intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

161
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng bình dương_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

 1. • • c6~G TY co PHA"'I KHOANG SAN VA xi. Y Dl/N(; 81MI ULJO."'IG ~; 1(1Rinh Du""g, phll
 2. • • c6~G TV n') I'IlAs KIIOANG SAN vA XA¥ Dl/NG 81:"'11oLJOSG 0,.11n chlnh lich do miil dth nhat qulin . cae • DIl' ra de ,et d",ln ~Illlilc lInh mOl each i>p .Ill~n lrong. Iy • • N~ r6 cae nguytn uic l~ toan Ihleh hI'\' cO dll(JC luin Ihu hay khong. cO nhOng ap d\ll1g sal lech tr~,"g y~ dn duQ'Cc,,"g b6.a gl.1 Ihlch Irong han "'" lal chlnh hay kMng. • • Up bilo cOo tii thlnn Iren Cp nham ~ ch. nli ro.1l gian I$n. ly • Ban Gillm kh l~ loan do.rqcgIIi chep m\>l tOch pM hqp d~ • pMn tnh miil cOch h\l'P Iy Iinh hlnh lill eblnh cu. C""g Iy Ir bat ly lhiYidi~m nao.1l dllm biln rang bAn cAotAi chlnh luiin lhu cae thuln mile l~ roan Viti Nam, ~ tMng k~ toan Viti Nam •• tOt quy dinh hien hanh cO litn • qWlll tal Viel Nam. Ran Glam
 3. • • Deloitte. • C6ng ty TNHH DeIDitl. \lit! N.m n. P Ttc cung og"', vi thn)~ minh b.o cao tAichlnh ktm [heo (goi chung 1."Mo c30mi .hinh") au.. C6o& ly cb ph'" Kooaog.an va Xi, • d\ITIgBlnh DII
 4. • • c61';G TY c6 pHAN KIIO!.I'iG sA,. vA xA ••..>Ift'G SiNH I>U~JI'G I /)~i Blnh DuO'og, phm'mg Thu.j.n GI.o, (hi d Thu3n An I(l Dio can tai chinh • Tinh Blnh Dlltl'l1g,CIIXIICN Viet Nom ehO' n!m llIi 44.878 17.352.48U91 Ill. Hin& Ibn kho • 13.345.644878 I73S2488891 '" l. Hang t6n kho • ". n" 1O.0fi.67B02 7.916.029 ..J64 Ttl ,'n nglin h,n kh.c '" , 5.237.569.489 201.220,127 I, Chi phi tni InrlJc ngln ~n • 2.062.526697 3592,913.065 '" 2, Ck khoiln khk pMi Ihu Nhil nll"& 2.789.576316 4.121.8%.172 '" 3, Tili.an nglin hllfl khAc • • 273.7%.11lJ.563 34~.311.944.973 '00 TAl SAN 1>,\.111.":,, • ,. no 167.937.322.859 164.054.393.242 Tti ,'n..'; 4jnh '" • • 77.582.427.339 82,187.367617 I. Tili.an eb dinh hiru hlnh m 125.436.363502 147.385,8S7917 . Nguyen git , m (47,853.936.163) (65,198.490.300) • _ Gill tri hao mon liiy k~ m )'1- 1.447,245637 2. Tti.an c6 djnh vo hlnh 1.520.411532 m 2.012,516200>' 2.075,076.200 • _ Nguyen gi. (627.830,563) (492.104.668) : '" '" _ Gi! lrj hao mon lUy kt 80,419,779988 88,834683988,/. • "" 3 Chi phi xiiy dl"'g co ban dlr dang ". "" n 87.11~. 74l1.9S4 151.901.347.741 oil d~nK .an d~u Ill" • 159,830.112,197 92.353.475.752 '" • Nguyen gia (5,237,726 798) (7.928,764.456) '" _ Gilllri hao mOn lily k~ • 205.000.000 ~.153.421.530 250 111.Ctc khnan d~u III lai
 5. • • n- co
 6. • • KIlOA'Ij{; SA~ VA XA Y 1>1,)":";(; cO:"'G TY cO PllA~ alNI! DUO:"G D~i10BlnhD.I
 7. • • CONGTY cO rnAN KHOAr;G SANvA x,h Dl/NG Bi~H DUONG ~i K> Rinh lJu
 8. • • C6NG T\' c6 PHAN KHOA~G SA~ vA XA \' m/i"iG BiNH I>lrONG fl,i 10 Blnh Dorong, ph.rong Th"~n Gia,,, (hi xJ Thllin An BaD .io tii ~blnh • Coo n~m tii chinh •.& [hilc ngay 31 th.blg 12 Mrn 2010 Tlnh Blnh Dorong. CHXHCN Vi~ N.m • THUytT MI~H nAn cAo TAl CHiMt ~AU B 09 - 1>:'< • CDc Ihuyh minI! mly /i) mOl W ploo~ h(Ip rhimlt oa cJ~ Jwc 4
 9. • • C6NG TV cO rllA~ KHOAN(; sAs vA xi. Y ul/NG BhH mfHN(; Of; 1(\Binh Du
 10. • • CliNG TV C() I'IIAN KHOAN(; SAN VA xi. y DljNG BI~H nU~J:-;(; £);Ii I~ IIlnh Du
 11. • • ct> O)"'G T\' PHA'\I KHOA.'liG SAN V A XA Y ulfNG Oil\H Dl!O,,"G Di,li1(>BiOOD"
 12. • • C6NG TV CO PII;'1'i KHOANG SAN V A XAV ol/NG Bll'iH DU'UNG f)~i Binh Du
 13. • • c6:-;G TV c6 pHAN KIIOANG sA:>;vi. xA Y Dl/NG BhH IlI:HNG Of; I~ Blnh DU{I1Ig. phuimg ThJ4n Giao, ,hi x~ Th~n An Oli••olio tal 2010 • THUytT MINlI RAUcAu TAl cniNI! (Tilp [hoo) MAu D(l9.DN ,hann va cd" Jure Cdc Ihuy" minh My Iii ",(it W ph'!ntil diouor..,. HI2.J'll7Q Wn' '" bOo\ tm.7IHJO) {lJUIO.l1J) Q1.tUm) ThoRlI nh"""l ~ Iy. • 1.911.lSUIl 1.7.JIl.U1911 72 !\l1.9)4.)jl lH6J.lSli.9:'I9 TO' np, )111212010 l7.U\l.JI2.21l • "' .• l-KIIlAO '110' L(:\, ,d .7.llJ.9.16.16J 12" SII9H161 :l4 (l6J.487.011 to.
 14. • • C()N(; TY cO I'IIA'Ij KHOANG SAN \lA xA Y DljNG Bi'\jH DU"U:"G ~i Ki Rinh Ou""g. ph.rong Thup, Giao. \hi x! Thu", An Bao rio Uli Yl\l1 '"" • NGUyf.N mA 92.353.475.752 61.916592.113 30,436883639 T,ingAy 1/112010 67.476636,445 • 67.476.636.445 chuy'fn ((;roslu III xay dl,tJlgco ban 159.830,112,197 30,436,883.639 129.393.228.558 T~i ngay 3 111212010 • (;1.40TR1IIAO MO~ LOy Kt • 2.865.053.614 5237.726.798 2.372.673.184 l~i ngilly 1/111010 2.036.814,426 2.691.037.658 Trlch kh:lu haa truog ky 6.\4.223.232 • 7.928.764.456 4.901.868.040 3.026.8%,416 T~; ngoy 31112/2010 • GIA TRI CON L~I 1~1.901.3 .•7.741 11U91J61J.~18 17,4(19,9117.22.3 Tfi ngay 31/1212010 • 87.11~.748.~ ~9.0~1.~8.49\l 28.1)64.11 O.4~~ T fi ngiy 31/1212009 • Rill d~ng..an diu llllht hien gii If( quy~n ,ir d\IIIg d~l ,i 00 so- blIlAnll. Khu c6ng nghi", {)it CU&:!\Ii • huyen nn u}'tn. tinh Rlnh Duong, • 12. fJAUTlrvAoc6~GTYCON • r~i ng8.y 5 lhang .• nam 2010, COnll. ty ky ket h
 15. • • C6NG TY C() pHAN KHOANG SAN VA xAv DlJNG Bi"lH DU"O"IG DiI;1(> BlnhDuong. phutmgThu~nGiao,lhj d Thu~nAn Raorio Ulichinh • Tinh Blnh DIl
 16. • • c6:"G TY CO PIIAN KIIOANG SAN VA xA \' m,rNG R!NIl DU'O~(; D~iIQBinhD~""g, phu
 17. • • .~ • ~~ .- • - "":6 • N ,..:,..: - • ~~ • • • • • • • • • • • • 00 - • •• • i • • • o • g • Q • • z , • o ,, • • • • • • • • • • • • •
 18. • • c6!"iG T\' co pHAN KIIO';':>;(; sAI'i vA xAy DIfl';G 1111'111 IfOl'iG D Dfi 10 RlnlJ Dukhac • 30,237.515 Gia trj coo I,i eila tai.an e6 dinh thanh 1~ • 289.126,787 710,900.022 Ck khoan kh;\
 19. • • c6~c TY c6 PilAr; KIIOAr
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2