îc b¶o cña viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®ã ra sao ® l nh cïng liªn ®íi trong viÖc thùc hiÖn ®−îc BLDS quy ®Þnh cô thÓ t¹i §iÒu 370 to n bé nghÜa vô tr−íc ng−êi nhËn b¶o v §iÒu 373. Do vËy, khi xÐt tÝnh liªn ®íi l nh./. trong b¶o l nh, chóng t«i chØ b n vÒ mèi liªn quan gi÷a ng−êi b¶o l nh v ng−êi ®−îc b¶o l nh kÓ tõ lóc ®Õn thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých chñ yÕu cña biÖn ph¸p b¶o l nh l ®Ó quyÒn lîi cña ng−êi cã quyÒn lu«n lu«n ®−îc b¶o ®¶m thùc hiÖn. V× vËy, ng−êi thùc hiÖn nghÜa vô trong thùc tÕ l ng−êi cã nghÜa vô hay t¹p chÝ luËt häc - 33
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2