intTypePromotion=1

Báo cáo "Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
5
download

Báo cáo "Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành Nhiều hành vi đạo đức vì thế đã trở thành tập quán, truyền thống của cộng đồng, thậm chí có những hành vi đạo đức đã trở thành vô thức, chúng xảy ra tự động ngay cả khi không có sự điều khiển của ý thức. Năm là biện pháp tác động đến hành vi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Một số điểm mới về thoả ước lao động tập thể theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. TrÇn Thuý L©m * G Çn 7 n¨m qua, kÓ tõ khi Bé luËt lao ®éng v NghÞ ®Þnh sè 196/CP ng y 31/12/1994 quy ®Þnh chi tiÕt v h−íng dÉn thi h nh mét sè ®iÒu chØnh tíi nh÷ng quan hÖ t−¬ng ®èi æn ®Þnh. H¬n n÷a, Bé luËt lao ®éng (1994) ®−îc nghiªn cøu x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1980, thêi gian ®−îc ban cña Bé luËt lao ®éng vÒ tho¶ −íc lao ®éng tËp h nh còng chÝnh l thêi gian ®Çu cña c«ng cuéc thÓ (sau ®©y gäi t¾t l NghÞ ®Þnh sè 196/CP) cã ®æi míi, còng l thêi gian ®Çu chuyÓn sang kinh hiÖu lùc thi h nh, tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ ® cã tÕ thÞ tr−êng, c¸c quan hÖ lao ®éng míi b¾t ®Çu t¸c dông khuyÕn khÝch, ph¸t huy tÝnh d©n chñ h×nh th nh, ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng, quan hÖ n y trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh v ®Ò cao ch−a thËt râ nÐt nªn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt lao vai trß cña tËp thÓ lao ®éng m ®¹i diÖn l tæ ®éng nãi chung v c¸c quy ®Þnh vÒ tho¶ −íc lao chøc c«ng ®o n c¬ së trong viÖc th−¬ng l−îng ®éng tËp thÓ nãi riªng khã tr¸nh khái nh÷ng víi ng−êi sö dông lao ®éng vÒ quyÒn v nghÜa vô ®iÓm bÊt cËp víi thùc tiÔn. Ng y nay, khi c¸c cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng, phÇn n o yÕu tè cña kinh tÕ thÞ tr−êng ® ®−îc h×nh th nh ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña quan hÖ ®ång bé v ho n thiÖn dÇn, c¸c quan hÖ lao ®éng lao ®éng trong thêi k× míi. Thùc tÕ ® cho thÊy, ® t−¬ng ®èi æn ®Þnh th× c¸c quy ®Þnh cña Bé ë nh÷ng doanh nghiÖp cã kÝ kÕt tho¶ −íc lao luËt lao ®éng v NghÞ ®Þnh sè 196/CP còng ® ®éng tËp thÓ, quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng còng ®−îc thùc tÕ kiÓm nghiÖm. Theo ®ã, viÖc söa ®æi, nh− lîi Ých cña ng−êi sö dông lao ®éng ®−îc bæ sung c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt lao ®éng nãi ®¶m b¶o, néi bé doanh nghiÖp ®o n kÕt, ho hîp, chung v tho¶ −íc nãi riªng cho phï hîp víi h¹n chÕ tèi ®a viÖc x¶y ra tranh chÊp. Ng−îc l¹i, thùc tÕ l hÕt søc cÇn thiÕt ë nh÷ng doanh nghiÖp ch−a kÝ tho¶ −íc hoÆc chØ §¸p øng nhu cÇu ®ã, ng y 2/4/2002 Quèc kÝ tho¶ −íc mét c¸ch h×nh thøc th× nguy c¬ x¶y héi kho¸ X k× häp thø 11 ® th«ng qua LuËt söa ra tranh chÊp lao ®éng lu«n tiÒm Èn v tranh ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng chÊp lao ®éng còng th−êng xuyªn x¶y ra. ViÖc kÝ (sau ®©y gäi t¾t l LuËt söa ®æi, bæ sung) v LuËt kÕt tho¶ −íc l c¬ chÕ hiÖu qu¶ ®èi víi viÖc ®¶m n y cã hiÖu lùc tõ ng y 01/01/2003. §Ó LuËt söa b¶o æn ®Þnh v ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, mét sè ®−îc triÓn khai thùc hiÖn v ®i v o cuéc sèng, quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng v NghÞ ®Þnh sè ChÝnh phñ ® ban h nh mét sè v¨n b¶n nh»m 196/CP còng ® béc lé nh÷ng ®iÓm bÊt cËp, ch−a h−íng dÉn, söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh cña phï hîp víi thùc tÕ cuéc sèng. §©y còng l ®iÒu ph¸p luËt lao ®éng cho phï hîp, trong ®ã cã viÖc dÔ lÝ gi¶i bëi c¸c quan hÖ lao ®éng trong c¬ chÕ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 196/CP. kinh tÕ thÞ tr−êng lu«n vËn ®éng, ph¸t triÓn theo chiÒu h−íng ®a d¹ng v phøc t¹p trong khi ®ã, * Gi¶ng viªn Khoa ph¸p luËt kinh tÕ ph¸p luËt lao ®éng chØ cã thÓ h−íng sù ®iÒu Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003 47
  2. nghiªn cøu - trao ®æi Còng cÇn ph¶i nãi r»ng NghÞ ®Þnh sè ®éng tËp thÓ. Ngo i ra, c¸c hîp t¸c x , c¸c c¬ së 93/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ ng y 11/11/2002 gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao theo NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè sè 73/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ ng y 196/CP (sau ®©y gäi t¾t l NghÞ ®Þnh 19/8/1999 vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x héi 93/2002/N§-CP) l v¨n b¶n ®Çu tiªn cña ChÝnh ho¸ cã sö dông trªn 10 lao ®éng, cã tæ chøc c«ng phñ trong viÖc triÓn khai h−íng dÉn thi h nh luËt ®o n ch−a ®−îc ¸p dông tho¶ −íc lao ®éng tËp söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao thÓ mÆc dï c¶ hai bªn ®Òu muèn kÝ kÕt. ®éng. §iÒu ®ã chøng tá tho¶ −íc l mét vÊn ®Ò §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i trªn, NghÞ ®Þnh hÕt søc quan träng, Nh n−íc còng ® cã sù quan sè 93/2002/N§-CP ® söa ®æi theo h−íng më t©m ®èi víi vÊn ®Ò n y. réng ®èi t−îng ph¹m vi ¸p dông tho¶ −íc tËp thÓ ChÕ ®é tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ theo LuËt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng doanh, dÞch vô, kh«ng ph©n biÖt sö dông bao v NghÞ ®Þnh sè 93/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ ® nhiªu lao ®éng, miÔn l ë ®ã cã tæ chøc c«ng cã mét sè ®iÓm míi c¬ b¶n so víi Bé luËt lao ®o n c¬ së hoÆc ban chÊp h nh c«ng ®o n l©m ®éng v NghÞ ®Þnh sè 196/CP. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë thêi. Cô thÓ, theo NghÞ ®Þnh sè 93/2002/N§-CP mét sè néi dung sau: th× ph¹m vi ¸p dông tho¶ −íc gåm: 1. VÒ ph¹m vi kÝ kÕt tho¶ −íc + Doanh nghiÖp th nh lËp, ho¹t ®éng theo Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè LuËt doanh nghiÖp nh n−íc, LuËt doanh nghiÖp, 196/CP th× tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ ®−îc kÝ kÕt LuËt ®Çu t− n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam; ë nh÷ng ®¬n vÞ sau: + C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô + C¸c doanh nghiÖp nh n−íc, doanh nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ h nh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i, doanh nghiÖp thuéc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x héi; khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp; + Hîp t¸c x th nh lËp theo LuËt hîp t¸c x + C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c th nh phÇn cã sö dông lao ®éng theo hîp ®ång; kinh tÕ kh¸c, c¸c c¸ nh©n cã thuª m−ín sö dông + C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao tõ 10 lao ®éng trë lªn; ngo i c«ng lËp th nh lËp theo NghÞ ®Þnh sè + C¸c c¬ quan tæ chøc n−íc ngo i hoÆc quèc 73/1999/N§-CP ng y 19/8/1999 cña ChÝnh phñ tÕ t¹i ViÖt Nam cã thuª m−ín tõ 10 lao ®éng l vÒ chÝnh s¸ch x héi ho¸; ng−êi ViÖt Nam trë lªn trõ tr−êng hîp ®iÒu −íc + C¸c c¬ quan tæ chøc quèc tÕ hoÆc n−íc quèc tÕ m ViÖt Nam kÝ kÕt hoÆc tham gia cã ngo i ®ãng trªn l nh thæ ViÖt Nam cã sö dông quy ®Þnh kh¸c; lao ®éng hîp ®ång l ng−êi ViÖt Nam, trõ tr−êng + C¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô h¹ch to¸n hîp ®iÒu −íc quèc tÕ m n−íc Céng ho x héi ®éc lËp cña c¸c ®¬n vÞ h nh chÝnh sù nghiÖp. chñ nghÜa ViÖt Nam kÝ kÕt hoÆc tham gia cã quy Nh− vËy, theo tinh thÇn cña NghÞ ®Þnh sè ®Þnh kh¸c. 196/CP th× tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ ®−îc ¸p 2. VÒ tho¶ −íc v« hiÖu v xö lÝ tho¶ −íc v« dông ë nh÷ng n¬i cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë hiÖu lªn. Song, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ® ph¸t sinh * VÒ tho¶ −íc v« hiÖu mét sè vÊn ®Ò nh− n¬i ch−a cã tæ chøc c«ng §iÒu 48 BLL§ quy ®Þnh: ®o n, mÆc dï cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn 1. Tho¶ −íc tËp thÓ bÞ coi l v« hiÖu tõng còng kh«ng kÝ ®−îc tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ, phÇn khi mét hoÆc mét sè ®iÒu kho¶n trong cßn nh÷ng n¬i sö dông d−íi 10 lao ®éng, cã tæ tho¶ −íc ch−a ®−îc c¬ quan lao ®éng cÊp tØnh chøc c«ng ®o n l¹i kh«ng ®−îc kÝ tho¶ −íc lao chÊp thuËn; c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c vÉn cã hiÖu lùc 48 T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003
  3. nghiªn cøu - trao ®æi thi h nh. - To n bé néi dung tho¶ −íc tr¸i ph¸p luËt; 2. Tho¶ −íc tËp thÓ thuéc mét trong c¸c - Ng−êi kÝ kÕt tho¶ −íc kh«ng ®óng thÈm tr−êng hîp sau ®©y th× bÞ coi l v« hiÖu to n bé: quyÒn; a) To n bé néi dung tho¶ −íc tr¸i ph¸p luËt; - Kh«ng tiÕn h nh theo ®óng tr×nh tù kÝ kÕt. b) Ng−êi kÝ kÕt tho¶ −íc kh«ng ®óng thÈm * Xö lÝ tho¶ −íc v« hiÖu quyÒn; Theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng, c¬ c) Kh«ng tiÕn h nh theo ®óng tr×nh tù kÝ kÕt; quan cã thÈm quyÒn tuyªn bè tho¶ −íc v« hiÖu l d) Kh«ng ®¨ng kÝ t¹i c¬ quan lao ®éng cÊp c¬ quan lao ®éng cÊp tØnh. Song c¸ch thøc xö lÝ tØnh. ®èi víi tõng tr−êng hîp v« hiÖu to n bé l kh¸c Nh− vËy, theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng nhau. §èi víi tr−êng hîp to n bé néi dung tho¶ th× cã 4 tr−êng hîp tho¶ −íc bÞ coi l v« hiÖu −íc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt, c¬ quan lao to n bé trong ®ã cã tr−êng hîp tho¶ −íc kh«ng ®éng tuyªn bè huû bá lu«n, ®èi víi c¸c tr−êng ®−îc ®¨ng kÝ t¹i c¬ quan lao ®éng cÊp tØnh. §iÒu hîp cßn l¹i nh− ng−êi kÝ kÕt kh«ng ®óng thÈm n y l hîp lÝ bëi kho¶n 2 §iÒu 47 BLL§ quy quyÒn, kh«ng tiÕn h nh theo ®óng tr×nh tù kÝ ®Þnh: Tho¶ −íc tËp thÓ cã hiÖu lùc kÓ tõ ng y kÕt... m néi dung kÝ kÕt l¹i cã lîi cho ng−êi lao ®−îc c¬ quan lao ®éng ®¨ng kÝ. §iÒu ®ã cã nghÜa ®éng th× c¬ quan lao ®éng cÊp tØnh h−íng dÉn viÖc ®¨ng kÝ tho¶ −íc t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn c¸c bªn l m l¹i cho ®óng quy ®Þnh nÕu kh«ng l mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tho¶ −íc lao ®éng l m l¹i míi tuyªn bè huû bá. Tuy nhiªn, quyÒn, tËp thÓ cã hiÖu lùc ph¸p luËt v v× vËy ®−¬ng nghÜa vô v lîi Ých cña c¸c bªn trong tr−êng hîp nhiªn ®èi víi nh÷ng tho¶ −íc kh«ng ®¨ng kÝ sÏ tho¶ −íc v« hiÖu sÏ gi¶i quyÕt nh− thÕ n o th× bÞ coi l v« hiÖu to n bé. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò n y ph¸p luËt ch−a cã sù quy ®Þnh cô thÓ v vÊn ®Ò cã sù bÊt hîp lÝ ë chç: VÒ mÆt b¶n chÊt, tho¶ −íc n y ® ®−îc kh¾c phôc trong LuËt söa ®æi, bæ l sù tho¶ thuËn gi÷a tËp thÓ lao ®éng víi ng−êi sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng. sö dông lao ®éng, vËy v× sao c¸c bªn l¹i kh«ng ViÖc xö lÝ tho¶ −íc v« hiÖu theo LuËt söa cã quyÒn tho¶ thuËn vÒ thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña ®æi, bæ sung vÒ c¬ b¶n còng gièng nh− Bé luËt tho¶ −íc m thêi ®iÓm n y l¹i phô thuéc v o viÖc lao ®éng song cã mét sè ®iÓm míi: ®¨ng kÝ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. V× vËy, ®Ó - C¬ quan cã thÈm quyÒn tuyªn bè tho¶ −íc phï hîp víi b¶n chÊt cña tho¶ −íc ®ång thêi c¶i v« hiÖu kh«ng chØ cã c¬ quan lao ®éng cÊp tØnh c¸ch thñ tôc h nh chÝnh trong lÜnh vùc lao nh− trong Bé luËt m cßn gåm c¶ to ¸n nh©n ®éng, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña d©n (kho¶n 4 §iÒu 166 LuËt söa ®æi, bæ sung). Bé luËt lao ®éng ® quy ®Þnh tho¶ −íc lao ViÖc cho phÐp to ¸n ®−îc quyÒn tuyªn bè tho¶ ®éng cã hiÖu lùc tõ ng y kÝ kÕt hoÆc tõ ng y −íc v« hiÖu l ho n to n hîp lÝ. Nã kh«ng chØ do hai bªn tho¶ thuËn, viÖc ®¨ng kÝ tho¶ −íc ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña thùc tiÔn xÐt xö m t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn vÉn ®−îc tiÕn h nh cßn ho n to n phï hîp c¶ vÒ mÆt lÝ luËn bëi nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu lùc cña tho¶ trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp nãi −íc m chñ yÕu l ®Ó Nh n−íc qu¶n lÝ vÒ lao chung nh− tranh chÊp d©n sù, tranh chÊp kinh ®éng. Do ®ã, ®èi víi tr−êng hîp tho¶ −íc tÕ to ¸n ®Òu cã thÈm quyÒn tuyªn bè hîp kh«ng ®¨ng kÝ t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn còng ®ång v« hiÖu. sÏ kh«ng bÞ coi l v« hiÖu to n bé. V× thÕ, theo - §èi víi tho¶ −íc v« hiÖu to n bé, c¬ quan LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt cã thÈm quyÒn kh«ng tuyªn bè huû bá tho¶ −íc lao ®éng chØ cßn cã ba tr−êng hîp tho¶ −íc bÞ m chØ tuyªn bè tho¶ −íc v« hiÖu. §Æc biÖt, LuËt coi l v« hiÖu to n bé. §ã l : söa ®æi, bæ sung v NghÞ ®Þnh sè 93/2002/N§-CP T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003 49
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ® cã quy ®Þnh vÒ viÖc gi¶i quyÕt quyÒn lîi cña luËt. Cßn ®èi víi c¸c tr−êng hîp s¸p nhËp kh¸c, c¸c bªn trong tr−êng hîp n y. Theo ®ã, nh÷ng tho¶ −íc ® kÝ sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc ph¸p luËt néi dung n o bÞ tuyªn bè v« hiÖu th× quyÒn, v c¸c bªn ph¶i tiÕn h nh th−¬ng l−îng ®Ó kÝ kÕt nghÜa vô v lîi Ých cña c¸c bªn ®−îc gi¶i quyÕt tho¶ −íc míi trong thêi h¹n 6 th¸ng. theo c¸c néi dung t−¬ng øng quy ®Þnh trong ph¸p §èi víi tr−êng hîp hîp nhÊt, chia, t¸ch luËt hiÖn h nh v theo c¸c tho¶ thuËn hîp ph¸p doanh nghiÖp, chuyÓn quyÒn së h÷u, quyÒn qu¶n trong c¸c hîp ®ång lao ®éng c¸ nh©n (nÕu cã). lÝ, quyÒn sö dông t i s¶n cña doanh nghiÖp, trong §©y sÏ l c¬ së ph¸p lÝ quan träng ®Ó c¬ quan cã tr−êng hîp n y theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao thÈm quyÒn gi¶i quyÕt quyÒn lîi cho c¸c bªn khi ®éng, ng−êi sö dông lao ®éng kÕ tiÕp ph¶i chÞu cã tranh chÊp x¶y ra. tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc thùc hiÖn tho¶ −íc cho tíi 3. VÒ hiÖu lùc cña tho¶ −íc trong tr−êng khi hÕt h¹n hoÆc tíi khi kÝ kÕt tho¶ −íc tËp thÓ hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch doanh míi. §iÒu ®ã cã nghÜa tho¶ −íc ® kÝ kÕt vÉn cã nghiÖp, chuyÓn quyÒn së h÷u, quyÒn qu¶n lÝ, hiÖu lùc ph¸p luËt quyÒn sö dông t i s¶n cña doanh nghiÖp Cßn theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu §èi víi tr−êng hîp s¸p nhËp doanh nghiÖp, cña Bé luËt lao ®éng v NghÞ ®Þnh sè theo NghÞ ®Þnh sè 196/CP cña ChÝnh phñ th× hiÖu 93/2002/N§-CP th× trong c¸c tr−êng hîp n y lùc cña tho¶ −íc trong tr−êng hîp s¸p nhËp tho¶ −íc ® kÝ kÕt kh«ng cßn hiÖu lùc, c¸c bªn doanh nghiÖp ®−îc chia l m 2 tr−êng hîp tuú ph¶i tiÕn h nh th−¬ng l−îng ®Ó kÝ kÕt tho¶ −íc thuéc v o sù thay ®æi c¬ cÊu cña c¸c doanh míi trong thêi h¹n 6 th¸ng. Sù söa ®æi n y l hîp nghiÖp th nh viªn. NÕu sau khi s¸p nhËp, c¸c lÝ, bëi còng nh− tr−êng hîp s¸p nhËp doanh doanh nghiÖp th nh viªn kh«ng cã sù thay ®æi vÒ nghiÖp, trong tr−êng hîp n y ph¶i phô thuéc v o chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v tæ chøc bé ph−¬ng ¸n sö dông lao ®éng cña ng−êi lao ®éng m¸y th× tho¶ −íc ® kÝ vÉn cã hiÖu lùc thi h nh. Trªn ®©y l mét sè ®iÓm míi c¬ b¶n vÒ tho¶ Cßn nÕu sau khi s¸p nhËp, c¸c doanh nghiÖp −íc lao ®éng tËp thÓ theo LuËt söa ®æi, bæ sung th nh viªn cã sù thay ®æi vÒ chøc n¨ng, nhiÖm mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng v v¨n b¶n vô, quyÒn h¹n v tæ chøc bé m¸y th× tho¶ −íc ® h−íng dÉn thi h nh. Nh÷ng vÊn ®Ò n y ® phÇn kÝ kh«ng cßn hiÖu lùc thi h nh. Tuy nhiªn, quy n o gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng v−íng m¾c cña thùc ®Þnh n y cho ®Õn nay kh«ng cßn phï hîp n÷a tiÔn thùc hiÖn. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn bëi khi s¸p nhËp, c¸c doanh nghiÖp th−êng ph¶i mét sè tån t¹i trong chÕ ®é tho¶ −íc nh−ng ch−a lËp c¸c ph−¬ng ¸n sö dông lao ®éng theo quy ®−îc gi¶i quyÕt hoÆc h−íng dÉn cô thÓ nh− néi ®Þnh cña ph¸p luËt nªn tho¶ −íc ® kÝ kÕt cã dung tho¶ −íc, viÖc söa ®æi, bæ sung tho¶ −íc ®−îc tiÕp tôc thùc hiÖn hay kh«ng sÏ ph¶i phô hay vÊn ®Ò triÓn khai kÝ kÕt tho¶ −íc ng nh. thuéc v o ph−¬ng ¸n sö dông lao ®éng n y. V× Song hi väng r»ng víi lÇn söa ®æi n y, viÖc kÝ vËy, NghÞ ®Þnh sè 93/2002/N§-CP cña ChÝnh kÕt tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ sÏ ®−îc triÓn khai phñ ® quy ®Þnh trong tr−êng hîp s¸p nhËp réng r i ë c¸c doanh nghiÖp v tho¶ −íc thËt sù trë doanh nghiÖp m doanh nghiÖp nhËn s¸p nhËp cã th nh c¬ chÕ ®iÒu chØnh hiÖu qu¶ ®èi víi viÖc duy sè lao ®éng ®−îc tiÕp tôc sö dông chiÕm trªn tr× “nÒn ho b×nh” c«ng nghiÖp trong c¸c doanh 50% tæng sè lao ®éng sau khi s¸p nhËp th× tho¶ nghiÖp v c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng khi tranh −íc lao ®éng tËp thÓ tiÕp tôc cã hiÖu lùc ph¸p chÊp lao ®éng ng y c ng cã xu h−íng gia t¨ng./. 50 T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2