intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Định hướng khai thác và sử dụng các thiết bị đã được trang bị để tiến hành các thí nghiệm phương pháp giảng dạy Vật lý theo chương trình thí điểm Trung học phổ thông phân ban."

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
14
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Định hướng khai thác và sử dụng các thiết bị đã được trang bị để tiến hành các thí nghiệm phương pháp giảng dạy Vật lý theo chương trình thí điểm Trung học phổ thông phân ban."

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học Vinh năm 2005 tác giả: 12. Nguyễn Cảnh Vạn, Định hướng khai thác và sử dụng các thiết bị đã được trang bị để tiến hành các thí nghiệm phương pháp giảng dạy Vật lý theo chương trình thí điểm Trung học phổ thông phân ban...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Định hướng khai thác và sử dụng các thiết bị đã được trang bị để tiến hành các thí nghiệm phương pháp giảng dạy Vật lý theo chương trình thí điểm Trung học phổ thông phân ban."

  1. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXV, sè 1A-2006 §Þnh h−íng khai th¸c vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ ® ®−îc trang bÞ ®Ó tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y VËt lý theo ch−¬ng tr×nh thÝ ®iÓm THPT ph©n ban NguyÔn C¶nh V¹n (a) Tãm t¾t. Trong bµi viÕt nµy, chóng t«i ®Ò xuÊt nh÷ng ®Þnh h−íng khai th¸c thiÕt bÞ cña phßng thÝ nghiÖm ®Ó thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm phï hîp víi ch−¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi. I. Më ®Çu C¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm hiÖn nay cã ë phßng thÝ nghiÖm ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y (PPGD) VËt lý gåm nhiÒu chñng lo¹i, nhiÒu thÕ hÖ vµ cña nhiÒu n−íc s¶n xuÊt. Míi ®©y nhÊt (2004) phßng ®−îc trang bÞ mét sè thiÕt bÞ thÝ nghiÖm do h·ng Ley Bold (Céng hoµ Liªn bang §øc) s¶n xuÊt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ khai th¸c, sö dông c¸c thiÕt bÞ nµy nh− thÕ nµo ®Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong d¹y häc, nh»m n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o gi¸o viªn trong giai ®o¹n míi. Tr−íc khi ®−a ra nh÷ng ®Þnh h−íng chóng t«i cã mét sè nhËn xÐt vÒ c¸c thÝ nghiÖm trong s¸ch gi¸o khoa míi. II. Mét sè ®iÓm míi vÒ thÝ nghiÖm VËt lý trong s¸ch gi¸o khoa VËt lý ban khoa häc tù nhiªn (KHTN) 1. Mét trong c¸c yªu cÇu rÊt quan träng cña ch−¬ng tr×nh VËt lý Trung häc phæ th«ng (THPT) lµ coi träng ®óng møc mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p nhËn thøc ®Æc thï cña VËt lý häc lµ ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm. ThÝ nghiÖm VËt Lý lµ mét kh©u quan träng cña ph−¬ng ph¸p ®ã. Cô thÓ, ch−¬ng tr×nh míi ®· giµnh kho¶ng 30% sè tiÕt häc cã lµm thÝ nghiÖm. §Ó thùc hiÖn ®−îc yªu cÇu ®ã cÇn cã trang thiÕt bÞ thÝch hîp, ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ t−¬ng ®èi hiÖn ®¹i. S¸ch gi¸o khoa (SGK) thÝ ®iÓm Ban KHTN ®· tr×nh bµy néi dung mét sè thÝ nghiÖm víi nh÷ng thiÕt bÞ mµ phÇn lín c¸c tr−êng THPT ®· ®−îc trang bÞ vµ ®· ®−îc thö nghiÖm tr−íc khi viÕt s¸ch. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña c¸c thÝ nghiÖm nµy. 2. Néi dung tr×nh bµy c¸c thÝ nghiÖm trong SGK theo h−íng “më” nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn vµ häc sinh s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng thÝ nghiÖm, ch¼ng h¹n nh−: lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n thÝ nghiÖm, sö dông c¸c dông cô, thiÕt bÞ ®· ®−îc trang bÞ; thiÕt kÕ, chÕ t¹o thªm c¸c thiÕt bÞ tõ nh÷ng vËt liÖu rÎ tiÒn, tõ phÕ liÖu … 3. Néi dung c¸c thÝ nghiÖm tr×nh bµy ng¾n gän, chØ mang tÝnh chÊt gîi ý, t¨ng c−êng c¸c ¶nh chôp, kh«ng quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ h×nh thøc biÓu b¶ng, mÉu NhËn bµi ngµy 17/10/2005. Söa ch÷a xong 10/11/2005. 77
  2. §Þnh h−íng khai th¸c v sö dông ..., tr. 77-82 NguyÔn C¶nh V¹n, b¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c bµi thùc hµnh VËt Lý … nh»m gióp gi¸o viªn vµ häc sinh n¨ng ®éng h¬n trong viÖc vËn dông c¸c kü n¨ng ®· cã cña m×nh vÒ thÝ nghiÖm VËt lý. 4. ThÝ nghiÖm VËt lý theo s¸ch gi¸o khoa míi ®· tÝnh ®Õn viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao yªu cÇu vÒ néi dung häc vÊn so víi ch−¬ng tr×nh hiÖn hµnh. Ch¼ng h¹n nh− sö dông ®Öm khÝ, ®ång hå ®o hiÖn sè, nguån lade, dao ®éng ký ®iÖn tö, c¸c lo¹i c¶m biÕn quang ®iÖn… §Æc biÖt, b−íc ®Çu ®· sö dông thÝ nghiÖm ¶o trong d¹y häc VËt lý THPT víi ®iÒu kiÖn ®−îc cung cÊp phÇn mÒm (hoÆc tù thiÕt kÕ phÇn mÒm ®¬n gi¶n, phï hîp) vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt: M¸y vi tÝnh; ti vi; card chuyÓn ®æi; hiÖn ®¹i h¬n th× dïng Multimedia Projector, nèi m¹ng … III. §Þnh h−íng khai th¸c v c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. Nguån khai th¸c Nguån khai th¸c thø nhÊt lµ tÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ cò vµ míi cã trong phßng thÝ nghiÖm ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y (PPGD). Víi c¸c trang thiÕt bÞ nµy chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh ®−îc c¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ c¬ häc, nhiÖt häc, ®iÖn ho¸, m¹ch ®iÖn, ®iÖn tö, quang h×nh häc, quang häc sãng, c¶m øng ®iÖn tõ, tÜnh ®iÖn vµ tÜnh tõ. Nguån khai th¸c thø hai lµ c¸c dông cô, thiÕt bÞ, vËt liÖu tù bæ sung b»ng c¸ch tù s¶n xuÊt, chÕ t¹o, tù kiÕm, tù mua s¾m. Nguån khai th¸c thø ba b»ng c¸ch liªn kÕt víi c¸c phßng thÝ nghiÖm kh¸c trong khoa, c¸c khoa b¹n, ngoµi tr−êng…. ®Ó m−în thiÕt bÞ hoÆc xin chuyÓn nh−îng, hoÆc hîp ®ång nghiªn cøu. Nguån khai th¸c thø nhÊt mang tÝnh chÊt b¾t buéc, nghÜa lµ c¸n bé, gi¸o viªn thuéc bé m«n PPGD ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, sö dông phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o. Nguån thø hai vµ ba tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng, lßng nhiÖt t×nh cña ng−êi trùc tiÕp nghiªn cøu, sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong khoa, tr−êng vµ ngoµi tr−êng. §Ó cã ®−îc hÖ thèng c¸c bµi thÝ nghiÖm hoµn h¶o, trong t×nh h×nh hiÖn nay hai nguån sau lµ rÊt quan träng. 2. HÖ thèng c¸c bµi thÝ nghiÖm cÇn thùc hiÖn a) C¸c d¹ng thÝ nghiÖm trong s¸ch gi¸o khoa VËt lý Ban KHTN Nghiªn cøu c¸c thÝ nghiÖm ®−îc tr×nh bµy trong SGK thÝ ®iÓm Ban KHTN chóng t«i thÊy gåm nh÷ng d¹ng chÝnh sau ®©y: - ThÝ nghiÖm biÓu diÔn cña gi¸o viªn (thÝ nghiÖm chøng minh); Lo¹i thÝ nghiÖm nµy do gi¸o viªn lµm trong giê häc lý thuyÕt, häc sinh (HS) quan s¸t vµ tham gia tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn ®Æt ra, nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn. 78
  3. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXV, sè 1A-2006 C¨n cø vµo c¸ch tr×nh bµy néi dung c¸c thÝ nghiÖm cña c¸c bé SGK thÝ ®iÓm vµ môc ®Ých cña thÝ nghiÖm biÓu diÔn trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vËt lý, thÝ nghiÖm biÓu diÔn cña gi¸o viªn cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i sau: thÝ nghiÖm më ®Çu nh»m t¹o t×nh huèng cã vÊn ®Ò, g©y høng thó nhËn thøc ngay tõ ®Çu giê häc; thÝ nghiÖm nghiªn cøu kh¶o s¸t nh»m x©y dùng kiÕn thøc míi; thÝ nghiÖm kiÓm tra, minh ho¹ nh»m x¸c nhËn ®iÒu kÕt luËn ®· nªu ra; thÝ nghiÖm cñng cè nh»m gióp häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch hiÖn t−îng, gi¶i thÝch ho¹t ®éng cña c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt, qua ®ã cñng cè, ®µo s©u kiÕn thøc. - ThÝ nghiÖm do HS tù thùc hiÖn: + ThÝ nghiÖm trùc diÖn ®ång lo¹t cña häc sinh (HS): §©y lµ nh÷ng thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n, dÔ lµm, tèn Ýt thêi gian, do HS lµm trong khi häc lý thuyÕt ®Ó thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt. Lùa chän thÝ nghiÖm nµo cho HS thùc hiÖn ®ång lo¹t tuú thuéc vµo tõng gi¸o viªn vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ trang thiÕt bÞ cña nhµ tr−êng. + ThÝ nghiÖm thùc hµnh VËt lý: §©y lµ nh÷ng thÝ nghiÖm do HS lµm d−íi sù h−íng dÉn cña gi¸o viªn sau khi ®· häc xong lý thuyÕt. Theo ch−¬ng tr×nh vµ SGK thÝ ®iÓm ban KHTN, ë líp 10 cã 6 tiÕt thÝ nghiÖm thùc hµnh (TNTH) (chiÕm 6,8% tæng sè tiÕt häc), ë líp 11 cã 8 tiÕt TNTH (chiÕm 9,1% tæng sè tiÕt häc), ë líp 12 cã 8 tiÕt TNTH (chiÕm 7,6% tæng sè tiÕt häc). - ThÝ nghiÖm t− duy: HS kh«ng ph¶i lµm thÝ nghiÖm mµ lµ khai th¸c c¸c sè liÖu ®· cho tõ c¸c thÝ nghiÖm ®· ®−îc tr×nh bµy trong SGK ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt. Lo¹i nµy th−êng dµnh cho nh÷ng thÝ nghiÖm phøc t¹p, khã thùc hiÖn, thêi gian thùc hiÖn qu¸ mét tiÕt häc. - ThÝ nghiÖm ¶o: Lo¹i thÝ nghiÖm nµy ph¶i sö dông “phÇn mÒm thÝ nghiÖm ¶o” ®Ó m« pháng c¸c thÝ nghiÖm chøng minh hay c¸c thÝ nghiÖm thùc hµnh. Khi tiÕn hµnh, gi¸o viªn lµ ng−êi trùc tiÕp sö dông m¸y tÝnh ®Ó truy xuÊt c¸c phÇn mÒm thÝch hîp theo sæ ®Þa chØ ®· cã, cßn häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gi¸o viªn ®Ó nhËn xÐt vµ kÕt luËn. HiÖn nay SGK VËt lý líp 10 ban KHTN chØ míi giíi thiÖu mét sè thÝ nghiÖm ¶o cña phÇn c¬ - nhiÖt; chuyÓn ®éng trßn ®Òu; chuyÓn ®éng cña mét vËt bÞ nÐm ngang; lùc ®µn håi khi kÐo, nÐn lß xo; lùc ®µn håi khi thanh bÞ uèn; nguyªn lý m¸y l¹nh;… b) HÖ thèng c¸c bµi thÝ nghiÖm cÇn thùc hiÖn Dùa vµo c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ hÖ thèng thÝ nghiÖm trong SGK míi vµ c¸c nguån khai th¸c thiÕt bÞ nªu trªn, ®Ò tµi ®Ò xuÊt c¸c bµi thÝ nghiÖm cÇn thùc hiÖn theo c¸c chñ ®Ò sau: 79
  4. §Þnh h−íng khai th¸c v sö dông ..., tr. 77-82 NguyÔn C¶nh V¹n, - C¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ c¬ häc: C¸c d¹ng chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu víi hai ®¹i l−îng c¬ b¶n lµ vËn tèc, gia tèc; c¸c ®Þnh luËt Niut¬n, dao ®éng vµ sãng c¬ häc. - C¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ nhiÖt häc: TÝnh chÊt c¸c chÊt khÝ; sù në v× nhiÖt; sù truyÒn nhiÖt trong c¸c chÊt khÝ, chÊt láng vµ chÊt r¾n; sù biÕn ®æi pha cña c¸c chÊt. - C¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ ®iÖn ho¸: TÝnh dÉn ®iÖn cña dung dÞch chÊt ®iÖn ph©n vµ øng dông (m¹ ®iÖn); c¸c mèi quan hÖ phô thuéc gi÷a dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ, gi÷a ®iÖn trë vµ kho¶ng c¸ch c¸c ®iÖn cùc; c¸c nguån ®iÖn ho¸ nh− pin, ac quy. - C¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ ®iÖn vµ ®iÖn tõ häc: Sù nhiÔm ®iÖn cña c¸c vËt; ®iÖn tÝch chØ ph©n bè mÆt ngoµi vËt dÉn; hai lo¹i ®iÖn tÝch, ®Þnh luËt Ohm, vËt liÖu tõ; ®−êng søc tõ, tõ tr−êng cña dßng ®iÖn th¼ng, cuén d©y; m¹ch xoay chiÒu; chØnh l−u dßng xoay chiÒu; nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña R¬le, m¸y biÕn thÕ; m¸y ph¸t ®iÖn. - C¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ ®iÖn tö: Quang trë vµ øng dông, c¸c diode, transitor vµ øng dông. - C¸c bµi thÝ nghiÖm vÒ quang häc: Sù truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng; sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng vµ tÝnh chÊt cña g−¬ng ph¼ng, g−¬ng cÇu låi, g−¬ng cÇu lâm, sù khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ tÝnh chÊt cña c¸c thÊu kÝnh; m¸y ¶nh, m¾t, kÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, kÝnh viÔn väng; hiÖn t−îng t¸n s¾c, giao thoa vµ nhiÔu x¹. c) Yªu cÇu vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c bµi thÝ nghiÖm §Ó chuÈn bÞ tèt c¸c bµi thÝ nghiÖm theo c¸c chñ ®Ò nªu trªn, ®Ò tµi ®Æt ra yªu cÇu chung lµ néi dung c¸c bµi thÝ nghiÖm ph¶i phï hîp víi c¸c d¹ng chÝnh mµ SGK thÝ ®iÓm ®· thÓ hiÖn. §èi víi tõng lo¹i thÝ nghiÖm cã c¸c yªu cÇu cô thÓ nh− sau: • §èi víi thÝ nghiÖm biÓu diÔn: + Dông cô thÝ nghiÖm ph¶i cã chÊt l−îng cao, kÝch th−íc ®ñ lín ®Ó c¶ líp nh×n râ (cã thÓ dïng ®Ìn chiÕu khuÕch ®¹i); cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n; cã ®é chÝnh x¸c cao ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc cña thÝ nghiÖm vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn. + Bè trÝ s¾p xÕp dông cô sao cho l«i cuèn ®−îc sù chó ý cña HS (cã mµu s¾c thÝch hîp vµ h×nh thøc ®Ñp cµng tèt) vµ kh«ng lµm ph©n t¸n sù chó ý cña hä (kh«ng g©y nhiÔu). NÕu cÇn thiÕt cã thÓ dïng vËt chØ thÞ ®Ó lµm næi bËt bé phËn chÝnh hoÆc nh÷ng hiÖn t−îng cÇn l−u ý HS theo dâi nh− n−íc mµu, s¬n mµu, vËt lµm mèc, mµn huúnh quang,….. + Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh thÝ nghiÖm: Ph¶i cho häc sinh hiÓu râ môc ®Ých thÝ nghiÖm ®Ó hä cã ý thøc tham gia tÝch cùc vµo viÖc quan s¸t vµ rót ra kÕt luËn; v¹ch kÕ ho¹ch thÝ nghiÖm vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo tr×nh tù hîp lý. §iÒu quan 80
  5. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXV, sè 1A-2006 träng ®èi víi thÝ nghiÖm biÓu diÔn lµ ph¶i ®−a ra ®óng lóc, phï hîp víi néi dung bµi gi¶ng, ®¶m b¶o thµnh c«ng ngay, c¸c kÕt qu¶ ph¶i ®¸ng tin cËy. • §èi víi thÝ nghiÖm thùc hµnh: + Yªu cÇu tr−íc tiªn lµ ph¶i lùa chän mét ph−¬ng ¸n thÝ nghiÖm tèi −u (trong c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ) sao cho phï hîp víi c¬ së lý thuyÕt ®· häc, cã tÝnh kh¶ thi cao h¬n, sai sè nhá h¬n, thao t¸c ®¬n gi¶n h¬n. + Ph−¬ng ¸n tiÕn hµnh bµi häc thùc hµnh cã thÓ theo tr×nh tù: cho häc sinh «n tËp tr−íc lý thuyÕt liªn quan ®Õn néi dung bµi thùc hµnh; nªu môc ®Ých cÇn ®¹t ®−îc; lùa chän dông cô thiÕt bÞ; h−íng dÉn l¾p r¸p, thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp ®o, c¸c thao t¸c; lËp c¸c b¶ng d÷ liÖu cÇn thiÕt; xö lý kÕt qu¶; kÕt luËn; c©u hái ®µo s©u, më réng; b¸o c¸o thÝ nghiÖm. §iÒu cÇn ph¶i l−u ý vÒ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trong c¸c bµi thùc hµnh lµ ®ßi hái HS tù lùc lµm viÖc nhiÒu, dµnh kho¶ng 50% thêi gian cho ho¹t ®éng theo nhãm thÝ nghiÖm. • §èi víi lo¹i thÝ nghiÖm thùc hµnh ®ång lo¹t, thÝ nghiÖm ¶o, trong t×nh h×nh hiÖn nay do ch−a cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn réng r·i ë c¸c tr−êng phæ th«ng nªn ®Ò tµi ch−a cã ®iÒu kiÖn ®Ò cËp ®Õn c¸c yªu cÇu cô thÓ cho hai lo¹i nµy. C¸c yªu cÇu nh− ®· nªu ®èi víi hai lo¹i thÝ nghiÖm c¬ b¶n: thÝ nghiÖm biÓu diÔn vµ thÝ nghiÖm thùc hµnh ph¶i ®−îc cô thÓ ho¸ trong tµi liÖu h−íng dÉn thÝ nghiÖm PPGD VËt lý dµnh cho sinh viªn s− ph¹m ngµnh VËt lý. IV. Mét sè kiÕn nghÞ • §Ó triÓn khai hÖ thèng c¸c bµi thÝ nghiÖm theo c¸c chñ ®Ò nªu trªn ®iÒu kiÖn cÇn lµ ph¶i cã diÖn tÝch ®Ó thao t¸c chuÈn bÞ, nghÜa lµ ph¶i cã mét phßng ®Ó l¾p r¸p vµ thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm. • C¸c cÊp qu¶n lý tæ, khoa, tr−êng cÇn cã sù quan t©m ®óng møc, kÞp thêi vÒ kinh phÝ, chÕ ®é lµm viÖc, ®iÒu ®éng trang thiÕt bÞ bæ sung, mua s¾m, hîp t¸c nghiªn cøu … • Tæ chøc seminar khoa häc ë tæ chuyªn m«n ®Ó th¶o luËn, lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n thÝ nghiÖm cho mçi ®Ò tµi, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi c¬ së lý thuyÕt vµ yªu cÇu cña ch−¬ng tr×nh. 81
  6. §Þnh h−íng khai th¸c v sö dông ..., tr. 77-82 NguyÔn C¶nh V¹n, T i liÖu tham kh¶o [1] L−¬ng Duyªn B×nh (Tæng chñ biªn), VËt lý 10, S¸ch gi¸o khoa thÝ ®iÓm, Bé s¸ch thø hai, Ban Khoa häc tù nhiªn, NXB Gi¸o dôc, 2003. [2] NguyÔn ThÕ Kh«i (Tæng chñ biªn), VËt lý 10, S¸ch gi¸o khoa thÝ ®iÓm, Bé s¸ch thø nhÊt, Ban Khoa häc tù nhiªn, NXB Gi¸o dôc, 2003. [3] NguyÔn ThÕ Kh«i (Tæng chñ biªn), VËt lý 11, S¸ch gi¸o khoa thÝ ®iÓm, Bé s¸ch thø nhÊt, Ban Khoa häc tù nhiªn, NXB Gi¸o dôc, 2004. [4] Tµi liÖu h−íng dÉn bé thÝ nghiÖm STM VËt lý (dïng trong tr−êng THPT) do h·ng Ley Bold – Céng hoµ Liªn bang §øc s¶n xuÊt - TTTV & CGCN, C«ng ty ThiÕt bÞ gi¸o dôc Th¾ng lîi, Hµ Néi, 2004. [5] Ch−¬ng tr×nh THPT m«n VËt lý (thÝ ®iÓm ph©n ban), Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Hµ Néi, 2003. [6] Ph¹m H÷u Tßng, Lý luËn d¹y häc VËt lý ë tr−êng trung häc, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi, 2001. SUMMARY Equipment exploiting and using orientation for carrying out experiments of teaching methodology of physics in accordance with pilot program applied to high school with science subdivision In this article we would like to propose some directions to take advantages of laboratory equipment in order to make experiments suitable for new programmers and coursebooks. (a) Khoa vËt lý, Tr−êng §¹i häc Vinh 82

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản